Goudsche Courant, zondag 28 maart 1880

KORTE tSnDEWEG D Ontvangen de nieuwste Dessins Mèuiug veil bet basluit van 30 Oei 1872 Slaahil CU 105 is o a bepaald dat voor besmettelyke liekten van het vee worden gehouden lo de vee f iest veelvphus hq herkauwende dieren 2o de ougziekte bg runderen 3o het mond en klauwKeer besmettelgke blaaruitslag van den mond eu de klauwen by herkauwende dieren en varkens 4o de kwade droes en huidworm by eenhoevige dieren 6a de diereuschurft bg paarden en bij sohapen 6o de pokken bij schapen 7o bet miltvuur bg alle vee 8o de hondsdolheid bij allp vee Door de opneming van de sul 3o genoemde veeiiekle is tegemoet gekomen aau het voornaamste bezwaar van de Eiigelsche Regeering tegen de opheffing der voor ouzen handel belemmerende bepalingen nopens den invoer an vee in Engeland Men scliijft aau de Leidsche CL De landlieden roemen bet drooge en zonnige weer Er is nu wat verwonderlijk mag heeteu dagen achtereen geen wulk aan den hemel te zien geweest Voor de weilanden is dut weer best want zij herkrijgen gezondheid waaraan zij door den aauhoudenden f gen van het vorige j iar groote behoefte hadden Kr is zelfs nog dezen winter veel vee gestorven dat niet op zijn verhaal was gekomen ten gevolge van den kwaden zomer en het gebrek in het weiluud gelee en Van den anderen kant hopen de boeren dat de uachtvorsteu die gaandeweg gs in de slooten m ken mogen ophouden ivnut de groeizaamheid wordt er dopr uitgesteld en grasmaaien is niet ver meer af Het weer blijft echter erg schraal en daarbij komt een bgna ledige hooiberg In het Aaririjkikunitg H eekblad nummer 23 onder redactie van dr G J Dozy uit Leiden vindt meneen stuk getiteld De verbetering van den waterweg van Amsterdam naai den Rgn geschreven door den heer J M ïelders van Oosterbeek Nadat de sohrgver een overzicht van den bestaanden toestandheeft gegeven gaat hij over tot vergelijking vaneeoige ontwerpen tot een nieuwen waterweg van Amsterdam naar den Rijn Hg behandelt eerst drie ontwerpen namelgk lo een e verbetering der bestaande Keulsche vaart 2o een ontwerp van den ingenieur Waldorp om een waterweg te maken van Amsterdam naar iorinchem 3o de bouw van een nil aveu waterweg langs Amersfoort door de Geldersohe Tallei en langs de Grebbe naar de Boven Waal Hijgeeft echt r de voorkeur aan een ontwerp van den ingeuiiur J Kalft dtreoleur der publieke werken toegelicht in zijn Uitgewerkt plan eener Rijnvaart tusschen Waal en Noordzee kanaal zonder last van spoorbruggen Hij motiveert dit gevDelen door aante tooueii dat niet alleen de kosten tot het maken maar oolc dat het oponthoud voor de schepen minder groot lullen zijn Tevens gelooft hij dat de belangen der defensie door de uitvoering van dit kanaal zullen gebaat worde Po district veearts te Roermond heeft aan s Konings commissaris in Limburg voorgesteld alle vergunningen lot invoer van slachtvee uil België in te trekken wegens het gevaar van overbrenging der in dat r jk heerschende longziekte voornamelijk uit Hasstlt en wegens de misbruiken die g dien invoer gebleten tgn eu waardoor het gevaar vermeerderd wordt De Minister Tan binnenlandeohe zaken heeft dientengevolge last gegeven alle reeds verleende vergunningen tot invoer van slachtvee uit België inte trekken en voorloopig geen nieuwe vergunningenmeer te verle euen Op de 6de algemeene vergadering van Multapatior s Bond welke op Donderdag 15 April e k te Haarlem gehouden zal worden zullen o a de volgende punten in behandeling worden genomen Bespreking van wettelijke maatregelen ter beperking van het misbruik van sterken drank met het oog op het door de Regeeriug toegezegde wetsmtwerp Hel drankmisbruik bij spoorwegbeambten naar aanleiding van het adres van de Nederlaudsche vereeniging van spoorweg artsen waarbij aan de spoorwegdireotien in overweging wordt gegeven maatregelen te nemen tegen gemeld misbruik bij hare beambten Bespreking van de toepassing van art 186 der Algemeene Wet van 22 Augustus 1822 over de oprichting van winkels en neringen in gedistilleerd langs de gifenieu des rgks Voorstel vaa de afdeeling Gorredgk tot oprichting Tac een gedenkteekeu op het graf van den stichter Tan het Boud Behandeling van een concept Toor een nienw algemeen reglement Terwgl trein No 65 sneltrein Tan de H IJ Spoorwegmaatsch eergisteren avond in volle Taart hel slation Weesp passeerde ontdekte de stationschef aMur de heer Wigman dat Tac een der waggons een remblok in brmid was geloopen Onmiddellijk deed hij naar het eerste zoogenaamde bluk seinen waarop de trein die zich reeds op geruimeu afstand van het station bevond stilhield De heer Wigraau was inmiddels den trein achterna gesneld en na den machinist op het feit opmerkzaam gemaakt te hebbeu werd het brandende remblok door het water uit den tender geblusoht waardoor bet heel worden van de as en daardoor andere mogelijke gevaren voorkomen werden Te Zwolle is een agentschap geopend voor den aankoop van geleteu dagbladen die via Amsterdam naar Chicago worden verzonden en daar door zekere vergiftaohtigen stof van den letterdruk worden ontdaan om vervolgens voor de vleesohverpakking te worden gebezigd In Chicago wordt p m ƒ 16 per 100 kg besteed Te Zwolle geschiedt de opkoop voor p m ƒ 7 de lOÖ kilo Een nieuwe handelstak Uit het verhaal fFinten op de Noordzee waarin luitenant Koolemaus Beyen zijn wedervaren met de Pernisser mededeelde neet men dat onze Hollandsche visschers telkens niet weinig te lijden hebben van de roofzucht der Engelsohe visschers die de aniiexatiestaatkunde van lord Beaoonsfield op zee in het klein nabootsen en als zg de sterkste zgn het eigendom van de tndere tot zich nemen Er heeft naar men mededeelt weder een ergelgk feit van dien aard plaats gehad Uit Zwarlewaal schrijft men nl ifDe bekende roofzucht van Engelsohe visschers heeft onze Woensdag binnengevallen sloep Syrette stuurman Zwartreld tot haar doel gekozen Toen de Syrette op het punt stond haar beug op te halen eene van honderden hoeken voorziene lijn van pi ffl vier uur gaans lengte werd haar dit belet door een Engelscbe visschersvloot die vergezehl was van vier stoombooten om de vangst naar wal te brengen Bg vol daglicht werden de joonen op boeien drijvende en aan ankertjes bevestigde vlaggestokken waaraan de beug verbonden is met booten opgehaald en werd het visfhwant met honderden kabeljauwen en alle joonen met de dreggen aan boord van een der Engelsohe schepen geborgen Met uitzondering Tan de bemanning van i a enkel schip soheuen alle Engelschen een welbehagen in den roof te hebben en hu une gebaren eu bedreigingen gevoegd ttlj de wijze waarop zij met hunne schepen manoeuvreerden deden onze visschers begrijpen dat zij te kiezen hadden tusschen Igdzaambeid of een Palmzondagviering op den bodem der Noordzee Toen de zeeschuimers hnn werk volbracht hadden klonk huil gezang over de wateren eu trokken onze visschers naar hier waar zij vrouw en kinderen hun wedervaren kwamen mededeelen Gedurende d en ganschen winter waren zij tegen Paschen verwacht dan ia het feest in onze visscherswoningen De geheele bemanning van de Syrette Igdt hierdoor daar zg op aandeel vaart Den gewonen visscher is eene schade van pi m 50 berokkend den stuurman en reders naar proportie Wij vestigen de aandacht der regeeriug op dit feit Onze kloeke visschers dienen beschermd te warden en indien de roof k efl plaats gehad gelgk de berichtgever mededeelt zou ten minste een poging kunnen gedaan worden om recht te verkrijgen voor de beroofde bemanning van de Syrette Bil Het zoeken van kievitseieren zoo schrijft men uit Witmarsum van 19 dezer is eene bezigheid waaraan velen in deze streken met hartstochlelgk genoegen deelnemen Slechts weinigen verstaan de kunst om reeds van verre aan de vlucht van den vogel te kunnen zien of deze eieren heeft en zoo ja waar ze ongeveer gevonden moeten worden Onder die weinige is er hier iemand Arjen Werkhoven die zich daarop reeds jaren heeft toegelegd eu het dan ook in de knust van het zoeken zoover heeft gebracht dat hg bijkans alle jaren de eerste eieren aan de markt brengt Hoewel thans reeds over de 60 jaren tellende vond hij van morgen weer het eerste ei in dit voorjaar dat zoo als zich begrijpen laat door hem voor een goeden prijs werd van de hand gedaan Uit Goes wordt aan het Sil geschreven Indien men soms meent dat wg bier overvloed van oesters hebben omdat wg van alle kanten door oesterbaoken omringd zijn dan vergist men zich zeer Behalve dat doorgaans in de naaste omgeving het minst genoten wordt is de cultuur in den laatsten tijd niet zeer vruchtbaar geweest Het ergste echter is dat de vooruitzichten niet helder zijn Reeds nu berekent men dat de oogst 1881 82 slechts zeer klein zal zijn In de afgeloopeu wetk zijn er honderden doodgevroren eu in den voorafgaaoden zomer heeft de koude reeds nadeeltg rwerid Het kan zijn dat dit jaar nog wat oplevert omdat in 78 nog ii veel op de panLen werd verzameld maar daarop is nog niet eens vast te rekenen Zoolang de oesterbaukcn in vaste pacht zgn is er geen winter geweest ais de uu voorbggegaiie en al zgn het geen zeven vette jaren geweest die men achter zich heeft wie weet hoeveel magere jaren nu wachten Weet men in Parijs te leven men weet rr ook te rekenen ii proces is aanhangig dat hieromtrent zeer bgzoiidere feiten aan den dag breugt Graaf Potocki heeft twee rekeningen overgelegd een van de dames kleérmaaksters Hancenaar volgens welke de gravin Potockie van Juli 1878 tot Januari 1880 voor een bedrag van 110 64 1 fr aan klêeren heeft genoten waaronder een pels van 32 000 frs en een rekening van hel magazijn Flomont in witte goederen volgens welke aan de gravin voor 72 000 frs geleverd is van Juni 1879 tot Januari 1880 De rechtbank heeft deskundigen benoemd tot onderzoek dezer rekeningen Een merkwaardig duel heeft te Valparaiso plaats gehad Een musicus was door een kunstbroeder beleedigd eu daagde hem uit op de piano Zij begonnen tegelgk op te spelen en zette gedurende 48 uren zander eten drinken of rusten hun spbl voort Geen enkel stukje dansmuziek mocht worden gespeeld De eene speelde 150 maal het miserere uit de Trouvêre en viel toen het de luiste maal begon dood neer De ander is naar het hospitaal getransporteerd men vreest voor zgn leveu De vier getuigeu zgn op weg om gek te worden De Ned Mautschappg tot beTordrring van de Oestercttltuur gevestigd te Bergen op Zoom zal op zeer belangrijke wijze deelnemen aan de Internationale Visschergteiitooiisteliiiig te Berliju te houden O a zul zij inzemlen de modellen van de oesterputten toebchoorende aan de beeren de Meuleunieesler eu Co Waterschaus eu jbr Poinpe van Meerdervoort Yerseke Deze modellen zijn uitrounteiid uit één stuk gebeeldhouwd door den beer Jos van Genk te Antwerpen Voor de bovengenoemde tentoonstelling zijn ook ingezonden door den heer A van Dort Wz een ausjovisvisscherij gebt el volledig zooals deze op de Schelde wordt uitgeoefend tegelijk met een daaruun verbondeu botvvautvisscberij en door den lieer C J Bottemanne hoofdopzieuer van de visachcrijen op de Schelde en Zeenwsche Stroomen eenige voorwerpen dienende voor de vangst van wulvisBcben als een vuurpglharpoen geweer een vuurpijlbonihar poen enz Ook uit Scbeveiiingen zullen eerstdaags eenige wagons met vernchillende goedereu voor die expositie verzonden worden Woensdag avond heeft te s Hnge de door de hoofdcommissie voor de internationale visscberij tenloonstelling bgeengeroepen vergadering plaats gehad Nu verscheiden mededeelingrn en inlichtingen van den voorzitter dr L Mulder zgn de verschillmde Sttbcommissién geo nttitneerd Deze commisieo zijn 1 Toor de financiën i Toor de gebouwen en het terrein 3 voor ontvaugst étalage en expeditie der voorwerpen 4 voor het programma en catalogus 5 voor ontvangst van vreemdelingen en festiviteiten 6 voor de buffetten Naast de hoofdcommissie zullen die commissiëu ieder op baar terrein werkzaam zgn ter voorbereiding en uitvoering van het plan eener visscherg lentoonstelling te Schereningen f üii Door de Vereeiiiging tegen het miahandeleu van diereu te Haarlem eu omstreken is in het laatst van het vorige jaar een slaohtmasker uit Bazel onthoden Dit lachtmaaker onderscheidt zich van het slachtmasker van Bruneau doordieu het door eene ontplofbare stof een puntkogel tot in het verlengde merg van het dier drijft Dezer dagen zijn te Haarlem de eerste proeven met dit slaohtmasker van SicgWund genomen die zoover man naar eerste proeven mag oordeelen uitstekend voldaan hebbeu Twee zware ossen vielen als door den bliksem getroifeu dood neder De bovengenoemde Vereenigiiig stelt zich voor later uitvoerig over deze verbeterde slachtmanier te berichten Kantougerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 24 Maart 18S0 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie s Mr W C A SCHOLTEN te Rottertan VEROORDEELD tot eene boete van ƒ 1 of gevangenisstraf van 1 dag wegens te Gouda zonder noodzaak rijden over het met klinkers bestrute voetpad A H kunstdraaier Ie Gouda met een kruiwagen beladen met wasohgoed op de Markt A K bakkersknicht te uoud i met een wagen beladen met brood op de Markt P H touwslager te Gouda met een kruiwugen beladen met vlas op de Markt P S koopman in turf te Gouda met een wagen beladen met turf ia de Kleiwegsteeg G B schipper te Gouda met een kruiwagen beladen met steenkolen op den Kleiweg K V opperianu te Gouda met een kruiwagen beladen met gereedschappen op den Kleiweg II R bakkersknecht te Reeuw k met een kruiwagen beladen met brood op den Kleiweg J B landbouwer te Moordrecht met een melkwagen in de Viamiiigstraat A van W koopman in visch te Gonifg met een wagen beladen met visch op het Rotlerdamsche Veer F V N koopman in turf en haargoed te Gouda roet een wagen bcladea met schuitrgoed op den Langen Tiendeweg C V 8 huisvrouw van W r d S waschvrouw te Gouda met een kruiwagen beladen met waschgoed op den Langen Tieiuleweg P D arbeider te Waddiniveen met een kruiwagen beladen met aardappelen op de Hooge Gouwe L de B broodbakker te Gouda met een wagen beladen met brood in de Wnchlelstraat N de i koopman iu appelen te Woerden met een kar beladen met appelen op de Hoogstraat fiurgerlUke Stand Oouda OF iORETN 81 kUarl Pelrondla oudera U SpraQt ea H Kiruvliiiid H i a oiijtti t de Bik en S au Han Hulbertn AJniin ouders J Mri en E Kraan 25 fhubetb oHiIfrti J van ntnt eu Vecnirifc Krana oadera J J ótulfnltit en i P Scboonderww rd Maarten onders C J It 4eudglE en M Dirkzwager 26 Sijtje ooiirrs J AiTi lu en M van der Kaa Ot K HLI IIK 2i Maart i A de Baadt 1 J 1 m fS H Urijn it j O XDRItlKOUWD 24 Muit II L Kliniren 28 j en P J H kniea 21 j J Sliiljtrr 26 j en J F SijaBan 24 j f Snellemin 32 en W M C vao Dorp 26j C J Verlionk Mj eaJ Ubeij le bebooshntM éij Burgerlgke Stand van onderstaande gemeeuteu Tu 18 tot 2j Maart 1880 Moordrecht GRBOREV Maria Willcnma andtra I aan in Bral n J VHO Edeii Aruotdua ouders J lao Klet en J M vjn VNyk OVElil EDEN 1 i P van Wijk wed tan l Verbnrg O j A 8t eiihfrt ea 1 tn ONOBRTHOUllI A Hogerwaard 2 j van Uouila ui M tertjiiiill 20 j Gouderak GEBOEEN irenlj on jera J Snalerw en A van der Vlial Dirkje Henilrik ondera k Verkaik en P van Vliet OVERLEDES It de Jong 10 lo II van der Gr f 6 m It Uofcendoora 14 m ONDLIITKOHHü E M Ou ie 12j tan Knlinien en B kalbergen 27 j StolwijK BEHOREN jan nudera T Biara en N Graviland Uaivje niiilcra M BM Mar4 en E de Wit OVERLEIIfcM I I van l m M j M Boogaard 1 d GEUUWUi P Boer en C vau fcrk k Ankeren A Baaa Haastrecht OVLRLEDE V J an Grieken wed van Walewya 7 1 C Kuinpr er m OMIIEHTROUWD 1 F Wolff 11 i en B Ooalerom 16 j Vlist OtEHf mi N A Slingerland ed van P A Wenk 92 üi D EB I RO U It D J C O d hoorn 29 j eo M Nobel 19 j Reeuwljk GKHOgtNi Maria oudeta II van Unwen en A Moniat IVfcKLKUfN N koater d C van Dam j C Cfiui iid Il ni J Ooatnin U n 0 UI aiTKODWD Ja de Groot en Ia llainp Waddinxveen OEBORtN Moria oiidi ra D kfyier en S J van Tol Piiter ondera P Molenaar en H Verdunn OVmi KDEV c Schouten Mj J van der Helden J N tan Eijk 47 J E van der Slial 8 o A Hoo iendoorn 70 j D Brcedijk 2 m GKIiUHü J Wenttsen en D Melieiair Zevenhuizen QBBOH EN Huidrik oudere 11 Mul en N v d Dool BËÜË OM HULP Voor de weduwe van W N HOOFI die in de diepste armoetle is ochtergelaten is ontvangen bg den Heer Th van Soheuilvenbnrg an q4 M ƒ 1 W l f i j K ooipon ƒ 1 98 A D ƒ 1 N N 0 50 N N ƒ 1 75 Off V ƒ 2 50 v M ƒ 1 V S 1 p N M 0 60 C V i K ƒ 2 60 J H V E 1 B v d R bruiloft 3 30 W S ƒ 5 v K ƒ 2 50 v 0 ƒ 2 60 Br ƒ l B 1 A L ƒ 2 5Ü D fl 1 M ƒ l V U ƒ 1 B ƒ 1 P 1 N 2 coupons te zamcii ƒ 2 47 S Moordrecht ƒ 2 60 Te zaWen ƒ 13 50 Aan het bureau dejer Courant zijn nog ontvangen rail mevr J W 8 ƒ 2 60 G K ƒ O 50 Z ƒ 1 Ie zameiiy 4 met de vorige opgaaf 18 76 Pe ongelukkige blyve verder aanbevolen 1 ADVERTENTIÊN Geboren MAARTEN zoon Taa C J C nOOGENDIJK en M HOOGENDIJKDiaKzwAGïE Goada 25 Maart 1880 Heden overleed te 2 tni2a in den ouderdom Tan 7 j jaren na Tooraien te zyn met de H Sacramenten onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mejuffrouw GERTRÜDA BOKëRN Weduwe Tan wylen den Heer Arnold Joseph Baülmahn T BAHLMANN Govida C BAHLMANN 25 Maart 1880 geb Timmbemans Eenige eti algemeene kennisgeving t Voor de Tele blijken Tan belangstelling ontrangen bij de geboorte Tan onzen Zoon betuigen wy onzen hartelgken dank A L SCHMIDT Jr P C SCHMIDT Smits Gouda 27 Maart 1880 in Op Tweeden Paaschda zal m het IJZEREN BARGEVEER van Gouda op Armterdam en terug NIET gevaren worden ZELDZAAM AANBOD Een ZeTen Octaafs PIANINO wordt te koop aangeboden Toor den spotprijs ran 90 Galden Brieven frantxi aan het Bureau dezer onder No 423 Lopende met eeu druk bezoek Openbare Vrijwillig e Verkooping TAN EENS kapitale onUinga nieuw gebomode groote SCHUUR HOOIBERGEN en EBVElf beneTens diTerse perceelen uittnuntend Wel Hooi en Bouwland ter grootte Tan ruim 40 Hectaren alles annex gelegen in den Prln8 Alexanderpolder nabj Terbregge gemeente HUlegershetg te veilen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te lioUerdam of DINSDAG den 6 APRIL 1080 gunpen op DINSDAG den 13 APRIL daaraanTolgemde telkens des Toormiddags ten Elf ure Het te Terkoopene breeder bij biljetten omschreven geniet Tri dom van grondlas n tot 1890 en is Terhuurd tot 15 NOVEl BER 1885 voor 2077 69 sj rs Te aanTBBrden bij de betaling der Kooppenningen op 1 JUNI 1880 Nadere inlichtingen en inzt ge der plante Akeniugeil te bekomen ten Kantore van de Nota rissen L P RIETSTAP LeuTehaven te Motierdam en Mr Th BÜRKET Gedempte Grachtte s Gravenhage DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN vai liijttland Delfland en Schielmd zullen op WOENSDAG 7 APRIL 1880 des Toormiddags te 11 uren in het Logement Tan den Heer TIBBOEL te Bodegraven bij opbod en afslag PUBLIÉS mmiv voor één saizoen de Wierikker DijkgTonden en daarnevens gelegen Landen in 7 perceelen nader omachreTen in de voorwaarden en bepalingen Tan Terhuring die tegen betaling van 10 cents verkrijgbaar zijn ter Secretarie van Rijnland en bg den Opzichter ZAAL te Bodegraven VOORHANDEN de Nieuwste Modellen Goüdcn en Zilveren Werkco eene fraaie Collectis Juweëlen Broches Bellen KNOPJES f EEREN EN Üa AES RinGEN KRUISJES en BOOTJES f alsmede ruim gesorteerd in 1 Gemonteerd CRISTAL EHOlDEOPi ZILVEREN HOROLOfilM Onder minzame aanbeveling J VAN DE PAVOOhDT Dubbele Buurt GOUDA REPARATIËN worden ten Spoedigste bewerkstelligd vei eerd te worden VEd Dw Dienaar W STIKKER 3 Openbare VrUwllllge Verkooplng TE STOLWIJK ten herberge Tan Gt tan DAM aldaar op WOENSDAG 31 MAART 1880 des Toor mjddags ten 11 ure Tan een BOUf MANSWONINC c beneTens direrse perceelen uitmuntende WEI of HOOILA D £ en BOÏÏWAZEEES r te zamen ter grootte Tan 2 Heptaren 84 Aren 94 Centiaren gelegen in den polder Benedorhipl binnen Stoltvók Eerst in perceelen daarna gecombineerd Betabng der Kooppenningen op 1 Mei t889 Breeder by Terspreide bilïetten Informatiën geeft de Notaris Mc JlilOI ENAAR te Wadditix veen J de JONG A f Mr TIMMERMAN IMTRVME TEËLE ZVIVERMR Tan HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLBMENT Kuipersteeg K 227