Goudsche Courant, zondag 28 maart 1880

Zondag 28 Maart 1880 STRAVER Co PEK en TEERHANDELAA RS G O V DA i Pakhuis VEST bij het Overhaalveer Kantoor Kattensing el Q 96 OLIE dunne geele ECHTE Zweedsche TEER 13 per ton deni idem idem 7 V ARCHANGEL PEK per 2400 Kilo bruto 143 KROON PEK in klein Fust 8 per 100 Kilo Bruto REiUlVISGEVIJVG DIJKGÏIAAF en HOOGHEEMRADEN vatf SCHIELAND doen te weten Dat in voWoening aan art 31 van het Reglement van Schieland de verkiezing van BEN HOOEUINGELANO PLAATSVEltVANGEB van Scideland voor het 3e District in plaats van wjjien den Heer H CORNELDBR die in het jaar 1881 aan de beurt van aftreding zou zijn geweest zal plaats hebben op DONDERDAG den 1 APRIL 1880 van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 ure in de Hoofdplaats NUuwerkerk a d IJuel in het Gemeentehuig aldaar Dykgraaf en Hoogheemraden van Schieland De SecretariiRentmeeeter f Dijkgraaf W C WIJNMALEN j a VAILLANT Lokaal IXut en Vermaak Oosthftven GOUDA ZOI DAG 11 April 1880 BUITENGEWONE VOORSTELLING te geren door het Sroninger Operagexelacliap onder directie yan de Heeren E Kluppel en Rechtmank FIGAEO S HOCHZEIT Opera in 4 akten Muziek van Mozart Orkest 18 Personen Entree bg ioteekening 1 50 drie dagen Toor de Voorstelling wordt de inteekening ge Entree na de sluiting der Igst 2 Bespreken van plaatsen volgens gewoon gebruik KAAKTEN zgn van af heden te bekomen bg den Heer HEGEMAN Kastelein 1 50 f 100 Salaris MEN VRAAGT zoo spoedig mogelgk een MEISJE van de P G om als MEID HUISHOUDSTER te fongeeren Inelineerenden vervoegen zich in persoon of met franco brieven aan t Hotel de Paauw Markt Gouda GEVRAAGD een DAGMEISJE niet onder de 14 jaar om eenig haiswerk te verrichten en geschikt met kinderen om te gaan Te bevragen bg den Boekhandelaar J W KNIPSCHEËR Jb alhier Bockhouden llandelsrekencn F J BOER Leeraar M O onderwgst bovenstaande vakken zoowel ter voorbereiding tot de examens als ter opleiding voorde handelspraetgk en beveelt zich aan als JDeskundige voor administratieve werkzaamheden Inlichtingen en PROSPECTUS verkrggbaar Lange Tiendeweg D 27 Openbare Vrijwillige Verkooping OU CONTANT GJELD op WOENSDAG 7 APRIL 1880 des voormiddags ten 9 ure aan de fiouwmanswoning bewoond geweest door wglen A BOTH in den polder Benederheul binnen Stolmjk van 3 KOEIEN 2 GEITEN een Partg HOOI VARKENS en KOEMEST MELK en BOUWGEREEDSCHAPPEN alsmede HUISRAAD n MEUBELEN TAKKENBOSSCHEN HORDEN BRANDHOUT en meer Dai te voren te bezichtigen Nadere informatiSn geeft de Notaris Mb MOLENAAR te Waddinxvtm Openbare Verkoopinff M7ra op WOENSDAG 31 MAART 1880 w l Mt voormiddags ten 10 nre aan de mmliak Hofgjjjg bewoond door K LÜPKEMAN onder Waddinxveen aan den Zuidelgken Dwarsw om Contant geld ten overstaan van dw Notaris A KLUIT te Moordrecht van 12 Kaïrdrag ende Koeijeii 1 Vaarkoe Bouw en Mdkgereedachappen alsmede eenig Huisraad en Alles daags te voren te bezigtigen Informatien ten kantore vaa genoemden Notaris De ondergeteekeude neemt bg deze de vrijheid zjjnen geëerden Begunstigers bekend te maken dat hij ruim voorzien is van de NIEUWSTE PATRONEN TAPISTEY BEUSSELSCHE SCHOTSCHE i GONJE Zmm BEHANQ EN QOSDIJNFAFIEfi levert ook alle GORDIJNEN en alles wat verder tot het BEHANGERSVAK behoort beiast zich tevens met het SCHOONMAKEN van VLOER en GLAZENKLEEDEN Hopende het vertrouwen waardig te maken noem ik mg UEd Dw Dienaar B IDE CrOIsTO BMHANOEB GOUWH a No 200 der Clirlstelijkc Jongellngsvereeniglng DA IÊL alhier BELANGSTELLENDEN worden nitgenoodigd ter bgwoning van de Openbare Vergadering op 29 MAART a s zgnde 2de PAASCHDAG des namiddags ten 3 ure in het Lokaal HEIL DES VOLKS Peperstraat Als Feestredenaar zal optreden de WelEerw Heer Ds II J SWAAIV TOEGANG VRIJ JHet Bestcüb Uotermarkt A 68 bericht de ontvangst eener flinke sorteering MANTELS en VISITES FANfAISIE en DOORGEWERKTE DOEKEN eene groote l euzc Zwarte ZIJDE en Zwarte en Gekleurde Fransche THIBETS QOIIEIJNNETELIIOEEEN EK VITSABES van af 10 Cents eene GROOTE Sorteering LAKENS en nieuwste genres BUXKINGS in alle voordeeligste prijzen BRODERIES GLACÉ HANDSCHOENEN soliede qualiteit van af ƒ 1 verder alle tot het vak behoorende artikelen tot zeer voordeelige prijzen Zich beleefd aanbevelende UEd Dw Dienaar G HOLTIHAIV Van af Dll SDAG 30 MAART lot en met DIEVSDAG 6 APUIL voorhanden eene fraaie Collectie Voorjaars en Zomerniantels Ontvangpen eene ruime keuze STALEI der nieuwste Stoffen en Katoenen Ons minzaam aanbevelende Turfmarkt H 172 Gez Pekters Gouda DavK van A Bkinkman Advertentiën STEDELIJE MUSEÏÏM van Oudheden Op den en 2 =n PAASCHDAG zal het Museum s namiddags yan 4 tot 6 uur weder voor den verminderden prjjs van 10 Cents de persoon voor een ieder toegankeljjk zgn Dg COMMISSIE Mejuffrouw HÜBER Groeneweg VRAAGT tegen Mei EENE DIEIVSTBODE J H KIEBERT urkt eauoA maakt bekend dat zyn Atelier VAN AP HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 nur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VEKGROOTjNGEN naar de laatste vinding aUI A LAROCHE en Yterlumdetule l QUINA LA ROCHE van KRAEfELIEX en IIOLlIf Jpolh te Zeul Opwfkkend V r8terkend KoortüverdrUvend v erkrijgbaar in flesschen van 1 en 1 90 te Ooudah den Heer C Thim Apot verder door het geheele Rjjk in de bekende depots dere flesch is met de handteekening tAEPELIEN HOLM voorzien abshaïïbbht s or Anli Kliunialisclie Watten Wederom deed zich dezer dagen een sterk bewys op van de krachtige werking dezer bereide Watten De heer J R te Leiden was by alle vorens bestaande hulpmiddelen een steeds ernstige rheiimatisclie Ijjder geworden tot hij zich thans door hdt gebruik dezer Watten geheel van rhniiuitii k bevrjjd gevoelde ZEd heeft strikt volüenu voorschrift gehandeld ën zich vooral van de buitenlucht onthouden doch daarbjj tevens caiiiille eti vlierbliKiin gebruikt een bekend middel getrokken als thee om de werking der A bs II au bbi n s bevorderlijk te zjJD Daar ZEd kruidkundige is nam hij deze proef welke zooicer voldeed d it ZKd veraoekt publiciteit hiervan te geven De prjjs lezer ereide Watten is 30 cents per pakje Zij zjjn t bekomen aan het HoofdDepfit bij A BRKETVELT Az te Delft Eu verder bv T C MUI l eMi C n Verheul Oudewaler de Wtil los mm A l o Jiirkel Ooiiilii r vin Dorp Zudermeer F W difi L i Schoniiliov a Kanln Alphen A I rii Z veD iiii7iMi J Ji K C Schl itiiriin M J juudk ide Büi koop I Jiutleüriiveii 0 Ilooircndijk U ippellr jK Oosterliiijj llnasirecht 8 V d Krnalf Bliiswijk Vi u i A illiili iii o u en Adverterilicn in allo Jiivncn en liuiU iiUitulsche Covrmtten woiden dadelijk opf e onden door den BoeKliandcIaiu A BULNKMAN te Gouda Eén afschrift is voldoende Openbare Vrijwillige Verkoopiiig te GOUDA in het Hotel ds Zaih aan de Markt aldaar De veiling nonderffaH De afslag P f i2 Apri ltiSO beide dagen des voormiddags tèn 13 ure ten overstaan van den Notons Mr 1 MOLKNAAR gevestigd te Waddinxveen van de kapitale BOUWMANSWONING GEMRDSEOEVE met de daarbij behoorende Arbe iders woniugen en diverse perceelen VIIUVMENDE BOUW enWEHMDElT te zamcn ter grootte van 73 42 70 Hectaren en aan eene partjj gelegen in den Zuidpiaspolder van Schieland aan den grindweg van Moerciipflle op Moordrecht binnen de Gemeente kadastraal bekend in Sectie C Nummers 38 39 41 43 tot en met 59 002 toten met 607 113 tot en met 124 Eerst in drie perceelen daarna gecombineerd Het geheel is verhuurd aan den Heer P MEÏZ deS oniiig c a tot den len Mei 1883 de Bouw landèiSlot het ontblooteu der schoof en de Weilanden tl November 1882 AunviHuding bij de BH ng op 1 Juli 1880 By verspreide billetten brN4jjr omschreven Niulcre ini orumtien ijn te bekcmï on kantore viin de Notarissen van ZIJP en JOA te AniiUrdam en ten kiintoie van Vuoruoemden Notaris MüL1 l AA1 De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij DONDERDAG 1 APBIL a 8 GoTOi met zyne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zijn bij den Heer F X HABDIJZER Sociëteit Vre debest op de Markt 8 HAPE OfTlClRN Univcrseel Zulveringszüut Het echte algemeen gunstig bekendeÜNIVERSEEF ZLlVERINGSZOUT een zeker middel tegen maagkwalen zuur braking hartwater enz is thans echt verkrijgbaar in 1 4 pakjes il 15 Cent 1 2 pakjes a 27 Cent enheele pakjes a 50 Cent te Gouda by J H BOER S Apotheker en te Boskoop bij A J VAN T WOUT M S A ALEiVS ie VVcrt ldberocmdenaar liersteller 50 Faalt nooit in het wedergeven van de jeugdige kleur aan gnjze haren vlekt geen huid of linnen Deszelfs nerking is zeker en volkomen Het is geen verw Hoofd Depot by VAiS VIVE Jr aJliier Cojfleur et Premier Posticheur RUK Van A BniNKMA