Goudsche Courant, woensdag 31 maart 1880

1880 Woensdag 31 Maart N 2433 GOUDSCHE COURAKT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAQ WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uit are in den arond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden ig 1 75 franco per post 2 ADVERTENT iËN worden geplaaiii Tan l 5 regels 50 Centen iedere regel lueer 10 Centen GROOT £ LETTERS worden berekend naar plaatgmimte Afitonderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot éto uur des namiddags van den dag der uitgave BUITENLAND Bullenlanilsch Overzicht De KoU ZeUmg komt noj maaU terug op de behiliugoutwerpeo welke by den Bgkadag zijn ingediend Ab hoogst aarschgnlyk mag het worden geacht dat bet ontwerp op de beursbelasting hoewel leer nmerkelyk gewgzigd het eenige tastbare r ultaat Bal yn t welk van al de TOordMchteu ran dien aard orerblgft Wat betreft het gedurende de eerste weken der Bgksdagzittiug zooveel besproken ontwerp op het heffen eener belasting op de vrgstellingen van den militairen dienst Z tl roorloopig wel in de portefeoille van den minister vau oorlog bigven rusten lutasschen mng niet uit het oog worden verloren dat dit ontwerp in de hoogere regeeringskriugen iiiHertfd irml l jvai knA ft o tim Jat 4 l paet teer Ki ondig is ondertooht en besproken By diezelfde gelegenheid zyn vele andere lielas tingontwerpen overgeslagen die echter uiet zoo alg meene ondersleaning vonden zoodal deze ontwerpen voorloopig ter zyde gelegd worden In boeverre er grond bestaat voor de ou eratelliug dtt men ten gevolge hiervan weder lal temgkeeren tot het ontwerp op de invoering van het monopolie op de tabak dit laat zinh tot heden niel met juistheid beoordeelcn maar in deze zitting zal noch het eene noch het andere ontwerp in het Huis ter tafel worden gebraoht dit punt mag als uitgemaakt worden beschouwd Uit Dresden wordt gemeld dat het Byks Vereip bet besluit heeft genomen om een aan het bestuur der natlonale liberale fractie de volgende resolutie te doen toekomen De leden der ryksgezinde vereeniginK koesteren de stellige verwachting dat bet aan den Rgksdag in vereeniging met de Begeering lat gelukken de wet op de versterking der Duitsche eerkraoht tot stand te doen komen dewyl een dergrlyke maatregel noodiakelyk blykt te zyn tot handhaving der veiligheid van Duitschluud by don toealaiid waarin Europa zich thans bevindt iDe leden der vereeniging zijn wijders van gevoelen dat daardoor noch de constitutioneele rechten VOD den Byksdag warden gekrenkt noch eeu te zware last op de schouderen des volks gelegd Mnnifestatien in dien geest hebben reeds herbaaldelp in verschillende deeleu de Rijks plaats gehad Do heer Canovas del Castillo voorzitter van den jgaanscken ministeiraad zal president zyn van de O fstenlie welke in het begin van Mei te Madrid byeenkoBit om over de belangen van de vreemde onderdanen in Marokko te beraadslagen Men had gezegd dat de heer Canovas de zaakgelastigden te Tanger niet lot de conferentie wilde toelaten doch dit sohünt niet op te gaau althans Italic heeft reeds i jn zaakgelastigde te Tanger aan graaf Greppi toegevoegd De overige mogendheden zullen zioh door hunne te Madrid gevestigde gezanten doen vertegeowoordigen De pers en de openbare meening in Spanje zyn zeer teergevoelig zoodra er van Marokko sproke is want het denkbeeld eeuer annexatie van dat land is in Spanje byzouder populair Vandaar de ergernis over den invloeil der Ki gelsohen in Marokko Die invloed is zeer groot eeiiRd els wegens het persooulyk karakter van den Bntschen zaakgeJasligde deii beer Huy anderdeels door de onzgdig heid welke Engeland in het wtden van Afrika in aeht neemt zoozeer verschillenla van de asnhoudeade eischen van Spaeje Wat de Joden in Marokko betreft zegt een correspondoit van de tnd Beige kan ik u de verzekering gevtn dat de kluchten zeer overdreven zyn Uit oificieele stukken blykt dat het najagen van ongeoorloofde winsten de pogingen om de beluting te ontduiken en de Marokkaansche overheid te rten door zicb ep de beaoherming der buiteiilandsche mogendheden beroepen even algemeen bekend lyn als de gewdddadigheden waaraan de moren te Fez en Mequinei zich schuldig maken De feesten door den handelsstand van Xew York ter eere van Aea heer de Lesaeps gegeven zyn afgeloopen De heer de Lessept is naar Washington vertrokken en volgens de Mtenuig Poet willen de democraten van het congrrt nn zgne doorreis in die hoofdstad gebruik mak voor een openbare vyaudelyke demonstratie tega het plan van het rtaatBa kaaul De JTor nÜAu dat in de laatste dagen de oneenigfaeid tnsschen president Hayes en den heer Evarls minister van buitenlandsche zaken over de quaestie van het kanaal is toegenomen De heer Evaris zou voornemens wezen zijn onlslaj te nemen indien de heer Hayes voortging met de democraten van het congres ééne lijn te trekken en de bekende leer van Monroe toe te pesaen Voor de juistheid van deze bewering kan niet iugestoan worden alleen weet men dat reeds sedert cenigen lyd van oneenigheid tusichen den President en zyn minister gesproken wordt Mocht de heer Evarts aftreden dan zal een zyner laatste handelingen zyn geweest om de banden van vriendschap tnsschen de Vereenigde Staten en Mexico nauwer toe te halen In 1877 werden de bevf hebbers der bondstroepen in Texas bij een Mm van den President gemachtigd om de strol etl hetzij blanken of Indianen tot op MexicaalMA gebied te vervolsten De regeering van Mexico heeft steeds tegen dien maatregel geprotesteerd en het is haar eindelgk gelukt iu de nabyheid van de grenzen van de Vereenigde Staten de rust te herstellen De dagbladen van Washington bevatten thans eene nota van den heer Evarts aan den i ezant te Mexico om hem aan te kondigen dat het besluit van 1877 is ingetrokken De minister geeft daarbij de hoop te kennen dat de vrieudschnppelyke betrekkingen welke thans tnsschen beide landen bestaan voortaan niet worden gestoord Volgens den Herald zon de bijzonder vleiende ontvangst welke generaal Grant hy dn regeeriiig en de bevolking van Mexico gevonden heeft niet vreemd zyn aan de vriendscbappelgke stemmin van het kabinet van Washington ten opzichte van Mexico Men acht het overigens zeer nalnuriyk dat de Mexicanen zich gaatvry toonen jegens den oudpresident op het oogenblik dat er sprake van is hem voor de derde maal aan hit gezag te roepen BINNENLAND GOUD 30 Maart 1880 liet wetsontwerp tot verzekering van de uitvoering van de nieuwe schoolwet is thans by den Baad van Slote aanhangig Het wetsontwerp moet dienen om aan de Begeering de voor de uilvoeriug noodige kredieten te versohalfeii Behalve vpflf de uiikeeriiig san de gpmeenten over twee maanden zal er geld noodig zyn voor de tr ktementen der inspecteurs en schoolopzieners Zynwij goed ingelicht dan zal de voor dit jaar benoodigde som beneden het vroeger geraamde minimum blijven Op zon en fecstdoj en worden de straten en wandelwegen niet zelden ontsierd door personen welk ticli te builen gingen aan sterken drank Clok gisteren was dit het geval Onder de weinig stiehte Iijke tooneeleo die zich voordeden was bet volgende Een militair die duidelijke bewijzen gaf den feestdag op zijne wyze gevierd te hebben zwaaide langs de straat als gewoonlijk gevolgd djtpr ecu troep jongens die hem uitjouwden Dit werd gezien door een roorbykomeude sergeant die den soldaat aiunnaande naar de kazerne te gaan Aan dezen goeden raad werd echter geen ehoor gegeven de soldaat wandelde verder toen hy op den lieudeweg gekomen nogmaals de I driggeiide uamawBgwilviiignn genoemd ergnnt naar de kazerne te gaan Dit maakte de drift van den dronken man gaande die opvloog en de onderofficier een klap wilde geven welke echter door dezen behendig ontweken werd Ontving alzoo hij voor wien de ilag bedoeld was hem niet een 19 jarig jongmensch zekere van Luik kreeg hem vlak tegeh het hart zoodat hy onmiddellijk ter aarde viel en vonr dood werdV binnengedragen by den bakker H Vermeulen N dat men echter gedurende l j uur pogingen had in t werk gesteld de levensgeesten weder op te wekken gelukte dit zoadat hy denzidfden avond nog naar huis is kunnen temgkeeren Geneeskundige hulp werd verleend door dr A Romeyu De soldaat werd gearresteerd Gisterenavond ten tien uur is op de Karneroelksloot een persoon in het water geraakt en verdronken Hoewel op zyn hulpgeroep vry spoedig pogingen tot redding in het werk werden gesteld voornamelyk door H Rykelykhuizen mocht het niet gelukken hem in het leven terug te brengen Men zg er op voorbereid dat eerldaags hier t lande verwacht kan worden een Cogliostro op tuin bouwgebied hy noemt zich Marêgot bloemist en boomkweeke nit tJhambèry in Savoie Thaiu bevindt hy zich reeds uitgepakt te Brussel de wonderplanteu welke bij te koop aanbiedt overtroffen nog verre die welke de Gebroedera Bert hier te laLde het vorige jaar aanboden Seiufermreiu y De ongelegenheden die de scheepvaart in de laatste dagen wederom van den onvoldoenden toestand van het vaarwater te Alpben a d Bgn ondervond waren inderdaad zeer groot Ooophoudelgk moesteu heele vloten van schepen uren lang opgehouden worden omdat de doortocht was gestremd door aan den grond geraakte vaartuigen die dao door de vereenigde kracht van meerdere stoombooten over de ondiepten gesleept moesten worden Dat dit dan niet gemakkelyk ging kon een der met zyn schip tastgenakte schippers getuigen wiens gansche voorraad trossen en ket tiügen was stuk getrokken voordaOhet ge i lukte hem zyne reis te doen vervolgen Door de verbeterde wtiurlossing van Bynland houdt de ver laging van den waterstand met het onder deo iuvlwd van de sohier dagelgks vermeerderendl toomvMd f