Goudsche Courant, woensdag 31 maart 1880

roer luisterde rn bij onderzoek bevond dat het ruim bgna geheel vol waicr stond H t schip beiion dan ook oiimiddellgk daarna te zinken waarom in allerijl bevel werd gegeven de booten uit te zetten De grootste boot geplaatst onder hevel van den tweeden stuurman slootte bij het strijken tegen de zgden vau het schip en werd daardoor zeer lek De kajuitspassagiers hunne bedienden en de vrouw van den gezagvoerder met baar kind begaven zich In de boot n het geheel 19 personen In de gieki woar de opperstuurman het bevel zoude voeren begaven zich bij het strijken zoovele personen dat deze doorbrak waardoor allen die er zich in bevonden op één na in zee vielen en verdronken In de bakboordsreddingsboot waarover de bootsmansraaat het bevel voerde begaven zich 40 personen waarbij 16 passagiert en de sluurboord reddingsboot waarover de bootsman gesteld werd nam 47 personen op waarbij 12 man der equipage De gezagvoerder gaf daarop bevel dat een der booten zich een weinig van het schip zoude verwgderen terwijl hg zelf met den opperen derden stuurman naar de oorzaak van het lek ging loekfn hetgeen echter vruchteloos was De derde stunraia die bemerkte dat het stoomschip op het punt 9H ifi zinken sprong over boord zwom gaar een der booten doch de anderen bleven en lonken met het schip Het laatste dat mea dea gezagvoerder zag was toen hg op de brug stond en ziJn i rouw en kind die zich in de boot bevonden toerin dat ig zich zouden verwijderen om niet door dsn maalttroom gevormd door het zinkende schip nitdegesleept tè worden terwgl hg een brandend blaj liobt in de band hield om de gevaariijke plek tan U duiden De andere booten waren op een veiligen afstand Daarop dook het schip v or goed onder water wandoel het achlefdeel geheel zichtbaar werd en was biaBca den tijd van eene minuut onder de galren verdwenen Toen het schip zonk bevonden s k nog ongeveer 66 inboorlingen aan boord die hnlpeloos op t dek lagen en die men niet kon overhalen pogingen aan te wenden om zich te redden De opperstuurman en twee inboorlingen die met het schip zonken kwamen weder boven en werden op eenige stukken hout die de gezagvoerdel had over boord laten werpen om den dekpassagiers een kans te geven om bun leven te redden door eene voorbgvarende stoomboot des anderen dakgs drijvende gevonden en gered De booten stelden na het zinkeq van het schip koers naar Bombay en werden des anderen daags te 3 uur na d nuddag aangetroffen en aan boord opgenomen door het ttooraschip Ualda van dezelfde Maatschappij dat na eenige uren op de plaats waar het fckip gezonken was rondgekniist te hebben naar BoMkjr terugkeerde Behalve den wakkercit te Sgvoerder kapt Stoart schat men het aantal p rsoneli dat bg deze ramp het leven ftllaor op zestig ït zeventig De Pingoria behoorende aan de Brits India Steam Navigation Compagny was een vaartuig groot 678 ton gebauwd in 1876 en twee maanden te vorop in het dok geheel noge ieu zoodat men niet gissen kan wat de oorzaak van het ongeval geweett kan zijn dewgl de onderdom en de leewaardigheid van het schip geen aanleiding daartoe kannen geweett zgn Peter lorillard te New York is mét de Fransche regeering overeengekomeny om genieenschappelgkmet haar eene expeditie uit te rusten die de oudheden van Yucatan en Centraal Amerika zal onderzoeken De kosten der expeditie die in het beginvan April op reis zal gasn en voor 2 jaren zaluitgemst zgn worden op circa 60 000 dollarsgeschat De Fransche Regeering zal daarvan 9 000 d betalen en bovendien de uitrustingskosten van de expeditie bestryden Het overige betaalt Lorillard f In Amerika heeft zich op telegrafisch gebied een nieuw feit voorgedaan dat zeker spoed overal navolging zal vinden Door Stephen D Field is de dynamoeleotrioiteit opgewekt door machines gedreven door stoom toegepast voor het telegrafisch verkeer Lang is reeds getracht otn de battergen die den noodigen stroom leveren door betere inrichtingen te vervangen hetgren nu aan Field is gelukt De ffeitern U um Tdegrafk heeft met zijne inrichting proeven genomen die volkomen aan het dorl hebbeu beantwoord De heer M u herhaalde Zaterdag namiddag te Amsterdam zgne proeven met den telephoon Ditmaal had hg tot terrein zguer werkzaamheid gekozen het oude station der Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatscbappg Telegraafdraden tusschen Amsterdam en Haarlem waren welwillend te zgner beschikking gesteld Deze proeven voldeden aan belangstellenden kan t zgn nog beter d n de vorige Helder en duidelgjt kwamen de woorden over en zonder de minste inspanning kon Haarlem zibh op de hoogte stellen van den Amstcrdamsohen tijd of Amsterdam poolshoogte nemen van de if ersgesteldheid te Haarlem om daarnaar zijn plannen te regelen tocMiBea der ondiepten elgken tred Dat de bin eaUodKèe handel hierdac groote schade lijdt is meermalen maar tul dusver vruchteloos aaugctoond U C De veraenigde vergadering van Kijnland heeft in hare sitting van Zaterdaff het gewinhlig besluit genomen om een aiiuiieulglc deel der kosten te wuarborg n van eene afdoende vethoogingea venwariug van den Lekdijk Bovendams De versterking toch die aan het hoogbeeinraudsohap van den Lekd k Bovendams door tied Stilten van Utrecht bevoleu en door den Koning bekrachtigd os werd volgens het oordeel van de deskundigen en van de watersohapseollegts gtheet ouvobloende geacht De gt hfcle verhuoging van deu Lekdijk Bovendams d nu een mtgaiif vorderen die op eeu miUioen gulden ia gcManid het hoogheemraadschap van den Lekd jk Bovrudunis vnl zelf daarin de helft dragen voor de wederhelft svlt Rijul md sich bdrg en heeft reeds de loeztgging van Cied puteerde Staten van KoordHoIUnd nu vun dagilyksehe besturen van Amstillaiid en Sohiel iud zuumede van den dgkgraaf van het grootwatcr op van Woerden om het verleeucn van kruchtigeii gcidelykeu sleuu bij de Proviueiult Staten en bg de algemeene vergaderingen dier waterschappen te bevorderen Het uitzicht bestaat dat wanneer Gedeputeerde Blaten van Utrecht voor jooveel het collegie van den Lekdgk Bovendams betreft de gesloten overeenkouut goedkeuren de Minister van waterstaat bereid lal worden bevonden aan den Koning het voorstel te doen om het gegeven bevel in te trekken Het werk lal zóó worden aangelegd dat de arbeid behoudens overmacht reeds vóór den volgenden winter gereed en de dgk in voldoenden staal van trgenweer zg gebracht t Cl De deeling Amsterdam der Hollandsche mants happg van landbouw looft uil 1 Ken gouden medaille en vijftig gulden voor de beste in NrderlaMi gemaakte grasboter geen kanstbote welke ren rrize heen en terug per sloomboot naar Nederlai dsch Oost Indie zal hebben gemaakt De boter moet ingepikt zijn iu drie vaatjes dubbel fust elk iiihoudsiide Vgf kilo voorzien van een handelsmerk worden ingezonden den Isten Juni e k om per stoomboot vau S Juui geladen te worden ten kotl der afdeeling die zorgen zal voor de slempeling t Batavia alwaar men rekent dat de boter den ISdea Juli lal aankomen en weder verzouden zal worden den Sisten om vermoedelgk den 14den September weder te Amsterdam aan te komen alwaar één der vaatje door eene commissie zal worden enderaoohl hel tweede door de zorg der afdeeliug itt cetonden worden ter tentoonstelling der maatschappij te Leiilen en het derde naar die te Londen in de maand Oclober t Denielfde prgs wordt uitgeloofd voor vijftien blikjes ieder inhoudende cón kilo of Iwec Engel che ponden te zamen in een kistje en verder met iuMhtoeming van dezelfde bepalingen pe kaatoBfechter te Enschedé heeft den hoofdanderwijwr aan de bgz B C school aldaar veroordeeld toi een boeie van ƒ 3 wegens het als hoofd 4ler uk ool aannemen van een leerling niet voorzien van een wettig vaecifiebriefje en den vader van den leerling tot een boete van ƒ 0 60 Naar men aan hel R NU meldt is de hoofdonderwijzer voornemens van dit vonnis in hooger beroep te komen op grond dat dit briefje dat door het kind bg zgn toelating op school was medegebracht in een andere gemeente alwaar het kind op de openbare school had gegaan reeds had diend zonder dat hierop door het betrokken Gemeentebestuur aanmerking was gemaakt De Leidsche hoogleeraar mr P A van der Lith wgst f n het jongste Wtlèblai va M Regl op een vonnis van het Hooggerechtshof van Ned Indié dat hg lerreiit eeu gevaarlijk vonnis noemt Bg de voorloopige regeling van het rechtswezen in Atjeb in 187 werd bepaald dat eenige voorschriften betrekking hebbende op de rechtspraak in Bvasntn s Oostkust ook te Atjeli zonden worden thgamrd Daotonder behoorde de instelling van een Rsid ntienad waarvan de am enstelKug gelijk moest iqa aaa die vaa Bengkalis alleen met dit onderaebeid dat vooriitter zon zijn d milit bevelhebber dia dt doar heat aitgeoefende recktsmooht aan een oIBcitr niet beneden den rang van kapitein of aan eea ambtenaar niet beneden dien van controleur kon opdragen de reiidenlieraad zoa krggsraad heeten later wói bg genoaaid knjgs en residentieraad Sn inlander beging in Atjeh eea moord en werdtereoktgcsteld niet voor eta rechtbank ingericht alt was voargMcbravea maar vobr een gewone krijgsraad Hg werd ter dood veroordeeld Toen da saak voor het Hoog Gerechtshof werd gtlwoht o cl d id dt advocaat generaal tot vemie tiging van dit vouiiis als door eeu onbevoegden rechter gewezen Het gerechtshof echter bevestigde het vonnis op grond van door de legeeriug aan den Hove medegedeelde stukken handelende over het gebesoigneerde omtrert de wording en de uitvoering van de ordonnantie van 187S die allen twgfel omtrent de bedoelingen van den wetgever ophieven Alteen op grond van die aan de partgen niet medegedeelde stukken redeneerde het Hof dat art i van de verordening van 1874 over de rechtspraak op Sumatra s Oostkust ragelende de samenstelling van den residentieraad buiten beschouwing behoorde ie blijven dat het voor den residentieraad in Aljeh als niet toepasselijk moest worden verklaard ofschoon het Hof tevens aannam dat de vormen vun rechtspleging in Atjeh niet die van een krggsraad maar van een retidentieraad moesten zijn Tegen die beslissing komt de heer van der Lithop Het gaat niet aan op grond van geheime stukkende bepalingen der wet op zijde te stellen Gaatde rc deuerring van h et Hof op dat is er geeneind aan de willekeur Uier heeft men reeds iemanddoor een volgens den tekst der wet onbevoegden rechter laten veroordeelen en dat vonnis bekrachtigd Geen enkele reden is er om bg burgerlijke prooesseubv niet dezelfde redeneering te volgen en te beslissen dat ofschoon de tekst eener verordeningaan A gelijk geeft het echter uit de stukicen doorde Eegeering overlegd hlijkt dat B gelijk moet krijgen Zoo mist men ook alle controle op de rechtspraak Ken der grootste waarborgen die men heeftvoor de juistheid der lechtapraak wordt hiergrooteudeels gemist Wil de Regeering dat menaan hare besoignes omtrent de wording en uitvoering van verordeningen waarde hechte dat zg die danpublioeere zegt mr v d Lith opdat ieder daarvan kennis neme en de partgen ze kunnen beoordeelen en daarop van beide kanten haar besofaouwingen vestigen Een Amerikaansch blad deelt het volgende mede In New York werij oulungs een nieuwe schouwburg geopend die op geheel eigenaardige wgze is ingericht De zaal heeft een elliptischeu vorm en bevat drie rijen bulkous van ongelgke afmetingen De zuilen eu pilasters zgn van beukeuhout met ivoor en goud ingelegd Evenals reeds te Beyreulh door Riohurd Wagner werd beproefd is ook hier het orkest onzichtbaar gemaakt niet door het iu de diepte te plaatseM maar door de musici eene plaats aan te wgzeu i eene met fluweélen gordgnen afgesloten ruimte boven het froiitrspice van het tooneeL Het scherm is een kunststuk de zgde is geheel uit de hand geborduurd met bloemen en veelkleurige insecten Er zijn twee looneelen boven elkander hetgeen een groot voordeel geeft om de voorstellingen vlug van stapel te laten loopen Terwgl op het eene tooneel vertoond wordt zgn de machinisten enz bezig het andere voor de vblgende scène gereed te maken Zoodru bet scherm neervalt wordt het eene tooneel omhoog gelrokken het andere neergelaten voor wtlke manoeuvre niet meer dan eenige iniunten gevorderd watden Op den avond van de inwgding toonde het publiek zich zoo ingenomen nel de nieuwe iuriohting en de schitterende verliïli K er znal dat men den arohitecl den schilder M jiporateur kortom ieder die tot het geheel t lBl ff Sen bad Qip de plankftn riep en toejuichte Onder de nalatenschap van een Zweedsohen kluizenaar die eeu hol te Jeruzalem bewoonde heeft mtn een handschrift van den apostel Petrus gevonden of papyrus geschreven jn fraaie Hrbreeuwsche letters en volgens de onderteekeuing voltooid ap het derde Paascbfeest na den dood van Jezus De geleerden van Jeruzalem hebhen verklaard dat een schrijver uit den nieuweren tgd onmogelgk zoo gemakkelijk eu zuiver het oude Hebteeuwsch zou kunnen schrijven en een oommissie door het Bgbelgenootscbap te Londen afgezonden om een onderzoek 4n te stellen is van oordeel dat het handschrift wtrkelgk van den apostel Petrus is Zg is thans roet bet genootschap in drukke correspondentie over dit onderwerp omdat het niet zeker is uitgemaakt of de apostel al dan niet sohtgven kon Het bgbelgenootschap heeft de erfgepamen van den kluizenaar die te Stockholm wonen 240 000 voor het manuscript geboden maar de familie weigert het te verknopen Zg is echter wel bereid het genootschap het recht tot het maken van anejiriften en Vertalingta te verleenen De stierengevechten spelen eene groote rol in Spanje het land van wijn en kastanjes De groote circus voor dia gevechten in Madrid kan 16 000 personen bevatten en is bp feestditgen en des Zondags ogns geheel vol De eutreeprgzen bedragen dan van ƒ 1 50 tot f 6 Daarbg moet ii en nog in rekening brengen dat bg bijzondere gelegenheden de billetten in handen van opkoopers gerakan en het publiek door dit misbruil twee oT driemaal zooveel betaalt zoadat het gebeuren kan dat zulk een feest ƒ 90000 uit de handen der bevolking in die der ondernemers brengt Dat komt ongeveer op 0 30 per inwoner van Madrid Bovendien zgii er iu de stad nog 16 andere schouwburgen die op feeatdagen ook vol lijn zoadat de som voor veriniiak door de bevolking nitgegdveu zeer huog wordt en een aanzienlgk aantal opcenten voegt bij de zware belastingen door voortdurenden burgeroorlog eu gebrekkige administratie veroorzaakt In eene dezer dagen te Oldemarkt gehouden vergadering van den gemeenteraad stelde een der leden voor om op kasten der gemeente op den marktdag eeu wagen te doen loopen naar het naastbij gelegen station van den Staatsspoorweg de boterhanddaren vau daar te doen halen en ze derwaarts terug te doen brengen waut teide eeu ander lid het is van groot belang voor onze plaats als hier vreemde kooplieden komen doch die zien er tegen aan omdat er vun Feperga geen gelegenheid is doch rgdt er een wagen dan gaan ze d er inzitten u komen hier Dezer dagen meldde zich bg den secretaris van het conservatoire te Brussel een Duitsoher aan die voorgaf op weg naar Nederland te zijn om als violouocllist concerten te geven maar niet verder kon reizen daar zgn middelen uitgeput waren Hij vertoonde visitekaartjes van Gonnod Ambroise Thomas en andere kunstbroeders De secretaris kreeg wantrouwen en tevens een goeden inval Hg verklaarde zich bereid het gevraagde voorschot te geven maar verzocht als wederdienst dat de kunstenaar hein eeu staaltje van zgn t ent zou duen genieten Een violoncel wat natnurlijk iu het gebouw dcf inuziekschaol aanwezig Maar uu maakte de ander allerlei verontschnldigingeni hü had z jn pols begeerd en kon daarom niet in Bmssel optreden Men begrgpt dat de seorelaris hem nu beleefd de deur wees De volgciKieii dag ontmoette de secretaris den president die hem terstond vroeg Wi f it toch die ongelukkige vioionccltist die ge mij gezonden hi bt met aaiiljevelingen van Gouiiod en Thomas Hij heeft mij met een beroep op uw aanbeveling geld gevraagd om iiaur zijn laud l rug te kceren Wellicht komt deze cellist die in de cel thuisbehoort ook hier te lande met ranubeveliagcB Men is nu gewaarschuwd I In den loatsten tijd z u ds arresataticn in Frank rijk s hoofdstad ter zake van bnlelarg op schrikbarende wijze toegenomen VerMcn jaar werden gemiddeld drie pcr pnen per dag voor bedelen gevangen genomen in December van t vorig jaar wat t cgfer 108 Men berekent dat er te Parijs niet minder dan 8600 stille bedelaars zgn mannen vrouWen en kinderen men vindt ze het meest in de 8ulpetrière de Glaciére Charonne de Rue de Meaux te La Vilette Clignnncaurt en eenige andere wijken Men heeft gebrekkige en beelhnidsche bedelaars nagerekend de muziekmakende bedelaars die verlof hebbeu om in liiecst der kunst hun bedrgf uit te oefenen Ook de venters in potlooden eu papier zou men voor een goed deel tot de bedelaars kunnen rekenen De gebrekkige bedelaars blinden manken en kreupelen kan men gewoonlgk op de Austerliiz brug op de Quiji de la Rapée bg t Observatorium en t Zondags en op feestdagen in de buitenwyken vinden naarmate zij door de natuur of de kunst meer zgn mishandeld is hun oogst gewoo nlijk gruoter In de Bue Neuilljr kan mCn geregeld in een karretje door een ezel voortgetrokken eén vrouw zonder armen of beenen zien t is niets dan een romp waarop echter een mooi hoofd staat blozend welgevormd en jeugdig met fraai zwart golvend haar omgeven Zg heet Euphrasie en in de bedelaarswereld is zg bekend onder den naam van de schoone geamputeerde Zg ontvangt gemiddeld 12 16 franoa per dag Waarvan zij 2 francs afstaat aan den jongen die haor ezel voorttrekt en de Oenten ophaalt Vier jaren lang maakte zg in België deel nu van eén kermistroep die met haar als wereldwonder rondreisde Onder de meest bekende Fargsche gebrekkige bedelaars behoorde ook de blinde Donadieu die meer dan 15 jaren lang van den morgen tot den avond op een stoel zat voor het omnibns bnréau op de Place laichy Even bekend als deze zgn sommige gezonde Ixidelaars In de eerste rijen van deze categorie staat zekere Thomasin die te Batignolles Monccaux woonde en zich 25 jaren als blinde voordeed zonder dat ooit iemand ontdekte dat h j ze r goed uit de oogen zag Eiken avond zag men hem door een meisje van 7 ii 8 jaren geleid door de Bue d Amsterdam gaan Voor korten lijd verdween hg plotseling bg werd nl lot zes jaren gevangenisstraf veroordeeld wegens vergrijp legen de zedelgkheid Een ander zekere Rosselet in Mnntmartre en la Chapelle vooral b ieder bekrtd had zich vooral naam verworven door zijn kleediug zijn pantalon vest hoed jas waren gehtel met speelkaarten bekleed Hij was werkelijk blind en zgn vruuw oieiide hem tot gids In den regel wiireu Zij biiden beschonken S ert renigen tijd ziet men hen niet meer Ook onder de weduHen met zuigelingen op den rm die zij voor 3 franoa per nacht bij een buur vranw huren en onderde 12 jarige kinderen die bou quetjes en lucifers verknopen eu weenend vertellen dat ze 6 francs moeten thuis brengen of een pak slaag krggeu vindt nen ook ware types Uit Bern wordt gemeld dat uit een dezer dagen opgemaakten staat betreffende de persoonigke onheilen welke hebben plaats gehad gedurende het boren van den tunnel dodr den grooten Ootthard het volgende is gebleken Van den aanvang van bet werk tot ultimo Dec 1878 hebben 106 arbeiders daarbij op de eene of andere wgze het leven verloren eo lijn ongeveer 300 meer of minder ernstig gekwetst rekent men daarbij de ongelukken van dien aard voorIfetallen tot op 28 Februari jl toen de wand Ins chen beide tunnels werd doorgeslagen dan klimt bet eerstebedoelde cgfer tot op ongeveer 160 dat der laatsgemelde tot ruim 400 Het cgfer der dooden staat tot het totaal van bet prsoneel in verhouding van 1 percent dat der gekwetsten ruim 2 i percent Op den dag der opening van den groaten tunnel is het plan opgevat om de noodige fondsen bgeen te brengen ten einde de gekwetste arbeiders voor zooverre zg niet iu staat zgn in hun onderhoud te voorzien zoomede de nagalaten gezinnen dergenen die bet leven bij dien arbeid hebben verloren op voegzame wijze te oiidersleuneu Men koestert de hoop dat dit plan zal orden verwezenlijkt Voor het Hof te Leeuwarden werd Donderdag het hooger beroep btbandeld van het O M bg de Rechlbunk te Groningen vso eeu vonnis dier Beobtbtnk waarbq B V koopman te Groningen vaa rechtsvervolging is ontslagen ter zake het kuopen tan een militair beneden den rang van ofScier van goederen behooreude tot de kleeding en uitrusting zonder schriftelijke toestemming door of vanwege den bevelvoerenden otficier afgegeven en zonder oogmerk om desertie ta bevorderen De pontonnier J P ait pordreoht gedeserteerd had nl aan btkl in bnrgerklréren te koop aangeboden een kapoljos en korte jus eu een pantalon voor ƒ 2 25 Bekl bekende dit maar beweerde aiet geweien te hebben dutinkl nog in dienst was want op zgn detbetrcSeud vraag wat hem ontkennend geantwoord Adv Öan nr 6 A Visaer ia het iu loover met het vonnis eens alt daarbg als bewettn is aangenomen dat bekl van 1 V die militaire kleuren gekocht heeft zonder te weten dat deze aog militair wat maar niet met dt oonclittie van het vonnis waarbg bekl is ontslagen van rechtsvervolging op grond dat die wetelitohap een essentieel gedeelte van hel ten laate gelegd misdrijf zou nilmaken Een gezette studie bad spr lot de overtuiging gebracht dat waarde wet van 1817 in zoodanig geval ttraSelootheld toelaat juist de wet van 1859 een aanvulling daarvan ia dien cia il dat de opkoopef aUeen dan ttrafteloos ii i wannaer hg tieh vergewist heeft en kan aantoonen dat de verkooper niet is in militaire dienst en dat voor de toepassing van de wet van 1859 geen ddas vereiseht wordt Spreker reqoireerde daarom dat bekl zal worden schuldig verklaard aan het kern t u laste gelegde feit eu veroordeeld tot 26 boete Uitspraak over 8 dagen Sokoolverznim Ook in tomn jge plaatsen van ons land heeft men in den afgelocpen winter de proef genomen om tot bestrijding van het schoolverzuim dei leerluit aan den eitlust te verbinden door op de armenscholen aan de kinderen vdor den aanvang van den schooltijd een flinken boterham en warm drinken te verstrekken Xe Pargs is men reeds een tap verder op dezen weg gegnauk Bg wijle van proefneming heeft de gemeenteraad frc 800 000 toegestaan totïet verschaffen van voedsel aan de leerlingen der gemeentescholeu Beeds worden daartoe gaarkeokeot iogerioht Slaagt de proef naar wenseb en besluit de stad Fargs om alle scholen voor kinderen van behoeftige ouders van een dergelgke inrichting te voorzien dan zal dit een jaarlgksche uitgaaf van fra 100 000 vorderen In Silezie bestaan de schoolkeukens voor kinderen die op grooten afstand der ohool wonen reeds sedert geruimea tgd Beu Zeeramp Aangaande het verongelukken van oet stoomsdiip Viitgoria ign nog de volgende bgïonderheden bekend geworden Geneld schip aan boord hebbende 111 passagiers een equipage va 62 man en een vaUe lading stukRoederen v ertrok 28 Feb van Bombay naar Knrrntliee Het weder was toen helder en er woei een liohte bries alles ging dan ook voorspoedig totdat men op ongeveer 70 mglen van Bombay verwgderd Fljiiae bemerkte dat het schip niet meer naar het Burgen ij ke Stand GEBOREN 85 M ar Neeltje ouder C J twmnilea eo M C lookera 26 Jacob oodera J Vooijb en C Jongeueel Corntlia onder W C de Keiier en E Kdilnun 27 Magdalena Johanna oudera 3 i tan Leen en en C M Tljd rnna 28 B ert Cornelia onder A au Balenen J n der Starre Hilena Lomra oodeia i Platleel en H L Zxeedyk I eonardu Mannu Wilhelmino ouders A Home en S W Rietveld OVEtlLEDEN 26 Maart B H Maaaklnt Ud 27 P M llolihuijien 2 m J i Kroft hnw r S P aa der Mein M j 28 J P van der Paaow Ked A I 82 j P Boa 29 J C ran der Kli 3 m 29 P U an der Sanden 5 dl 30 A de Vo 7 w G Hooimeger Ij 7iii BEDE OM HULP Voor de weduwe van W N HOOFP die in de r iepste armoede is achtergebleven is nog oiitvaugen bij den Heer Th van Schouwenburg van D ƒ dames R M ƒ 8 G J d E ƒ 1 J g ƒ 1 N P bankbillet dd 3 Oct 1878 C R 56b groot 25 A ƒ 1 J B M ƒ 1 60 N 2 50 Te zamen 36 met de vorige opgaaf ƒ 79 50 Aan het bureau dezer Courant zijn nog ontvangen van mevr M M mevr N N 0 60 A ƒ 0 60 Te zamen ƒ 2 met de vorige opgaaf ƒ 20 76 De ongelukkige blgve verder aanbevolen I ADVERTENTIËIff Voorspoedig bevailen Tan een Zoon AAFJE DE IJEEDE geliefde echtgenoote van J G AMESZ Kralingen 27 Maart 1880 fc Voorspoedig bevallen van een Meiqe M M SPARNAAU Diestehhobsi Rotterdam 27 Maart 1880 Nog treurende over het geleden rerlies trof mg en mjjne kinderen heden een nog zwaarder slag door het orerlgden na een langdurig en amarteljjk lijden van 7 maanden vai m ne geliefde Echtgenoote JOHANNA tak dek KBÜFT in den ouderdom Tan 44 jaar eu 11 maanden Toorzien van de H Sacramenten der Stervenden S P VA DEtt KLEIN Gouda 27 Maart 1880 Tot onze droefheid overleed heden ons gdiefd jongste Dochtertje PETRONELLA LEONARDA TOBANNA Slechts vijf maanden mochten wg haar bezitten J J TAN DEB SANDEN H TAN BIB SANDEN Gouda 29 Maart 1880 e van DkB Gdest Heden OTerleed na een kortstondig lijden mijn geliefde Echtgenoot Vader jen BehuwdTaderTEÜNIS JOHANNES LUGTHART in den onderdom van bijna 60 jaren Uit aller naam DB Wed M LÜGTLIART ÏVodt Gauda 29 Maart 1880 ATTEWfTIE Ondergeteekende verzoekt beleefdelgk den schriJTer Tan den brief op Zaterdag 27M8arfr door hem ontvangen en onderteekend M S betrekking hebbende op DIRK tan VLEUTEN zich persoonlijk bg mü te verroegeu of znlks daidelijker te willen opgeven daar ik anders znlks geheel als laster zal beschouwen J H TA DEB TOGT GoBwe Openbare Verkooping op WOENSDAG den 31 MAART 1880 des namiddags ten 12 uur aan het Veerstal alhier van GREENÊNen DENNENHOUT alsmede WEEK en BRANDHOUT ten overstaan van den Deurwaarder B H tan de WBRVE alhier