Goudsche Courant, woensdag 31 maart 1880

Vrijdag 2 April 1880 N 2434 GOUDSCHE COURANT Nieuws eo Adverlenliebiad voor Gouda en OinslreliCD De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave GocDA DttüKVAN A beinkmat Prijs 80 Oenteh Stoom Wasscherij Drukkerij en ALLE GOEDEREN yan welken aard ook worden in deze Verwerf zeer soliede en netjes behandeld UITSTOOMEN van HH JASSEN PANTALONS en VESTEN TAFELKLEEDEN GORDIJNEN FICHES BEDOUINES KINDER COSTUMEN enï enz Bovengenoemde goederen worden van alle vlakken gereinigd netjes geperst en opgemaakt BENZOL WASSCHERIJ op GLACÉ aANDSCHOENEN en de keurigste DAMESSHAWLTJES a la minute LINTEN VERWERIJ in alle bestaande Mode kleuren i 0 10 per Meter Alle goederen kannen geheel in elkaar herverwd worden ZOMER JASJES etc worden geheel in elkaar keurig netjes Blaauw of Zwart geverwd DAMES COSTÜMES ROBES JAPONNEN DOEKEN worden in onze werkplaats zeer soliede behandeld Civiele Prijzen Accurate Administratie Spoedige Betiandeiing Voor spoed vereischende gevallen knnnen de goederen in 2 it 3 dagen worden afgewerkt Aan Huis te ontbieden Met hoogachting UE4 Dw Dienaar Karkeuelksloot 3de huis voorbg de Boelekade No 157r STRAVÊR Co PEK en TEERH A N DE I A A RS GOUDA Pakhuis VEST bij het Oveihaaiveer Kantoor Kattensingel Q 96 OLIE daone geele ECHTE Zweedsche TEER 13 per ton idem idem idem 7 ARCHANGEL PEK per 2400 Kilo bruto U3 KROON PEK in klein Pust 8 per 100 Kilo Bruto Juffrouw BREEBAART VRAAGT zoo jspoedig mogelgk eene eerlijke DIEI STBODE PHOTOGEAPHIE uitsluitend in Kooldruk SPECIALE INRICHTING Mevrouw MOLENAAR Orabethstraat VRAAGT tegen 1 Mei a s EENE MEID die flink kan werken en genegen is mede naar Wa Min ei een te gaan Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden voor zeer jne vergrootingen ONVERANDERLIJKE PORTRETTEN F Harting Oosthaven B 14 Openbare Vrijwillige Verkooping HE STEEHDEÜEEEES Een LITHOORAAF zag zich gaarne belast met eenige WERKZAAMHEDEN aan HUIS zeer billjjke conditien en nette uitvoering Inlichtingen te bekomen met franco brieven onder No 424 aan het Bureau dezer Courant wegens verandering van Bouwer om comptant geld ten overstaan van den Notaris Mr L MOLENAAR aan de Bouwmanswoning Willem de Tweede staande in den Zuidplaspolder binnen Waddiruiveen op VRIJDAG den 16 APRIL 1880 des morgens ten 9 ure van s Openbar Vri ige Vcriiooping TE G o u D A op DINSDAG 6 APRIL 1880 des voormiddagT ten 10 ure in het Koffiehuis Tivoh te GowSa ▼ an een fraaie collectie SALON SCHOORSTEEN DAM en OVALE met en zonder Frontons benevens 8TAALGRAVOREN LITOGRAPHIÊN SCHILDERSTUKKEN en OLEOGRAPHIËN In gemeld Koffiehuis te bezichtigen ZONDAG 4 en MAANDAG 5 APRIL 1880 Nadere information geeft de Notaris Mr MOLENAAR te Waddinxveen j 16 stuks beste jotig e Melkkoeien gekalfd of aan de uring 4 Schotten 4 Vaarzen 2 Stieren Fokkalveren 4 Paarden aftands 40 Schapen 1 zwarten S jarig en Hengst Voorts Tentwagentj e Speel wagen Karren Boerewagens en eeöige Bouwen Melkgereedschappen en tgeen verder té koop zal worden aangeboden Daags te voren te bezichtigen Breeder bg biljetten omschreven Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris Openbare Verkoopin y op MAANDAG 12 APRIL 1880 voormiddags ten Elf ure in het Logement m Paadw te Gouda ten overstaan van Notaris Mr KIST No 1 Eenige percelen uitstekend in de onmid delgke nabyUeid van de stad Gouda hg de Haastrechtsche brug gelegen ook voorHeeren Steenfabriekanten uitermate geschikt Citerwaardscb Weiland kadastraal gemeente Baattrecht en groot 2 H 16 A 60 C Dadelflk te aanvaarden No 27 ZES W00NnUI2ENENEE7EN op verschillenden stand te Gouda hgieyfeei verhuurd als 1 in de Boelekade R n 83 1 tusschen het Plantsoen en de Nienwe Haven N n 310 2 in de Lazarnssteeg O nos 538 en 545 en 2 op het Weeserf hg de Baanstraflt L nos 126 en 128 MENT SEVrnSS voor VERKOOP van DUITSCHE en ENGELSCHE KOLEN Brieven franco onder letters G M Z aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH VAN DITMAR Rotterdam Openbare Vrijwillige Verkooping TE WADDINXVEEN op dag van Betaling 10 NOVEMBER 1880 aan de Bouwmunswoning geteekend F No 21 behoorende aan den heer MATTHIJS MOONS staande in den polder Bloemend al binnen de gemeente Waddinxveen op WOENSDAG den 14 APRIL 1880 des voormiddags ten 10 ure ten overstaan van den Notaris Mr 1 MOLENAAR te Waddinxveen van 37 BESTE MELRÜOEUEX gekalfd of aan de Dring 3 Vaarkoeijen Voorts Een Tentwagentje en eenSpeelwagen op veeren eenige Schouwen benevens eenig Huisraad en Meubelen Bouwen Melkgereedschappen voornamelijk bestaande in Staren Enipen Emmers Vloten Rieken Graven Schoppen en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden Betaling dei KooppenniQgeu van koopen boven de 10 op deij 1 NOVEMBER 1880 mits soliede borgen stellend ten genoege van den Verkooper Koopen van en beneden ie f 10 en de onkosten contant Nadere informatiën geeftJde Notaris Mr I MOLENAAR voornoemd Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE OOUESOHE BLM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd eei afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschifders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOK CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur ièt Academie van Bouwkunde te utrecht De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 EENNISQEVING Nationale Militie TWEEDK ZrniNa v n dep MILI l lERA Y D BUEGEMEKSTER en WETHOUDERS an üouda £ reDf eo ter Igrmceiit keania dat de TWEEDE ZirriNG vau den Mililieraad beiloeld bij ari 86 dn Wet van deii J9den Augustus 1861 Staatsilttd no 72 zal plaats hebbeu op het Raadhuis te LEIDEN en wel lo Op MAANDAG deo 12 April 1880 in voormiddags ten 11 ure roor de Loteliiigen omtreut wier tauk in de eerste zitting geen uitspraaic Icon worden gedaan en roor beu die wegens gemis der gerordercle lengte of het hebben van gebrelteu uog persoonlijlc moeten worden onderzocht 5 o Op DONDKKDAG den 22 April daaraanvolgende des namiddags ten 1 ure Vour de Lotelingen dia Ma PlaaltTenranger of Numratrrerwisselaar verlangen voor te stellen i Voor hen die Is plaatsvervanger of Nummer verwisselaar vrdangen op te treden 8o Op MAANDAG den 26 dier raannd des voormiddags ten 10 ure voor de behandeling van alle nog onafgedane zaken De Lotelingen die voor bovengenoeroden Militieraad moesten verschijnen doch niet verscbeueu zyu orden gehouden geene redenen tot vrystelling te hebben en voor den dienst aangewezen het niet ontvangen eencr bijzondere kennisgeving of van een oproepingsbiljet ontheft geenszins v in de verpliohtiug tot het verschijnen voor den Militiernad of tot het indienen vau de tot stav ng der redenen van vrijstelling gevorder le bewijsstukken De loteling omtrent wien de Militierand in de Eerste Zitting reeds uitspraak heeft giilaan behoeft niet in de Tweede Zitting Ie verschijnen ten ware bij daarin een I laalsvervanger of Nummorverwisselaar mocht willen voorstellen Gouda den 30 Maart 1880 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOUN De Secretaris BROUWER KE L 1SGEV1 G INBICUTINÖEN WELKE GEVAAR SGltADE OP HINDER KUNNEN VEllOORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 der Wet vau den 2n Juni 1876 StaaMlttd No 96 Doen te welen Dat Heereu Gedeputeerde Staten vergunning hebben verleend aan den Hoer J F Daalmans en zijne rechtverkrggendei iot ♦ et plaatsen van een Sloomwcrktuig in het percftt gelegen aan den Eluweeleii Singel geteekotid R No 628 kadaster Sectie A No 1633 Gouda den 31n Maart 1880 Bur meester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretwi BROUWER BUITENLAND 4 Buileniandscb Ovcrzidit De beide parlyen hebben in Engeland met ijver den strijd voortgezet Gladstone was door ongestehlbeid genoodzaakt rust te nemen maar hy is toch weer uit ge eest legde bij lord Boseberry bezoeken af te Edinbuig en vertrok dezer dagan naar Gulushiels om lord Re iy te btzoekeu De uitgestelde meetings gingen nu hij weer beter is door ïlartington i druk aan het oreeren in Lancashire ineen speech ie Blackburn uilgesproken zeide hij o a dat de Kegeeriug het leger met geeu stuk gesflhut en de vloot met geen enkel schip had vermeerderd om gelijken tred te houden met de toeuemeitfle wapening van de mogendheden van het vasleltnd hetgeen weinig in overeenstemming was met haar prelensies en snoevende verklaringen £ a betoogde iu een rede te Birmingham dat de Begeerfug zes jaar aan het roer was geweest over een groote meertlerheid had beschikt iu beide Huizen en toch niets had gedaan waarop het Eugelsche volk met dankbaarheid zou kunnen terugzien De Minisiers deuken er natuurlijk anders over Cross en Stanley houden in huu redevoeringen tot de kiezers vol dat zij Engeland zoover hebben gebracht als het thans is en dat zij deu vrede handhaafden Stanley erkende te Preston dat de Regeering door zioh met de builenlutidsche politiek Ie bemocieti aomniige binuenlandsohe aangelegenheden had verzuimd maar wanneer Engeland zich niet met de buitenlandsche politiek bemoeide dan zou het zelfmoord begaan zeide hij De Ecgeeriug wilde vrede maar niet vrede tot eiken prijs vreile met eere In geval Ie conservatieven werden verslagen hoopte Slanliy dat er een Krachtig liberaal Ministerie zou optreden maar zei le hu de liberalen zijn hopeloos verdt eld tenvgl de conservatieven nooit meer eensgezind waren dun thajis Zoo hopeloos een beelje overdreven is waar is het dm in het liberale kamp niet de noodige eendracht heerscht De Homc rultrs hibbtn bovendien besloten zelfs daar eigeu caudidaleu te stellen waar reeds liberale caudidaten zijn Dit geschiedt op raad van Parmll natuurlijk zullen de Tones door die sleiunienversnipperiitg winnen Parnell heeft het geducht druk ongeveer 20 districten verzochteu hem caudidaten aan te wijden liij zelf is uitgenoodigd zich behalve vuur Mealh nog iu verschillende plaatsen caiididaat te sltlleu Het is moeilijk uu rei ds voorspellingen lo wagen omtrent den uitslag der verkitzingen ina ir zeker was het min of rater voorbarig van l ursler om reeds nu de vraag te behandelen Ie Br idford wie premier zal worden als de liberalen de meerderheid krggeii Men zou te kiezen hebben tusschen Hartiuglou ürnnviUc en Jladslone zeide Forster nijïir als Gladstone zich beschikbaar stelde diü Zonden Hurtington en Orauville wyken ForsJSf deukt reeds aan het verknopen ïitn de huid ujaar de beer is nog niet gevangen De eerste veïkiezingeu in Engeland zijn reeds bekend geworden zij hebben geeo vcrnniienng gtbracht in den stand der partijen een ixsullaut dut hoogst waarsoliijnlgk ook verder zul wur len bckrachtigd Is dit zoo dan kun men tevens zr ggen dat niimanil iels aiifien liiid gewacht de openbare ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN mecning is in Engeland tegenwoordig op de hand van Beucousiield en zul dat zonder onvoorziene omstandigheden nog geruimen lijd blijven De redenen daarvan zijn bekend In het Balknnlaud hangen nog altgd twee quaesties van grensregeling De Grieksche grenzen zweven nog iu de lucht aarzelende om zich wat zuidelijker of noordelijker neer te luien Om deze bewegiug te bespoedigen wil men er eene internationale cummissie aan verbinden De samenstelling dezer commissie baart uatuariyk weder raoieilljk heden Turkije maakt be waar zich er iu te Wten vertegenwoordigen waarop de Eugelsche rtgeering het denkbeeld heeft aangegeven om van de qommissie een jury te maken waarin de belanghebbenden geene stem zouden hebbeu Om op deze wijze ooil een resultaat te bereiken zou men vooraf de verzekering vau Griekenland en de Porte moeten hebben dat zij zioh bij de te nemen beslissing zouden uederle gen Daarin zit weder een element van uitstel dat de Porte uiet ongebruikt zal laten De tweede van deze vervelende quaestie i de Montenegrijnsche Italië dat zich steeds eenigszinwmet zijne overburen blijft bemoeien heeft aan det orte geschreven dat h t zijne bemiddeling ia deze zaak niet meer zou leenen als de Porte op 31 Maart niet had te kennen gegeven wat zij eigenlijk wil Ook den vurst van Montenegro begint de zaak te vervelen Hij heeft reeds gedreigd alle onderhandelingen af te breken eu mbt de wapenen in de hand bezit te nemen vMi de landstreken hem door het Berlijnsche congres beloofd Daaruit zou een felle strijd voortvloeien tusschen de Montenegrijnen en de Mohamedaansche Albaneezen welke die streken bewonen Debreede rug van bet Berlijusehe oougres zou de verantwoordelijkheid van dien strijd met zooveel andere verwijten te dragen hebbcj De verbetering iu de betrekkingen tusschen Berlijn en Pettrsburg waarvan dezer dagen mefding werd gemaakt wurdt bevesligd door de opname in den officicelen Staats Jmtitjer van de pnderslaande leligraniraen welke dizcr dagen tusschen dm Czaar cu keizer Willem bij de viering van den geboortedag van laalstgenoemde zijn gewisseld De tioufdiuhuud was reeds bekend doch de opname iu hit officietle blad op boog bevtl getft aan deze uiting van vriendschappelijke gevoelens etne bijzondere belet kenis Op den ochtend vau zijn geboortedag onlviug keizer WiUitlin een telegram van den keizer aller Russen waarin deze hein nog vele jaren leven gezondheid en vrede toetvenscht tot heil vun zjn volk Keizer Alexander verklaart meer dan ooit te rekenen op de oude bestendige vriendschap van keizer Wilhelm gelgk deze steeds op zijne vriendschap kan bouwen tot behoud eu bevestiging van de goede betrekkingen tusschen beide volken welker belangen gemeenschappelijk zijn en van wArszijden overeenstemmen Keizer Wilhelm betuigde o i iddelgk zgn dank voor dtze wenschen en gevoelens Welke zoo zeer van de oude vriendschap van flceizer Alexander getuigen en zoo noodzakelijk zijn voor het geluk der beide natiën en het behoud vau den vrede Nadat keizer Wilhelm den offioieeleu tekst had ontvangen van den dronk door den Czaar op hem uHgebracht zond hij een tweede telegram waarin