Goudsche Courant, vrijdag 2 april 1880

hij igu dnuk betuigde en leide dat de gevoelen I welke beide vorsten sedert tal van jaren verbin j den krachtig li ben bijgedragen tot de goede brlrekkingen tusschen beide Ittiulen en van den Ëuropecsohen vrede ondanks enkele bijzojidere oorlogen Dit telegram eindigt met de woorden Uwe officieel verkondigde gevoelens zuUeu in het hart van uwen besten vriend gegrift blijven Het in buiteulaudsche bladen medegedeelde bericht dat prins Orlolf als gezaul te P irijs door Ignatielf of Lobanotf zal worden verv iiigeii wordt door de Jgence Ru e tegengesproken De nieuwe Bnlgnarsohe Kamer zal geopend worden niet door den Vorst maar door den minister president men maakt hiernil op d cl de Vorst P heeft deze Kamer weder te outl ia len daar dezelfde onmogelyke iiedeu zijn teruggekeerd BINNENLAND GOUDA 1 April 1881 Naar wij vernemen hiiTi de Sub tJjramissie alhier voor de Algemeeue Verluling 883 loten verkocht bovendien is door haar aan t ee git icn 2 60 ontvangen Door Het ren H ekhaiidelaren alhier zijn ruim 401 loten verkoclil zoodat iouda ook geldelijk roiniscliools bijgedr igea htefi lot leniging der ramp die t zuiden van ons vaderlainl getroffen heeft De tentoonstelling der alliicr ingezojiden voorwerpen voor de Algcineene Verloting is Zaterdag en Z ndi g door 695 personen bezocht Z 5uut ƒ 69 50 aan bet Iteslnur der VVcrkinriciling tot wering vun bedelnrg is ter hand gesteld De ukte examens voor h t luger onderwijs iu de provincie Zuid lIoUand zijn gisteren te s Hage auugevaugeu Voor de akie in de Fransche taal werden 6 caiididaten geëxamineerd 3 werden afgewezen eu 3 totgelaten waaronder de heeren J C van der Hek uil Gottda en L W F J van Sobaik uit Ammersfol Dinsdagavond zijn lot ouderlingen gekozen bij de Ned Herv Gemeente alhier de hh G van der Zwulm C van Oge en T J Koobs in de plaats van de hh A Frius D Buijler en J M Korllandt Iq Ie zitting der Botterdamsche Arrondissements Beohtbank van Dinsdagmorgen werd M de K vertier te Waddinxveen bekl van geweldpl tegen een bedienend beambte vrggesproken Van 1 April 1879 tot 1 April 1880 is ingebracht in de sohoolspaarbank te Nieuwerkerk a d Usel School aan s Grovcnweg ƒ 423 32 school op het dorp 468 totaal ƒ 891 32 In de Dinsdag te Amsterdam gehouden vergadering der Ned handelmaatschappij is het voorstel betrelfende de Iractementea der directie met 239 tegen 57 stemmen ungenomeu Het daarop betrekking hebbende artikel luidt thans aldus De ledeu der directie genieten al vast jaarlijksoh tractemcnt de president ƒ 20000 iedere directeur ƒ 18000 de secretaris ƒ 8000 en bovendien ile by art 65 vermelde uitkeering De heer VV J van Kuylcn vierde Dinsdag avond iu den Graaien Schouwburg te Rotterdam zijn 25 jarige verbinlenis aan het Tooneel in een buitengewone ijenefietvoorslelling Bg die gelegenheid werden hem door vrienden en vereerders rykj getoheuken vereerd en tal van lauwerkransen toegeworpen onder welke laatste een van de Kotterdamiohe afdeeling viiu het Tooneelverbond Onder de geschenken merkte men op een in een keuri daartoe vervaardigd kastje begrepen exemplaar van Èacinet s Ctutumet iia oiicquei benevens een al um bevattende door den schilder Linse vervaardigde teekeningen naar verschillende door van Zuylen gespeelde rollen voorts enkele oadeaux in zilver terwijl aan een zilveren lauwerkrans nog een enveloppe bevestigd was bevattende een bankbiljet van duizend gulden Een liiKt zilver bewerkt album met de namen der deelnemers vergezelde een en ander dat door den heer Ie Gras mmtos dit deel van het publiek den heer van Zuylen werd overgedragen met voorlezing van dichtregelen van den heer G J Spoor Door de geznmenlyly t bneelapelers werd hem een bronzen groep vereerd eveneens van een lauwerkrans vergezeld aUmede door den heer Le Gras aan den jubilaris overhandigd De heer van Zuyley was blykbaar diep getrotfeo door de ondubbelzinnige bewüi eu van sympathie die hij Is tooueelspeler mocht ondervinden en gaf in een hanelgk woord van dank te kennen d at er zeer veel toa moeten gebeuren voordat hy Botterdam verbte i zou Toch de aangekondigde acht tafereeleu van het omgewerkte tooneelstuk Jf Roofvogels Maandag avoiiil in het gebouw v K eu W te sHage waren afgesjieeld eu liet scherm al gevallen as begoit de muziek die al heel wat had afgespeeld met nieuwen lust te spelen Trouwens iu de zaal was er bok niemand die begrepen had dat het stuk uit was Een wenk van achter het scherm bracht de iiiuïiek tot zwijgen en ouder eenige hocra s verwijderde4i zich toen ook de toeschouwers Aan het nieuwe gebouw voor het Ministerie van Justitie zijn in kleine nissen de bustes geplaatst van Thorbecke en Kemper Zoo heeft dan onze uitnemende Staatsman merkt de Haagsche kroniekschrijver vande N Gron Cour op zijn Standbeeld loch iu den Haag I Dinsdag is te Amsterdam de jaarlijksohe algemeene vergadering gehouden van afgevaardigden van Folksoiiderwij Door 69 afdeelingeu waren ongeveer 100 afgevaardigden gezonden By afwezighuid van den voorzitter van het hoofdbestuur den heer lan Hoorn predikant te Hoorn wegens ongesteldheid v erhinderd leidde de vicevoorzitter mr H Goeman Borgesius lid der Tweede Kamer de vergadering In zijne korte openingsrede maande hij tot beperking der discussie aan daar er niet minder dan 30 amendementen op onderscheidene artikelen van het reglement voorgedragen door de commissie tot wetswijziging waren ingekomen die natuurlijk allen toelichting en discussie eischteu Hij achtte den tyd waarin Volksonderwijs thaua verkeert een tijd van kalmte eu rust nu de Vereeuiging den polilieken schoolstrijd bad uitgestreden en de crisis voorloopig gelukkig bad daorgi stann Uit het verslag van den secretaris den heer Hugenhollz sr uit s Hage bleek dat als gewoonlijk ook nu nog maar weinige afdeelingeu de verslagenhunner nfdeeliugen aan het hoofdbestuur hadden toegezonden Toch mus de toon van de ingekomen verslagen meestal bevredigeud ofschoon hij tot zijn leedwezen moest mededeelen dat elf nfdeeliiigen waren te niet gegaan en dat slechts drie nieuwe in het leven waren geroepen De Vereeuiging telt thans nog 122 afdeelingeu 17 correspondentsehappen en 19 verspreide ledeu te zameu 8800 leden De rapporten over de werking van schoolspaarbauken waren van vele plaatsen waar die inrichtingen warer ingevoerd gunstig vooial uit Winkel en Purmerland Ook over het ouderwija in handenarbeid woarvoor ƒ ipoo subsidie wordt Verleeud was o a uit Rotterdam gunstig gerapporteerd Uit zijne luededeeliugen bleek nog dat t hoofdbeslnur alle verwachting bad dat de t op het lager ouderwys met 1 November van dit jaar zal worden ingevoerd De financieele commissie 3 Juli 1879 benoemd tot het nazien der rekening en verantwoording verklaarde alle bescheiden in de beste orde te hebben bevonden en stelde voor den penningmeester onder bgzouderen dank te dechargeeren van zyn beheer Conform Keri met acclamatie besloten Uit de mededeelingen van den penningmeester den heer van Vladerackeu te Haartem bleek dut het saldo van 1878 ƒ 6680 bedroeg De conlributien in waren ƒ 4332 en andere bijdragen ƒ 803 zuodat de inkomsten ƒ 10 415 eu de uitgaven ƒ 6084 bedroegen Derhalve was op 1 Januari een saldo iu kas vau 4331 Tot leden der Commissie over het nazien der rekening 1880 werden benoemd de heeren A C Krusemau te Haarlem mr J X Levy te Amsterdam eu P Haverkorn van Rijswyk te Botterdam Besloten werd na lange discussie dat met de uitgave van een aan alle leden kosteloos toe te zenden blad zou worden voortgegaan dat dit een geheel zelfstandig orgaan eu wel een weekblad zou zijn Het hoofdbestuur heeft in opdracht vooreen eu ander zorg te dragen In plaats van de niet terstond herkiesbare leden Tan het hoofdbestuur mr H Goeman Borgrsins en mr A Kerdgk werden gekozen de heeren A Moens te Utrecht eu mr C H B Boot te Maastricht Bij eventueel bedanken dezer heereu zullen de heeren mr G Belinfante te s Hage eu mr C J Sickesz te Loohem in hun plaats geacht worden gekozen te zijn De Tweede Kamer der Staten Generaal is tot hervatting harer werkzaamheden tegen Dinsdag den 6d April des namiddags ten S s ure bijeengeroepen Het heeft Z M den Konin behaagd ten behoeve van het huldeblyjL aan liV generaal K van der Heydeii een som van SOOJtr beschikking van het hoofdbestuur te stellen If M de Koningin bestemde tot gelgk doel een som vau ƒ 250 Ojm 0 Het hoogste rechtecollegie heeft bij een Dinsdag gewezen arrest beslist dat de verkoop van hanen voor hennen als bedrog in den aard der koo moet worden aangemerkt Het bekrachtigde O grond een arrest van hel gircchtshof te Amsterdam waarbij de koopaian J v B in hüoger beroep is ♦ eroordeeld tot 45 dagen celstraf ter zake van zich aan zoodaiiigen bedriegelijkeu verkoop te hebben schuldig gemaakt De Amerikaaiische graanhanilelaars hebben voor pakhuizen de zoogenaamde graaii e epa or groote gebouwen van aanmerkelijke boogie die lot I OÜO OÜO buahel of 350 000 mud graan kunnen bergen Deze pakhuizen zijn verdeeld in verschillende verdiepingeu welke ieder de gansche ruimte van het gebouw innemen Hel graan wordt door mechanische kracht uit het schip of den wagen boven in het pakhuis gepompt eu van onderen door het openzetten eener soort kraan weder uitgelalen Het noodzakelyke omwerken van hel koren dat hier met de sobop gebeurt wordt daar ook machinaal gedaan Ëenige lagen geleden is te Chicago zulk een pakhuis dat met Amerikaaiische snelheid was gebouwd ingestort Het was niet geheel vol maar de 56 000 mud graan die over den spoorweg naast het pakhuis uitstroomden moeten toch met de bouwvalieu een respectabelen omvang gehad hebben De Heraut bevat het reglement der school voor hoogeronderwijs genaamd üa Vrije Universiteit voorloopig gevestigd te Amsterdam De nieuwe indeeling van het Bijk iu drie militiire afdeiliugeii die met 1 Mei in werking treedt is aldus vasigesteld De Isle militaire afdeeling zal omvatten NoordHolland en Zuid llolland ten noorden van de Nieuwe Maas eu de LcV staudpinats van den bevelhebber Amsterdam De 2de militaire afdeeling de provinciën Utrecht Overijstl Drente Groningen Friesland en G lder land ten noorden van den Rijn standplaats van den bevelhebber Utrecht De 3 le militaire afdeeling van de piovincicn Zuid Holland en Gelderland de gedeelten teu zuiden van de Nieuw Maas Lek en Bijn en verder de provinciën Zeeland Noord brabaut en Limburg j slandplaals van den bevelhebber Goriiicheiu De verleden jaar te Loosduinen gehouden schietwedstrgd der rustende schutterij heeft reeds goede vruchleu gedragen De rustende schutters zijn er door opgewekt om zich HiLk te blijven oefenen Het 6e bataljon iu Zuid Holland onder commando vau den majoor van der Berg te tlillegersberg heeft het reeds zoover gebracht dat na de oefeningen in den afgeluopeii wiuter de schutters van Kralintingeu en tlillegersberg een huishoudelijk concours koude i houden waarby op 200 eu 100 pas 58 punten werden behaald elf prijzen waren er bij uitgeloofd Onze letterkunde heft een inderdaad groot verlies geledeu door den dood van dr Eeloo Verwijs deii algemeen hekendon schrijver van talrijke werken over Miildeluederlandsche letterkunde eu den medewerker van prof de Vries aan het woordenboek der Nederlandsche taal Sinds eeu jaar was hij metterwoon te Ar ihein gevestigd waar hij jl Zondag overleed Hij werd den 17n Juli 1 30 te Deventer geboren en na daar zoowel als le Groningen en Leiden te hebben gestudeerd promoveerde hij in 1857 met een dissertatie Jacob van Maerlaiit a wapens Martiju Terstond nu zijn promotie werd hij leeraar aan het gynfiiasium te Fraueker en in 1862 archivarisbl bliotheOuris der provincie ïrieslawd Eelco Verwijs had talrijke vrienden en vereerders die zijn vcrseheideu van harte ztilten betreuren De Daily Newi schrijft Het Holhindsehe tooneelgezelschap dat den In Juni de reeks van voorstellingen begiuneu zal in het Imperial Theatre te Londen wordt gevormd door byna al de arlisleu vnu het Botterdamsche tooneel die in den Inntslen tyd zoowel door hun acteurstalent als door de zorgvuldige miseeu soèue een groeten naam verwierven Al de voorstellingen zullen wordgn gegeven onder leiding der beide directeuren die verantwoordelijk zijn voor de onderneming O a zullen worden opgevoerd Hollaudsche vertalingen van een comedie en een tragedie van Shakespeare van Schillers Aarh Stuart eu iiocometli s Maria Antoinette Meer bijzonder de aandacht zullen echter de nieuwere Hollaudsche comedies en drama s trekken waarvoor de nationale costume en accessoires uit Botterdam zullen worden medegebrocht Ook zal waorschijnlyk een stuk van Schimmel worden opgevoerd den Hollandaohen schilder en novellist wiens nieuw drama ontleend aan Mylady Carlisle getiteld De K van den Tower onlangs een groot succes verwierf De Hollaudsche tooueelislen zullen viermaal in de wcék sp len en bovendien Woensdag ea Zaterdagnamiddag té Uit Groningerland wordt geschreven dat algemeen wordt geklaagd over de weiuigej maar vooral over de slechte te dunne melk die de koeien reeds sinds geruimen tijd geven Men schrijft dat algemeen toe aan het slechte viij kraohteloo e boui van hel vorige jaar Dat hooi is bovendien op vele boerderijen schimmelig eu kan ook daanloor veel kwaad te weeg brengen liet ihans veelvuldig voorkomend verwerpen van het kalf wordt bepaaldelijk daaraan toegeschreven Op enkele stallen deed dit verschijnsel zicli tot acht maal voor Te Bergen op Zoom is Dinsdag nacht een brutale diefstal met inbraak gepleegd in eeu bewoond huis Door het uitsnijden van 2 ruiten is men het achterhuis biunengekomeu de sleutels uiteen kleediogstuk op een stoel liggende in de kamer waar de familie sliep machtig geworden en met behulp daarvan heeft men alle wat maar eenige waarde had medegenomen Den volgenden achtend vond de familie bet voorhanden geld g uden en zilvere voorwerpen en den spaarpot der kinderen tot een gezamenlyk bedrag van ongeveer 300 verdwenen Naar men zegt is de politie reeds den dader of de daders op het spoor Twee veertienjarige jongens uit Pest aangevuurd door het lezen van avontuurlijke reisbeschrijvingen besloten een reis naar Nubië te maken Zij spaarden wat zakgeld op bestudeerden den weg op de kaart kochten revolvers en gingen te voet op weg Tien dagen later keerden zy uitgeput van vermoeieuia en zonder geld terug Uitbreiding der groote steden In 1801 had Londen 958892 inwoners nu ongeveer 4 millioen evenveel als ons geheele land Parys had in 1817 714000 inivoiier en in 1876 bgna 2 Millioen de talrijke voorsteden niet medegerekeud In 1810 telde Berlijn 163000 inwoners nu een millioen van 1867 tot 1875 vermeerde Hanover s bevolking van 74000 lot 107000 of 44 pel in dienzcifden lijd nam de bevolking van Sinttgart toe met 41 Leipzig met 40 Bremen en Berlijn met 38 Odessa met 34 Dresden met 26 Huil met 26 Antwerpen met 24 Leeds met 22 Glasgow met 21 Edinburg en Hamburg m t 20 Sheffield met 19 Bristol met 18 Kopenhagen en Weenen met 16 Koningsbergen met 15 Londen en Brussel met 12 Parijs Nanles en Stockholm met 9 Amsterdam eu Keulen met 8 en Venetië en BirsAingham met 7 pet Werkstakingen Bij de 2352 werkstakingen die in 1870 1879 in Groot Brittannie plaats gehad hebben zijn 9027 weken of 61 162 werkdagen voor de iudustrie verloren gegaan Een dezer werkstakingen duurde 57 weken en ongeveer 60 duurden van 21 tot 50 wekeo Volgens de P olitêtem is de lijdelijke wederstand in de Transvaal bijna algemeen geworden In Pretoria moeten de slachters reeds naar den Vrijstaat komen om schapen le koopeu De leverancier der troepen te Haudertou kan niet voor goud boter of eieren van de daar wanende boeren ver kriigen en komt eveneens iu den Vrijstaat ter markt Men zegt dat de troepen ilio over Kimberley moeten marcheeren orders ontvangen naar Natal le gaan daar zij nieis onder weg tot voeding konden bekomen Het is hoogst treurig vorgt het blad er by dat de tuken lot zulk een uiterste moeten komen maar de Engelsche partij heeft het zicbzelven te danken De rechten zijn het volk stelselmatig onthouden en hunne pogingen om die rechten te verkrijgen werden bespot Nu zal het gizlen worden of de Jingoes by hunne denkwyze sullen volharden Te Hamburg is thans geopend de derde Duitsche Kookkunsttentoonstelling di veel deelneming vindt Zij bestaat uit 9 afdeeliugen die zich uitstrekken over itl wat tot dit gebied betrekking heeft gewone en Hjue eetwaren dagelyksche kost en lekkernijen de surrogaten producten van kunst en nijverheid voor inrichting en bediening alsook gastronomische litteratuur antiquiteiten enz Er zijn 109 inzenders Prachtige zaken warden er gevonden waaronder lepels en vorken en borden en schotels uit alle tijden en fabrieken b v aoboone majolica werken uit de I6de en li6de eeuw Tc Marseille is een vereeuiging opgericht die zich noemt Droit Jen femmei Haar programma is lals yolgtt Afschaffing van het art van het burgerlijk wetboek dat het onderzoek naar het vaderschap verbiedt Afschaffing van nlle godsdiensten en auloriteiten Toestemming der ouders is niet noodig by het huwelijk De moeder alleen voedt het kind op elk orm paar urordt gedoteerd jjohtsoheiding kiesrecht der vrouwen In Sheffield werden dezer dagen de bewonert Ai eoue bevolkte wijk in den vroegen morgen gewekt door het augstgeschrei van een kind De haastig toegeschoten buren vonden het dochterlje van een werkman brandenile by het haardvuur in de keuken Ook de vader was door het geschrei gewekt en toegesneld een der buren was echter reeds bezig het vuur le blusscheu Toen de man dat zag ging hij weer bedaard naar boven om zich wat aan te kleedeii Toch was het geval ernstig genoeg daar hel kind reeds dienzelfdeu dag aan de bekomen wonde bezweek De bijna onverklaarbare onverschilligheid van den vader wordt toegeschreven aan de omstandigheid dat dit leeds het zesde kind is dal hij op deze wijze verliest In het hospitaal te Tarnors tialicië ligt een vier entwintigjarig jongman reeds negen weken in een vasten slaap Zelfs aanwending van eeu electrischen stroom was niet in staat hem te wekken Het voedsel wordt hem door een pgp in den maag gevoerd Een deurwaarder te Berlijn moest dezer dagen een wissel protesteereu en had daarbij het ongeluk den origiueelen wissel in plaats van het afschrift aan den slechten betaler te overhandigen die bet stuk onmiddellijk vernietigde De deurwaarder moest toen de schade aan den houder vergoeden en kon zelfs als eiscber optreden om thans iu plaats van I zijn clieut de ervariug op te doen dat de betrokkene niet slechts nit onwil maar ook uit onvermogen de de betaling geweigerd bud De Arnh Cl bevat een tweetal artikelen over i Deportalie De zeer gewichtige vr iag of Nederland eeu voor strafkolonie geschikt oord zou kunnen aanwijzen gaat t blad thans vooibij de hoofdvraag is of de deportatie tot een goed ingericht strafstelsel behoort en of zij doeltreffend kan werken Is t doel alleen zich althans iu het moederland van tuchthuisboeven te ontslaan dan is t middel zeker doeltreffend omdat wij minder dure gevangenissen noodig hebben en geen vrees voor terugkeereude ontslagen tuchthuisboeven ous langer behoeft te verontrusten omdat wij dan een gevaarlgk element minder hebben en de recidivisten zullen verdwijnen Maar er is een keerzijde wij krggen een zeer veel duurdere atrafkolouie met een abnormaal gouvernement een stek georganiseeid en bezoldigd personeel van opzieners en militairen toenemende in verhoudiug tot t getal tuchtelingeu De geldquaestie mag er geen qaaestie zijn behalve de hooge kosten van toezicht en bedwang zijiji er hooge uitgaven voor touderhoud der boeteliugen wier arbeid gering is het productief en reproductief vermogen van zulk een dwangarbeidersmaatschappij staat zeer laag het moederland zal altgd iu het tekort der produciie moeten voorzien Om de gruwelijksie demoralisatie le voorkomen zal men moeten zorgen voor gezinnen en huishoudiugen voor de opvoeding van het opkomend geslacht het gezag zal in deze abnormale maatschappij abnormaal moeten handelen en dus den vader en moeder moeten vervangen een even zware als dure verplichtiug I t doel alleen de groote misdadiger kwijt te raken dan i nitbauniug eren doeltreffend en eker goedkooper dan deportatie die zich tot niets meer bepaalt dan overbrenging naar eenig punt van den aardbol zonder dat men verder naar den misdadiger omziet zonder dal men er zich om bekommert of hij door koude of hitte honger of wilde dieren wordt gedood Zulk een barbaarschheid nu wil niemand zelfs niet tegenover den misdadigsten of verstoktsten booswicht Doeltreffende ballingschap kan dus alleen zijn overbrenging naar een land waar groote behoefte is aan immigranten en waar ons Gouvernement met de Begeering des lands is overeengekomen dat zij onze boeven van gal overnemen en in behoeften voorzien zal men zal ze als kostgangers bestedeu Maar is er zulk een tand te vinden Is bovendien deportatie alken strafoefeniiig of zedelyke verbetering of itrafoefening tot zedelijke verbetering strekkende Als strafoefeniug alleen is t middel onzin De ddurste gevangenis is zoo duur niet als een strafkolonie waarheen men de misdadigers overbrengt alleen om hen daar te straffen Deporteéren is alleen rationeel na de straf als middel om den misdadiger te beletten opnieuw lot misdaad te vervallen Maar dit acht de Ami Ci een illusie De misdadiger kan zich met den besten wil niet altijd aan zyn antecedenten onltiekken hij blijfi al is hij een berouw hebbend zondaar een gedeporteerd exmisdadiger Om hem zedelijk te verbiteren moet bij in een normalen zedelgk en veimndelyk ontwikkelde omgeving worden gebracht dit doel zal in zekere gtvalleu aau vereenigingen of personen die er bun nerk van maken gelukken omdat zy zich speciale personen eu gevallen aantrekken Maar de Staat handelt ouder veel ongunstiger omstandigheden bij hem kau van uitzoeken vooral van de beslen geen sprake zijn hij moet de deportatie op de gevaarlijkste meest verstokte eu onvcrbui rhjkc boosdoeners toepassen Een verbaiiuiugsoord kan niet anders zijn dan een op zichzelf staande abnoriiule maatschappij van uit de samenleving verslüoleu nielaatscheu en leprozen in zedelijken zin door isolement kan een maatschappij van gedeporteerde bouswichteu niet onschadelijk gemaakt worden gelijk eeu verstokt booswicht de demonische geest zal zich oud uks de strengste tucht eu straffen in dit pandemonium blijven uiten Men overwege dit alles en ga de resullateu ehlers verkregen na alvorens de zeer kostbare proef te nemen Htt eenig bemoedigend voorbeeld levert BusKiud op maar dat land heeft in Siberië een cxceptioueel verbauuiusfsoora groot schaars bevolkt ouraiddelijk aan Busland grenzend ongeschikt lol oulvluoMiug Welk land heelt nog zulk een ourd ter zijner beschikking De Ari h Cl resumeert haar oordeel aldus Beschouwd alleen als middel om zich van de misdadigers der ergsie soort le omdoen is de deportatie veel le duur en ondoellreffcud tevens als een middel tol exoepiioiicele slrafoefeuiiig is zij uiterst kosbaïir en heeft nitts voor boven de strafoefeniiig iu de moederlaiidsche strafgevangenissen als middel tot verbetering beschouwrl kan zij iu geen enkel opzicht voldoen en moet onvermijdelijk tot de grootst mogelijke verdorvenheid voeren Naar onze meenin is er niets voor de deportatie te zeggen en alles tegeu Voor brouwers en liefhebber van de zoo beroemde Burton Ale en Porler is hel zeker niet onbelangrijk te weten dat men sinds jarer getracht heeft dat Eugelsch product ook op het vasteland te brouwen Men heeft de moeite zich getroost van gerst hop en zelfs water uil Burton mede le nemen en in België te beproeven het bier te brouwen onder toezicht van eeu volkomen met de Engelsche bereidingswijze vertrouwd persoon Het aldus bereide bier was goed maar toch duidelijk verschillend vau het in Burton gebrouwen vocht Dus berustte het onderscheid op de verschillende laehl oorl Op deze vraag is onlangs door een Deensch professor C ttsberger Laboratorium ten decle antwoord gegeven Dtze geleerde nam een reeks zeer belangwekkende proeven betreffende ifi organismen die zich op verschillende plaatsen en tijden in de lucht bevinden en iu staat zijn zich in brouwsels ie ontwikkelen Hij kwam o a lot het resultaat dat in tegenspraak met de lieerschende meeuing de lucht volstrekt niet altjjd en overal de kiemen bevat die aanleiding tot de vorming van biergist geven Deze kiemen zijh zeer ongelijkmatig in de lucht verdeeld en haar ontwikkeling hangt van zeer veel omstandigheden af zoo bv waren de uiicrocopische plaatjes die zich iu brouwsels ontwikkelden zeer verschillend naar gelang ze in den zelfden tuin onder verschillende vruchlboomen geplaatst Würd n Zonder twijfel zijn dus de eigenschappen van de verschillende biersoorten ten zeerste afhankelijk va de lucht d i van de daarin aanwezige plantenkiemen wier bestaan weder ten nauwste samenhangt met plaatselyke omstandigheden leraperatnur etc n gezonden Giachte Bedttcteur I Wij vragen u beleefdelijk de plaatsing van onderstaande regelen in uw blad tot aanbeveling eener inrichting in onze stad die naar onze meening moer sympathie en meer medewerking verdient dau zij tot dusverre ondervond Wy wenschen de aandacht onzer stadgensoten andermaal te vestigen op de Crèche kinderbeWaarplaata op de N Haven om zoo mogelijk voor deze nuttige en schoone inrichting hunne sympathie op te wekken Onbekend maakt onbemind dit spreekwoord zal wellicht ook in deze zaak bij velen an toepassing zgn eu daarom zij het ons vergund het publiek met enkele woorden bekend te maken met het doel dezer inrichting Aau moeders die zich door huiselijke omstandigheden genoodzaakt zien door arbeid buitenshuis mede in de behoeften van het gezin te voorzien die Jus hunne jonge kinderen de zoo onontbeerlykc zorg en h lp niet kuunen verleenen wordt hier de gelegenheid aangeboden ze zoo noodig dagelijks 49 uitgezonderd de Zondags onder eeue vertrouwde zorgvuldige bewaring te stellen Kinderen van alle godsdienstige gezindheden beneden de drie jaar worden voor eene tegemoetkoming van 10 Cts daags opgenomen zij siuan onder aanhoudend toezicht eener directrice hiertoe door het Bestuur benoemd hebben eenè frissche goede ligging ontvangen ge zond doelmattg voedsel en eeue geregelde zorgvuldige oppassing waaraan zij iif de eerste levensjaren zoo groote behoefte hebben zy behaevni alsdan niet overgelattn te worden aau de zorg van oudere zusjes die dilcwijls zelven nog kinderen zijn of van buurvrouwen die er eene kleine broodwinning