Goudsche Courant, vrijdag 2 april 1880

f Zondag 4 ApNi 1880 N 2435 GOUDSCHE COURANT Nienws eo Adverlenlieblad vofDr Gouda en Omslrcken BU deze Coiinuit behoort een Byvoeipsel KË 1SGEV1 G INBICHïINGEN WKLKB GEVAAE SCHADE OP HINDEE KUNNEN VEROOKZAK EN BURGEMEESTER en WETHOUDEES ran Gouda Gelet op art 8 der Wet vau deu ia Juni 1875 StMttblad No 95 Doeu te reten Pat zq rergUDuing hebben rerleend aan den Heer C ran Vliet eu zijne rechtrerkr enden tot het oprichten eener brood bakkerij in het perceel gclegeu aan de TurfmarktWyk H No m Kadaaler Sectie B No 1440 aan den Heer C ran der WoIfiF en lyae reetitretkrygenden tot het opriohten eener alachterüiu het perceel gelegen in de Keizeratraat Wi kK No 2U2 K tdualer Sectie D No 302 aan den Heer A J Crercld en zyne rechtrcrkrygen tot het oprichten eener alaohterij in hetperceel geligen aan de Groenmarkt Wqk H No 28 Kadaater Sectie B No 749 aau deu Heer W Waldachmidt en zgne rechtrerkrijgéndeu tot oprichten eener blikalaüerijin het perceel gelegen iu de Keizeratraat WykK No 199 Kadaater Sectie D No 1497 ü aau den Heer G l onk etf zjjne rechtrerkrygendeu tot het oprichten eener Kuiperij iu het perceel gelegen in de Boelekade W jk E No 108 kadaster Sectie A No 1937 6 uan den Heer F i H Klopper en zyue reohtrerkrijgeuden tot het plaatsen ran een Stoom erktaig in het perceel gelegen aan de Nieuwe Haren Wyk N No 122 Kadaal r Sectie B No 1782 1 aan den Heer D Zujjdam en z ue rechtrerkrygeuden tot bet plastaeu ran een Stoomirerk uig op eeu atuk land gelegen bnitendijka aan den llatel Kadaater Sectie K No 1198 Gouda den 31u Maart 1880 Borgemeeater en Wethouders roornoemd VAN BERGEN HZENDOOEN De Seorelaris BEOUWEE BUITENLAND UititeDlaiidscii Overzicht De rerkiezingen in Engeland rormen het hoofdneuwa In de City der hoofdstad zyn roor het Idgerbuia drie couservatiereu en ééü liberaal erenals in het laatste Parlement gekozen De oonaerratiere Ptdl Mali Oaielte beschouwt den nitsliig der verkiezingen roor zoover die tot dusver bekend is als eene nederlaag roor het ministerie en acht hel niet waarschynlijk dat de rerkieiiugeii tan gisteren eu heden daarin rerandering Hllen brengen Een verandering ran ministerie Mil dus noodig worden öekoten zijn 170 liberalen eu 100 oonaerratieren Onder de rerkozen liberalen lelt men de heeren Oludstone te liceds en Harooart te Oxford Onder de conacriatieren de heer Bouike te Kiugslyner De l beralen winnen in het geheel 48 zetels de conierratieren 17 Cit Pargs bericht men dat het comité der reohtengde von den Senaat besloot geen interpellatie tot de Eegeering te richten over de Maartbesluiten daar de liberale ledeu ran het linketmidden we gerden mede te doen de zaak zal ter sprake worden gebracht by de behandeling rao de adiessen tegen de Jezuïeten Zondag rervieht men herderlyke brieren van de bisschoppen orer de Maart besluiten Eene ontploffing ran myndamp is iu de Fransche kolenrayn bij Anderlues ontstaan Het aantal dooden I onbekend Ei waren 160 mijnwerkers aan den rbeid Twintig lyken zijn reeds te rooncliyii gebracht Onlangs is gemeld dat de Fraiisclie regeeriiig san de verlegen woord Igers der raogeudheden eene memorie zond betrelfeude de zaak van Ilattmauu Tan maken Voornoemde inrichting dient dus bovenal tot Terbeteriug van den gezoiulbeidstoestand der jonge kinderen waarTan het sterflecgfer te dezer stede atPe ls betrekkelyk groot was Twee jaren geleden werd de ffCrêche opgericht door een geacht ingezetene oitzer stad die het zich ten doel stelde hiermede Tuoral in eene groote behoefte Tan deu fabrieksstand te Toorzieu Of de uitkomst geheel aan deze Terwachting beantwoord heeft betwijlVleii wij eenigszins doch dit is misschien hieraan toe te schrijven dat Toornoemde inrichting niet meer in de onmiddellijke nabyheid der voornaamste fabrieken oiizir stad gelegen is waartoe destgds bij de oprichting geene mogelykhcid bestond Hoe dit ook zij toch wurdt door vele moeders roet dankb iarhrid vau de Orêclie gebruik gemaakt u stellen zij hure oprichting en instandhouding ten zeerste op prijs In hel eerste jaar wtrdeji er 3123 kinderen opgenomen en in het Iweide jaar 3103 Wie dos met ons de kinderen liefheeft en er bilang in stelt dal bij ontbering van moederlijke verzorging deze hun naar ons vermogen zooveel mogelyk in de Crcclu vi rgued wordt helpe ons deze nuttige inrichting instanilhoudeu en steune ons daartoe met zijne gaveii De meeste bihoefte is aan janrlijksche bgilrageii doch ook iedere gift zal met dankbaarheid in ontvangst genomen worden door de iia ülgeiide Uden van hol Bestuur Mevr J M KONIN i Huijr E s Wachtelstraat Presidente 11 J SCHOUTEN KoLFHAMEE Haven Secretaresse C SWAAN BvsTEKT Turfmarkt Penningmeesteresse Tevens wekken wij bg dezen belangstellenden op lot een bezoek aan de Cicche om zich persoonlijk an een en ander te komen overtuigen en daardoor nader met dfzc zaak bi kend Ie worden Mogen Vele harten en vete handen geopend worden om wU te doen ten bthueie der Hndtritn uit den werkenden stand dan h bben y met het schrijven dezer regelen ons dod bereikt en wy zeggen den Bedaolïur dank voor zijne vriendelyke opname Het Bestuur der Kinderbewaarplaats te Gouda Laatste Berichten 3t Petersburg 30 Maart De krachten der Keizerin verminderen op onrustbarende wgze Londen 31 Maait Tot heden zgn 29 contervatifvm en 20 liberalen zonder verzet bg de nommalim gekozen Heden vond de polling in versoheidi II districten plaats het aantal uitgebrachte stemiiit ii was zetr groot Lontlen 31 Maart Tot 9 uur heden avond waren ir 47 conservatieven gekozen onder welke de tolicttor general Gilfard te Lauuceston en 37 liberalen onder welke Goschen te Kipon en James te Tanutou In deze laatste had echter de conservatief PaUiser die eveneens gekozen is meer stemmen M A R KTBERICSTEN GObda 25 Maart 1S80 Bg kleinen omzet was de stemming flauw Polderiurwe puike ƒ 11 25 a ƒ 12 Mindere lO a U Kogge puike ƒ 7 78 a ƒ 8 25 Mindere ƒ 7 a ƒ 7 60 Voer ƒ 6 50 a ƒ 6 80 Gerat puike 7 50 a ƒ 8 Mindere ƒ 6 25 ƒ 7 25 Haver zware ƒ 4 25 ü ƒ 5 25 Ligte ƒ 3 a ƒ 4 De veemarkt met gewonen aanvoer hoewel de prijzen hoog waren was echter den handel traag schapen bes e soorten tot hooge prijzen mindere soorten zonder handel varkens voor Londen van 19 a 23 et biggen vlug verkocht Aangevoerd 13 partgen Kaas prijzen vao ƒ 27 ƒ 33 u ar wicht en qualiteit Goeboter ƒ 1 35 a ƒ 1 60 Weiboicr ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Burgerlijke Stand GEHOKIlN 27 Mj rt Fraacina ouders H de Vriea ca W S VSD LeaoKeo Jobao ouders J Puusetie en P J H Bdonje 2S Cornelia CsthariDa ouden J C tan üongeo M C C Blom Willem ouders D ZuyJam eo VI Kastelein 30 Juhauaas vuders A Toen en M van Loon 81 Johanna Cornelia ouders M J Flui en C VV Tin Bgawyk Bartus Adrtanus onders C J K ebeen en A an Hoon OVERLEDEN SO STaart C Schiedon 2 j 2 m K Kolel ed H Wiejer ao j T J lugtharl 69 j 80 J M Jasrera 3 m H van E jk 15 j 10 at OEHVWD 31 Maart V Simmers en II A Harljesveld J de Hoop en H van Gorselea W de Jeu en k Haiebnek G F Snyders en O U M Krom fiurgerigke Stand vnn onderstaande gemeeuten van 26 Maart tot 1 April 1880 Moordrecht GEBOREN Jobaiacs Marie oadera 1 van dar Bas en V Verwoenl Mnrii Jubaan oiidf is O Diikiwuirer eii N i tau L il ivtM 0 EHLEl fc N J M lan der Ba huisvrouw van K de Vries j Qouderak Gl ÏBORËN Qciitruü ouders L Verstoep eo A Beyen OVEltLEUEN P Slolk 67 j D bebouteii 2 m J louiiinsluol 7 m P Blom 18 m GEHIJVM G J H de Vriis en G Ooms M J vau Kikel eu C Dloin Stolwijk GEDOHEN Sijgje ouders J fj opiielenburg en J Noomen Keeltje uudeia J vau Dam N do Lange hartje ouders J koutstuul eu M de Bruin Haastrecht OVKKLEOEN M van Ueuwen 8 w E van Zijll 3 ffl J te Jou 3 lu GEUIWD J F WolCT eu E Oosterom Beeuwijk GEBOREN Elisabeth ouders 1 Stolwijk en J Monuts Jolianua ouders ü Eegdeman eo K MakOVLKI KDE N J Pieters 1 j ÜM ERIRUUWD P J Scheer 27 j en S C Vis 22 j Waddinxveen GEbORËN Curnclia Uernardus ouders D Broer en S Doesburg Autboois ouders G Kwaak eu M Franken Kliiziua ouders A Goor eu L vau der Hegdto Johannfs tttodrieus oodera J H Mulder eu J C Gijsman IMiiol as ouders C Okkerse en S Kraan OlEKLIlDEN J Tol 19 j S Hoodgk 25j M Koetsier 2 m A Belt 2 m P Quaken 0 j G Buoie 58 j W an Eijk 64 j J Boete 2 m ONDERTROUWD N Keater en E Mooiis ADV£RT£NTI£M G F SNIJDERS vfin Haarlem EN G M M KROM die mede nameus hunne wederzydsche betrekkingen hunnen ibartelijken dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelgk ondervonden Gouda 31 Maart 1880 Voorspoedig bevallen van een Zoon M S VAN WIJNGAARDEN POIJK Gouda 31 Maart 1880 Mejufvrouw BEGEER Waaistraat vraagt een EÏÏE EBMEISJE geschikt om eenig UUISWERK te verrichten KI ËCHT GEVRAAGD Flink kunnende werken Adres aan het Bureau der Goudmhe Courant Voor den verkoop van MINERALE WATEREN en GAZEÜZEDRANKEN wordt in o rfa een soliede Igren gevraagd Ardes firma ÜINGEMANS Co Vischmarkt No 8 Leiden Openbare Vrijwillige Verkooping TB GOUDA op DINSDAG 6 APRIL 80 des voormiddags ten 10 ure in het Koffiehuis Tivoh te Gourfo van een fraaie collectie SALON SCHOORSTEEN pAM en OVALE met en zonder Frontons benevens STAAL GRAVUREN LITOGRAPHIËN SCHILDERSTUKKEN en OLEOGRAPHIËN In gemeld Koffiehuis te bezichtigen ZONDAG 4 en MAANDAG 5 APRIL 1880 Nadere informatiën geeft de Notaris Mr MOLENAAR te Waddinxveen P II I WANT ZOUT en KAASIIA DEL levert tot Concurreerende prijzen FIJN MIDDEL GROF en EAASZOUT GOUDSCHE BDAMMER LEIDSCHE en FRIEkSCHE nagelkaas Kantoor en Pakhuis Noi nenwatee O N 2 GOUDA l ieein ÜVIota s v p Meer dan volmaakt Handleiding gratis 756sten GETUIGSCHRIFT Mr Met de honderde bewijzen van deugdzaamheid uwer preparaten zoo wil ik en mag u mijne bekentenis er bij voegen Uw ontwikkeling balsem heeft myn hoofdhaar volkomen doen hergroeien alzoo schaarik my bij uwe vereerders Dordrecht get H van DEE en 15 Sept 1879 C NEENKEMPERS Uitval van Haar Roos of SchUfers dun Haar Kale Plekken Fijn inde schedelhuid Haarof Baardworm vroegtijdig Grijs worden al deze onnangenaiimheden worden verbannen door den HaarOnt wikkelingsbalsem Binnen korten tjjd verkrijgt de behaarde huid haor vorige groeikracht weder f 2 de flacon Franco aanvraag tegen postwissel po stzegels of rembours bij THEOPHILE Haarkundige Qfeen kapper f ederiksplein No 32 hoek Faickstraat Amsterdam NB Er bestaan geen Depots onthoud dit goed OUD CARTHAGENA S BergplantenOiie Ieder die een fraai hoofd met haar hebben wil make gebruik van deze olie Zfl gans het uitvallen der haren tegen versterkt de haarwortels en bevordert de groei der nieuw uitkomende haren Prfls CO et per flacon Hoofddepot te Delft bü A BREETVELT Az die dit artikel o a verkrijgbaar heeft gesteld bij Wed Bosmail Oouda Wed N Snndirs Leiden A Prins Zefenhuizeii W Ligthilm Voorburg Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel Advertentiën in alle Binnen en Biiifenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BIllNKMAN te Gouda £ én afschrift is voldoende Borstlijders vinden baal bij den voortrefifelüken Rijnlandschen DilllVEi B0UST Il JMO Dongen 30 Mei 1876 De ondergeteekende verklaart volgaarne dathij door het gebruik van den zoo gunstig bekenden DRÜIVENBORST HONIG van den Heer W H Zickenheimer te Main genezen is van eene borstkwaal waaraan hijtwee jaren geleden heeft Hjj beveelt dus denborsthonig allen borstlijders ten zeerste aan A Eemiueii ca PI Ble voorzien is Te Gouda bg F H A Wolft Boskoop by J van Bergen Haastrecht bji J D dep Hartog Ou ater by F Jonker Idenburg Gouda DaoK van A Bmnkman Daar er nanjaaksels in deu handel voorkomen wordt men verzoht er op attent te zgn dat de flacon ven fl 2 van eene geele Sie van fl 1 van eene roode en die van fl 0 65 vnn eene witte met nevenstaande fabriekstempel De hoofdiuhoud ran dit stuk blijkt thans als rolgt te wezen Op 15 Fek werd Hartmaan geraugeu genomen op aanwijzing aan den prefect ran politie door de Bussisohe albbaasade De minister ran buitenlaudsche laken was niet rerwitligd Daaga na de arreatat i zond prins Orloff een brief waarin de oitlerai og werd gernngd wegens eene staatkundige misdM nader omschreren als eene poging om dea trein te reroielen waarin de keizer t Bualas werd ondersteld zich te bevinden De gezant begiofde de noodige bewijsstukkeu te doen rolgeu t u op 21 Febr waren die er nog niet eu sohiltft de heer Freycinet er om Drie dagen lattv uiaeat de heer Freycinet er nogmaals om rnw zeggende dat de Eegeering Uartraauu niet r langer gerangen houden kon zonder in ougeleWnheid te komen De gevangene had twee dagen II rpren gevraagd in rryheid te worden gesteld rins Urloff antwoordden onmiddelyk dat hy m vulf enden dag de stukkeu zenden zenden ou wat hij dan ook deed 26 Febr maar in den t eleideuden brief werd thana de uitlerering geriaagd wegens eene gewone misdaad Den rolgenmn dag kreeg de gezant bericht dat de stukken ilnoudeu wareu aau deu minister van justitie om te worden onderzocht Twee dagen Uter loud de htm Orioff een brief waarin zyn leren bedreigd werd eo ienzelfden dag nog een waarop de prefect ran poliRt tot hem kwam om reiligbeidsmaatregelen te bennen Op dtn 29ste bezocht de heer de Freyoiaet den prins om te rragen of dets maatregelen hem voldoende voorkwamen en in den loop vu het gesprek gaf hy de hoop te kennen dat de stukken werkebjk krach ran bewija hadden datt de Frameheu op het twk na Dittereriaf n r gafoeUg atea De Minister zeide teren dat hy nog niet de rapporten had ontrangen maar er twijfel scheen te bestaan over de identiteit Hierop antwoordde de gezant dat by den volgenden dag een inagistmatspersoon uit Moskou rerwaohtte met nieuwe stukken en in ieder geral wanneer de ui lereriug niet werd toegestaan het ran belang was uit sluitend jnridicke niet staatkundige groi den aau te roeren ten einde niet deu Keizer te kwetsen Daarom ook waa de uitlerering ten slotte gerraagd op grond ran het gemeeue recht Eene zelfde mededeeling waa in den loop rak dieu dag gedaan aan d n particulieren secretaris ran den heer Cazot door een zendeling van de ambassade Op 2 Maart vernam de beer de Freycinet zydelinga dat de magistraat uit Moskou die den eersten had moeten aankomen in Parijs was eu s aronds bracht prins Orioff den heer Freycinet een bezoek om hem ran die komst te rcrwiiligen De heer Freycinet gaf toen te kennen dat de man onmiddelyk naar den minister van justitie moest worden gezonden daar de tyd droug Prins Orioff zei dat men slechts naar de ambassade had te zenden wanneer ineu hem wilde spreken Op den 4de had de heer Freyciuet een onderhoud met deu minister ran justitie en schreef daarop den gezant nog dienzelfiieu dag aeu magistraal napr het departement van justitie te zenden rot toen ook gebeurde Op d n 6de deelde ae iaHiisler ran justitie aan het kabiuet mede wat de uitslag ran het onder soek waa geweest Dal was niet berredigeud De komst van den magistraatapersoon had geen nienw licht gegeren en er was niets meer te rerwaohten aar in Euslaiid niet tegen afwezigen werd gepro cedeerd Hy concludeerde dus tot vrylating Iu een half officieel briefje gaf de heer de Freycinet daarran onmiddellyk kennis aan den gezant belovende dat eeo officieele brief met afschrift van hel rapport zou volgen Hierop antwoordde de gezant door nog een bewysstuk te Aden wat de heer Freyciuet onmiddellyk dea minister van justitie zond Op de kennisgeving daarvan vroeg prins Orioff of nog nieuwe bewyzen konden worden aangenomen en hy gaf lérens zyne reibaziug te kennen dat de Fraiisoh regeeriug reeds had beslist voordat hij eene juridieke memorie bad kunnen indienen Op 7 M aart antwoordde de heer de Freycinet dut op de beslissing van het kabinet niet meer kou worden tcruggekomcii maar hij eu de minister van justitie geheel ter beschikkuig waren van den gezant indien hy inlichting begeerde over bet rechtspunt Prins Orioff antwoordde dienzelfden dag dat hy zulk een onderhoud nu nutteloue oordeelde maar gaarne den minister van builenl zaken zon ontvangen Dit bezoek had dau ook plaats De heer Freycinet gaf toen prius Orioff volledige opheldering hij deed hein zien d it de weigering alleen juridische groiiiieu bad dat het nieuwe stuk niets bevatte wnt het besluit kon hebbeu gewijzigd dat een willekeurig roorloopig arrest oiimogelyk tot in het oneindige kou worden rerleng d dat de Franeohe regeeriug gicu nieuwe bewijsstukken had gerraagd in de overtuiging dat de Euasiache regeering gdf irat z biid en nooit meer geren kon omdat de Busaiscbe wetten niet toelaten tegen roortrluchtigen te procedeeren D iarop volgde de officieele brief ran den beer de Freyciuet en sedert waren de betrekkingen afgebroken Op den 15de schreef priua Orioff dat hij een charge d affaires achterliet Hij beantwoordde niet het bezoek vao den heer de Freycinet en nam geen afscheid ran den President Voor zooveel men oordeeleu kan heeft dus de Fransche rcgeering geheel correct gehandeld en ligt de ho fdfoot bij de Russische wetgeving waardoor geen afdoende bewyzen konden worden geleverd Men beweert nu dat er toch nog nieuwe stukkeu aan de Fransche regeering zijn gezonden Er was althans op 30 Maart een Eussiache koerier te Berlijn met stukken roor de Fransche regeering over Hartmann BINNENLAND GOUDA 3 April 1880 Bij de Donderdag plaats gehad hebbende verkiezing ran een hooiilingeland plaatsrerranger vaa Schidland voor het 3de district hoofdplaats Nieuwerkerk a d IJsel is gekozen de heer Jan van Slolk grondeigeuaar iu den polder Prius Alexander wonende te Rotterdam roet 165 ran de 214 geldig uitgebrachte stemmen Door den Minister ran Waterstaai enz is aan de Groniiiger Eotterdamsohe Stoombootmaatschappij rergunning rerleend om haren dienst uil te breiden tusschen Groningen en Amsterdam In het tydperk ran 22 Februarij tot 20 Maart jl zyn blykens by het ministerie ran biuueul zaken ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast ryf runderen waarran vier in Zuidhollaud en ecu in Friesland In hel vorige tydperk van rier weken waren 8 runderen door die riekle aangetast Onder het roorzitterschap van den heer W S Burger Wzn werd gisteren te Rotterdam weder eene yergadering gehouden rau belaugstellenden in de inatandhoudiiig ran de Duitsche Opera Het bleek dat bet bedrag ran 90 000 was geplaalat aau coupons en aandeelen coupons weshalve het roortbeslaan der Opera voor het seizoen 1880 81 verzekerd was Deze mededeeling werd door d aanwezigen met toejuiching begroet De loancieele commissie gaf de verzekering dat zy zal trachten de beste aanwezige artisten Ie behouden maar de traktemenleu zyn reeds zóó hooi opgeroerd dal zy vermeent niet verder te kannen gaan Mocht het publiek dus vernemen dat sommige artisten rerlrekkeu dan weet men dal dit aau financieële redenen zal moeten geweten warden Donderdagavond had in de zaal Kunstmin in tegenwoordigheid van een vrij talrijk publiek de aangekondigde tooueelvooratelling plaats der DilitTiNTENClUB die opvoerde Bertel van Meden tooiieelspel iu 8 tnfereeleii By de beoordeeling daarvan diuit iiiituurlijk niet uit bet oog te worden verloren dut het was een eerste uitvoering zooddt hd niet alleen de vraag is of deze raorptclhiig slaasjde maar tevens of zy iets voor de toekomst i eluuft Allereerst mag tot ons genoegen worden gccoii