Goudsche Courant, zondag 4 april 1880

Burgerlijke Stand GEtiOIIEN 31 Mmt Fn l H Jl i ouilifs 3 van Raon en C Vegeer AdriQ n oiidi is K van Wijngsflrdea en H S Puijk 1 April Aiiliinia Juhjiiua V illebrordu ouders H MdjtT en M Bliefier OVEKI BliB 29 M Mrt J vaader Voorden j 1 April C L Kaptijn 1 in ONÜKKIHOUVMJ 2 April T 1 I ugtlurt 25 j en J Dekker 2Jj G Brugiijc 21 J CD J Besjei te Amsterdam 20 J BKDK OM HULP Sedert de vorige opgave is uog by den heer van Schouwenburg ingekomen v r de weduwe van W N Hooff van A v V coupon ƒ 1 235 W P D ƒ 2 50 M L R 1 V ƒ 1 postwissel V d G uit Schoonhoven groot ƒ 5 K 1 te zamen ƒ 11 73 Va met de vorige opgaaf 79 60 ADVERTE NTIES V Getrouwd L W DE JEÜ EN A HAZEBROEK die mede namens hunne wederzijdsche betrekkingen hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bij hnn huwelijk ondervonden Gouda 31 Maart 1880 Heden beviel voorspoedig van een Zoon J L AGELINK vak RENTEEGEM geliefde Echtgenoot van B M VAN LODENSÏEUN Gouda 2 April 1880 A Bevallen van een Zoon M BREEBAABT VAS der Klei Goudti 3 April 1880 Heden overleed tot K l spB droefheid mijne geliefde Echtgenoot BERNARDÜS JOANNES WESSELS voorzien van de HH Sacramenten in den ouderdom vaa raim 67 jaren Wed B J WESSELS Palms Gouda 2 April 1 880 t Bureau dezer Met MEI a sTwordt EEN ZINDELIJK Dienstmeisje GEVRAAGD van de P G Adres bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Tiendeweg C STIGTER heeft Maandag 5 April en verdere dagen TE KOOP 15 Duizend Pond OVERJAUIÖ bij de hoop of bij t gewiefct aan de woning JoHASNiiSHOEVE te Éeeuytijk ZOMERDIENST j van af 7 APRIL WOENSDAG en VRIJDAG vertrekt de SCHUIT op LEIDEl ten 10 45 ure Ligplaiits Turfmarkt Schipper A H KABEL stateerd dat de teilen der jeugdige vereenigiiig versolieideue klippen wisten te vermydeu waarop reeds oo menige toouecluilvoeriug strandde Er w is ui een streven naar eenvoud een zucht uaar natuurlijk pel op te merken die waardeeriug verdienen Menige passage iu het atuk gaf gereede aanleiding tot overdrijving die voor dilettanten veel verleidelijks moest hebben dut men aan die verleiding niet toegaf is een bewijs dat men iu een goede richtiug werkraao is Eu dat vooral is een belofte voor de toekomst Nog iets Ieder die veel togneelstukken lag opvoeren weet dat van het itille spel veelal weinig werk wordt gemaakt en ditmaal was daaraan een nauilachl gewyd die lof verdient Be titelrol werd verdicuslelijk vervuld De voorcnainste tooueelen kwamen daariu goed tot hun reoht en hij wilVe die rol vertolkte deed dit met gevoel De gestts waren juist gekuzi n en beanlwo rddeu un eeu eerste vereischte zij zett en kracht bij aan liet gi sproken woord Het 5e eu 6e tafereel en de slotscène werden in het bijzonder dour hem aangrgpeiid gespeeld Het hem geschonken applaudis cment moeht o i dan ook nelverdieud heeteii De rol van Jlva was voorzeker niet gemakkelijk Eensdeels ijja trotaoh karakter anderdeels zyn eigenaardige verhouding tegenover Don utouio juist weer te geven vereischte niet weinig inspanning en niet bet minst in dete rol was het gelukkig dat de eigenaardige tooneeltoon achterwege bleef i oi jHtonio werd eveneens goed gespeeld en de flinke vertolking hiervan droeg piet weinig bij lot iet succes van het geheel Piilip van Merlen s knecht werd verdienstelijk weergegeven terwijl d rol van van Mtrlen zelf 4 ok iu goede handen was Niet het minst uit de wijze waarop de kleiuere rollen in ecu stuk worden verzorgd is hel op te inakec of het ern l is geweest met de bestudeering van een stuk en ook diegenen welke Donderdagavond le kleine rollen vervulden hebben eveneens recht op en woord van lof Miehiel noemen wij in de eerste plaats Met zeer T el gemakkelijkheid werd die aardige rol gespeeld n wij hopen den vertolker by een volgende gelegenheid eens iu een grootere te zullen sien optreden oma en va Deune deden t hunne tot voltooiing van het geheel terwijl het ondankbaar zou zijn de elegante Pages te vergeten die met de noodige losheid zich kweten vau hou taak In t kort dete eerste uitvoering mag goed ge lai d heeten en w j twijfelen er niet aan of nog menige genotvolle avond staat den Gondscheu ingeseteneu te waehten vanwege de Dxlettantenclub Bleek de ritihting waarin de vereeniging werkzaam is de juiste het behoeft geen betoog dat alleen voortdurende stadie haar brengen kan op de vereisehte hoogte Ten slotte tij t ons vergund haar op het hart te drukken goed te overwegen alvorens tot de keuze van een stuk over te gaan Daar hangt zeer veel Tan af Deze eerste uitvoering stelde haar iu de gelegenheid de krachten te leeren kennen waarover zij kan beschikken welnu men ga daarmede goed te raden en kieze eerst na rijpe overweging de voortaau op te voeren stukken Het is waar de voorraad goede tukken voor een dergelijke vereeniging geschikt ia niet groot uit die weinige het beste ie kiezen zij haar streven Door eeuige eeoffioieren te Willemsoord werd in het vorige jaar het plan gevormd tot stichting van een eenvoudig gedenkteeken van den diepbetreurden admiraal prins Hondrik der Nederlanden Z M de Koning en H K H prinses Hendrik betuigden hunne hooge ingenomenheid met dit plan Men kon daaraaa echter geen uitvoering geven voordat men ook verzekerd was van de medewerking van de zich in andere werelddeelen bevindende zeeolUcieren Dit is thans wel het geval en van het aanstaande groot verlof der adelborsten zal dan ook gebruik gemaakt worden om de maatregelen te nemen noodig lol plaatsing vau het gedenkteeken in het Koninklijk Initituut voor de marine De heer Colinet te Amsterdam heeft reeds een ontwerp gemaakt eq lal ook het gedenicteeken ver aardig n UU Eene wedoire te Nieuwerkerk a d IJcel die aan lenuwtoevalleu lijdt ia gisteren namiddag door zulk een toeval getroffen voorover in een pot met vuur die onder den haard stond gevallen Zij bekwam hevige bramlwooden en verkeert in een gevaarlijken tojstaad Het Hhl haefi een ironisch adres ontworpen om op 1 April aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal te riohten De onderteekenaars geven hunne verbazing te kennen over het voorstel der nieuwe nntebclasting eu erkennen de autoriteit van den miuitter Vissering indien hq iu hun geest werkt Zij geven t ie dat venueenleriiig der inkoraslcn noodig is eu dut zij nug veel van den Staat verlangeu indar z ggeu zij o n tot dus ver was de Slaat der Nederlandeu niet gewoon voor zijn behoeften ook regelmatig eeu opoffering te vragen van het door eevoudige geldbeleggiugen uitgeleende vermogen Hij wendde zich tot dju handel en nijverheid eu liet zelfs deu kleinsten winkelier van zijn door zwareu arbeid verdiende inkomsten eeu bijdrage in de schatkist storten hy zoud den groudeigeunar elk jaar een belastingbiljet eu noopte den haudnerksinau voor elk pondje zout ruudvleesch suiker of zeep zélfs voor zijn glaasje bier van zijn schamel werkloon af te zonderen maar de Tweede Kamer der Staten Qeneraal heeft tot dusverre haar beschermende hand gebonden boven de eigenaars van effecten en dergelijke bezittingen waarvan de inkomsten op gemakkelijke wijzen terwijl men als het ware slaapt worden genoten Volgt nu daaruit dat thans allereerst de laatstgenoemde inkomsten moeten worden aangesproken zooals de minister vau financiën evenals ziju voorganger durft volhouden En ten slotte Het raakt een ander niet of de ondergeteekende door de inkomsten uit buu effecten even goed zoo niet beter in staat zijn de schatkist te slgveii dan een koopman of industrieel uit zijn winsten Maar de heffing vau het kapitaal iu portefeuille heeft eigenaardige bezwaren die niemand zelfs niet de minister van financiën kan wegredeneeren Het ligt dus voor de haod dat zij vau die bezwaren een ruim gebruik maken dat zij die zeer luid laten klinken en daardoor de aandacht trachten af te trekken van wat anderen wel de hoofdzaak gelieven te noemen maar d it volgens de meeuing der ondergetcekcnden niet is namelijk de opheffing van het privilege voor de reutetrckkende Nedcrlauders Op deze en andere gronden verzoeken de onderteekenaars verwerping of wijziging van het wetsontwerp De vraag of de Qroudwet al dan niet zich verzet tegen een goede regeling van onze levenile strijdkrachten is aan de orde v n deu dag Als bijdrage daartoe heeft de kopt der inf H P Staal bü den uitgever Tjeeuk Willink te Zwolle een vlugschrift doen verschijnen waarin hij de geschiedenis en strekking van het defensiehootdstuk der Grondwet uiteenzet Hij komt tot de slotsom dat de gewone wetgever en bij militie en bij schutterijen vrij is in het vaststellen eener behoorlijke inrichting trei rig r te in e In Aatrakan ziet het er weer hoogst tre uit Er is gebrek aan koorn en veevoeder ver de gausohe rijkdom der Kalmukken steppen komt van honger om Behalve de vele ziekten ten gevolge van ferzwakking heerschen onder de ongelukkige bevolking de pokken die onder volwassenen en kindereu de vreeselijkste verwoestingen aanrichten In een brochure van deu heer Brünecke over het klimalische winterkuur Oord Nizza wordt medegedeeld dat in Monaco de zelel van Blanc s speelbank alle avouden na het sluiten der speelznlen om U uur 4 personen een commissaris van politie een dokter en 2 mannen die de functie van doodgravtrs vervullen als dat noodig blijkt de ronde doen door de eenzaamste en dnisttrste gedeelten van het park in den omtrek ten einde de door zelfmoord gevallen offers van de speelhel die gevonden worden in alle stilte en iu de duisternis van den nacht op te ruimen opdat die onaangename voorvallen den lust tot spelen vooral niet zullen bederven I Zooals reeds werd gemeld ia in de zaak vau den Lekdijk jl Zaterdag een zeer verblijdende beslissing genomen Het UandelMai kan daaromtrent nog het volgende mededeelen Zooals men weet zou de onvoldoende verhooging het waterschap Lekdyk Bovendams opgelegd dit jaar worden uitgevoerd Iu de eerste dagen vau April moet het bestek ingezonden zijn andera achtte de minister van waterstaat zich verplicht de zaak van rijkswege uit te voeren Nu is Zaterdog door de vereenigde vergadering van Rijnland goedgekeurd bet aangaan eener overeenkomst met Lekdijk Boveudams om in plaats van de opgelegde gedeeltelijke verhooging een afdoende verzwaring aan te brengen waarvan de kosten worden geroanld op 1 millioen Hiervan draagt Lekdijk Bovendams 5 ton lerwyi Kijnland de overige 6 ton waarborgt de verwhohte subsidies van andere waterschoppea of provinciale besturen strekken tot mindering van dien waarborg Eenige besturen hebbeu beloofd bij de vergadering dio beslissen moet de zaak aan te brengen en te ondersteunen Men mag vertrouwen op die mede werkiug en in dot vertrouwen heeft Bijulaiid het risico op zich genomen Men mocht thans uiet droleu want als eenmaal aan de voorgeschreven verhooging een begin van uitvoering Wtis gegeven dan was alle kaus op eeu overeenkomst verkeken Gedep Staten van Utrecht zijn nu geroepen om dit nieuwe plan te onderzoi ken en aan hun goedkeuring is wel niet te Iwyfeltn Men denkt dat in de laatste helft van April le aanbesteding zal worden uitgeschreven waarschijnlijk zal het werk in eenige peroecl n worden verdeeld en zoo het water uiet komt plagen zul de afwerking nog in dit jaar moeten geschieden De afmetingen van den dijk worden nu Vuu Amerongen tot oou den spoorwegdam te Kuilenburg hoogte vau de kruiu 1 50 M boven den hoogst bekenden rivierstaud bij open water breedte der kruin 7 M Van den spoorwegdam te Kuilenbnrg tol aan het Klaphek kruinsbreedte 8 76 M hoogte boven den hoogst bekenden rivierstand 1 M De mindere hoogte van den tegenover liggendeu dijk is oorzaak dat de dgk O bO M lager ligt dan boven de Kuilenburgscho brug maar do kruin wordt lóó breed genomen dat als htt noodig wordt zonder verzwaring vau de taluds de hoogte met 60 cM kan worden vermeerderd Lekdijk Bovendams neemt de verplichting op zich om dit loler zoo noodig te doen De verzwaring wordt aan de binnenzijde aangebracht De hellingen of taluds zullen ziju 2 s op 1 aan de biiineuzijde en 3 op 1 aan de buitenzijde Ook met het bestuur van den Lekdijk benedendams dat het dijkvak beheert langs den Lopikkerwaard van htt Klaphek af tot Schoonhoven wordt onderhandeld om voor gezamenlijke rekeniug een buitengewone versterking aan te brengen In het April nommer vau het Maandblad der Holl maatschappij landbouw is opgenomen het programma voor het algemeeue tentoonstelling van vee voortbrengselen van en werktuigen voor den landbouw welke de maatschappij voornemens is te houden te Leiden in de maand September naiist De lentoonstelliug heeft plaats in de teuten der maatschappij op de Ruine van voortbreugstlen en werktuigen vau Woensdag 22 tol Zondag 28 September van pluimvee Vrijdag 24 Sep ember vau dekhengsten en stieren Vrijdag en Zaturdag 24 en 26 September van poardeu rundvee schapen en varkens Zaturdag 25 September De tentoonstelling wordt geopend op Woensdag en Zondag des middags ten 12 ure de overige dagen des voormiddags ten 10 ure Het bestuur behoudt zich echter voor om van drze bepaling af te wijkeu voor zooverre het uur betreft wanneer het Z M deu koning of leden van HDs huis behagen mogt de tentoonstelling te bezoeken De tentoonstelling van voortbrengselen en werktuigen blijft dagelijks open tot des namiddags 4 ure die van het vee en het pluimgedierte op Vrijdag en Zaterdag tot 3 ure Een ieder zonder onderscheid of hij al dan niet lid der maatschappy is wordt uitgenoodigd tot deze tentoonstielling in te zenden lederj inzender wordt verzocht daarvan vocSr 2 September opgaK te doen aan den secretaris der afdeehng De lijsten van inzending moeten door de secretarissen der afdeelingen voor 4 Semtember aan den secretaris der maatschappij gezonden worden De inzenders bij den secretaris penningmeester der raait sohappij met opgaaf hoeveel vierk meter plaatsruimte wordt verlangd Een voorstander van voortdurenden voortiiilgang looft uit de gouden medaille en 50 voor het beste kritisch verslag der tentoonstelling der maatschappij te Leiden iu te zenden vóór of op 1 December d a V en op te nemen iu bet Maandblad De algemeeue vergadering wordt gehouden op Donderdag 23 September De trekking der aan de tentoonstelling verbonden loterij 2 pl hebben op 28 September Beu lotkost ƒ 1 De April aflevcring van de Vragen de Tijdt bevat twee belangrijke artikels het eene van den oudMinister Smidt over de gemengde rechtspraak in Egypte het andere van den heer mr J D Veegens over school en rentebelasting Laatstgenoemde tracht te betoogen dat het geld noodig voor de uitvoering der aohoolwet niet mag gevonden worden uit de opbrengst eener rentebelasting en dat deze belasting op dit oogenblik alleen te rechtvaardigen is indien zij gepaard gaat met afschaffing van een andere schadelijke belasting Een redeneering waarmede Nederland iet tekort op zijn budget moeilyk zal kunnen dekken De Memorie vau Antwoord der Regeering op het voorloopig kamerverslag betreffende hel wetsontwerp tot bekrachtiging der ooiiventio met Belgio is versohenen De Hegeering handhaaft met krach haar standpunt Zg noemt het met de meeste kamerleden een kleingeestige handelspolitiek wanneer men een bevriende mogendheid de verbetering van een kanaal belet om aan deu last van overlading voor Ter Neuzen verbonden voordeeleu te behouden Benadeeling van Ter Neuzens belangen in het spoorwegverkeer vreest de Regeeriiig niet De voordeeleu vaii het tractaat zei de Begeering nader uiteen De Belgische Regeering maakt voor Nederland niet alleen het voornemen van de spoorwcgvokken mogelijk waarborgt tevens dat de daarvoor te bepalen vergoeding een bepaalde som niet zal te boven gaan eu neemt op zich zoo een hoogere uitkoopt betaald moet worden de Belgische Spoorwegmaatschappij voor dat meerdere schadeloos te stellen De Regeering betoogt dat legen de schadeloosstelling voor de bedoelde spoorwegvakken te betalen de bedenking van onevenredig zwartf finaacieele lasteu niet kan worden gemaakt De Reg erkent dat voor de voltooiing van de baanvakken het leggen van eeu tweede spoor eni uitgaven zullen t pas komen Uit de memorie valt nog aan te stippen dat het gedeelte Zevenbergen Moerdijk zul moeien worden opgebroken de spoorwegvakken aan de Maatschappij tot exploitatie van Slaats spoorwegen ter exploitatie worden overgegeven dat de Heg de vrije beschikking over de twee baanvakkeu voor den dienst van Nlissingeu in de richtiug van Rotterdam en naar Duitschlaud volstrekt onmisbaar acht Volgens de beschrijving die de Begeering geeft zal als fioonciëele ipeculaitie de aankoop der beide baanvakken in deu aanvang nooit voor den Staat noch voor de Maatschappij belangrijk voordeel opleveren maar het verkeer Vlissingen Rotterdam Duitsohland z il zich ontwikkelen ten voordeele vaq deu handt 1 en den Staat Op Zondag 11 April a s ten II ure zal opde begraafplaats Eik en Duineo het gedenkteekenwordin onthuld op het graf van deu volksdichterVV van Zeggelen De verzameling van prijzen welke door de subcommissie te Amsterdam bij do hoofdcommissie voor de algemeeue verlating teu behoeve der watersnoodlijdenden dezer dagen werd ingezonden mag met het oog op de vele prachtige en kostbare voorwerpen ook wat de kuns betreft die er deel van uitmaken iu waarheid aohillereud worden genoemd Ook onder de inzemUngen van andere sub commissién bevonden zich zeer vele voorwerpen welke op een afzonderlijke vermelding aanspraak zouden hebben en op de tentoonstelling zeker aller aandacht zullen trekken Rechtstreeks aan de hoofd commissie zijn nog vele voorwerpen ingezonden o a een paar zeer fraaie lampen van mevr de barones van Hogendorp geb gravin vau Limburg Stirura grootmeesteres bij H M de koningin een mandje met praohtig bewerkte kunstbloemen van Insulinde een nil vele bontsoorten vervaardigde voetenzak van deu heer P Norden te Leipzig een keurig bewerkt ingelegd muziekkaatje vervaardigd door leerlingen van de Ambaehtéchool te Leiden 20000 sigaren van okderscbeideu merkeu van de firma Kibbius te Utrecht en een prachtig tafelkleed ontworpen en bewerkt in de fabriek van den heer A A Knuyver te s Hage Wederom ia een bedrag vau ƒ 30000 overgemaakt aan de algemeene wateranood oommissie te Amsterdam INGEZONDEN Mijnheer de Kedacleurl K bewoners der Korucmelksloot verzoeken ondergeteekenden by deze beleefdeiyk eenige Miiinte in uw veelgelezen blad voor onderstaande regelen Velen zullen met una in de Goadtche Courant van Dinsdag 11 de treurige tyding gelezen hebbeo TBu het verdrinken van een man door duisternis misleid aan de Kornemelksloot alhier Men heeft zich wellicht afgevraagd hoe is dat mogeli k iu de onmiddeliyke nabyheid van eeu stad van circa ISOOO zielen by helderschynende Untaarns en uitmuntende weg zeer zeker het ooest zoo zgn doch men make zich geen illusicii de treurige werkeUjkhoid doch is dot wg daar wat straal en Y rerlichliiig aanbetreft ze er slicfmoederlgk bedeeld zyn N B de lantaarns slaan hier p m 150 M uit elkaarl eu ondanks alle vertoogen aon hoogere en lagere autoriteiten gedaan zien wy ons ikwerf vooral des Avonds in een middeneeuwsche Toeeland verplaatst zoodat men wnnrMjk niet beschonken behoeft te zyn om én door de kosollos ale oneffenheden van dijk en wal cii door een dikke duisternis al sM uiki Icnde Ie water te geraken met al de gevolgen daaraan verbonden Dus M d R hopende dal dit ongeval voor Jietrokkeu bestureji eeu spoorslag moge zyu om iu deze kn gevorlde behoefte Ier laatste instantie te voorzien Teekenen wg ons UEd by voorb iat dankzeggende voor de plaatsing dezer regelen Met de meeste Hoogachting UEd Dw Dienaren Eenige bewoners der Karnemelksloot z z Laa tste Berichten London 2 April De ministerieele bladen zgn het eeuB dat de conservatieve meerderheid iu het jongste Parlement bgna weggesmolten i zg uiten de meeuing dat eene regeering weldra noodzakeUjk bUjken zal Parijs 2 April Figaro meldt dat de bisschoppen een collectief protest zullen indienen by de regeering gcUjk zg gedaan hebbeu tegen art 7 Totaal ƒ 91 23 Alle suffragaan bisschoppen die te Pdrijs zyn hielden gisteren met dat doel eeu bgeenkorast ten huize van den aartsbisschop van Pargs die belast is met het ontwerpen van het protest Londen 2 April De heer Cohen eu Rogers liberalen zyn iu Southwark Londen gekozen waar zg de oonservatieve eundid i4en met omstreeks 1600 Btemmeu geslagen hebben Dt liberalen hebben alzoo op nieuw 3 zetels gewonnen St Petersburg 2 April Particulier telegram der N R Cl Het is wel mogelijk dat prins Orluff ny het Russisch Paaschfeest naar zgn gezantschapspott te Pargs terugkeert De Russische zaakgelastigde te Pargs de heer Kopnist zal aan den Franschen Ministerpresident eeu nota voorlezen ten geleide van de stukken betreffende de zaak Hartroanii die de Russische regeering alhier weldra denkt opcnbj ir te maken waarin de Juridieke zgde dezer zaak behandeld wordt De nota zelve die vrg scherp is zal niet openbaar gemaakt worden gaar men tot verzoening geneigd geen voedsel wil geven aan de staatkundige discussie der dagbladpers Veel zal tpn deze af hangen van de houding van het Fransche Kabinet Intusechen mag men zich niet ontveinzen dat zoo oogenschynigk de betrekkingen tusschcn Rusland en Érankryk weer op den ouden voet komen de slechte indruk die eenmaal teweeggebroeht is wei eenige sporen zal achterlaten Kantoiigereclit te Gouda Terechtzitting van Woensdag 31 Maart 1880 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambteijaur van het Openbaar Minislerie Mrf W C A SCHOLTE V te Rotterdam VEROORDEELD Men adresseere zich aan Courant onder No 425 T van ï arbeider te Alphen en Q de K arbeider te Boskoop ieder tot eene boete van 40 of gevangenisstraf van 5 dagen wegens te zamen en iu vereeniging opsporen van wild door middel van een tiras groot sleepnet op verschillende jachtvelden van andereu gelegen iu den Ouden Polder onder VVuddinxveeu terwgl de groud met sneeuiv bedekt was C O visscher te Reeuwgk lot twee ooeten van ƒ 5 of gev van 2 dagen voor iedere boete wegens visselic i met een fleur zonder acte en zonder sohrifleiyke vergunning in eens andera vischwoteronder Hieeuwgk D van der T arbeider Ie Hillcgersberg tot eeneboete van ƒ 2 of gev vafl 1 dag wegens hakkenvan bgteu ten dienste der visschery in het gs vande Rotte on Ier gevcnhuizco binnen deii ufsland van drie meiers gemeten uil het midden der scha ilsenrgriersbaan M E wittkelier te Waddinxveen tot eene boete van ƒ 3 of gev van 1 dag wegens niet hakkeu van een bgt in het gs vóór zgne woning te Waddinxveen j J Z veehouder te Waddinxveen tot eene boete van fa of gev von 2 dagen en tot eene boete van 1 of gev van 1 dag wegens zich vertooneii iu kennelgk beschonken toestand op den openbaren weg te Waddinxveen en aan den veldwachter toevoegen Ik teb niets met jou te maken ik heb soh aan jou Een JONGMENSCH vraagt tege MEI in den omtrek der Markt of Aanle laats der Stoombooteo een gedeelte van een WIEEL OF imi aan de straat ter uitoefening eener kleine 1 Itks 0 vau D arbeider te Woddinxveen tot eene boete fan ƒ 6 50 of gev van 2 dagen wegens maken van nachtgernoht te Waddinxveen D R L W arbeiders C H veehmider allen te Waddinxveen ieder lot eene boete lu ƒ 6 50 of gev von 2 dagen wegens te zamen en in vereeniging maken van nachigcrucht Ie Waddinxveen J O arbeider te Waddinxveen tot eene boete van 6 en eene boete van ƒ 6 50 of gev van 2 dagen voor iedere boete wegens zich vertoonen in kenii lgk beschonken toestand op deu openbaren v oouo weg te Waddinxveen en maken van nachig rucht Bette Affaire éet Ko t IJediemug etc KÜOIJKER Centriml Advertejitiebure Leiden te C J en A van ï arbeiders ie Waddinxveen met franco ibrifven udur leltrrs A A aan ieder tol een boete van 5 50 of gev van Si dogen Ifoni fk PnJV i wegens moMlIt vau uacbtgerucht te Moercapelle