Goudsche Courant, zondag 4 april 1880

MB 1 il Zondag 4 A pril 1880 V W D SCHENK bericht de Ontvangst van een gi oote keuze der nieuwste modellen een ruime sorteei ing JAPONSTOFFEN LAKENS BVKSKINGS en DBILS een prachtig assortiment BRODERIES WITTE ROKKEN LA VALIÈRES benevens een uitgebreide Collectie im Aiïii 1 en al wat verder tot het vak behoort imm fiosBEAuz en mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEADXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessoben iwart en half ankers Fnj scouranten worden gratis en franko verzonden Alles wordt franko t huis geleverd Openbare Vrljwillig e Verkoopingf TAN EENE kapU tle otüangs nieuw gebouwde Tp i HOOIBERGEN n n JtVEN benevens diverse perceelen uitmuntend Wel Hooi en Bouwland ter grootte van ruim 40 Hect kren alles annex gelegen in den Prins Alexanderpolder nabg Terbregge gemeente HilUgersL g te veilen m het Notarishnis aan de Geldersche fooA H I tterdam op DINSDAG den 6 APRIL Kvl i A 1 P DINSDAG den 13 APRIL daaraanvolgende telkens des voormiddag ten Elf nre Het te verkoopefle breeder bjj biljetten omschreven geniet vrgdom van grondlasten tot iQQ ® fJV 5 NOVEMBER 1885 voor 2677 69 sjaars Te aanvaarden bjj de betahng der Kooppenningen op 1 JUNI 1880 Nadere inlichtingen en inzage der planteekemngen te bekomen ten Kantore van de Notarissen L P RIETSTAP Leuvehaven te Rot openbare Vrywilllge Veilrooplng wegens verandering ran Bouwerg om comptsnt geld ten overataan ♦ an den Notaria Mr I MOLENAAR aan de Bouwmanawoning Willem de Tweede staande in den Zuidplaspolder binnen Waddirueveen op VBIJüAG den 16 APRIL 1880 dea morgens ten 9 ure van 16 stuks beste jonge Melkkoeien gfekalfd of aan de uring 4 Schotten 4 Vaarzen 2 Stieren Fokkalveren 4 Paarden aftands 40 Schapen 1 zwarten 3 jarigen Hengst Voorts Tentwagentje Speelwagen Karren Boerewagens en eenigc Bouwen Melkgereedschappen en tgeen verder te koop zal worden aangeboden Daags ie voren te bezichtigen Breeder bij biljetten omschreven Nadere inforraatiën geeft voornoemde Notaris Openbare Vrijwillige Verkooping TE WAÜDINXVEEN op dag van Betaling 1 NOVEMBER 1880 aan de Bouwmanawoning geteekend F No 21 behoorende aan den heer MATTHIJS MOONS staande in den polder Bloemendaal binnen de gemeente Waddinxreen op WOENSDAG den 14 APRIL 1880 des voormiddags ten 10 ure ten overstaan van den Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveeii van 37 BESTE AlELKKOEiJË gekalfd of aan de Dring 3 Vaarkoeijen Voorts Een Tentwagentje en een Speelwagen op veeren eenige Schouwen benevens eenig Huisraad en eubelen Bouwen Melkgereedschappen voornamelijk bestaande in Staren Kuipen Emmers Vloten Rieken Graven Schoppen en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden Betaling der Kooppenningen van koopen boven de 10 op den 1 NOVEMBER 1880 mits soliede borgen stellend ten genoegevan den Verkooper Koopen van en beneden de 10 en de onkosten contant Nadere informatiën geeft de Notaris Mr I MOLENAAR voornoemd J ae JONG Az Mr TIMMERMAN INSTRUMËPiTEËLE ZIIIVËRA4R Tan HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLEMENT Kuipersteeg K 227 Openbare Vrywilllge Verkooping TE G o u D A op DINSDAG 6 APRIL 1880 des voormiddags ten 10 ure in het KofSehnia Tivoli te 6rot a Tan een fraaie collectie SALON SCHOORSTEEN DAM en OVALE met en zonder Frontons benevens STAALGHAVÜBEN LITOGRAPHIËN SCflILpERSTDKKEN en OLEOGRAPHIËN In gemeld KoCBehnis te bezichtigen ZON DAG i fn MAANDAG 5 APRIL 1880 Nad t i informatiën geeft de Notaris Mr MOLENAAR te Waddtnxveen 302 STAATS LOTEEIJ op No 17013 10 000 en No 2142 7915 12239 en 12273 ieder 1000 gedebiteerd door F KOU WEN BERG Bleekerasingel Wordt GEVRAAGD een BEKWAAM TimUNSKNECHT Adres T SNELLEMAN Kleiweg Gouda Openbare Verliooping te GOUDA op MAANDAG 5 APRIL 1880 des voormiddags ten elf are in het Logement DB Paauwi aan de Markt aldaar van Een hecht i en sterk HUIS EBP en stuk GROND wijk R Nr 515 aan de Karnemelksloot te Gouda zgnde in het Hais 4 Kamers Keuken Mei eukamer Zolder en t geen verder tot een gemakkelijk Woonhuis behoort Te aanvaarden 15 Mei 18ö0 Een KOESTAL en ERF meteen Gang daarnevens wflk R Nr 914 aldaar Een HUIS eb ERF achter de Karnemelksloot aldaar wijk R Nr 513 Een HUIS en ERF met een stuk GROND daarvoor wflk B Nr 516 aldaar Zes perceelen BOUWGROND elk ter breedte van ongeveer S a Meter met de SCHUUR aan den Fluweelen Singel aldaar Drie HUIZEN met Kelders ERVEN en TUIN aan de Kamemelksloot aldaar w k R Nrs 479 478 en 477 Een HUIS en ERF daarachter wgk B Nr 475 Ben goed onderhouden HUIS BERGPLAATS ERF en TUIN aan de Turfmarkt te Gouda wgk H Nr 85 Zgnde in het Huis beneden 2 Voorkamers en Tuinkamer en Keuken en boven 5 Kamers Sa Zolder en t een verder tot een gemakkelgk en goed ingencht Woonhuis behoort Verhuurd tot 1 Mei 1880 voor 400 Drie HUIZEN en ERVEN in een Gang inde Vogelenzang te Gouda wgk M Nrs 120 121 en 122 i En een HUIS en ERF aan den Raam te Gouda wflk O Nr 1 Nadere inUchtingën zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOllTÜIJN DHOOGLEEVER t f Gbuda Lokaal i ut en Vermaak Oosthaven GOUDA ZOI DAGII AVillSSO BUITENGEWONE VOORSTELLING te geven door het onder directie van de Heeren E Kluppel en Rechtmank FIGABO S HOCHZEIT Opera in 4 akten Muziek van Mozart Orkest 18 Personen Entr bjj inteekenihg 1 50 drie dagen vnor de Voorstelling wordt de inteekening gesloten Entree na de sluiting der lijst 2 Bespreken van plaatsen volgens gewoon gebruik KAARTEN zgn van af heden te bekomen biJ den Heer HEGEMAN Kastelein a 1 50 Openbare Verkoopixigf TE GOUDA op DINGSDAG 13 APRIL 1880 desvoormidS da gs ten 9 ure aan het Lokaal wgk K No 255 aan de Peperstraat aldaar van eenen f waaronder een CYLINDEB MANGEL en PER8 Uzeren en Houten LEDIKANTEN KASTEN enCHIFFONNIÈRES LINNENGOED MANSen VROÜWENKLEEDEREN BEDDEN en BEDDENGOED VLOERKLEEDEN en KARPETTEN Gewerkt GOUD en ZILVER enz Voorts eene partg SCHUTTERSUNIFORMEN en Koperen BLAASINSTRUMENTEN en eene partg BEHANGSELPAPIER D ags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 dtfe te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜUN DROOGLEEVEll te Gouda GofloA Dbuk van A Bhnkman Advertentiën IMederlandsche iHaatschappiJ tot bevordering van Uverhcld Depabtemekt GOÜDA Leesvergadering met Dames op DONDERDAG den 8en APRIL 1880 des avonds ten 8 nre in het Lokaal Nüt ex Veemaak op de Haven Spreker de Heer J J BERTELMAN van Gouda Onderwerp Over de KERAMIEK pottenbakkersknnst opgehelderd door teekeningen Uitreiking der bekroningen behaald bg den len Wedstrgd voor Leerlingen der B A School aan J D STAM en K van EIJK De Secretaris H W G KONING P VIN R zoo WANT SO f ZOUT en KAASIÏA ÜEL levert tot Concnrreerende prgzen FIJN MIDDEL GROF en EAASZOUT 1SK UDSCHE EDA MMEB LEIDSCHE en FRIBBCHE NAGELKAAS Kantoor en Pakhuis Nonnknwat£1iO N 2 G O tJ l A Jlr wordt ten spoedigste een j l i gevraagd voor J wee halve dagen per week Atlres aan den boekhandelaar J W KNIP HEER Jr alhier in een stil Huis Twee Fatsoenlijke KOSTGANGERS tegen 5 50 per week Adres onder No 420 aan het Bureau dezer Courant OlfTVAMG EN BITlALKANTOOR L Droogflcever F rluijii Rotterdam Bente d Deposito s Opvra gbaar na drie dagen 8 o één maand 3 l Iwee 5 drie 5 4 0 zes twaalf Van deposito s voor één Maand en langer wQfdt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusscheükomst van den heer Mb J FOBTULIN DBOOGLEBVBE Advocaat teGooDA J EKIEBSRT AIIIT OIIDA ihaakt bekend dat zgn Ateïïer VAN AF HEDEN DAGMLIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VBRVAAJiDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLB PORTRETTEN Zeer fijne yERGBOOTINGEN naar de laatste vinding 1=5 C5 J H SCHMIDT Ontvangen uit PABUS de Nieuws ea Cd m i lï cis i im PMöis § benevens een Fraaie Sorteering 2 FIJN MANDEN WERK ë M als SPOORMANDEN SNIPPBRMANDEN MUTSENMANDEN BLOEM S MANDJES 8TBO0IMANDJES enz enz Spoedige Bediening Lage Prijzen rvu P J INGER NaTÏmXchÏnË Ihe Sing ef Manufaclunngf Company i ew York ps 187 CO Blp zich aanbevelen tot het REPAREEREN en OVERTREKKEN van Para ® 9 sols En tout cas enz 2 verkocht in 1878 356 432 NAAIMACHINEa of ongeveer 1000 MACHINES PJEB DAG Deze enorme omzet en de steeds toenemende verkoop welke geen andere fabriek zelfs slechts nabijkomend kan aanwijzen levert het beste en sprekendste bewgs dat onder alle gebodene machines niet één is die in deugdzaamheid volmaaktheid eenvondigheid in de behandeling en voortrellelijkheid van constructie met de órigineele Singer Naaimachines té vergelijken is en zoo zeer door hét publiek begeerd wordt als deze x Om de aanschaffing dezito zoo voor Huishoudelijk als Handwerkersgebrnils uitmuntende machines een ieder mogelgk te maken worden zg ifonder prgsverhooging op wek ifksehen afbetalng van 1 geleverd en oude en ondoelmatige machines van alle systemen in betaling genomen Onderricht GRATIS wanneer de Machine op den arm met vergulden let ters de voUe firma THE SINGER MANDPACTü Q1 A h e £ ie ¥ Co draagt on van een door onzen Generaal OACCUbOd Ultji Agent voor Noord en Midden Europa de Heer O NEIDLINGEB geteekend certificaat vergezeld is j aUe andere onder den naam Singer aangebodene Naaimachines zijn nagemaakt Het Generaal Depot voor de provincie Zuid Holland SIQ Hoogstraat Rotterdam Hoogstraat 340 Agent te Gouda de Heer J Goedewaagen Openbare Verfcoopingf j ten overstaan van den Notaris A KLUIT te Moordrecht op den 7 APRIL 1880 des voormiddags ten 10 ure te Moordrecht in het huis Wijknummer 187 van mm nüisms Timmermansgereedschap en TIMMEItHOUT 1 Openbare VrUwilllge Verkooping OM CONTANT GELD op VS OENSDAG 7 APRIL 1880 des voolfmiddags ten 9 ure aan de Bouwmauswoning bewoond geweest door wglen A BOTH in den polder Benederbeul binnen Stolwijk van 3 KOEIEN 1 2 GEITEN een Paring HOOI VARKENS en KOEMEST MELK en BOUWGEREEDSCHAPPEN alsmede HUISRAAD eii MEUBELEN TAKKENBOSSCHEN HORDEN BRANDHOUT en meer Daags te voren te bezichtigen Nadere informatiën geeft de Notaris Mr MOLENAAR te Waddinxveen GOTOI r DbOK van A B NÏMAV