Goudsche Courant, zondag 4 april 1880

1880 1 I t Woensdag 7 April N 2436 i i J GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Adverlentieblad voor iouila en Omstreken I De mtgare dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave m den arond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEEDAG De prgs per dne maanden u 1 75 franco per poit 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plantsraimte Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Ck t I Het algemeen Stemrecht In grootan getale zgn in de laatste weken circulaires verspreid van het comité voor algemeen stemrecht Mannen van naam en invloed hebben zich aan het hoofd gesteld om een beweging in het leven te roepen tot het verknjgen van bet algemeen stemrecht om ons aan de overheersching vau het kapitaal te ontworstelen In verschillende gemeenten zgn reeds vergadermgtin gehouden om bet algemeen stemrecht aan te pryzen en gaan lysten rond om den voorstanders uit te noödigeji door onderteekening van hun gevoelen getuigenis af te leggen Waarom wil men het algemeen stemrecht De eirculatre zegt het ons de werking van den conHitutioneelen regeeriiigsvorm in Ziedaar eenige punten uit de acte van beschuldiging tegen oii e vertegenwoordiging voortgekomen uit een hoogst gebrekkig Kiesstelstl Nieuws wordt m me beschuldigingen met gevonden reeds meermalen werd de aandacht op die zaken gevestigd reeds meermalen werd de toestand ook lu dit blad onhoudbaar genoemd Weinigen toch zullen ons tegenwoordig kiesstelsel verdedigen het bezit alleen kan geen maatstif zyu en wy juichen de pogingen von het comité toe om deze zaak ter sprake te brengen Is van de vertegenwoordiging geen verbetenng te wachten het volk luoet dan zeH trachten te verkrygen wat in het waarachtig belang des lands is Deelen wij geheel de denkbeelden van het comité omtrent het onhoudbare vun den tegenwoordigen toestand wy yn huiverig om het geneesmiddel aan te pryzen dat door het comité noodzakelyk wordt geacht 0e grondwet 70o lezen wy behoort niet langer te verhinderen dat alle meerderjarige ISederlauders die iii het be iit iyn van hun burgerlyke rechten tot het kiesrecht worden geroepen Dit kan geschieden zonder gevaar neen moet geschieden om het gevaar van revolutionaire bewegingen te voorkomen om onze veHegenwoordigiug tot een waailitid te verheffen en het geschokt geloof aan de deugdelykheid van onzen regeenngavorm te herstellen Zou het middel niet erger zyndan de kwaal Algemeen stemrecht vn de tegenwoordige ontwikkeling van zoovelen achten wy hoogst geraarlyk Het algemeen stemrecbtbevestigde Napoleons regeenng berhaaldelyk ui lirankryk en verklaarde zich na slechts weinige maanden voor de republiek het algemeen stemrecht heeft de Hervormde kerk tot een chaos gemaakt die tot ontbinding moet leiden Zullen wy ook bier die gewaagde proef nemen op politiek gebied zullen wy bier dmzendea kiezers ter stembus roep n die met het minate begnp van onze staatsregeling hebben en mets anders kunnen zyn dan werktuigen m de tuinden van heerschzuchtige dry vers Wel 13 het bezit van eenig vermogen geen waarborg voor voldoende ontwikkeling en kan dat diig uiet nitelmtend M lecht geven om tot de regeenng van het land mede te werken wel hebben velen der t enwoordige k getoond met berekend te zyn voor de ver tingen hun door de kieswet opgelegd dat kan toch geen motief zyn om het ial der onontwikkelde en onbekwame kiezert te vermeerderen veeleer zon men tot de conclusie moeten komen om aan velen der tegenwo irdige kiezers het kiesrecht te ontnemen en anderen daarmede te begiftigen van ie men mocht verwachten dat zy een beter gebruik itei hun recht zouden maken met andere woorden er moet een andere regeling van het kiesrecht plaata hebben en daar dit met kan met de tegenwoordige bepabngen der grondwet is grond wetsherziemng ook met het oog op het kiesrecht dringend noodzakelyk Eerst dan kan evenwel van algemeen stemrecht sprake zyn als alle burgers genoegzaam zyn ontwikkeld om met kennis van zaken te kunnen oordeeleu over de hoofdbeginselen waarop ons staatsbestuur moet rusten eerst moet uitvoering gegeven zyn aan art 194 der grondwet dat overal van overheidswege voldoend la ei onderwys zal gegeven worden om daardoor eenige zekerheid te hebben dat de kiezers bekwaam genoeg zullen zijn om hun pBcht in het belang des lands te vervnijen Wil het comité Rerziening der grondwet en van ons kiesstelsel in dien geest het zou ich in veler medewerking kunnen verheugen nu is het te vreezen dat het hoofdzakehjk hulp zal krygen van personen wier oudersteucing het moet van de hand wyzen Kortom het doel dat het comitt beoogt verbetering van ons kieistelsel en daaidoor verbetering onzer vertegenwoordiging juichen wy toe btt middel moeten wy alsnog afkeuren ah naar onze meeuing strydig met het algemeen belang jewichtige werk aamhcdeu wachten de vertegenwoordiging zy IS weder bijeen n thans IS de gelegenheid gegeien eene der cnistbste beschuldigingen tegtn haar de bevoorrt atiug van het kapitaal te logenstiaffen Vaarschynlijk zal de rentenet m behandeling komen zal zi om velerlei bezivaren verworpen worden of wel zal men door de aanneming daarvanhet bewys leveren dat men BUITENLAND Buitenlandscli Overiichl Blijkeua den tot dusver bekeudtn uitsUg der Parlemeutsverkieziugeu m Engetaad zijn Ü71 liberoleu en 117 eousemiievea verkozen De liberalen winnea 69 zelels en oaiir het schynt lulleu zg eene ineerüerheid hebben onafhaukelyk van de pjrtij der home rulers Alle bladeu behelzen ariikelea o er deze rerkieziugeii eu Tau eu aan met een uitdrukking van verwondering over den dflaop De heeie i escliiedenia lijkt ons een droom schrijft men uit Lauden anu een DuUsch blad Met het zoeken naar eeu i rkliriiig beeft men t oog niet eel erder gebraohl de eenige die men weet op te geven is de viranderlykbeid fan de kiezers die wuft van aard nu wel eens auuere heeren aan de groene tafel wilden zien erder kan lu aanmerking komcu de mindere krachtsoniwikkeling van de conservalieTen die evenals overal elders meenden dat hun zrgepraal vaststond Uet meer ontwikkelde deel der kiezers zoo veraekerl n eii wenschte het blijven van Beaconsfield omdat op dit oogeublik uit eeu terandenng van stauikuude slechts verwarring binnenen builruslands kou voortvloeien Dit 19 zelfs zoo waar dat de Loudeuschc Beurs daalde op het bericht van de overwi ining van de 4iberakn een daling die nog veel grooler zou zgu geweest indien de koersen der audeie Cnropecsche hoofdmarkten in den zelfden geest waren geweest Vullens den Observer is tot heden nog geen besluit genomen ten aauzan vin de vriag of de niiListcrs ouvtruyid hun ontslag zullen indienen dan wel of zg een besluit van het P irleineut dienaangaande zullen afwachten Alvorens daartoe ovir te gaan zal het oogeublik wtrden afgewacht wiarup met juistheid het cofer der liberalen meerderheid bekend zal zgu rgdag jl is een koerier gezonden naar de koningin die zich in Duitschland bevindt betreffende den uitsl ig der verkiezingen Naar wij vernemen zoo deelt het blad nede keurt ttlad tone de voorgestelde regiling af volgens welke hg een porteteuille van minderen rang dan vroeger zou erlangen Hg verklaart dat hg niet III het kabinet wil treden maar dut hg Granville eu Hartington op loyale wgze zid ondersteunen Over het geheel genomen zal de biuueulandsohe staatkunde uer liberalen met veel zorg meer bareu Maar hoe zal het wezen met de buiteulandsche staatkunde en de gedragsign tegenover Indie rn de kulonieu heeft men het Ooslersche vraagstuk Wal turopa betreft metul de Ximet behoeft ook du feeu 4org te geven Immers er ontbreekt slecht iS