Goudsche Courant, woensdag 7 april 1880

De gemeenteraad vau Woerden heeft beslotcu tot het aangaan eener geldleeniug van ƒ ISOOtfi tot bestrijding vtin de kosten door het vernieuw der kanten eu rollagen langs deuliiju Om de kosten van renten eu aflossing te vinden zal meu l een riocl en kaalgeld iuioeren eu het byerige uit defrföns man 1 tl ijtvordeu flpBibaar jg niaató Ie wiiordt tfueriud goil 1 gièMwd wiJ osgèlV U van parlicij i renlil I oiifi lpnd ruii Door den minister van binnenlandsche zaken zijn ter voldoening aan art 8 van het kou besluit van 4 Aug 1839 Z M den koning de algemeene l i l leu betreffende dat paleis zijn hier zeer weinig na de volbdii e tocpassins van het tracfaat vau ii rlijn en verder kau tot heden nog geen miuiskrie zien De rechtmatige eisclieii van iriekeulaud zijn door lord Beacüustield niet zoo kiachtig ondersteund al wei weiischehjk Wtis eii daarin zal nu wel eene veraudeiiiig kjiuen Dan is er nog de retcoling van Montenegro maar het is altijd de Tii tes die spreekt deze k in kwalijk groot bezwaar hebben Vrij wat inotilijker is de Mngelöcii Turksche overeenkomst Lord llartington iieeft zijueu kiezers verzckeril dat dergelijke overeenkomsten moeien worden geëerbiedigtl nuiar tevens dat de libtralc regrering er bij den Sulian op Zdl moeten aandringen kr iehliger maatregelen te nemen ter vervulling van y LJae ver iiiühlii gi n indien hij wil dat Engeland Ie ovtreenkonist als bin leinle blijft besciiouwen U at Iiidio betreft niuet de verwarring in Afgliauistan ten einde worden gebracht en dan moet Jiiigtland zich lerugirelkken binnen do gienzcn die het besluit Ie iioudi n In Zuiil Afiika iiiient de Times ad het nieuwe ininisttrie gemakki lijker werk vimlen door de tegenspoed van zijiiU vriorgaiigers l e ongenade ïH liet t j uwoordig Ivabiaet is denkelijk voor een groot deel toe te sohuj en aan don Zoeloe oorlog waarin iiet door de Vüor areiidheid van sir B irtle J Vere wiid gedroen Maar in elk geval hteft deze oorlogeen groote inoeilijkluiil uit den weg geruimd UI liet nituwe niinisliric vA de vruchten plukken Denkelijk zal het noodig worden bevonden de Zuid AI nk uinsche koloniéu dringend aan te bevelen om zich Ie vereenigen ter zilfvcrdediging Spoedig bthoorcn d ni ouk sohikkingen te woriien getroffen om Bngilaud geliiel te oiiila ten van de zorg voor de besehi rilling der koluiiieii legen de inboorlingen Het gizegde is reeds genoeg om te doen zien welke staatkunde de gordkeuiing zou hebben van de meerderlieiil di r ICiigtli elie natie want de Times heeft er opineiktlfjk sl g van oniniddelijk de openbare uuening teiug te ginn lu hoofdtaak komt die staatkunde dan hierop neder dat het uiinislerie zich zoo voorzichtig mogelijk los maakt lan al de gewaagde onderneiiiingen waarin de ron ige staatkunde vau lord lieaconslicld Engeland heeft gemengd In Frankrijk ordt de Culturkampf voortgezet voorloopig in dt bl iden De clericale bladen schelden Gainbetta uit zoo liaid zij kunnen zonder te begrijpen dat zij linn eigen zaak beimtleeleu wanneer zij tot zulke wapenen de toevlucht nemen De verkiezingen voorde Algimeene Kaden zijn bepaald op 18 Iuli De kamers zullen daarom in het begin van ilie maand naar huii moeten Komt hel welk niet klaar zooals waaischijulijk is dan zal er herfstziltiiig worden gdiourltn De minister Ferry leidde Zilerilag de prijsuitdecling in de Sjrbjnne de plechtigheid werd bijgewoond door prins Oscar van Zweden het gelieele personeel van het Zweedsche gezantschap en proftssor Nordenskjolil drn laatste werd door Ferry het coiiiinnndeurskiuis van liet Ligioen van Eer overhandigd Ook prins Oscar werd toegesproken door Ferry en herinnird aan hetgeen Zweden in de 17e eeuw deed voor de vrijlieid van geweten Ten aiolte wees de Minister op de htrvormingea van het onderwijs en eindigde na die opsomming met de woorden Dal zijn onze grondbejiiLselen dat is de dwinglnndij van Diocletiaiius van het Minisleiie van Onderwijs Te Parijs U weder een Rus gearresteerd zekere Dmitri Koscliiiin zoon van een koopman te Moscou Nadere bij onderinden zijn niet bekend De Tui ksche ministerraad houdt zich bij voortduring niet lal budget bezig Mabmoed Nedini heeftzich heftig ejïen de voorgestelde bezuinigingenverklaard en ook de Sultan wil er niet van hooren Men gilooft algemeen dai spoedig een andere grootvizier zal optreden Volgens berichten uil Konstantihopel ïiih Vrijdag over Athene hebben de laatste II ir ïd der Forte groote ontevredenheid verwikt en lie illeude onder do bevolking vooral inKlein ric zier doen toenemen De plaatselijkedagbladen zijn gevuld roet berichten over afpersingen waaraan de ainblinaren zich jegens de reeds uitgeputtebevolking schuldig maken De Turksche regeeringmoet llu ns ook minder dan ooit geneigd zijn omnaar de raadgevingen der buiienlandsohe gezantschappen te luisteren BINNENLAND G0ÜD 6 April 1880 Bij Z M besluit is benoemd tol grilfier bij het kantongerecht te Haarjera mr J C da Pui thans griSier bij het kantongerecht alhier Z M heeft benoemd tot burgemeester der gem Moordrecht deo heer A C Snel aldaar De leden van de Eeisle KJirair der Slateii i jiicraiil zijn tot hervatting der wcrkzaanilieden bijeengeroepen tegeu Dinsdag 13 April s avonds i ure De kiesvereeniging Vaderland eu Oranje lie Ottdi water heeft met algemeene steramen tot kaïndiilaat gesteld voor de aanstaande periodieke aftrt ding van leden der Provinciale Staten de aftredende dedeu de heereii K W Haentjea Dekker mr J Fortuijn Droogleever en A Kiiijff gewone inkomsteu bctlrydeu Tot diaken by de Ned Herv Cemeeute alhier is gisterenavond in plaats van deu heer P Hulleman benoemd do lieer I J Bon neur Naar wij vernemen heeft de heer Bastert zijutjgeloofsbrieven aai de Tweede Kamei ingezouden Jiimag men dus bet onderzoek daarvg i in de eerstvolgende dagen tegemoet zjeul l ü D In de Zaterdag te s Hage ouder Jvoorzittiqg vau mr J E de Bruyn Kops gehoudeufalgemeene ver gaderiug vau de vereeniging iroor de stntiitlek in Nederland is besloteu aan de irilgeering te verzoeken de oprichting vau een oentraalUureau van statistiekl De heer mr S Vissexiug w0ri tot eere voorjilter 1 I l benoemd Gedurende d mpiiil Maart fiju dopr den kWjgsraad in heti eerste iiiiiiiair ar oiMlissemeijt zitting lioudeiide te s IIige jiidersobeillepe veroordeelicgeii uitgesproken o a isJVV J V korporaal bij bet 4de regiment infauierllf wegens lo diefstal inde cliainbróe ten Jiadeele an een kaïncr iad cu 2o het zoek maken van kleiiw c uipemeutstukkcn veroordeeld tut een jaar qlilitaire gevangenisstraf met ontzegging van het liecht om bij de gewapeude macht of als militair geëinployeerde Ik dienen voor den tijd van vijf jareu Gisleien heeft voor de arrondisseinents reohtbauk te Utrecht terecht gestaau de persoon van B beklaagd vau op verscliilleude plaatsen voorgegeven te hebben civiel ingenieur te zijn vau deu waterstaat iiietlegeuslaaude hij kleermaker was op welke wijze hij zich aan versebilltude oplichterijen heeft schuldig geinaakt Het Openbaar Ministerie heeft daarvoor geèisoh eene correclioneele gevaiignisstrnf van 6 jareu Maandag a s zal de rechtbank uitspraak doen Men schrijft au de L Cl April heeft zich goed ingesteld De wind het scherpe oosten verlniind is gekeerd en de regen gekomen die naar de zegswijze der landlieden gras en kievitseiereu brengt Het is raalsch weer De kievitten zgn in de weiden die nog wel geen gras hebben dcch groen zgn en spoedig veel gras hebben zullen als het weer zich zoo gunstig houdt Kr is jong vee in de weiden gedaau op hoop van doorgaande groeizaamheid Alles gaat naar wensch liet koolzaad slaat gunstig De kastanjeboom maakt jong gebladerte abiikoos eu perzik gaan bloeien de bloeeemkuoppcu van peren en appelen beginnen te zwellen op de akkers komen de bloeiende tulpen in kleurmengeling te voorschijn eerwijl de ciocussen gedaan hebben en hyacinthen weldra in bloei volgen zullen De keuwrik zingt met onverpoosd geschal de ooievaar zweeft hoog iu de lucht en de tortelduif kirt haar zoet geluid in het ontluikend woad Uit de Krimpenerwaard schrijft mei dd 3 April Do weilai den die hier dor en schraal stonden door de koude nachtvorsten hebben door het zacht weder en den regen een frisch groene kleur verkregen en liggen er uitmuntend bij hoewel er veel geklaagd wordt over de menigte mollen die dan ook bij menigte door honden eu strikken wordeu gevangen De werkzaamheden zija zeer overvloedig doordien de lange wiuter daarin oponthoud heeft veroorzaakt De laud akker en tuinbouw zijn dan ook in roUeu gang De vroege aardappelen zijn grootendeels in den grond terwijl de akkers voor de latere worden in orde gebracht Het vee is gezond en duur Er heerscht bij vele landbouwers gebrek aan hooi De prijzen van kaas en boter zijn verbazend hoog en geven den landbouwers hoop op een voordeeligen zomer te van met die weede Van ruim Hcier Ij hel lerve was 1 122 mes diT ie korporaal so ldaa ff Ai N i£u bij het leger ht n iKj de toelichting elen rentebelasting beei tnauctinJincl j gcdeeld dat blij waarVftnij de ffilkomst ii weldrii Ulster van lOnd rzoek numirieke stalen aar geboden aanduidende de sterkte van den Isteu ban dei chutlerijeu op 1 Einuari vau dit jaar De eerste ban is gesplitst j twee categoricn De eerste categorie bevat de iMn van den eersten ban die tbaus nog ongehuwd j en die gehuwd of weduwnaars zijn zonder kind of kijlderen De tweede categorie de leden van deu eeraUjkt ban die na hunne inly ving lehuutl iiju eu in af t bezit van kind of kinderen zijn gekomen De st den eersten bau der dienstdoende schutten inbegrip van de reserve was op 1 Januari der eerste categorie 27431 man die der categorie 14571 man te zamen 42025 mdb dit getal inanscliappen hebben 10974 derh y 74 van het geheel vroeger hetzij ais ond w of korporaal betzij als soldaat of mili ieiii leger gediend De sterkte met inbegrip der j van deu eersten bau der rustende schutlerjj op 1 Jnnuafi jl die ider eertte oalegori man die der tweede catdgorie 21051 uiau 170 Vaii dezeii hebbeu 17 JJ2 ral bedraagt j Die gew stltisfifflijir ittnoirvBDiri Die gewiililigt stlttisji W IS ttaDi VBDireg ijMinister opcn jaarfi emaakl i ij beeft blar oorn e daukeu bn iet det Weld vai li4u m Gieicbmaun u door d fMtvaBp ersla 4 r it voor elke geiiieeiite een Nifi li44 loci Opinakii tilvau de cijfers waarmede de Ulasibare 6ibre s Jj ler grondeigeudommoii lafitoiiWlyk voijjli gel il i eu voor ongebouwd zon Ineeiei worilfflt v8 pn jliig vuldi d on tot de werketyke tegenwoordige koop waarde te komen De labellen die uls op de schatttiig vaii éóa persoon berustende natuurlijk slechls betrekkelijke waarde hebben lijn nu openliaar gimaakt Daaruit blijkt dat volgens de opgaven der ontvangers de gezamenlijke koopwaarde vau de ongebouwde eigendommen thans bedraiigt 3924 1 millioeri en die van die gebuuwde 1551 7 oililioen Ie zaïncii dus ruim 547 ö millioen Vergcle ien met de betaalbare opbrengst is bet cijfer voor de waarde der eigendommen 20 maal grooter duu die opbrengst welke na J873 is herzien eu dat voor de ongebou wie 86 maal de belastbare opbrengst die nog berzieu moet worden Uit dit groote verschil schijnt te blijken dal de ongebouwde eigendommen veel meer in waarde zijn toegenomen dan de gebouwde vvnarde herschatting een stijging iu opbrengst van Bl jtot 74 j millioen aanwees De verhouding tusscben belastbare opbrengst eu koopwaarde loopt in verschillende gemeenten en provinoidn zeer uiteen Te Veere iu Zeeland krieg men 6 voor de gebouwde 10 voorde ongibouwdi in Busiuns Noord Holland 90 voor de gebouwde iu Eelde Drente 527 voor de ongebouwde Iu Busaum zyn de buizen gemiddeld 90 maal zooveel waard als de opbrengst die voor grondbelasting als maatstaf strekt iu Veere slechls i maal zooveel ïe Eelde betaalt men slechte grondbelasting voor een opbrengst die nog geen 2 per mille van de waarde der landerijen veengronden bedraagt tenvyl in Veere de landerijen naar den maatstaf van 10 percent belast zijn Zeeland toont hei laagste gemiddelde cijfer van vcrmeuigvuldigirtg 66 Drente het hoogst 192 De minister van financiën grondt op de uitkomsten vau dit onderzoek eu van het successierecht de berekening van het nationaal vermogen die in de toelichting van zyn rentebelasting voorkomt Een andere bexijfering waarbij de uitkomsten der registratiebelasting te hulp worden geroepen toont dat het elk jaar gemiddelil een eeii n eeerligëte deel van de waarde van het groudbezit hetzy bij overlijden hetzij bij overdracht onder de leveuden vau eigenaar verwisselt Mr A Kerdijk schoolopziener te Delft is door het uitroerend comité voor het dezen zomer te Brussel te kouden iuteruationaal onderwijs congres benoemd lot buiteulandsiA correspondent voor Nederland Van de Uaagtche Penkruueo zyn dezer dagen Nos 14 en 15 verschenen De schrijver de heer J A de Bergh zet zijne tocht in de residentie onvermoeid voort en het moet gezegd worden dat aan zyn scherpziend oog weinig ontsnapt Voor bouwkundigen is hij soms een enfant terrible Omtrent hetgeen bij over s koniugs paleis in het midden brengt zullen weinigen van hem iu gevoelen verschillen De door hem medegedeelde historische goed geplaatst en geven aan hei gel cjI eene gepaste afwisseling Ook Goraniissari en van het V aderlaudsch Fondster aanmoediging van s Lands Zeedienst heblieniu een adres aan de Tweede Kamer hun bezwaren ontwikkeld tegen d i ontworpen Rentebelasliiig Commissarissen zien nl die voor verboogiiig ook dojrgemeenteopceiiten zoo vatbare hefliug met bezorgdheid voorgesteld Zij achteu bet onbillijk dat deStaat een deel zal toti zich trekken der inkomstendie loortvloeieu uit fuiidseu waarvau de rententot feefdadige bedoelingen zijn besteihd watde inkomsten betreft van bun Fonds vermeenenzij daareiilfoven dat noch het algemien noch hetStaatsbelailg ZQodanigen maatregel gedoogen evenminals dat der geme ote waarin hun stichting isgevestigd I Hct VadfÉnDdsoh Fonds ter aanmoediging van s Lands ZeêdKiist werd opgericht uit liefdegaven teHaarlem eu it Avisterdam in 1781 na den eeslagvau oggersbank bijeengebracht Commissarissenzgu Mog s eds bij machte om aan verminkten iuzeegNKchten onderstaud te rerlrenen In 17 S5 vefi uit Mt voormelde Fonds de Kweekschool oorZesyaBt opjairioht jbanmvsifirltsen wyzèn op de diensten Henri Vitieniawili is Zaterdag te Moscou overie den Hij leed luili en harftiekte De beroemde artist had ook iu Nederland een te groote reputatie eu te veeliknustvriendeD dan dat zijn tencheiden niei diep leedwezen Zou verwekken in vele kringen VVieniawski lelde onder de eerste violisten van zijn tijd Een poos lang was hij professor aau het conservatoire te Brassel Henri Wieuiawski deu lOn Juli I83B te Lnblin Polen geboren was derhalve nog geen 45 jareu oud lleeds op elfjarigen leeftijd behaalde hij den eerateu prijs aau hel oouservatoire te Farys en van toen af begon hij concerten te geren Nederland wird door den grooten virtuoos niet vergeten Iu 1864 vterd hy tot solo violist van Z M dea Keizer aller Bussen benoemd Ook als componist had Wieuiawski groote verdieusten De Hoofd commissie roor het aanbieden ran een huldeblijk aau den generaal ran der Heiden heeft ter bevordering eener algemeene deelueming aan deze ovatie aan de burgemeesters der gemeenten in deu lande eene circulaire doen toekomen waarin het huuue medewerking iuroept met verzoek ook door hunnen invloed sympathie roor het beoogde doel in huuna gemeente op te wekken tot welk einde het vormen eener plaSIselijke Commissie tot inzameling vau inschrijvingen of bijdrageu het aangewezen middel zal zijn Welke de aard vau het aan te bieden geseheuk zal zijn is afhankelyk van hit bedrag der bijdragen die zullen inkomen doch ook kleinere gifieu zullen zeer op prijs worden gesteld juist omdat er groote aarde wordt gehecht aan eene zooreel mogelijk algemeene inderdaad nationale ilcelnemiiig De Vereeniging voor armenzorg te Birkenhaet heeft zich van een nieuw middel bediend tot bevordering van spaarzaamheid onder min gegoeden De wyze Waarop zy zich van het middel bedient is allhans nieuw Over de resultaten mog ly tot dnsvcr zeer tevredeu zyn Zij vol t het stelsel der spaarkassen Spaorkassen zijn ook in ons land vrij algemeeu bekend in deu zomer wordt gelegenheid gegeven tot inbreng van gelden in deu winter hebben de terugbetalingen plaats meest met premicn of tegen hooge rente bij wyze van aanmoediging De Verreniging te Birkei hac heeft echter niet vaste ziltingdagen bepaald waarop S elden ingebracht worden maar daarentegen de hulp Jgeroepen van een aantal vrywilijge armbezoekers I armb zneksters ili gereiield de woningen van bepaalde gezinnen ii zoeken en daar de pcniiingcn triiohteu te verzami len die gemist kunnen worden Op aanvrage wordt het bedrag geheel of gedeelteIgk terugbetaald of op de spaarbank ook wel overgeschreven Krachtig breidt zich de Vereenigiurfin deze richting f 1 I 01 0 ontvangen 10 600 terugbetaald in 1939 verscliillende bedragen Maandelyks waren er gemiddehl 009 inleggers aan Vie in den loop rnu het jaar niet minder dan 30 000 bezjekfu zij gebracht n e Vereeniging is van oordeel dal de behoefiige khisscn door dit stelsel ontzaggelijk wordeu gebaat Ituim ƒ 11 000 werd bespaard voor latere behoeften voorzjrgsm iatregelen werden zeer iu de hand gewerkt terwijl door het samenbrengen van zulk een fonds de offers die gewoonlijk liefdadige personen aan de arme bevolking brengen bel iugrijk moeien zijn verminderd Op dit gebied is nog veel te doen Elke nieuwe poging die goede vruchten draagt is zeer welkoiii Iu spaarzaamheid ligt de toekomst van hen die door handenarbeid in liunue behoeften moeten voorzien van de z g arbeidende kbisse Al wie er toe medewerkt om hel sparen dat thans nog uitzondering is regel te makeu en zoodoende spaarzaamheid lot volksdeugd te verheffen bewijst zijne behoeftige medeburgers grooter dienst dan de meeste gevers Door de hoofdcomimssie voor het standbeeld ran graaf Jao ran Nassau te Utrecht is eene prijsvraag uilgescbrereu roor het ontwerp van dit standbeeld den graaf op zoodanige wijze voorstellende dat de aanleiding itqt de oprichting van het staudbccld de berdenking van het stichten der Unie voor 300 jaar daarby duidelijk uitkom Het voorne jieu bestaat dit standbeeld te ptaatseu op het Si Janskerkhof bet moet eene hoogte hebbeu van minstens 3 meier en ran broos gegoten worden De kosted van uitvoering mogen niet booger ziju dan 30 000 Aan bet best gekeurde ontwerp wordt een prijs rata SOO toegekend de inzender ran het ontwerp dkl daarna t meest roldoet ontvangst als premie Ï5Ü Alleen Nederlander ep in Nederland wobeude rreetudelingtu mogen mededingen I Ds Follaire deelt eén en ander mede omtrent proefnemingen dezer dagen te Parijs met een nieuw stoomrijiuig roor den gewonen weg gedaau Het is bestemd roor die plaatsen op het platteland welke greu locale spoorwegen kunnen hebbeu eu is eene soort vau omnibus met imperiaal plaats hebbende roor reeriig personen De machine bevindt zich achter Een go derenwageu met eeu last ran 2000 kilo s wordt zonder moeite door dezen onroibus roortgeirokken Het rertragen der raart en het stilhouden geschiedt met het grootste gemak De proefrit duurde drie oren met eene snelheid ran tusscben de dertig en rerrtig kilometer iu het uur iOOO liter water eu 19 kilogram ateeukoul werden gebruikt Te Geneve heeft iu de vorige week het aldaar zeldzame feit plaats gehad dat eene gevangenis roor vreemde landloopers en bedelaars die er gewoonlijk een nacht in arrest blijreu oin den volgenden dag ovei de grenzen Ie worden gebracht op zekeren avond ledig was Eeu der aldaar verscliijncuJetbloden de Genepois ia hierover rcronlw iardigd Hel blad meent dat een comniissaris van politie evenals een goede huishoudster moet zorgen dat men op elke plunis datgene vindt wat daar behoort te zijn Er wordeu eigenaardige staaltjes metlegedeeld van de smokkelarij te Parijs Herhaaldelijk zagen de commiezea eeu meubelwageu eene der barnères binOeurijden wdkc zij steeds onderzuchleu zonder iels te vinden Eindelijk werd ontdekt dat in de zoldering van den wagen eeu zinken bak van twie incter lengte écu meter breedte en rijf centimeter diepte kunsiig was rerboi en waarin zuivere alcohol By een nudere gelegenheid zag men telkeus drie wagens rol kinderspeelgoed achter elkander de stad binnenrijden De groote bezeudingen wekten achterdocht De eerste wagen werd onderzocht eu men rond niets deu tweede liel men na een oppervlakkig onderzoek door bij den derde werden de nasporiiigen weder verscherpt maar zonder baat Toen meo eindelijk de orde omkeerde en deu tweede wagen onder banden nam bleken de houten piuirden poppen bultige bausworstrii kortom al de stukken speelgoed hol te lijn eu met alcohol gevuld Ongeveer drie weken geleden zoo verhaalt de A C ging een jong paartje vergezeld van een troep rroohjke kameraden naar de hoofdkerk van SlobodkaIlomanovka een voorstad van Odessa om door de onverbreekbare banden van deu echt verbonden te worden De verloofden stoiideu aan deu voet van bet altaar eu de plechtigheid zou een aimvaug nemen toen de dienstdoende pope eenige waggeliug CH eea vrg doffen blik bij deu bruidegom bespeurde oordeeleude dat deze uiterlyke leekenen een zedclyken toestand aanduidden die niet iu overeenstemming was met de p echtightid van het huwelyk weigerde hij den dienst voort te zetten den toekomstigfii echtgenoot aansprekende iu vrij heftige en ruwe bewoordingen hij schold hem uit voor dronken zwijn en vvtes hem de deur De vader verontwaardigd van ziju zoon op zulk een kwalyk gekozen oogenblik zoo droukeu te zieu pakte hem bij den kraag en gaf hem buiten de kerkdeur eenduchtig pak slaxeu met zijn stok waarschijnlijk inde hoop hem hierdoor in een nuchterder staat tebrengen die hein veroorloven zou zich rekenschapte geveu van de belangrijke plechtigheid waaraanhij deel ging nemen De vader der bruid nam dezaak uu eeu ander gezichtspunt op en practiseherdan zijn makker klom hij op de treden van hetaltaar en verklaarde met een plechtige stem zijnedochter vrij van iedere betófte en deelde bovendien mede dat zoo er zich gegadigden voor de baudzijner docliter ouder de aanwezigen mochlen bevinden zij zich dan maar terstond moesten aanmelden er bijvoegende dat voor het geval een vanhen zou ziju aangenomen hij terstond zou kunneutrouwen Men houdt in dit land niet veel vanformaliteiten Twee aspirauten boden zich aau naeen onderzoek vau den vader naar huu positie envermogen eeu blik van de dochter op zijn uiterlijke gesteldheid werd de een beleefd geweigerd terwijl de andere de plaats innam van het drouken zwijn Uit nieuwsgierigheid was hij naar de ferkgegaan eu verliet die getrouwd en wel en de armeduivel die gekomen was om te trouwen moest tengevolge zijuer al te vroegtijdige drankoffers zondervrouw naar huis gaan deerlijk gehavend eu metblauwe plekken Met een enkel woord hebben wij reeds melding gemaakt ran het merkwaardig feit dat X Pomper geboren te Sneek in 1862 thans te huis behoorende Ie de Lemmer en sedert April 1869 kweefceling van het Instituut tot ondenvijs vau blinden te Amsterdam ondanks volsbigen blindheid sedert zesjarigen leeftijd met het beste gevolg examen heeft afgelegd in de wiskunde voor de provinciale Commissie vau Noord Holland De he r J Stam hoofdonderwijzer iu ket Burgerweeshuis te Amsterdam Ic onderwijzer aan het Inslituul legde de eerste hand aan dit onderwgt t welk later met onverdroten ijver door zgn opvolger aan het nstituut den heer J vaa Liugeu in zijn vrijen lijd is voortgezet met zulk goed gevolg dat geene consideratie van het gemis van geziclilsvermogeu behoefte genomen te worden o l omper de verlangde akte uit te reiken I Is een bewijs te njcer hoe men met ijver en volharding zelfs de allergrootste bezwaren eu hinderpalen kan te boven komen Pomper is eeu zeer bekwaaii organist die geregeld deu dienst in het Werkhuis te Amsterdam waarneemt hij heeft zeer gewenschte vorderingen op de piauo gemaakt munt uit iu alle handwerken welke op het Iiistiluat aan de jongens wordeu onderwezen Irisl vliij Fransck en Duilsch en is eeu goed schaak dan en dominospeler t Is voor htin te weuscheii dat bij weldra eeu gDede betrekking als organist moge vinden welke by ook wegens ziju beschaafde raaiiieren zeker met eer vervullen zou terwijl hij vollcomen iu staat is piauolessen daarbij te geveu C Door den heer D G Kröber jr te Middelburg is eene typograpbische uilriiuliiig gedaan welke voor de vervaardiging van geldswaardig papier van veel belang kan wezen Zij best aat ic een onderdruk in zoodanige kleur als men verlangt die de eigenschap bezit van bij de minste poging tol vervalsching hetzy langs scheikundigen of anderen weg in zoodauigs mate h iar kleur te verliezen dat de crviilschte plaats dadelyk iu t oog valt Bij de tot dusver gebezi de onderbrakken daarentegen is het deu rervalscher alt ib mogelijk de geschonden pitk te herstellen if C In autwoord op de tegensprajik v in de Fr O Ct zegt de Zwolsche correspondent van hit l tr Dagblad dat de vroeger gemelde loteliiig is de heer v T vroeger tweemalen aan s Rijks hoipitaal eu wel in 1377 voor slecht gezicht afgekeurd de eerste maal als adspirant militair veearts eu later na bij vrijwillige dienstneming als cadet volontair bij de cavalerie te Deventer te zijn afgekeurd op vierzoek van den rader op last ran bet Departement tan oorlog aau s Rijks hospitaal herkeurd te ziju geworden roor s Rijks dieust ongeschikt Is bevonden nu bij de loting zoowel roor den militicraad als by herkeuring roor Ged Staten is goedgekeurd Dat niet alleen prof Snellen te Utrecht maar ook de inspect generaal van den geneeskundigen dienst de heer van Hasselt te s Hag schriftelijke bewijzen hebben afgegeven dat de loleliug óf ongeschikt voor den militairen stand was of groote gezicbtsstoornis yp het linkeroog had en dat zelfs door den chef der cavalerie te Deventer zyn groot leedwezen is betuigd dat de aspirant J jens groo e gezichtszwakte moest afgewezen wq Dat des lotelings linkeroog geheel onbr is en bij de laatste keuring door de m iigen uitdrukkelijk is verklaard dat men Ir rfoordig graag soldaten met één oog uls namelgk het rechteroog maar normaal was gebruiken kon