Goudsche Courant, woensdag 7 april 1880

Vrijdag 9 Apilil 1880 N 2437 GOUDSCHE COURAIÏT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken De inzending van advertentiSn kan gescbleden tot jién uur des namiddags van den iag der uitgave P OLITIE Gevoiiileu en ann H Burfau van Pulilie depo oecrd Een panr wilte OUSKiV een koperea KNIi roet Koralen Benrs en een BANKJE liïgende in m water in lie Korte Akkeren Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 5 April 1880 Twee Hulzen Koestul en stuk Groml aan e een Huis achter de Karnemelksloot K Nr E16 614 513 en 516 ƒ 6625 kooper W C Keuhl Vier peroetltn Bouwgrond Fluweelen siujjel ƒ 3040 k B Mulluart J de Jong en V de Jong Wi Een diio aldaar 730 k J Smit Een dito aldaar ƒ 730 k B MuUaart Hui Kaniemelksloot K Nr 479 ƒ 1480 k P IJpelaar Idem B 478 ƒ 800 k K Gestel Idem E 477 ƒ 910 k A Vcrhnrg Idem daaradilcr R 475 ƒ 600 k W ra n Breukelen Huis Turfmarkt H Nr 3o 5000 k J H Grootendyk Huis Oaux Vüi cleuiauf M 120 640 k K Gestel en J V M iiukan wed H Groeuereld te Rotterdam Twee Huizen aldaar M 121 en 122 ƒ 1280 opgehouden Huis Raam O Nr 58 SJO l G Irameneel Laatste Berichten IiOndBIl 5 April Twee oud afgevaardigden behooreiidv tot de cuuscrvulieven lijii uiet herko en te Middlesei litrb rt Gladstoue de liberale candidaat Iieefl de oouservalieven geslageu met 4000 stemmeu Parijs 5 April De Estafette bevat een brief nu prins N ipoleou waarin hij Terklaart dat de decreten betreti L itde de coiigregHtiéii geen daad van rerrojging zgu maar slechts eeu terugkeer tot een on ver ra ijdel ij keu roffcl van het openbaar recht Voorts zegt bij iu den brief ook nog dut de legitimisten en Bonapartisteii de mannen der witte en d volgelingen der uutioimle vaan uiets met elkaar gemeen bebbeu London 5 April lu Mid Lothian is Gladstone gekozen met 1579 stemmen tegen 1369 op den tegencandidaat Bij de meeste der heden gehouden verkiezingen in de graafschappen zijn conservatieven lif rkozen De liberalen wonnen heden twee plaatsen St Ikfs en Mid Lothiau Burgerlijke Stand GËBORt N 1 April JohanD llubeftui oaders H Sclirave en N Tmi Vlivt 2 Johannet oudt r A Hood k ea M Htla fNib oui Birtlioluiiieoa Mutthvus oaden B M van Loirmlfijn en J L AKeliuk van RenterRflin Johannei jAeobo oudert J G Blum cd A F Maui Arnoldus ouden A AbbetiM en J iilooa 3 Alida JobaoQa oaderi i Koot nao en E M n I eeuweo Marin ouders C Jooker an If A van Kuuwen Adrïanus Lucaa Jan ondttr J fireebaart eii M tan der Klein Coroislia Joaaaa oodera de JoDg ea E K van Dam Dirk ooders C van der Wedden en A C Catbel 4 Annigje ooderi H Tempelaan eo J Molenaar Esechiel ondera O Blok e J KoeoMDS JohaoDM oudera J Grootenboer ea 6 de Zwart OVEKIGDEN April £ Blok 2 j 8 m B J WeaaeU 57 J d Riet ö9 j 4 W NieoirTeld 7 w ADVERTCTÏTifiN Bevuilen van eene Dochter M A JONKEK VAS Eeowin Gouda 3 April 1880 Heden overleed acht en kalm meermalen voorzien van de HH Sacramenten der Stervenden in den ouderdom van 8 jaren onze geliefde Moeder Behawd en Grootmoeder Ifojufvrouw ELIZABETH PETERS eerder Wed van den Heer GEBARDüSDAALMANS later Wed van den Heer ANTONIÜS van BEBKEL In aller naam J F DAALMANS B uêtt 6 April iSSO Vrouw SCHOUTEN gfb Boïbs op den Baam wgk O No 167 bevielt zicti ü t hei verrichten van NATfE en ÜROl HEIÏTEEEH S Pilseier Bier op FUST en op FLESSCHEN Depot A ORTIER Gouwe P VAN DER WMT SCm ZOUTen KAASHANDEL leven tot Concarreerenda prijzen FIJN MIDDEL GROF en EAASZOÏÏT GOUDSCHE EDAMMEB LEIDSCHE en FRIESCHE NAGELKAAS Kantoor en Pakhuis Nonkïnwateb O N 2 GOUDA GOHDEOOPE MJZnZ No 1 832 is voorhanden in den BINNENeu BÜITÉNLAND8CHEN BOEKHANDEL van A Brinkman Lange Tiendeweg NIEUWE SUPPLEMENT CATALOGUSSEN z jn gratis verkrggbaar i finurriTiin if i irnrimmnn Een HOLLANDER gevestigd aldaar in denBOTEBHANDEI vraagt een Agentnnr in GOUDSCHE KAAS De bestereferentienstaan ten dienste m Reflecteerende brieven franco A vah DAM 1 Benettstreet Higher Broughton Manchester Openbare Verkoopin f op MAANDAG 12 APRIL 1880 voohniddags ten Elf nre ia het Logement og Paaüw te Gouda ten overstaan van Notaris Mr KIST No 1 Eenige perceelen nitstekend in de onraid delgke nabijheid van de stad Gouda by de Haastrechtsche brug gelegen ook voor Heeren Steenfabriekanten uitermate geschikt Uiterwaardsch Weiland kadastraal gemeente HaaitreclU en groot 2 H 16 A 60 C Dadelijk te aanvaarden No 2 7 ZES Woonhuizen en Erven op verschillenden stand te Gouda by de week verhuurd als 1 in de Boelekade B n 83 1 tusschen het Plantsoen en de Nieuwe Haven N n 310 2 in de Lazarnssteeg O nos 538 en 545 eu 2 oj het Weeserf bg de Baanstraat L nos 126 en 128 atlXA LAROCÜE en YaerlwudenOe QUINA LA ROCHE van KBAEP£IJJil en HOL l poth u Zei l Opwekkend Versterkend Koortsverdryvend verkrggbaar iu flesschen van 1 en 1 90 te Goudab den Heer C Thim Apot verder door het geheele Ryk in de bekende depots ledere flesch is met de handteekenini KRAEPELIEN HOLM voorzien GoTOA Deük van A Brinkman NEB S0UW7ESEENIQING gevestig d te Gouda Volgens besluit van de laatst gehouden Algemeene Vergadering tot het doen der jaarlijksche rekening is bepaald dat het dividendzal bedragen ö S per aandeel n dat dit bedrag van af 1 Mei e k bij den Heer A van WIJK aan den Veerstal te Gouda tegen inwisseling der coupon zal worden uitbetaald De DIRECTIE Men vraagt Prijsopgave van TUINAARDE en LEKZAND per M te leveren franco wal aan de Ruïne te Leiden Monsters wórden ten spoedigste ingewacht aan de Kon Vrnchtboomkweekerg cPomona te Amaterdam Jac P R GALESLOOT dipl Boomteeltknndige liMSËBSËMfr kunnen direct werk bekomen tegen hoog loon en vast werk op een Behaugers atelier te Ütrec U Brieven onder letters F H bjj den Boekhandelaar II MELDER Oudegracht te Utreeht mmm mimi Er wordt GEVRAAGD te Arnhem in een klein gezin dadelyk of tegen Mei een flinke DIENSTBODE die goed kan wasschen strjjken en werken liefst uiet beneden de 25 jaar en van de P G Brieven franco onder No 427 aan het Bureau dezer Courant II ii m Oosthaven B n 14 Ponr portraits paysuges et reproductions Artistiques en noir et en couleur Les portraits sont garautis absolumeut inaltérables F H AIiTii G r ouda Zeker middel TKOBN ALIE Rlmmaliisclie Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigt pijn Kies ijn Verstijving in deleden Inidziekte enz verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vaeossiau Zn Bodegraven P Vkbsloot Boékoop J GoUDKADR P Loom AN Harmeien W G KuRVKRS Hazerewoude 3 Gaarkeuken Montfoort J A Jacobi Noorden D W Bom Oudevater j Liefland Schoonhoven yfei Woiïf Z Waarder Bouthoobn Woerden Gebr Pfenning Woubrugge A DK VVlLDB Zegwaard A Hekkes jBp Men gelieve attent te te zijn dat de Waldwol rtikelen van een bruine JANOOENINGEN kleur zjJD als zijnde bereid uit de vezelen der Den 7 r naalden Aanvraag om Depot bü M J C HAM te Utrecht De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG e ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BTHTENLAND BuileDlandscli Overzicht De nitolag der o duiver gehouden KngeUobe psrIenienUverkiraiagen ii dst 283 liberalen 163 oootervntieren en 36 hornerulera gekuzeo tgn l e liberuleii iaoen 67 leteU De verkiezing van OUdatone in Midlothian ii in ScholUiid met teldzame geetldrifl begroet Te Liverpool en Iionden was de opwinding ook leer groot Iu Londen dat nu 14 liberalen en 7 cooaerralieven hieft verkolen bereidt men den heer Gladttoneeen feeatelyke ontiraugit en reniert men de alraten waardoor hij bg zyri terugkomst uil Edinburgh ui trekken Geene verkiezing i aan het mioiaterie erger tegengevallen dan die in Sottihwark een der distrietea van Londea Bq eene vcrkiaaifeg ja Februari tengevolge vao den dood vsn een der leden va r dut dialrict gehouden werd de conaervatiere heer Clarke raet f68S atemmen verkoien tegen 8830 liberale stemmen Men meent dat dese verkiezing waarschijnHjk met nog andere gronden de keuze van bet oogeablik der on biuüing bepaald betfi t ditcelfde district koot thans met eene meerderbeid van 1400 stemmen de liberale cacüidaten De indirecte invloed ran zulke feiten is groot in Kngeland Ky worden handig geëxploiteerd eu sleepen de kleinere plaatsen mede De heer Giladstone noemde South wark een val door de Voonieaigheid gesteld om dit kabinet te doen vallen Zooals de zaken zich nu laten aanzien hebben de liberalen de meerderheid in het Parlement ook zonder de Home Kule maar zullen zg die ook hebbeo wanneer de Home Rulers zich virbioden met de conservatieven iets wal bg eenige quaesliea b v de oonfessioueele scholen mogelyk is £ tn der uoodzakelgke gevolgen van de groote verandering in Engeland zal wezen het ontslag van lord Lytton als onderkoning van Indië Men kan er zelfs zoo goed als zeker van zijn dat hg zijn ontslag vraagt voordat het hem door de nieuwe regeeriug wordt gegc en Eu in Engeland rijst reeds de vraag wie hem dan zal opvolgen Het zou lord Northbrook moeten wezen maar deze sohgut zioh niet beschikbaar te stellen Voor het oogenblik dus blgft dit punt in hel onzekere Wat echter in het geheel niet oaieker is meent de Time zgn de iustruoticn van dau nieuwen onderkoning Er zal zoo goed mogelgk vrede worden gesloten Bij uitbreiding vau grenzen zal alleen op de belangen van Indië worden gelet Vun afstand van Herat aan Perzic en wat daarmede in verband staat zal niet meer worden vernomen Dit zal men wel moeten ofwaoliten En het zal voor het nieuwe minitterie niet zoo gansoli gemakkelijk wezen hier onmiddellgk vau telsel te veranderen Trouwens de Timet zelf gevoelt dit daar hel blad leohts iii zeer olgcmeene bewoordingen spreekt en vig ruilerlijk erkent niet goed zich te kunnen voorstellen hoe dan deze staatkunde er iu bijzonderheden zal uitzien Er komt bg dat men in Engeland niet geheel meester ia De Indische staatkunde wordt niet alleen in Lonficu gemankt maar ook iu Iiidie zelve en zelfs in Afjjhauislan Ook tegenover een nieuwen onderkoning zal de militaire psrtg zich wel weten to doen gelden eu ook hij dus zal ten dee affaaukelqk wezen vande omstandigheden aanleiding eener onbewndsraad zijn ontslag ge geweigerd is door den zich zelf zou onbegrijpeeu door groote zenuwacb roote bladen dat steeds Prins Bismarck heeft ns duidende stemming in den vraagd dat hem natuurli keizer Zulk een besluit a Igk zgn eu alleen te verkli tigheid gelijk een onzer uitmunt door zijne opperviiikighcid in het oordeelen over buitenlandsche zaken lin ook reeds doet Het schijnt evenwel dat de rybkaaselier die goed zijn tyd weet af te wachten wl Ier van een goede gele genheid wenscbt gebruik te maken om de gebreken der rykwonstilotie te veth Ipen Drie staten met 34 millioeu inwoners zyn overstemd door de kleine staten met 8 millioen inwbners De mogeUjkheid van dergelijke feiten wgst op ernstige gebreken iu de staauregeling en niemauj zal het Bismarck euvel duiden dat hg deze in h l oog vallende stemming gobroikt om tot een voorstePvan grcndwetsberziening op dut puH te geraken Gebeurt dit dan zal Bismarck ziju verzoek om ontslag wel intrekken Prins lapoleou heeft een stouten sup gedaan ec in de quaeatie van de Maartbesluiteu party getrokken tegen de clericaleu hy verklaart tevens vau de legiiimisteo nieu meer te willen weten Of de clericalen zioh dit byzonder zulleu aantrekken is niet waarschijnlijk Ue ïraiii ait deelt mede dat de conservatieven op een vergadering iu overleg met de geeslelykheid besluiten hebben genomen welke de strekking hebben tegenstand te bidden aan de Maart beslttitea maar in bjizouderhedeu niet nader kunnen worden aangeduid Sommigen verzekeren dat de clericaleu niet zoo eensgezind zijn als dat schyut een deel der party zou geneigd zyn op sommige punten toe te geven door die congregntica waarvan de hoofden lu Frankrgk zijn gevestigd zou de erkenning warden aangevraagd terwyl de lligeering al het mogelgke zou doen om de orden tegemoet te komen De verkiezingen voor de Algemeeue Kaden in Juli a s worden in de gegeven omstandigheden als van hoog gewicht beschouwd daar alleen een verandering in de samenstelling van deze Iladen een wyzigiug kan brengen in de partijverhouding in den Senaat De ktilnitche Zeit f bevat eene bclangryke oorreapondentie uit St Petersburg over den geest der bevolking en de werking der dictatuur van graaf Loris Melikolf Ër komt rost in de gemoedereu en men ziet in den generaol een redder van wieu men groote daden verwacht Misschien verwacht men door een begrijpelyke reactie nu weder te veel Melikoff moet nu in een ommezien voor alles zorgen voor de veiligheid van deu czaar en van ieder particulier voor de uitroeiing van het nihilisme en oor eene hervorming van de Kussische staatsinstellingen op groote schaal I Bjj deze buitensporige eischeu brengt de hooge positie van den dictator een aantal intriges aan het werk De generaal is een man nil één stuk een man zoonls Husland zelden vooirtbrengt Hij is een beeld van den kiaobtigen Armenisoheu stam evenzeer in wilskraohl en onverechrokkeuheid als in handigheid sluwheid en diplomatische buigzaamheid Een dergelijk somcnstel van eigenschappen is zoo weinig Kussisoh dat velen zich spoedig door hem gekrenkt moeten gevoilen en de naijver i n een üortsohakoff Sohouwalolf en anderen die vroeger do eeiste viool iu deu Kussiscbeu stuat speelden zal ADVEBTENTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere resgel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers YUlF CENTEN zich noodzakelijk in vijandschap moeten omzetten Alles komt er maar op aan of hij krachtig genoeg zal zijn om niettegenstaande die hinderpalen zijn taak te volbrengen De vorst van Bulgarije heeft ziJD parlement geopend De troonrede sprak in warme woorden vande ontvangst van vorst Alexander bij den czaar en vsn de belangstelling van dezen in Bulgarije en zyne ontwikkeling Ook sprak de vorst met meer ofminder reden van de algemeeue symphatie welkeEuropa voor Bulgarije koestert Op binnenlaodschgebied wacht het parlement natuurlijk eene uitgebreide werkzaamheid niet minder n 15 ontwerpen van wet werden aangekondigd o O op de politie op middelbaar en lager onderwija rondbelasting eude nationale bank binneMand GOÜD A 8 AMil 1880 Ouder hen die bekroond zyn voor inzendingen op de tenlooustelling van fuiubouw voortbrriigselen in hel Pdleis voor Volksvlijt te Amsterdam komen voor de hh Jan Priuce Co alhier voor een inzending van bloempotteu Voor de akte als hulpouderwyzer deden Dinsdag te sllage 13 candidaten examen 10 werden afgewezen en 3 toegelaten waaronder de heer ri L Mink uit Gouda VERGADEUIXG van dis GEAIEE rTEHAAD Vrijdag deu 9 April 1S30 des namiddag ten I ure ten einde te behandelen Het voorstel vau Burgemeester en Wethouders tol wijziging der Gemceutebegrooting dienst 1879 Het adres van J van Mensch betreffende de kadastrale tenaamstelling van een stuk grond iu de Bolwagensteeg Hel voorstel van Burgemeester en Wethouder tot verplaatsing van het brandspuilhuisje in het Flanisoen buiten de ïieudewegspoort Het verzoek van de Ervm C A de Gidts om vergunning tot het aanleggeu eener nieuwe straal tusschen de Karnemelksloot en den Rynspoorweg De outwerp instructie voor den sluiswacbter aan de Havensluis Eeclames van de heeren A C Schouten en H C Kortenoever tegen hunnen aanslag in de Plaatselijke Directe Belasting ingediend by H H Oedepnleerde Staten van Zuid Holland Maandogavoüd hield de iïerv Vereeniging Oranje en Nederland voor dit seizoen hare laatste openbare leesvergadering bijgewoond door vrouwen en mannen Onderscheidene sprekers boeiden veler aandacht op nuttige en aangename wijze t welk den wensch doet uiten dat iu hel volgend leesseizoen gen vereeuigiiig door een toenemend druk bezoek moge worden vereerd tol aanmoediging van allen die als sprekers bevorderlijk willen yn tot eene outtigi eu aangename w intcravou d passeeri ng In d zitting der Rotterdnmscbe Arrondissements Rechtbank van Dinsdag stonden o a tenoht J C r d B wonende te Bodegraven bakkersknecht bekl van vtrwoudiug ea verbreking vau I