Goudsche Courant, vrijdag 9 april 1880

ufstaitiug Eiush 1 m iuud ger cell en i boeten Tan ƒ 25 en ƒ 8 J R wonende te Schoonhoven arbeider bekl Tan geweldpleging tegen bedienende beambten Ëisoh 15 dagen gev cell Door het Hoog Militair gerechtshof zgn gedurende de afgcluopeu maand de navolgende aeutentiën in appèl geprou iuoicet van vonnissen gewezen bij den krijgsraad iu het eerste militaire arrondissement stiiudphiats a Graveuhage te weteu iu Iu de zaak vau J K K soldaat bij het 4dereg int inlerie in garnizoen te Gouda ter zake vaudiefstal vau oude administratie boeken veroordeeldtol 2 jaren milit are gevangenisstraf te ondergaaniu een j iur eenzame opsluiting met ontzegging vanbel reclu enz voor den tijd van 6 jaren met vrijspraak van de beschuldiging van het gebruik makenv iii een vjUcueu sleutel en vau valsohheid in onderliaiiilsch geschrift Du vouiili gecorrigeerd door den gedaagde mede scliiildig te verklaren aan valschheid in onderhandsoh geschrift door het namaken eener haudteekening en hel desix wust gebruik maken van dat valsche stuk onder verzachtende omstandigheden hem te dier zake te veruordedeu tot i jaren correctioneele gevan2eiiis6tr if te ondergaan in eenzame opsluiting en lot betaling van twee geldboeten ieder vau ƒ 50 hij niet betaliug Ic vervangen door 3 dagen opsluiting voor elke boete 2o in zake B v d L marinier 3de klasse in garnizoen te Rotterdam ter zake van diefstal gepleegd in de kantine der kazerne ten nadeele van een kameraad veroordeeld tot een jaar militaire gevangenisstraf met ontzegging van het recht enz voor den tijd van 5 jaren Dit vonnis is te niet gedaan de gedaagde schuldig verklaard aan diefstal bij nacht in een bewoond huis onder verzachtende omstandigheden en veroordeelil tot K maanden eorreotioneele gevangeuis traf te ondergaan iu 3 maanden eenzame opsluiting met ontzegging van het recht enz voor den lijd van 5 jaar Statea Geaeraal Tweede Kameb Zittiug van 6 April 1880 In deze zitting jieeft de heer Bastert zijne geloofsbrieven ingezonden Ingekomen zijn wets ontwerpen tot kauaalverbetering iu Groningen Drenthe en Overijssel en tot verbetering van den binnenlandsch waterstaat in Friesland Deze zijn naur de afdeeliiigen vergonden De beraadslagingen over de overeenkomst met België nopens het kanaal vau Teiueuzeu il bepaald op Vrijdag De afdeeliiigen van de tweede kamer der statengeneraal onderzochten gisteren de wets ontwerpen betrekkelijk Iu bekrachtiging van grondafstund vóór de kouiuklijke stallen aan de gemeente s Gra venhage 2o wijziging hoofdstuk V begrooting 1880 8o credieten begrooting Ned Indié 1880 4o wijziging wetsregeling militaire pensioenen bq de landmacht en 5o nadere bepalingen omtrent verzet tegen vonnissen in strafzaken terwijl heden werden onderzocht de ontwerpen betrekkelijk lo verhooging Indische begrooting ten behoeve spoorweg Madiaeu Suerakarta 2o regeling der belrekkingen en rangen bij de geneeskundige dienst der landmacht en 3a bescherming van diersoorten uutlig voor laiidbouw of houtteelt Door de hoofd oommissie voor den algemeens verloting ten behoeve der watersiioodlydenden is in haar vergadering van jl Zaterdag bepaald dat de tentoonstelling van de prijsvoorwerpen in de Qothische zaal aanstaanden Zaterdag 10 April voor het pnbliek zal worden geopend MoeiiSi ten gevolge van bijzondere omstandigheden de opening der expositie worden vervroegd door de krachtige zamenwerking van allen die hiertoe konden bijdragen weid tijdig gereedkomen gewaarborgd Het heeft Z M den Koning op verzoek der commissie behaagd de fraaie goudbeurs waarin HD gift haar indertijd werd toegezonden als prijs voor de verloting af te staan Dit geschenk zal ongeti yfeld voor zeer velen groote aantrekkelijkheid bezitten Op verzoek verleenen wij een plaats aan het volgendei Se jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders der Maatackappij tan Leoenavtrzektring gevestigd Ie Dordrecht ouder bestuur der heeren mr F N Siokenga jhr J G O P Vrijthulï O H C SIoulin en mr J Heyligers als commissarissen en 8 W H M Culombyn A A Colombiju en S L Boers als directeuren werd Woensdag 31 Maart II s namiddags ten 2 ure iu het kantoorgebonw der Maat chappy gehouden Vertegenwoordigd waren 182 aondeelen Nadat de vergadering door den voorzitter mr ijiteni T ig te F N Sickciiga wai geopend werd door directeur ft een uitvoeiig verslag uitgebracht vau de bundelingen def vtunootsohap gedurende het 30 September 1879 geëindigde boekjaar Zy wijzen daarbij op het vreemde verschijnsel dat de deelneming van Nederlanders in levensverzekeringen nog altijd veel minder algemeen is dan die iu andere lauden Immers wanneer vee hagel en brandverzekering nuttig is dun is de stelling dal levensverzekering weuaohelijk ijif liever noodzakelijk is voor ieder wiens leveu een kopitaal vertegenwoordigt niet te wederleggen Deze waarheid reeds voor langen tijd door al onze naburen byna door de gansche beschaafde wereld gepredikt doch nog slechts stilzwijgend in Nederland beaamd hebben directeuren met al iB uu leu dienste staande middelen getracht ingang te doen vinden doch de ongunstige tijdsomstandigheden waren zeker minder geschikt om die pogingen met een alleszins gewenschten uitslag te bekroonen Dubbel aangenaam is het hun dan ook te kunnen mededeelen dat desniettegenstaande het getal aangeboden verzekeringen dat van alle voorgaande jareu nog overtrof Ofschoon ook dit jaar weder een aantal voorstellen werden afgewezen zijn er afgegeven 15 427 polissen dus 1893 me ir dan het voorgaande boekjaar Directeuren noemen dat resultaat inderdaad zeer bevredigend en meeneu ziofa daarom ook verzekerd te kunnen houden dat zoodra de algemeene gedruktheid iu htindel en nijverheid vermindert het aantal verzekeringen nog belangryk zal toenemen Uu de bij het verslag gevoegde wiskunstige staten der reserve en statistiek door den heer CorneUle L Landré wiskundige der Maatschappij opgemaakt blykt o a dat de sterfte op de verschillende tabellen iu het afgeloopeu j iar ruim 15 P t beneden de sterftetafeU is gebleven zoodat ook die uitkomst bevredigend kan worden genoemd Deze staten in 17 cahiers bijeenverzameld geven ook een breedvoerig overzicht over het afgeloopeu boekjaar waaruit de gunstige gang der zakeu duidelyk blykt Ten aanneu der berekende reserve wordt ia het verslag nog opgemerkt dat met zekerheid kan worden verklaard dut die hooger is dan voor de luopende risico s vereischt wordt omdat voor de verzekeringen betaalbaar bij overlijden tot grondslag is aangenomen de sterfteUifcI van Buumhauer van 1856 die naar het oordeel vau alle deskundigen te hooge slerfte aanwijst Deze grolkdslag is echter door de hooge regeering aangewezen en vooral voor de verzekerden van groot belaug omdat door te hooge reserve de uliditeit der Maatschappij ontegenz kggelijk wint Nadat de vergadering van een en ander inzage genomen had werd de door commissarissen goedgekeurde rekening eu balans over het afgeloopen boekjaar volgens art I 23 der statuten op advies van commissarissen vastgesteld met dankzegging aan directeuren voor den ouvermoeiden ijver waarmede zy do belangen der maatschappij steeds bevorderen voor hun riohtig beheer en voor de duidelijke en breedvoerige uileeiiiettiiig van zaken De heer O H C Moulin die als commissaris moest aftreden werd met bijna algemeene stemmen als zoodanig herbenoemd De voorzilter sloot de vergadering met de beste wensohen voor den voortdurenden bloei der Maatschappij Ook namens zijne mede ooinmissarissen aarzelde hy niet daartoe alle medewerking in te roepen omdat hij die vraagt voor eene nuttige en soliede zaak Commissarissen toch kunnen de verklaring afleggen dat de grondslagen der Maatschappij solide zijn Alle cijfers der rekening en balans de bezittingen der Maatschappij en de geheete gang van zaken werden door hen met de meeste nauwgezetheid nogezien eu onderzocht en alles in de beste orde en aoooord bevonden De belegging der gelden die meerendeels in onroerende goederen en onder verband van solide eerste hypotheken is geschied biedt de meest mogelijke zekerheid aan alles geeft dut den deelnemers voldoenden waarborg voor de door hen te sluiten verzekering i Commiisarissen wenschen dan ook dat de ijverige pogingen van directeuren verder met het beste succes zullen bekroond worden en velen door woorden maar nog meerderen door daden zullen meden erken tot bevordering van den bloei der Maatuchufpij van Zemniveritkering gevestigd te Dordrecht Naar aanleiding van de medegedeelde overeenkomst gesloten tusschen de dijkbesturen van den Lekdijk Bovendams en van Bynland omtrent eene gemeenschappelijke uitvoering der door de Regeering bevolen verhooging van voormelden Lekdijk is de uitvoering van rijkswege op last van den Minister van waterstaat gestaakt en zal na de indiening ter goedkeuring van het plan dier werkzaamheden het betrekkelijk koninklijk besluit van 1 Februari 11 No 11 worden ingetrokken De aanbesteding vau dit belangrijk werk gelijk men weel begroot op 1 millioen gulden kan alsuu binnen zeer korten tijd worden tegemoetgezien Maandagavond bad te Kralingen eene door een drietal architecten bijeengeroepeu vergadering van werkbazen plaats ter behandeling van eeu plan om in het Park Uoningen nog 30 villa s te bouwen Men wil met dat doel eene bonwvereeniging oprichten met f 350 000 kapitaal en zoo spoedig mogelyk tot bouwen overgaau Er schijnt alle kans te beslaan dat het plan lot uitvoering zal l omen Een nieuws concurrent voor het gas schynt ii aantocht te zijn Men bericht namelijk van Manilla dut aldaar goed geslaagde proeven zijn genomenmet gas van klapperolie en men voegt er bij dat de kos en slechts een vierde bedragen van die van steenkolen gas Van de nieuwe verlichtingswijze zouhet eerst gebruik gemiiakt worden ter gelegenheidvan een door de leden van het Genootschap voorkunst en letteren te geven bal Het provinciaal kerkbestuur van Zuid Holland heeft iu zake de Dorische quaeslie besloten lo zelf te doen wat het classicaal bestuur had behooren te doen met ontslag van dat bestuur van verdere bemoeiingen in deze 2o eene commissie van vier leden uit zijn midden te benoemen die bevoegd zal zijn iu vereeuiging met de predikanten al datgene Ie verrichten wat des kerkeraads is althans voor zooveel de goede gang van zaken dat ouverinyderyk vordert bepaaldelijk ook met opzicht tot de aanneming van nieuwe lidmaten en de inschrijving hunner namen in het lidmatenboek der gemeente Maandag had de eerste algemeens vergadering plaats van de kunstnijverheidsschool Quellinai in het voorgaand jaar gesticht door het departement Amsterdam der Maatschappij tot bevordering van nijverheid Uit het verslag bleek dat zij zich aanvankelijk in een guustigeu uitslag van haar streven mag verbeugen De school werd in Mei 1879 geopend met 43 leerlingen en telt er thans 51 deze worden opgeleid voor beeldhouwers deooratie schilders lakwerl ers bouwkundigen stukadoors goud en zilversmeden lijsteilmakers enz enz Tcekeuonderwijs wordt bij ds opleiding tot deze vakksn steeds als de voornaamste groudslag beschouwd Het leergeld bedraagt slechts 15 per jaar Voor de zoo uiternloopende eischen van dit Onderwijs wordt de looaliteit te bekrompen en daarom konden er niet meer leerlingen worden aangenomen Reeds Werd de uilvoering van verscliillende werken aan de werkplaats der school toevertrauwd Eenige avonduren zullen voor die leerlingen beschikbaar worden gesteld welke nog eene herhaling van het genoten lager onderwijs behoeven Eene welverdiende hulde werd ten slotte gebracht aan de uitmuntende leiding vin den directeur der school den heer E Colinel en het verdere verdienstelijke onderwijzend personeel Uit Schiermonnikoog meldt men dd S April aan de N R Cl Woensdag jl zijn de voorloopige werkzfiamhcdcn tot verbinding van Schiermonnikoog met den vasten vrsl begonnen De heer Ktilsira ouder wiens leiding ook de dam vun Ameland is gelegd heeft dieu dag op ons eiland en een paar volgende dagen op de Groninger kust de meest geschikte eindpunten voor den toekomstigen dijk opgespoord Bij laag water zou men nagenoeg droogvoets over kunnen loopen zooals ook reeds nu en dan is geschied Begint het water te stijgen dan stroomt de vloedgolf ten W door het Friesche gat ten O door de Lai ers over het Groninger Wad en daar deze golf uit bet W komi is de stroom door het Friesche gat dien door de Lauwers steeds voor eu ontmoeten zij elkander ten zuiden van de oostelijke kweldergronden De strook waar dit in den regel plaats heeft is bekend onder den naam van het Gaarvloeien samenvloeien Zy strekt zich natuurlijk van den eenen kant tot den anderen uit en daar de beide stroomen er eikaars kracht vernietigen levert bet Gaarvloeien de beste gelegenheid op voor het leggen en houden van een dijk De afstand van wal tol wol is ongeveer 12 000 M Nog zeer veel zal men hebben te onderzoeken en zeer talryke grondboringen zullen in den a s zomer moeten worden gedaan viJór er met het eigenlijke werk een begin kan wordeu gemaakt Eu al levert het onderzoek in loco lot nog toe slechts gunstige resultaten het werk is van te grooteu omvang en sleept te groote gevolgen na zich dan dat men nu reeds met zekerheid zou kannen zeggen over een jaar of vier is ook Schiermonnikoog met het vaste land verbonden Krachtige en welwillende steun van het Rijk provincie en allen die by het werk zyu geïnteresseerd zul wanneer het g diistige uitkomsten blyft opleveren uoodig zyn om de duizenden H A in vroegere eeuwen overstroomd land nnu de macht der toe te ontrukken Intuasolien geeft het welslagen der werken i ij Ameland zoowel als de energie van hem die in deze hel initiatief heeft genomen grond om van deze nieuwe en grootscbe onderneming allo goeds te mogen vei wachten In een Duitsch tydschrift aan de gezondheidszorg gewyd schreef onlangs dr Glaser een artikel over het nadeelige van het gebruik van heeie spgzen en dranken Het is niet te gelooven schreef hy boe hardnekkig huisvrouw en keukenmeid aan de ver keerdheid om de producten van het kookforuuis leohls in heelen toestand Ie kauwen en verslinden meer dan alle andere keukeuzouden vasthoud Het opdisschen van gloeieude spyzeu is eeu Re kcukenmisdaait geworden In dit opzicht is het my nog niet gelukt zrlfs niet iu mijn elüen gezin een behoorlyk vergeUjk tot staitd Ie brengen tusschen huisvrouw en spijzenden Eens toen bet my al te bout werd gemaakt én de soep weder kokend heet op de tafel gebracht nam ik de thermometer van den muur en stak dien tot schrik der hulsvrouw in de volle soepterrine Dat hielp De ihermometer wees 70 graden Celsius aan dat is 32 meer dun bluedwarmle Een vooht uu van 70 graden C dut men zich niet ongestraft over de voelen kan gieten op tanden en tong Ie gieten els iu een koeloven dat zoo iels dierenmishandeling is dsl moest eigeulyk ieder intien en toch wordt het door niemaud ingezien Een minder gevoelig lichaamsdeel dan de mondslymheid en het landvleesch uamelyk de uitwendige huid iu badwater van even hooge temperatuur te dompelen dit zou niet zonder zeer nadeelige gevolgen blyven eu de mondholte met al at daarin is moet zich zulk een onbarmhartig verbranden laten welgevallen omdat het nu eeumaal keukenmode is Het is treurig om aan te zien hoe by het middageten ieder by de eerste lepels soep die hy uaar den mond brengt gezichten trekt onbewust plooit hy het voorhoofd eu vertrekt alle wang eu kinspieren Eu toch worden alsof zy vuurcters waren i de heele stukken aardappelen in den mond gebracht Van de afschuwelyke gewoonte om eten eu drinken arm te gebruiken is het allereerste gevolg het heden ten da e zoo algemeene taudlydeu met al zyne voor de gezondheid zoo nadeelige gevolgen Het hrirlegef tandmeislers dankt zijn bestaan vooruameiyk aan de faebbeUjkheid om spyzen eu dranken op eeue temperatuur van 60 tot 70 graden C op ufel te brengen Men zoekt nog altyd naar een verklaring waarom de tanden van de bovenkaak iu den rrg l vroeger verloren gaan dan die van de onJerkoak men zoekt de oorzaak o a iu de chemische eigenschappen van de meer in het onderkaakbekken zich ophoudende speeksel Maar wy hebben ilechli noodig een pas in den mond gebrioht heet stuk eten in de mondholte te volgen om dadelyk te zien dat door deze bovenmatige verhitting vau het inwendige der mondholte hoofdzakelyk aan de bovenkaak schade aangericht wordt De heete hap die op de toog komt wordt ten gevolge vin de sterke aandoening der tougzenuwen heen en wüergeworpen en dasrbg ttoot hy voortdurend op de tanden der bovenkaak Het gevolg daarvan is dat de boventandea de eerste lfün die gekloofd worden eu wet aan de binuen tyde die naar den mondholte toegekeerd is Het irergtaassel der tanden gaat ten slotte verloren eu zoo worden de tanden prijsgegeven aan de nadeelige gevolgen van suiker zuren enz Ook op andere wyze werken de spyzen en dranken hoogst nldeelig niet alleen op de tanden ende mondholte maar ook op den slokdarm en demaag Zy zyu een oorzaak van ziekten eu kwaleu Menschen die zeer oud warden plegen te zeggen dat zy nooit in hun leven heet gegeten of gedronken hadden De UuuiirouK Onder het opschrift Zuivelbcreiding leest men in het Leidick üagilad o a hel volgende Nederlands welvaart hangt nauw samen met de zuivelfubricatie Van alle bedryvin is zij nummer éé u alle andere zyn tot op zekere hoogte aan haar ondergeschikt i Niet zooder reden hebbeji wy eeuwen achtereen in deze de overhand behouden De gehecle wereld wilde onze boier eu kaas koopen eenvoudig omdat nergens even goide was te vinden Later veranderde dit Andere uatien beproefden ons een vlieg af te vaiigrn De voordeden die onze bodem aanbiedt werden opgewogen door meerdere zorgen aan de bewerking van het product besleed Waar de praklyk op hiiidcrpuleii stuitte werd de hulp der wetenschap ingeroepen Spoedig kon Ie vrecijuUling met ons ooucurreirin weldra was hy ons de baos Daar kwam nog bij lat onze londbouwers en kooplieden niet aliyd rekeiiiug hielden met de eisflhen vau de goede trouw en opzetli lijk een produci lau de markt braebten waarvoor zy zich hadden moeten schamen De achteruitzetiing die wy hier en daar moeten ondervinden deed eindelijk veler oogen opengaan Men begon elkauder bedenkeUjk aan te zien en sprak Als de buitenlandera onze boter en Kaas niet meer willen hcbbuu wat dan Moeten we olleen voor de biuneiilandsche consumptie gaan werken dan kunnen we de matten wel oprollen En bovendien diezelfde vreemdelingen wier artikel boven het onze wordt getrokken weten zelfs den weg naar onze eigen markten te vinden ook daar vlak onder den rook van onze boerderyen steken zy ons de loef af NatuurUjk dat kon niet Ook bier moest de wetenschap in den arm genomen worden Mannen van talent en doorzicht zoowel theoretiseh als practiach goed op de hoogte gingen het land rond om overal waar inen uaar beu wilde luisteren inlicfaliiigen te geven Zy deden helder uitkonieu dat het maken van een goed product geen quaeslie is van het toeval maar iu verband staat met oorzaken die we kunnen opsporen Om maar iets te noemen de scheikundige werkingen die room tot boter kaasalof tot kaas doen overgaan geschieder het volkoinenst onder een bepaalden warmtegraad Deze eeuvoudig te controleereu door het inateken van de hand gaat niet op de thermometer geeft veel nauwkeu iger aanwijzingen Ofschoon de vooruitgang op dit gebi l nog niet zoo groot il dat er niet zeer veel te verbeteren overblyft zyn er toch belangryke levensteekenen te bespeuren en dringend is bet noodig dat ieder in de eerste plaats de veehouder zich beyvere op de hoogte Ie bUjven van hetgeen in die richting geschiedt vooral ook om op eigen bedrijf toe te passen wat elders proefhoudend biykt te zyn Ware de euerige by dezen tak van iiyverheid levendig genoeg dan zou men er wellicht aan gaan denken op onderscheidene plaatsen van ons land centrale stations op te richten naar vergelykende proeven met de meest bekende tlelsels van zuivelbereidiug genomen konden worden Dat zal evenwel vooreerst lot de vrome wenschen moeten behooreu Zelfs een flink op t touw gezet plan gevormd om een school voor zuivelbereidiug op te richten kon niet tot uitvoering komen hoofd j zakelyk zoo wy mreuen omdat het bestuur van de gemeente waar zy gevestigd zou worden het geheel aan medewerking liet ontbreken Laat ons echter de bewy zen von vooruitgang niet miskennen Vooreen hebben we de hier eu elders verryzende boter en kaasfabriekeu niet alle boeren zien die zonder wantrouwen aan en toch als zy wilden konden zy er Ve l waarnemen wat ook op beperkter schaal in hun eigen bedryf van nut zou zyu Dan hfbben we het enderzoek vau wege de Friesche Maatschappij van Landbouw ingesteld naar de Deeusche bolerbereiding van welk onderzoek de resnltaten iu eeu brochure zyn openbaar gemaakt Vervolgens het thans aanhangig plan van de Vereeuiging tot ontwikkeling van deli Landbouw in Hollands Noorderkwartier ten doel hebbende om op niet al te bekrompen schaal gedurende een gauscheu zomer vergelykende proeven Ie iiemeii aangaande de geldelyke uilkomsten van verschillende stelsels Ëiudelyk de uitgeschreven prysvraag voor boter die de proef eener rei naar Neder Indie en terug zal moeten doorstaan en waarvan wy vertrouwen dal ook iu onze omgeving waar de boterfabricatie zoozeer op den voorgrond staat zal deelgenomen worden Dat alles zyn verscbynaelen die moed geven voor de toekomat Op dezen weg ga men voort voorshands bestaat er nog geen gevaar van te veel yver Een geviirlyk spel I Ti Lyon hebben de leerlingen eener sehool ib hun speellgd een hunner makkers al spelende gedood Men had les in de geschiedenis gehad en wilde thans op de speelplaats den dood vin den hertog de Guise voorstellen Ken dertienjarige knaap wilde de hertog zyn zyn makkers vielen dan ook op hem aan eu weldra viel de knaap achynbaar onder de alagen zyiier aanranders die om het spel natunrlyk te maken over hem heen liepfu alsof hy eeu lijk was Den volgeuden dag moest de knaap thuis blyven en een paar dagen later overleed hy na veel geleden te hebben aan de gevolgen der inwendige kneuzingen die mep hem had toegebracht De rijkdom onzer NederUndsche taal is toch oouilsprekelyk en hare buigzaamheid grenst aan het ongelooflyke Zij die het tegendeel beweren bewyzen slechts hun onkunde want mannen die als autoriteiien op taalkundig gebied behooren te worden gerespecteerd verrassen ous telkens weer met nieuwe toepassingen Zoo bevat de Staah Coitraut van Dinsdag een wyzigiiig der statuten van Het NeJerlandtch Tooueel waarin o a voorkomt Van het saldo onivaugcn de beschadigde aandeelhouders 47 a pCt Beschadigde koffie tabak graan meel uz worden byna dagelijks iu de couranten genoteerd van beschadigde aandeelhouders haddcu we zelfs hier nooit gehoord doch iu oaumerking uemende wie de mannen zijn die dien Iprm gebruiken zal hy zeker als goed Nedcrlandsoh moet worden btsi h mwJ üo JVÓBJ Te Slagharen werd Zondagmiddag de offrrbus in de R K kerk gi siolen Omstreeks 2 uur werd het ontdekt door iemand die daarin zijn gave wilde werpen Het vernioiden viel dadelyk op een vreemdeliuji die de aandacht van velen had getrokken omdat hy te 12 uur alleen in de kerk wos geweest zoo het heette om te bidden Hel gelukte den dader op te sporen tot bekentenis te brengen en het geld tea bedrage van byna 21 terug te krijgen De dief is gevankeiyk naar Hardeuberg gebracht De offerbus had men stuk getrapt in het water gevonden Over heir plan om de Saharawoestyn van Bbkra naar Sudan met een spoorweg te doorsuyden wordt het volgende medegedeeld De Frauache regeeriiig heeft 600 000 franks toegestaan tot bestrydiug van de kosten eener expeditie die het te doorsnyden terrein moet onderzoekeu Aan deze expeditie ordt behalve door haren chef den overste Flatters deelgenomen door vier oflicicren een spoorweg en een bergwerk tecbnicus eeu geleerue botanist en geoloog en twee lan ineters Bovendien zijn er verscheidene Europeeers deeli als gidsen deels tot beheer der levensmiddelen deels als dienaren aan toegevoegd Deze expeditie kwam tegen het einde van Januari in Biskra aan eu vertoefde daar 14 dagen om hare bagage af te wachten Half Februari verliet zy die plaats met het doel om in Tuggurt of Wargla verscbi idene dagen te verblijven ten deele om zich ten volle met levensmiddelen en kameelen toe te rusten eu voorts om een honderdtal inboorlingen aan Ie werven welke vau gewereu wordeu voorzien en moeten dienen tot verdediging eu tot gemeenschap met de bewoners van het door te trekken gebied In Mei of Juni hoopt de expeditie het Hoggargebergte te bereiken om gedurende de zomermaanden door te dringen iu de hooge btrgstreken eu zoo de hitte der woestyn te vermyden Iu den eersten tyd zal het aan de Regeering vnn Algiers bericht doen geworden later echter als zy de zuideUjke helling van bet Hoggargebergle achter den rug heeft zal het doen van zulke mededeelingen alhier oudoenlyk zyn men zal dan aiV haar lot eu den uitstag barer navorsehingen en studiën te leeren kennen haar terugkeer moeten afwachten Thans nu de telephouie haar kindsheid is uitgetreden en hare eerste schredeu op het terrein der praklyk heeft gezet thans nu zy iu alle landen waar men zaken van publiek belang met eenige voortvarendheid weet Ie biehandelen reeds uitstekende diensten bewyst en in het dagelyksch leven iels onmisbaars ia geworden evenals de post de tclrgraphie de spoorwegen enz uu dreigt haar in sommige rijken eene belemmering ten gevolge eener richtaqnaestie die naar de redactie van het Tijdxchrift der Ned Maaiiciappij ter Beo tan Nijverheid hoopt in Nederland vermeden sol worden wanneer eenmaal het tydperk zal doorworsteld zyu van aanvragen overwegingen beraadslagingen en ccmmissièn van onderzoek omtrent hetgeen in andere landen reeds tot de sinds lang bekende en ingevoerde zaken behoort De zwarigheid die wy bedoelen is de quaeslie of de telephonie niet tot de telegraphic behoort en dus niet ingrypt in bestaande inonopolien enz zoowel aau het Ryk als aan parlicnlieren verleend Vroeger beperkte de telephonie zieh slechts lot natuurkundige proeven de everbreuging van gesprokene woorden wda zwak onzeker en voor veleongeoefende ooren niet duidelyk waar te nsinen Thans ia dit geheel anders iu de meeale groote ateden behalve iu Nederland zyn lelephoniache stations in volle werking en nu ryst de vraag of een inrichting waardoor berichten overgeseind worden laiiga een draad door middel van een eleotrischeu stroom onverschillig of zy door het gevoel hel oog of het oor worden opgeval niet tot de telegraphis behoort Zoo neen dan zonden ook wekkers klokjes enz niet tot de telegraphic mogen gerekend warden en hoe dan met de telegraaf vau Morse waarby beambten na eenige oefening reeds alleen door h t getik van den toestel de seinen verslaan Iu Amerika bestaat geen monopolie vdor de telegraphic de telephoonmaatschappijeu hebben dus alleen ie onderhandelen met de eigenaars van den grond waarop of waarin de draden worden gelegd Iu Engeland heeft men eerst de lelephonische gemeenschap I willen verbieden op grond van bestaande monopolien en ofschoon er naar wy vernemen nog eeu proces aanhangig is scbyut men thans van de telephonie eene hoogere belasting te willen vorderen In Prankryfc hebben de telephoonmaatsohappyen ooucessicn van den staat moeten verkrygeu die dus altyd kunnen opgeheven worden eu betaald Boeten worden ïn Zwitsetloud moet voor eiken meter telephoondraad