Goudsche Courant, vrijdag 9 april 1880

t Zoiiilug 11 n l 1880 N 2438 OUDSCH Nieuws efl Adverleittieblad ior Gouda en Omstreken DANZBETUIGIITG Bjj het verlaten van het Ziekenhuis te Gouda acht de Ondergeteekende het zjjn plicht zynen pprephtea en Inntffpn dank te betuigen in de eerstmplaatsijBan uin WelEdelen Heer Dr SPRÜIjf ex velder M de HeerenROMEIJN KBüON eu i E ROTtI voor le liefderjjke en zorgvuldfee yerpleginKl die hij heeft mogen o dervindeni tijdens zHde verpleging in boveiiginoemd Gfesticht bij na de amputfltte van z n linkeröqek d t h ten gevolge yanlIeJIomMij o heili in Benjjdien st vaiaden Nelerlandscheq Rfinspowwib M J op de l Novembef 187A lest igssl I jG ÜNTVELD Bjj Tónnli door de ArrcMlisseipents Kegtbank te Gravenïage deU 24f FEBRUARI 1880 ten verzoeke 1 Van beide emtgenooten gewezen is het huwelijk gesloten je Delft den 2 SepteiJiber 1857 tkisschen Mr HENDRIK NICO LAAS GROBBEE laatst Raadsheer in het Hoog Geregtshof van Nederlaudsch Indië gedomicilieerd te s Gravenhage en Vrouwe ELISABETH HENRIETTE WILHELMINA EIJMA gedomicilieerd te s Gravenliage nadat bereids bg vonnis dier Regtbank van 20 October 1874 op beide verzoek was uitgesproken Scheiding van Tafel en Bed ontbonden verklaard met alle wetteljke gevolgen van dien Voor Extract De Procureur voor gezegde EclUgenooten geoccupeerd hebbende A HINLOPBN Procureur De van ouds gerenommeerde THEEËN uit den Koninklijken Nederlandschen Wurtem bergschen THEEHANDEL van P VV TROUSSELOT ZOON Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bjj J J v D SAN DEN Botermarkt Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is nitgegeveu en alom te bekomen BÉ BOUBSDHE ME of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglaz a van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 8o Centen jaarlijksdi 6 fr betaald worden en ïijn bepalingen vasigeslcld omtrent de gehcinihoudiug Kteds iu December 1879 zifu hier te lande aandragen gedaan oür leleplio isclie gemeenschap bet beraadslagen en oudereoekeuj hieft echter zoolang geduurd at nog niets ernstigs is tot stand gekomen termi nlj by ijjdige beslissing andere laiidefi hiA den Itunneu uurult zyu Hopen wij lat t nu t sprokei punt niet opnieuw vertraging veroonake M A B K Gouda 8 Api ïot ongeveer VoKlerlarwe pui ƒ 10 1a 11 MiiKlere ƒ 7 25 a tieral puike ƒ 7 ƒ 7 ILiver 3 50 a i De veemarkt ini hooge priJKju vlugi zeer letemlig ran pir h i f kiloji in aanvoer tol hAgn anaevoer t 16 ƒ 20 4 a 33 GoeHoler ƒ 1 35 Whfjüler I IS BERICHTBN 1 l8S0 j ige prijzen was de iifpzet klein ƒ ll sma ƒ 1 2 241 Mindere Uöggc puilio ƒ 7 74 a 8 25 7 50 Vütr ƒ 6 50 a ƒ 7 a ƒ J 75 Mindere f 6 a W ƒ l i f a ƒ 5 1 Ligte S lil ï gewoneuy aanvoer t enorin erkooht Au handel ii schapen lis vuor iliundeu an 21 a 23 cl re var Ls en biggen Inet veel ijzen vlug veikocht iariijeu j aas vlug verkocht va i a ƒ 1 50 I a ƒ 1 25 1 mrgerlijke Stand fi Goiida l flEBC KEN 6 April cririlua illfnins adders J H A Deumer lu M tiu Uuutpaeg fltndiik CorDulis ouders H T sl irit iiii eii C N ap der ftuuk 7 Johauna MiiilH oudcra 1 A va Idur Iljevnfljfii C M Blok OVEBJ EDEN 5 April I Boot J 4 j E PetMB wdl A iin Btrktl i7yj A K ïi vBD der Meer vsoKuftler ned 1 üoesi vbd Liuiburir o j 6 i vao denBiuJk 12 IU M lil van Leeunijki 1 J 1 ui 7 l llooiiustfger 1 j 8 u GEHUWD 7 Apnl M vnn Guilicn lu A M Horuea IJ I Winpm en P 1 H Kniel J Sluijler en J T Gisraati T Snelkinan eo W C van Dorp Burgerlijke Stand van ondevstaaude gemeenten van 1 tot 8 April 1 $ 80 Moordrecht OVERLEDEN W Mareliur 4 m i Blool wed MO A vuo Uoudeateiu 78 j GEHlI D A llojfenNBurd van Gouda co M Veruuaat Gouderak OVFRLEDEN C H van Mullein 36 j ONDEBrROUVtD 6 Verdouw 2Ö J te Oaderkark d IJssel en G Boer 22 j J vaa deu L erg 23 j eo H Veaborg 10 j te Boiteidam GEHKWD E M Ooois en E Kaaliergen Stolwijk 6EBOBEN Jan Willem ondrrs P de Bruijn en J Stifller Pitlcr L V d Heuvel eu J de Oiuijter OVERLfcDEN C neldubloni 5 m J Boom 7 J Haastrecht GEBOREN Cornelia oudera P Boeren en A SIraver illeia Gerard oudera U Predrikze en M N Sluigerland Carolina oiidvra J Verboom eo A llul OVERLEDEN P Haart 6 m Beeuwijk GEBOREN AntoniuB oudera O Kljnbeek en W Klavervelcl OVEHLtDEN T Mofberg wed C vbu Veen 78 j GEULVVD J de Groot en J Kaïiip Waddinxveen GEBOREN Cornelia ouders J van dr Stroet en E van Giakel Cornelia Klazinn ouders P de Biuineo W Mol Margje ouders A ihu der Ben en N Rietkerk OVERLEDEN J Wiogeloar 63 J G£HUV D N Kester eu E Moons Zevenhuizen GEBOREN Jobanua ouders B v d Beek en A Dammes ADVERTENTIEN Bevallen van een Zoon C N tan dee PLANK geliefde Echtgenoote van H TIJ STEEMAN Gouda 6 April J8 0 Voorspoedig bevallen van een Dochter A J VAN DE PAVOORDT Meucebt Gmula 7 April 1880 De Dames MERCK Peperstraat alhier vragen tegen MEI eene 01Ei $TB0ÜE als Meid alleen Adres in persoon of met franco brieven soifisBüis ii mw Dit Koffiehuis is op nieuw Gerestaureerd de Tuiijvoor verschillende Kinderspelen aan gelegd levert in de Zomermaanden een aangenaam toevluchtsoord ik beveel mij door goede Conaumptie en billijke Prijzen daartoe jten vriendelijkste aau W K SGHWEMMER Tevens gelegenheid tot het geven van BRUILOFTEN DINERS 80EPER8 tot de bjllijkste Ptjjzen t Een BÜBGEEJÜFVROüW van gevorderdeleeftjjd P G i met eigen bed verlangt bjj Fatsoenlijke Lieden im EN IMONINQ niÊt ecto Vrjj Kamertje tegen matig Kostgeld Adres aan het Bureau dezer Courant onder r No 428 lüMiEli g eftstig d te Gou da olgens benlait vak de laatst gehouden Al J eiheene V rg perin èot het doen der jaarluktche rekenii g is bepaald dat het dividend zaDibedragen 6 87 per aandeel en datdjtbedra van af 1 Mei e k bjj den iHeer A van WIJK aan den Veeltal te Gouda tegen in wisseling der coupon zal worden uitbetaald De dïrectie Depot van TIIEET OIT HET MaOAZUN VA M Kavcnswaay Zonen OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pafrjes van vijf twee en een luil en een Ned ons met vermelding van Nommer en Pr js voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende j BREEBAART LZ Botermsrkt te Gouda OUD CARTHAGENAS Bergplanten Olie Bebouwt de landman vlgtig zgn akker ploegt en zaait hy op zijn t d onvermoeid en bidt hy den Hemel om regen en zonneschyn dan mag hy ook met eenigen grond hopen dat zgn arbeid met vrucht zal bekroond worden Jammer echter dat men in vele gevallen niet alzoo denkt en handelt het zgn by velen hoofdzakelgk die duidelgk zichtbare zaken welke men zoo attent behandelt terwgl men de minder zichtbare zaken aan haar lot overlaat zouder er op te letten dat anderen door hun meerdere zorg betere vruchten plukken Men belieft het alsdan fortuin of toeval te noemen even alsof de fortuin rondging om haren gejief koosden te pakken die rustig op haar zittenl te wachten misgerekend Die zgn hoofdhaar il behouden en conserveeren koopt de Öud Carthagena s BERGPLANTEN OLIE ti 60 Cts het fleschje zg zet dadelgk den wortel vast bevordert den groei doet waar het nog mogelgk is nieuwe wortels ontspruiten en bewaart tegen vroegtgdige grgsheid Hoofddepot te Delft hg A BREETVELT Az en verder bg Wed Bosman fionda A Prul Zevenhuizen Wed G WilhelmusWoerd Gowda Dkok van A Brinkman Wed N Sanders Leiden W Ligtbelm Voorburg A Bob Berkel It deze Courant behoort een HUvoeifsel BUITEIiLAND tuUenlandijch jDverzieht uitaUg der Ëogeltohe mrlementsverkieziitgen i tot j i leren al Volgt 317 liberalen 198 Couwrvatirven 39 bomeruler D t Ie overwlntiing der liberalen blijft voortduren it een sin die lereotypi begint te worden een derg Mke triomf iil Me der liberalen in Engeland heeft fien nag niet bijgciroond en reed itiaus ia vaat e itelleu dat zg met alleen ounfhaukélijk zullrff zijn van de homfrulen maar ook vap die ledeoJ welke zich bij gtene bepakide party kebbeo aangeqlölen de z ngeniiamd wilden lo een pchrgven uit Edinbiirg aan de DaUg New betuigt il idstoui dank aan allen die hem gelukwenitchten mit zijn verkiezing in Mid I thian Oiid r de l lcgiammen die hg ontving wa er een uil Semie en een uit Celliiijc Voort dankt bij dipgc iien die vaii pi n waren hem te Londen feeiteIijk in te halea maar hij is niet van plan dadelgk groot meeting met andere woorden Herbert zal te Lids candidaat worden gesteld wanneer zijn vader voor Mid Lothian aanneemt De DniiBche cunstitutioneele crisis want dat is eigenlijk het verzoek om ontslag van den Egkskanselicr heeft tot dusvei een geregeld verloop Uit een telegram bigkt dat de Keizer den kanselier niet weiischt te ontslaan eu derhalve hem heeft opgedragen allereerst aan hem als hoofd van het b jn l en vervolgens aan den bondsraad dat wil zeggen aan de verdere ledeu van bet bond voorstellen te doen waardoor zulke moeilijkheden zullen kuiinin worden vermeden Ër begint dus uu weder een groote pauze het gordgn word neêrge l iten en de aotfura gaan achter de sohermen AU ze daar dan eindelijk gereed zijn gekomen zal de wereld weder iets naders van de criaia hooren In Frankrijk blijft het vraagstuk der oougregatieu aan de orde en zoo eeuige aandacht wordt geechüukeu aan den arbeid der Algemieue Kiukii is het alleen om te zien of deze UaciAic er ter sprake wordt gebracht Nanr aanleiding van het met grouten ophef door de reHCiiounaire pers verkondigde loorucuieu dtr bisschoppen om de leiding van het verzet tegindc genoemde decreten lu handen te nemen moet van regeeriiigswege eene circulaire in gi reedlieid g u gebracht waarin eenige der VLrpliolitiiigtii worden heriuntnl welke voor de bisschoppen uit het concordaat voorsprnilen voorunmelgk wat betreft het verbod tot het houden van uiet geiiiachtigde syiiodide of provinciale bijeenkomsten en de verpliobtiug om den zetel van hun diocese niet te vtriateu zonder vooraf d iartoe verlof te hebben gekregen De aartsbisschop van Tour de bisschoppen van Mniis Naiitis Angers en Laval zgn bg deu president der Fransolie Republic k in verzet gekomen tegen de Maar decreten Zg beweren dat de Begeering de richten van de bisschoppen en de Katholiike Kerk iiiiiirnndt en verzoeken den PreBidenl de bedoelde decreteu in te trekken Men verwacht protesten van andere bisschoppen Volgens de jongste btrichten uit Rome zegt een l arijach correspondent der K Z zou ook kardinaal Nina uit naam van godsdienst tii recht tegen de besluiten zijn opgekomen en de Fraiischc regeeriiig verantwoord Igk stellen voor de gevolgi n In hoever dit Inntslo bericht aarbeid bevat zul nader moeten blijken De Begerrirg ontvangt dagriijka uit alle depar tementen van Frankrijk tal ian adressen waarin bare houding tegenover de flericalen wordt goedgekeurd Meer en meer wioHde overtuiging veld dat de krachtige handhaving 4der wet alecbla kan dienen om elke poging tot storii der orde te verijdelen Uit Madrid wordt geseind fat de democrsteo een manifest hebben openbaar gtljiaakt waarin aan de rjgeeriug gevraagd wordt gbeid van drnkpera vrgheid van onderwijs algeuMeu stemreebt deceutrulisatie verplichte krijgsdiegut bezuinigingen in den openbrirea staatsdienst Joezicht op de financiën van deu staat gelijkstellitt van Cuba met het moederland onafzelbaarhiid dpr magistrateur op het schiereiland Oit stuk ia geteekaÉd door 279 ond afgevaardigden eu senatoren en do 21 dagbladschrgvers BINNEN LAND GOÜD i 10 A il 188Ü Bg de voor het Hoogheemèudschap van Rijnland gehouden stemming zgn herkozen iu het 2de di trict tot hoofdingeland da heer L Jonker te Amsterdam eu tot plaatsvervanger de heer jhr L Rutgers van Rozenburg Ie Amsterdam j in het 11de district tot hoofdiiigelmid de heer G Spruijt A n te Waddiniveen eu ot pla verv nger de heer M r A A van Bergen lAendooru t Gonda in het 18de district tot hoofdingelaud de hr 1 Groeuewegeii Tzn te Zoelermeer en tot plaatst ervafger de heer L Koetsier te Zoetermeer De in ons blad augekondIg Je Vergadering van de Afd Gooda der Maaisefaaapg ter bevordering der W lergiaterea plaan Alvorens het woord aan den Heer Bertelinan te geven hield de Voorzitter de beer Mr J Fortug u Droogleever eene toespraak tot de leerlingen der Burgeravondschool die bg d n eersten wedstrijd in het boctseeren bekroond aren lig reikte aan J D Stam de medaille aaa K van Kgk het getuigschrift der Maatschappij uu wee hnli er op hoe deze onderschiidiug hun groote verplichtingen oplegde voor de toekomst en wensclite hnii toe dat zij daaraan zouden beantwoorden opdat eenmaal van hen kou worden getuigd veel beloofden ze doch de uitkomst heeft de verwachting nog overtrotfen Daarop nam de heer Bertelman het woord en sprak over de poltenbakkerskunst Tal van teekeuiugen waren in het lokaal opgehangeu die ter verduidelgking van zgue voordracht dienden cu menige schooue vaas was bier in keurig afbeeldsel te aanschouwen Voor de pauze behandelde spreker de oude kunst De li gyplische en Phoeuicische raas die nog zoo duidelijk aantoonden dat het ei beeld der onsterfilgkheid als grondvorm voor het vaatwerk diende oorspronkelijk bad het dun ook gtea voet doch werd met de punt lu den grond gestoken Verbolgens toonde spr aan hoc uit die twee de Griek che kunst ontwikkelde waarbg siirlgkheid aan eeuvoud gi paard de vooruaine karakttr rek vormde Nu volgde de oude Etrurische kunst en hare samensmelting met de ürieksclie vooral wgdde spr uit over het zwailc vaaturrk uu de graven van Vnici waarvan een panr exemplaren wuri c afgebeeld Daarna was de Komeinsohe kunst aan de beurt die looral bekend wtrd door de drinkschalen en araphoren kruiken te l oinpn opgegraven De geschiedenis van dt zoogenaamde Portlandsche vaas vrorjper genaamd van Barütrini werd door spr medegedeeld na veel naaporiiigen was t eindelijk geluVt aan te tooneu dat deze prachtige vaas uit dankbaarheid op laHt van ten htrstblJe Ilomeinsche dame was vervaardigd en door haar aan haren geneesheer dun beroemden Galeuua ten geschenke g Jfeven Na de pauze was het eerst de kunst tgdeus de middeleeuwen aau de beurt pr toonde aan welken invloed door Arabieren en Muorcn op de vervallen Romeinsche kunst weid uitgeoefend waarvan Venetië vooral getuige was Een zeer friuiie vaas uit dit tijdvak een moorsche vaas uit de Alhambra lerd mede door spr behandeld Daarna werd de oorsprong der ni golica iu het hebt gesteld spr I Milde lien naam uf yau Mnjurka den hoofdzetel der iiioorsche potteiibakkcrgeu eu ging de ontwikkeling na die deze kunstvorm in Italië genoot waar een edele wedstrijd tusscben tal van steden ontstond omtrent de schoonste vormen Daarna stond spr stil bij de Germeansche kunst Hij schelste de wijze van pottenbakken bij de oude Germanen en volgde de ontwikkeling dier kunst bij onze voorvaderen tot aan het einde der middeleeuwen waar hij gelegenheid vond om de legende omtrent de kannetjes van Vrouw Jacoba ter sprake te brengen Deze afdeeling besloot met bet Keulsch enVlaamsch aardewerk de snclletjes de toot en üap kannen Zoo waren we langzamerhand de nieuwe kunst genaderd en daarbij trok lu de eerste plaats de aandacht een eigenaardig en zeer zeldzaam vaatwerk potirie d Oirm afkomstig uit Tonrraine uitmuntende door fijnheid van ornamenten en door de bewerking jvelke de goudsmidstecbniek navolgde Breedvoerig stond de spr vervolgen stil bij Bernard de Paliasy dat voorbeeld van belangeloozen ijver en ijzere volharding en behandelde de 3 perioden waarin dit kunstenaarsleven kan warden verdeeld 1 Jigulme rmtifuei 2 geatUiseerd vaatwerk met arabesken en 3 geëmailleerd vaatwerk De Fransche Faience besloot dit gedeelte Ten slotte behandelde spr het Delftsche ei Goudsche aardewerk Het eerste een nabootsing van het Chineesch en Japansch porselein het laatste meer voor huishoudelijk gebruik doch ook blijkens proeven door spr medegebracht soms aan hoogere eiscben beantwoordende Spr toonde o a een vaasje door hem uit IJselklei vervaardigd en eindigde met den wecseh dat de Goudsche fabru ken door meerdere toepassing van de kunst op haar fabrikaat tot grooteren bloei mochten geraken Het een welverdiend voord vaa 4aiA as den spreker eindigde de vergadering Op de spoorweglijn Leiden Woerden rijn iu de maand Maart verroerd 117 26 reizigers De opbreagat was met inbegrip van het viachtvoer S628 34 De opbrengst van 1 Jan af bedrog ƒ 26383 35 Vermeldden wij dezer dagen de benoeming van den heer A O Snel tot Burgemeester der gemeente Moordrecht heden worden door de inwoners dier gemeente ondubbelzinnige blgken gegeven dat zij met die benoeming zeer zijn ingenomen Moordrecht heeft dit voor boven vele andere plaatsen da zg iemand aan haar hoofd krggt die bekend ia met hare belangen en toestanden terwijl zij wederkecrig weet wien zij in ilen heer Snel onti angt daar hjj steeds in Moordrecht woonde Op verschillende wijzen o a als voorzitter van de Afdeeling Gouda eu Omstreken van de Maatschappij van Landbouw heeft de heer A C Snel reeds getoond dat hg een man is van den vooruitgang die weet hoe de zaken moeten worden aangevat en d e de juiste middelen weet te kiezen om een goed doel te bereiken in t kort hij is een man met wiens benoeming lot burgemeester g Moordrecht kunnen geluk weuschen Dnar bet voornaamste deel der feestviering plaats heeft nadat dit nummer van ons blad reeds is afgedrukt moeten wg ons voor beden bepalen tot eene mededeeling van het programma der feestviering terwijl wij in ons volgend nummer etn verslag daarvan hopen te geven Het programma luidt als volgt s Middags ten ten half een ore 1 Ontvangst van den Burgemeester op het grondgebied van Moordrecht door a eene Commissie uit de ingezeteuen in twee rgtuigen b eene Ëercwacht te paard met vaandel en muziek Ten een ure 2 Ontvangst van den Burgemeester aan het Raadhuis 3 Installatie 4 Felicitatie namens de Gemeente door de FeestConiniissie Ten twee ure 5 Receptie op het Raadhuis Ten drie ure 6 Bezoek aan de School Ten half vier ure 7 Bezoek van de Feest C ommissie aan deu afgetreden Burgemeester Ten vier ure 8 Optocht van de Schoolkinderen met muziek naar den afgetreden Burgemeester 9 Muziek Uitvoering door de Hussiiren veiór het raadhuis van B j 6 8 ure Ten zeven ure 1 0 Geleide van den Burgemeester en den afgetreden Bm f emeester naar het Raadhuis door eene Commissie Ten half acht ure 11 Optocht der