Goudsche Courant, zaterdag 10 april 1880

De ondergeteekenden by circulaire dd 29 December löVO een beroep gedaan hebbende op de algemeene liefdadigheid hebbon hiermede de eer REKENING en VEKANTVVOORDING te doen der daarop ontvangen gelden ONTVANUSÏtN o Aan ingeschreven giften b toegezonden gelden ünoAVEN Aan rondbrengen ophalen Circulaires ontvangst gelden drukwerk boven de 2000 circul gr itis van de hh v GoOE Zn kamerhuHr roor geliouden vergaderingen adverteutiën in de üoudsche Courant 1335 50 323 547 059 04 26 00 15 62 00 40 Zondag 10 April 1880 a b c d e t i i k het Koode Kruis ter bedeeling van zieken 03 94 65 85 759 98 131 27 335 28 193 12 1642 50 bedeeliug in geld en kleedingstukken 4470 kilo gort eii rgst 795 liter truine buonen 1524 brood van l j kilo 284 mnd steenkolen Blijvende een Batig Saldo van 16 57 De Bedeeling heeft plaats gehad van af 10 Januari tot aan het begin van Maart dus gedurende ongeveer ZEVEN weken en heeft zich uitgestrekt over 679 huisgezinnen Uit aller naam brengt de Commissie hartehjken dank aan allen die door hunne gitten eene zoo lange en ruime bedeeling mogeiyk hebben gemaakt zg kunnen verzekerd zijn het Keld goed besteed en veel lijden verzacht is geworden Het Batig Saldo ad 16 57 zal gestort worden inde kasder Werk vereeniging terwölde Hekeniug met bescheiden gedurende 8 dagen ter inzage zal liggen bu den Heer W POS DKÜSl Gouda 9 April 1880 H W G KONING J KORTENOEVEB G A MULLER C S B SMELT J F M TEMMINCK F C VAN ZEULEN Lokaal ul en Vermaak Oosthaven GOUDA ZOlMDAGIl April 1880 BUITENGEWONE VOORSTELLING te geven door het onder directie van de Heeren E Kluppel en Reciitmann FIGAEO S H0CH2EIT Opera in 4 akten Muziek van Mozart Orkest 18 Personen Entree by iuteekening 1 50 drie dagen voor de Voorstelling wordt de iuteekening ge Entree na de sluiting der lyst 2 Bespreken van plaatsen volgens gewoon gebruik KAARTEN zijn van af heden te bekomen bg den Heer HB6EMAN Kastelein 1 50 0 cul üre VAN nüM EmNE GMD BINNEN WADDINXVEEN op MAANDAG d n 26 APRIL 1880 des morgens ten 11 ure ten Koffiehuize van H SPITHOVEN te Waddinxveen ten overstaan van den Notaris MOLENAAR aldaar a Ten verzoeke van J BEUMER Een geheel nieuw gebouwd HUIS met SCHUUR ERF en ÏÜINGKüND gelegen aan den ZuidGroenekade kadaster Sectie F No 384 en 383 gedeelteiyk Betaling en aanvaarding op 1 JUNI 1880 b Ten verzoeke van C ALBLAS Eenige HUIZEN n ERVEN benevens een perceel BOUWof TUINGROND gelegen alles naast elkander in de Kerkstraat aan het dorp Kadaster Sectie D Nummers 59 60 61 63 385 en 386 te zamen groqt 15 Aren 38 Centiaren De sub b genoemde zgn verhuurd in 8 perceelcn by de week en leveren een jaariyksch bedrag aan buurpeiiuingen op van raim fiOO Aanvaarding bg de betaling op 1 Augustus 1880 I Breeder bg billetten Mr A A VAN BERGEN IJZEN DOORN W J FORTÜIJN DROOQLEEVEB W POST DROST J M NOOTHOVJ N van GOOR H G HOEFHAMER G J D £ JONG Heeren Kleedinff MagazIJn MAEKT A 54 Ontvangen de Nieuwste Demi saisonenZoinerstoffen 1 Openbare VrUwlüigc Verkooping te GOUDA in het Hotel cnii Zalh aan de Markt aldaar De veiling I j I i5 AprU 1880 beide dagen dês voormiddags ten 12 ure ten overstaan van den Notaris Mr P MOLKNAAR gevestigd te Waddinmten van de kapitaJe BOUWMANSWONING GERARDSHOEVE met de daarbg behoorende Arbeider 8woningen en diverse perceelen VIIMVJSXENDE BOïïW enWEILAlTDElI te zamen ter grootte van 73 42 70 Hectaren en aan eene party gelegen in den Zuidplaspolder van Scliieland aan den grindweg van Moercapelle op Moordrecht binnen de Gemeente kadastraal bekend in Sectie C Nummers 38 39 41 43 tot en met 59 002 tot en met 607 113 tot en mêt 124 Eerst in drie perceelen daarna gecombineerd Het geheel is verhuurd aan den Heer P METZ de woning c a tot den len Mei 1883 de Bouwlanden tot het ontblooteu der schoof en de Weilanden tot 1 November 1882 Aanvaarding bg de betaling op 1 Juli 1880 Bg verspreide billetten breeder omschreven Nadere information zgn te bekomen ten kantore van de Notarissen van ZIJP en JONKER te Amsterdam en ten k ntore van voornoemden Notaris MOLENAAR GocDA DaCk van A Bbinkman Openbare Verkoopinjf TE GOUDA op MAANDAG 19 APRIL 1880 des voormiddags ten Elf ure in de Sociëteit Ons Genoegen in de Boeleknde aldaar van Een goed onderhouden HEKREVHÜI8 eu PAKHUIS diiarnevdis een stuk GROND en een fr iaien PUIN met eên ruim PAKHUIS en ERVEN aan de Wachterstraat te Gouda wijk P Nos 225 226 en 227 groot 11 Aren 72 Centiaren Zijnde in het Huis een marnieren Gang vier Kamers een goede Kelder Keuken ruime Zolders en hetgeen meer tot een goed en geroakkelgk Woonhuis behoort Het perceel is om zyn gunstige ligging aan de rivier de Gouwe zeergeschikt tot oprichting eener Fabriek of tot uitoefening van alle andere zaken En een HUIS en ERF in het Plantsoen aan den Kattensingel te Gouda wgk C Nr 94 en 94a zynde het Koffiehuis Pro Patria waarin een ruime Koffiekamer twee Kamers een Kenken en Werkplaats en vele gemakken Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVE R t Gouda De Notaris H I T HEUMAN gevestigd te Haastrecht tal in het mmm mmm 03I GEREED GELD op laandiig 12 Anril 1880 voormiddags ten 1 0 ure op de Hofstede bewooiid door HERBERT den HERTOG te Haastrecht 15 kalfdragende of gekalfd hebbende KOEIEN 1 gulste VAARS 2 PINKEN en 1 2jarige STIER 1 bruin aftands PAARD BOUW an MLLKGEREEDSCHAPPEN TILBURY KAPWAGEN BOEREN WAGEN enz op Dinsdag 20 April 1880 voormiddags ten 9 ure op de Hofstede van HENDRIK UITTEN BOGAARD op beneden Haastrecht te Haastrecht 15 kalfdragende of gekalfd hebbende KOEIEN 5 kuis PINKEN 1 PINKSTIER eenige kuis KALVEREN 1 BOEREN WAGEN 1 SPEELWAGEN 1 STORTKAR 2 SCHOUWEN een partg droog BRANDHOUT HORDEN en BOOMBN BOD W en MELKGEREEDSCHAPFEN HUISM EUBELEN enz op Woensdag 28 April 1880 voormiddags ten 10 ure op de Hofstede van PIETER BENSCHOP op Rozendaal onder Haastrecht 23 kalfdragende of gekalfd hebbende KOEIEN 1 VAARK0E 2gui8teVAARZEN 6 PINKEN 7 KALVEREN 1 ZEUG 1 4jarig bruin bles merrie PAARD 1 BOERENWAGEN 2BL0KWAÜENS 1 KAR PLOEG EIJGDEN HOOIRIJPMACHINE SCHOUW HORDEN BOOMEN staken en LATTEN BOUW en MELKGËREEDSCHAPPE N enz Openbare Vrijwillige Verkooping wegens verandering van Bonwerij om comptant geld ten overstaan van den NotarisMr L MOLENAAR aan de Bouwmanswoning Willem de Tweede staande in den Zuidplaspolder binnen Waddinxveen op VRIJDAG deu 16 APRIL 1880 des morgens ten 9 ure van 16 stuks beste jonge Melkkoeien g ekalfd of aan de uring 4 Schotten 4 Vaarzen 2 Stieren Fokkalveren 4 Paarden aftands 40 Schapen 1 zwarten 3 jarigen Heng st Voorts Tentwagentje Speelwagen Karren Boerewagens en eenige Bouwen Melkgereedschappen en tgeen verder te koop zal worden aangeboden Daags te voren te bezichtigen Breeder bij biljetten omschreven Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris AFi 0 UIUI G BÜRGE V BE SÏEa eu WErHOUI KRS Mi Gnnih jLzieu liet besluit vjtii rleii heer Oiiinmi suris des Kiniiixa de provincie Zuid ÏIyllrtfid va i lien 15 Maart ISiO A Xo 420 1 3c Afd l ruv Klu l No 2 belrt iFeiide de bcsclirijuiij voor d Persoiit ele B l iatln lierisija ir Iij80 Öl doen te wctf n Ü t de Outraiiger ilcr Diriole Itel isliugen Uiiii de woningen der infcezeteiieu op Vrijdnj den 7n Meianiislitiinde en Tulj ende dagfen ter inri lling zal doen bezorgen een Besjhrijvingsbiljet inhoudende eene korte chela v ia de grondslagen der roornoenide belasting hetwelk ücht d igen na de uitreiking door of van rrgedien Oiil iigcr zal worden afgehaald terwijl zg welke bij de beschrijving geen biljet zullen hebben ontvangen gehouden zijn om de vereischle behoorlijk ingevulde verklaringen tour of uiterlijk op den 31ii Meidezes jaars In te dienen ten kantore van den Outtauger alwaar de biljetten ter inruiling steeds verkrijgbaar zullen zijn Dat tol legei schat ers zyn aangesteld de heeren V M KOOSEXDAAL 1 A BüftOHOUT II NKUEKHORST m G VAN OKNT Wordende de belangliebbeudco voorts io bet bijzonder aaiidodhtig gemaakt 1 üp de wijzigingen welke bij de wei van 9 April 18 9 Slaaldlad Sy 59 in de wet van 29 Ma rt iS iS StaatMad Xo 4 zgn gebracht aU a aiii art 17 der wel van 1833 is toegevoegd de volgende bepaling Wegens Vrouwelykc dienstboden die op den In Mei des jaars waarover de belasting loopt ouder dan 18 en jcMiger dan 31 jaren zijn bedraagt de belas ling 6 zonder toepassing ran het opklimmend tarief i art 19 lett j tn k dt r wet aiafeTDld bij art 10 ilir wet van 1843 wordt geleten als rólgt Dienst en werkboden in gebouwen instellingen pgeslichten of inrichtingen vermeld onder lilt c eu d van art S 2 voor zooveel tjj geen belastbare diensten verrichten rechtstreeks ten behoeve ran hen die aldaar in eenige betrekking of als leden werkzaam zyn De eenige vrouwelykc bediende overigens naar de eerste derde of rierdo klasse burdastlM ir in dienst van den belastingplichtige welke ogeetie andere bedienden houdt en vier uf meer eigen of uiiiigehuivdc kinderen kindikinderen of pupillen bg zich hrifi inwonen die op den In Mei des jaars waarover de belasting loopt jonger dau 21 jaren zyn e De Iweo eerste paragraphen van art 27 der wet van 29 Maart 1833 Slaalsilad No 4 zya gewijzigd als volgt I Die na den I5n Mei een perceel in gebruik neemt Is voor dit perceel de belasting naar de vier eerste grondslagen voor den tijd des dieustjnars die dan nog over is verschuldigd 2 Aan den belnstingpliohlige die in den loop in dienstjaar een peroeel verl it zonder daarin wnige roerende goederen of iemand in zgn dienst achter te lalen wordt ontheffing verleend vun zijn aanslag naar de vier eerste grondslugen voor den tijd des dienstjaars die dan nog over is indien daarvan door hem binnen den lijd van eene maand volgende op dien waarin h lj het perceel verliet legen bewiji schriftelyke aangifte ia gedaan ten kantore des Ontvangers op een aldaar kosteloos verkrygbaar biljet De ontheffing wordt ook verleend over het drie maandelijksohe tydvak waarin het peiceel werd verslaten indien de belnstingpliciitige daarna doch in ikn loop van datzelfde tydvak een ander perceel waarvoor hg belastingplichtig is in gebruik neemt Bg overlgden van den belaslingpliobtige treden tyne erfaenamen in dezelfde rechten en verpliohtiigen De aangifte volgens het eerste en derde lid inge diend worden als gewone bezwaarschriften aange merkt en behandeld d Aan § 1 vnu art 28 der bovengenoemde wet van 1833 zy n de navolgende bepalingen toegevoegd Ten aanzien van den eersten grondslag kunnen behalve de janriykaehe onzuivere huurwaarde ook maand of weekhnren worden aangegeven Andere aangiften worden aangemerkt als niet gedaan Voor zoover de belasiingplichligc de aangegeven maandof weekhuren niet zelf tot jaarhnren beeft herleid wordt de eerste door vermenigvuldiging met tien en de liuitste door veriKiiigvuldigiug met drit en dertig tot jaarhuur herleid eu alzoo herleid als de aangegeven jaarlgksche onzuivere huurwaarde aangemerkt 2 Op de verplichting Óra bij hunne bezunarschriflcn ingevolge art 1 ékr wet van den 4ii April 1870 StaatiUad No 60 orer te leggen een duplicaat van hun aanslagbiljet tcgcii betaling van 5 C lils bij den Ontvanger der Directe üelasliag verkrygbaar gesteld Gouda den 6n April 1880 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAX BERG EX IJZBXDOORX De Secretaris BROUWER AFKONDIGING BURGEMEE STEB en WETHOÜDEH S ran Gouda Gezien het oesluit van den Heer Commissaris desKonittgs in de Provincie Zuid Hulland van den15n Maart 1880 A no 420 2 3e afd Prov blad no 25 betreffende dfl beschryving voor hetPatentrecht over 1880 dat is van den In Mei 1830 lot den 30 April 1881 brengen ter algemeene kenuia lo Dat op den In Mei aanstaande een aanvang zal worden gemaakt met de beschrijving ijcr paienlptiektigen riibel 14 no 37 tot 40 zgude de slijters tappers koffichnis kroeghuuders enz en met het roudbreiigen aan de huizen van de deelaraioireii die na verloop van drie dagen van wege den Ontvanger der Directe BeUutinge weder zullen worden afgehaald waarbij gemelde patentplichtit en worden herinnerd aan de bepalingen nn art 2 der Wet van den 24 April 1843 StaatnUad no 16 dut zü hnn beroep niet mogru uitoefenen dan nadat zij de helft van hunnen aiTnslag over hijt dienstjaar I8S0 hebben voldaan ra nadat bet verschuldigd er het voorgaande jaar ten volle tal zyn aangezuiverd waarvan zal moeten blijken alvorens de patentacteu aan hen zal kunnen worden afgegeven Dat too spoedig mogelijk hunne aanslagbiljetten zullen worden bezorgd de putcut acten in gereedheid gebracht en het tijdstip liekend gemaakt waarop die zullen worden uitgereikt 2o Dat met de beschrijving van de gewone patexlpliehtife over den jare 1880 begonnen zal worden den 7n Mei aanslaande en de verklaringen aan de huizen der Ingezetenen zullen worden rondgebracht dat de weder inzameling dier verklaringen zal plaats hebben acht dagen na de uitgifte op welke verklaring die kooplieden of winkeliers welke buskruid willen verknopen of vuurwerken maken zulks zuilen moeten vermelden ten einde dit op hun patent uitgedrukt worde hen hisrbg herinnerde aan Art 21 der Wet van den 29n Januari 1815 Staatiilad no 7 luidenile Kooplieden of Winkeliers in steden plaatsen of ten platten lande welke buskruit willen verknopen of vuurwerken mnken zullen deze nering niet vermogen Ie doen noch dit beroep nituifenrn zouder dat zulks op hun patent worde uitgedrukt op de bueie van ƒ 500 enz Ook tullen diegenen welke hunne goederen of waren tevens op de wijze der kramers verkoopen gehouden zijn op hunne verklaringen daarvan melding te maken en zich deswegens aan te geven onverschillig of dit alleen in de gemeente hunner woning dan elders plaata heeft 3a Dat de regisiers der patentpltchUgen zullen worden gesloten den 31 n Mei aanstaande wordende wijders de belanghebbenden verweten naar ile bcpalcngen van art 18 en 37 der Wet van deu21n Mei 1819 Staatiblad no 34 handelende zoo van de verplichting vap hen welke bij d algemeene beschryving zijn overgeslagen als van de boeten tegen het verzuim van en gebreke in de aangifte tclve te verbeuren 4o Dat de eigenaars vaste huurders of andere vaste gebruikers van èinnett vaartuigen zich ter bckoming van I ATEXT tullen moeten aangeven op het llaadhuis dezer gemeente ten bureele van hb Zetters medebrengende hunnen meetbricf en hun patent van het vorige jaar en zulks van den In tot den 15u Mei 1830 De Zun eu Feestdagen uitgezonderd 6o Dat de kramers alhier niet gedomicilieerde ondernemers van vermakelijkheden en debitanten van loterij briefjes die beroepen niet mogen uitoefenen alvorens hel verschuldigde patentrecht Ie hebben voldaan zij zullen zich tot het doen hnnner aangifte alsmede len bureele van hh Zetters moeten vervoegen ordende de kermis en marktbezoekende patentplichtigen herinnerd dat de Marktmeester hen niet vermag loe Ie l ileu heliij met of tonder loodsen tenten kramen of stallen wanneer zij niet van patent iclen voorzien zg ii 6o Dat bij het indienen van bezwaarschriften ingevolge art 1 der Wet van den In April J870 StaatMad no 60 moet worden overlegd een duplicaat van het aanslagbiljet egen betaling van 5 cents bij den Ontvanger der Directe Belastingen verkrijgbaar gesteld Gouda den 5n April 1880 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGBN UZEXDOORX De Secretaris BROUIfEB i el isgevi g Oproeping in Activiteit van MilicienVerlo angers der Lichtingen van 1877 en 1878 De BUUGE MEESTEa van Gouda brengt ter kennis van belanghebbenden dat in 1880 in werkelijke dienst worden opgeroepen de hieronder aangeduide Milicien Vcrlofgangers Ie weten I IXFANTERIE Van 14 Augustus tot 18 September die der lichting van 1877 van het Regimeut Grenadiers en Jagers en van de acht regimenten Infanterie II HOSPITAAL SOLDATEN Van 20 Augnstiis tot 18 September die der lichting van 1877 van de kompagnien Hos pitaalSoldalen III KAVAIiBRi Yan 24 uli lot 28 Augnstiu die der lichting van 1877 van bet 1ste lUgimeDt HnssarvQ Van 14 Auguslua tot 18 September die der lichting van 1877 van het 2de 3de sn 4de Regiment Hussaren IV ARTILLERIE o VlSn NG AETlI LERIE Die der lichting van 1878 en wel Van 3 Juni tot 1 Juli die van de 24at en 26ste Kompagnie j Van 10 Juni tot 8 Juli van de 16de 33ste 36ste en 38 te Kompagnie jVan 9 Augustus tol 6 September van de Isle 3de 6de 8ste 9de 10de 11de 16de 17de 18de 27ste JSste 29ste 30ste 34ste 35ale 398te en 40ate Kompagnie Van 7 September tot S October vin de 2de 4de 6de 7de IJde 13de 14de 19de 20ste 2Isle 22ste 23ste 25ste 31ate 328te en 37ste Kompagnie 4 ÏOKPBno KoMPiQ viat Van 2 Juni tot 30 Jdni die der lichting van 1877 e Iste HeGIMEKT VEI D AEnLLEBIE Van 18 Mei tot 16 Juni die der lichting van 1877 van de late 4de 5dc 6de eu 8ste Batterij Van 23 Angnstus tot 25 September die der lichting van 1877 van de 2de Sde en 7de Batterij en van de Kompagnie rtill rie Transporttrcin d 2de Reglïem Vild Abttllirw Van 14 Juli tot 14 Angostos die der lichting van 1877 van de 2de 6de en 6de Battery Van 23 Augustus tot 25 September die der lichting van 1877 van de 1ste 3de en 4de Battery van de Kompagnie Artillerie Transporttrein en van de Kompagnie Tranaporttrein bestemd voor de administratieve dienst e Regiment Bijbende Abtiluhie Van 16 Augustus tot 18 September die der lichting van 1877 ƒ KolPS PONTONNIERS Van 26 Juli tot 3 September die der lichting van 1877 V GENIE KORFS MiNEÜES EN SaPPEÜHS Van 11 Mei tot 19 Juni die der lichting vau 1877 f