Goudsche Courant, zaterdag 10 april 1880

En an 5 Juli tot 13 Augustus die der lichting vau 1878 De bedoelde Alilioifus wordeu mitsdien gelast hun Verlofpas uiterlijk 8 dageu voor deu dag hunner opkorast onder de wapenen ter Gemeente Secretarie te bezorgen en wordeu voorts herinnerd aau hunne verpliuhiing dat ij ïich voonien van al de voorwerpen vau kleediuK en uitrusting door hen bij hun vertrek met groot verlof medegenomen op het bepaalde tijdstip vóór des namiddags 4 uur bij hunne korpsen inoetea bevinden GoMda deu 8tt April 1880 De Burgemeester voornoemd VANBERGBN IJZENDOOKN Adverlentiën Woensdag 14 April N 2439 1S80 GOUDSCHE COURANT Nieuws m Adverlentieblad voor Gouda en Ouislreken Germania te Stettin Deze Maatscbappij sluit op zeer voordeelige Toorwtyirden alle soorten van Levensversekeringen LijfrettteH enz Prospectussen en inlichtingen bjj den Hoofdagent A K v p G ARDEN Turfmarkt Gomia HEÜTEEEFS PilsenerBier op FUST en op FLESSCHBN Depot A ORTIEB Gouwe Ben zindelijk gezin is voornemens bg genoegzame deelname tot het aan huis brengen van DINERS Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden onder No 430 aan het Bureau dezer Courant OP NIBVW ONTVANGEN eene partij VEEEMDE in pakketten van af f 1 50 tot 10 Centen alsmede LOSSE van 17 7 5 en 2 Cent A BRINKMAN Lange Tiende weg A ans taandenMaandag om twaalf ure VEBEOOFINSvMAFSmE aan de VEST nabij de molen van den Heer V4N WIERSÏ en de Houten Steeg Openbare Vrijwillige Verkooplng OM CONTANT GELD aan de Bouwmanswoning bewoond door den Heer HUGO VERSLOOT gelegen in den polder Bloemendaal nabg Gouda binnen de gemeente WADDINXVEEN ten overstaan v n den aldaar gevestigden Notaris MOLENAAR op WOENSDAG den 21 APBIL 1880 des morgens ten 9 ure van Zes beste Melkkoeien Twee Vaarkoelen Een Zwarten Ruin aftands Voorts 1 Eene pansj goede KOEMEST benevens BOUWen MELKGEREEDSCHAPPEN bestaande in Graven Schoppen Rieken Staren Tonnen Kannen Vloten en hetgeen te koop zal worden aangeboden Eene partg OUD HOUT Openbare Vrijwillige Verkooplng wegens verandering van Bouwerij TE BERGSCHENHOEK van HOOEITVEE PAAEDEIT enBO UWGEREEDSCHAPPHN De Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen zal in het openbaar verkoopen om gereed geld op WOENSDAG den 28 APRIL 1880 s voormiddaga ten 10 ure aan de Bouwmanswoning van den heer PIETER BOS Janszoon te Bergechenfioek Vier Pinken Twee SHerJialveren Vier allands Merrie Paarden Voorts Een Karretje op Veeren Tilbury twee Boerenwagens een Melkwagen Arreslede Beet wortelenmachine Windmolen vijf roedige Hooiberg Ploegen met toebehooren Eggen Hooivorken Rieken Graven Zeven Schoppen Slüpsteen met toebehooren Tuigen Lantaarns Kaasvlootjes Snijboonenmolen Duivenhok en hetgeen meerder te koop zal worden aangeboden Alles daags te voren te bezichtigen Nadere iuiormatien zijn te verkrijgen ten Kantoïe van den Notaris MOLENAAR voornoemd Zegt het voort op DINSDAG 13 APRIL 1880 des voormiddags ten Elf ure in het Notariahuis te Itotterdam ten overstaan van den aldaar resideerenden Notaris L P RIETSTAP van de BO ÜWM ANS WONING c a met 19 Perceelen BOUW en WEIZAND groot 40 Hectaren 47 Aren en 30 Centiaren gelegen in deu Polder Prins Alexander nabij Ter Bi egge gemeente Hillegersberg en zulks eerst ieder af onderlgk en daarna bij de volgende combiuatiên te weten A De Bouwmanswoning o a met 29 Hectaren 73 Aren 30 Centiaren zijnde dePerceelen No 1 tot en met 11 B 10 Hectaren 73 Aren zijnde de Perceelen No 12 tot en met 19 en C De Massa De Perceelen zjjn in bod gebracht als volgt H A C 3 5 2 99 2 92 2 85 2 76 2 66 2 52 2 41 2 26 06 21 1 56 1 49 1 43 1 37 1 31 1 25 1 18 1 12 3800 70 3425 30 3475 20 3225 30 3100 70 3050 20 2775 50 2050 60 2250 2175 80 9000 30 1350 40 1225 20 50 90 1000 30 900 30 800 10 800 A No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 38925 B 12 13 14 15 1 16 17 18 19 8225 De ujassa 47150 Nadere inlichtingen te verkrijgen ten Kantoren van de Notarissen L P RIETSTAP Leüvehaven te Rotterdam en Mr Th BORWfi Gedempte Burgwal te a Gravenhage TE HUUR even buiten de stad een aangenaam gelegen en net GEMEUBILEERDE met SLAAPPLAATS Te bevragen onder No 429 aan het Bureau dezer Courant DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bjj deze ter kennis van belanghebbenden 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1879 op de Secretarie van het Hoogheemraadschap ter inzage van het algemeen zal worden nedergelegd van heden tot 23 April a s van des morgens 10 tot des namiddags 2 ure en aldaar tegen 15 cents voor elk exemplaar verkrijgbaar zal zjjn 2 i dat de ingelanden volgens art 105 van het reglement van 6 Julg 1857 Staalebtad No 90 huune bezwaren tegen deze rekening binnen acht dagen nadat die ter visie heelt gelegen en dus vóór 30 April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 1 Mei in het openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde rekening HOÜTVEILING TE ROTTERDAM op WOENSDAG 14 APRIL 1880 des middags ten 2 Uur in het VKiikoopf okAAi nan den OostSingel ten overstaan van deu DeurwuvJer JOHAN COEXRAAD LACH van ca 50 000 stuks Vuren en Grenen Petersburger Crooustadtsche Zweedsche Memelsche en Wyburger HELEN en PLATEN Coperw Vuren DOttn Itlbben en Schrooten Amerikaansche Grenen Delen EUvna en Kolders Narva Simrren Riga Grenen Mastliouten en Bergroeden Vuren Spieren enz Coulant zal geveild worden eene Lading Vuren Petrrulmrger Delen nieuwe aanvoer en eene aanrienljjko partg Ameriktuinsehe Grenen Delen Eiken jRtbben enz Liggende voor den wal en op de Werf Rotterdamsch Welvaren en in de Nieuwe Loods in de Blisabetbstraat aan den Hoogen Zeedgk te Rotterdam De Balkeu liggen in de Buitenwaal te Üel shaven Het Hout is 5 dagen voor den verkoop te bezichtigen en ligt gemakkelyk ten vervoer e water en per as Notitiën zjjn bij den deurwaarder voornoemd te verkrijgen M S A ALEiX S VVereldberoenideilaar hcrsteller fa Cu Faalt nooit in het wedergeven van de jeugdige kleur aan gigze haren vlekt geen huid of linnen Deazelfs wefking is zeker en volkomen Het is geen verwj Hoofd Depot bij Chs van VIVE Jr alhier Het Verslag VAN DE ÜMËR VAN KOOPBAIEL Dezer dagen is in druk verschenen het verslag van onze Kamer van Koophandel en Fabrieken over den toestand van handel nijverheid en scheepvaart in 1879 Daar het vroeger als bglage bg het verslag over den toestand der gemeente werd uitgegeven werd het toen in ODS blad bü de behandeling van dit verslag besproken Tegenwoordig wordt het zelfstandig aitgegevett en maakt het dientengevolge aanspraMc op een afeouderlijke vermelding In den algemeenen toestand van handel en ngverheid was eenige verbetering te bespeuren Omtrent den eigenlgk gezegden handel vinden we het volgende vermeld Uit een ver elgkend overzicht tusschen 1878 en 1879 blgkt dat de aanvoer op onze weekmsrkten verminderde voor koeien schapen varkens èn knus de aanvoer vao boter nam toe Het is trouwens een feit dat de groote beteekenis die onze weekmarkteu nog voor eenige jaren hadden eer is verminderd Alles concentreert zich meer in Rotterdam waarheen het vervoer zeer gemakkftyk is en waar uit den aaid der zaak een grooter getal koopers ffordt aangetrofién De kaas ea boterhandel was geanimeerd Het slechte weder en de mindere aanvoer uit Amerika deden de prgzen stygen De boutbaiidfl ging gadmkt ondMcJagaycg tea Er was evenwel gegronde hoop op verbetering Omtrent de overige takken van handel die hier worden nitgeoefend bevat het verslag geene mededeelingen Op deze en andere leemten komen wy straks terug Van de fabrieken vermelden we in de eerste plaats de Stearine Kaarsenfabriek die in weerwil van vele onkosten voor verbetering en uitbreiding een bevredigend resultaat gal Zy werkte met 300 vrouwen en 200 mannen en verwerkte 7 millioen grondstoffen Zg verkocht o a 3 millioen kilo kaars n Ook de machinale Garenspinnerg had niet te klagen Het getal harer werklieden bedroeg 105 die gedurende t grootste gedeelte des jaars 72 uren per week werkten De gasfabriek verwerkte 22000 Hectoliter steenkolen ruim 2500 H L meer dan in 1878 Het gasverbmik nam toe ook waren de prgzen der cokes hooger Desniettegenstaande werkt de fabriek ongunstig daar gebrek aan terrein een belemmering is voor zeer noodige verbeteringen De Stoombeukmolen de Bierbrouweryen de Bindrottingwasschery de Olieslagery de Fabriek van Gasmeters die van Schuurpapier de Vlechlerg van Kaarsenpitten en de Fabriek van Stoomen andere werktuigen waren tevreden doch de Pgpenfabrieken de Pottenbakkeryen de Kleingarenfabrieken de Siroopfabriek de Leerlooiergen de Zeepziederg de Sigarenfabrieken en de door stoom gedreven Boekdrukkerg en Binderg klaagden ten deele was dit het gevolg vau den natten zomer en den vroeg ingevallen winter De Kleingarenfabrieken schreven den ongunstigen toestand ook toe aan dien der visschprgen en aan den invoer van buitenlandsch fabrikaat De afschaffing van den kinderarbeid deed de verdiensten der werklieden in de banen toenemen doch gebrek aan spaarzaamheid in den zomertgd was oorzaak dat de welvaart weinig toenam Omtrent de scheepvaart wordt alloen vermeld dat de scheepmakergen voldoende werk hadden terwgl uit het overzicht van de scheepvaart Uykt dat die in aanmer g genomen de vroegtgdige stremming der vaart toenam Er kwamen alhier aau of passeefden 8687 stoombooten en 36753 schepen te zanten metende 2 312 930 tonnen Wezen we boven reeda op de leemten omtrent den handel ook bg de opgaven der fabrieken worden er vele gemist De Kamer zelf wgst hierop in haar verslag Kg betreurt het dat zg van zoo weinigen de gevraagde inlichtingen ontving cAlleen dan zegt zg terecht kan een verslag waarda hebben indien het algemeen en veeTzydig wordt ondersteund Dit is trouwens een klacht die iu de verslagen van andere Kamers van J oophandel ook veelvuldig voorkomt Het beeft er wel iets van of de kooplieden en indostrioelen huiverig zgn om het een en ander dat van algemeen belang is omtrent hunne zaken mede te deelen Niet alleen toch dat velen alle inlichtingen onthielden maar ook zg die iets mededeelden waren toch uiterst spaarzaam Van een aL emeen overzicht kan dan geen sprake zgn zgn reeds Kamers die in t geheel geene mededeelingen omtrent den toestand van handel n ny verheid in tbgzonder bevatten wg zonden willen vragen waartoe dan nog een ve lag opgesteld Een aantal concessiën voor stoombooten die langs deze gemeente varen werd weder verleend Wordt het onlangs reeds4oor de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp op de openbare middelen van vervoer met uitzondering van de qwMtrwegeB te wet vertnven dan lallen óa opgaven voortaan vervallen Het is hier de plaats niet daarover uit te wgden alleen willen we er aan toevo en dat dan nog meer dan nn de behoefte zal worden gevoeld aan een behoorlgk staatstoezicht op deze middelen van vervoer Het telegraatkantoor behandelde ruim 2000 telegrammen meer dan in 1878 Er werden verzonden 11687 ontvangen 12699 doorgeseind 398 telegrammen Oe afschaffing der kaarttelegrammen en de invoering van het wooridtarief maakt de kleine telegrammen eu deze zullen wel het meest voorkomen duurder voor het publiek wy achten dit een groot nadeel wg zouden meenen dat juist voor deze soort van telegrammen goedkoopte een eerste vereischte zou zyn Ook het Postkantoor zag zgn werkzaamheden belangrgk toenemen Wg zullen slechts de voornaamste cgfers noemen en alleen ronde getallen bezigen Het aantal gefrankeerde brieven bedroeg 490 000 dat der ongefrankeerde in weerwil van het dubbel port voorenkelvoudige brieven nog 2600 aaugeteckend werden 5000 brieven en van 500 werd de geldswaarde aangegeven tot een bedrag van 3 JO OOO Enkele briefkaarten werden ten getale van 120 000 dubbele slechts ten getale van 900 verzonden Het getal gedrukte stukken bedroeg 110 000 9400 postwisaels werden genomen tot eeu bedrag van 160 000 uitbetaald werd 183 000 in 9100 postwissels Deze cgfers toonen ten duidelgkste aan dat het verkeer met andere plaateen hier ter stede niet onaanzieniyk luag wordeu genoemd De posterg heelt ook hier te lande ondervonden dat de verlaging der porto s in omgekeerde verhouding tot de opbrengst staat Hoe komt het toch dat bg de telegrafie die les niet wordt behartigd V Omtrent de werkzaamheden der Kamer vermeldt het Verslag in de eerste plaats hare pogingen tot verbetering van het Stoombootenveeihuis aan de Vest Hoewel hare voorstellen door B en W niet werden gesteund ea de gemeenteraad het advies van dat college opvolgde heeft blgkcns het laatste Randsverslag de Kamer die quaestie weder bij den Raad aanhangig gemaakt Mocht ditmaal een beter resultaat worden verkregen bgna iedereen klaagt over den onvoldoenden toestand Met zeer veel genoegen zagen we dat de Kamer geen aanhangster is van het protectionisme Aan de tot haar gerichte verzoeken om aan de Regeering bescherming van handel en ngverheid door verhoogde tarieven en wederinvoeriug van wettelyke bepalingen op de octrooien te vrageu besloot zg niet te voldoen Wie van dergelgke maatregelen heil verwacht toont nog weinig te weten van t geen de geschiedenis der laatste vgftig jaren daaromtrent heeft geleerd En hiermede is het voornaamste vermeld Moge het volgend verslag kunnen verklaren dat de bespeurde verbetering werkelgk is gekomen en stand heeft gehouden BUITEINTLAND BuUentandscli Overzicht Morgen is de dag voor de Eugelsche verkieziogeD aleohu een 25 tal meer chieten er nog orer maar deze knunea op den einduitslag geen invloed meer uitoefenen de liberalen hebbeu toch de meerderkeid en kouden die ook iranaeer al de orerUyvende diitrioten in conservatieve baiidec vielen wat wel niet anchijolijk is Ziehier de cgfers fan de 653 pU itaeu lijn er thau 625 bekend hier aa hebben da liberalen 346 de conservatieven 227 de UomeBalrrs 6S slaiten de Home Rukrs zich bij de conservatieren aau wat in lommige qnaeslies waaischgnigk is ea oak jpwcihifdnn ï a om bet librn hüwiml ten val te brengen en verwarring te stichten ook dan nog hebben de liberalen nu reeds een meerderheid van 57 stemmen een meerderheid grooler dan de conservatieven ooit gehad hehbrii bij de verkiezingen in 74 toch bedroeg de cuuservatieTa meerderheid slechts 49 stemmen De Ëngelsche dagbladen honden zich voortdarend bezig met de samenstelling van het nieuwe kabinet De Timet meent dat zooiler medewerking van den heer Gladstone geen krachtig ministerie denkbaar is Datln Netel is van meening dat een sterk liberaal gouvernement slechis onder dien staatsman soa kunnen tot stand komen Ongelukkig is het loo goed als zeker dat het besluit van den heer Gladstone om geen deel van eenig kabinet uit te maken voorloopig althans onherroepelijk is doch het land behoort te weten zegt het blad dat dit geschiedt uit eigen vrijen wil en niet omdat hij door eene hofof andere intrige wordt bniteogesloten Slechts op deze voorwaarde acht Daüy Nem een kabinet öranvilleHnrtington mogelgk Het Journal de DSali bevat een uitvoerig opstel van den heer Leroy Beanlieu ten betooge dat het eene groote fout zon zgn indien FrankrijlÉ hetwelk in de laatste jaren onder den drang der omstandigheden zich meer uil lui end op eigen gebied heeft bewogen voortdurend in dien stnat van afzondering bleef vcrkeereu Xu het land zgne krachten heeft hersteld en zgne geldmiddelen in bloeienden staal verkeeren acht de schrijver den tijd gekomen om de oogeu uanr buiten te wenden niet om zich met de zaken van anderen te bemoeien maar om iiju deel te hernemen iu het gemeenschappelijk werk der beschaving van de Europeesche natiën Alle landen trachten invloed in verre streken uil te breiden en nieuwe uitwegen voor hun handel en nijverheid te vinden Voor Frankrijk zouden de bezittingen in Atgerië en Senegal Coahinchina en Nieuw Caledouië de middrlpnnten moeten zijn van waar de beschaving op koloniaal gebied uitgaat Cambodja en Tonkin zouden üg Cochiccbina gtvoegd en wellicht ook Aunm aau Fransebeu invloed oudcrworpcs klunen worden De Fransche Kamers zullen up SO April haren arbeid hervatten üe Kamer der afgevaardigden zal zich in de eerste plaats hebben bezig Ie houden Diit het tarief van rechten aarvan nog leohta de eerste afdeeling betreffende de laodbouwvoortbrengselen is afgehandeld Daarop volgeu de quaestie van het recht van rereeuiging reedt in e irste lezing