Goudsche Courant, zondag 11 april 1880

Zxnjen naar het Raadhuis Z ing ufgewisstld iluor Mucittk l Muziek Woi usdaxnvoiid 11 is door de RedtTijkersk imtr ffNut cii Verpoozius te Wadiiiiixvcfu opf vvuLi d htt Ixkeude blgspel Ëeu biiuLbiljel v in üui ijul guliltii bewerkt voor Rederijkirs Dü uitrotriri die phuits had in fe euwuordigheid vau eeu tulrgk publiek wiis zier verdiinslelgk B j de Woensdag avond te Nieuwerkerk a d IJsel door krrkvoo den gehouden jaartijksche verhuring van den IJseldyk onder die genieeiite werd deze in diverse perceelen verhuurd voor ƒ 914 zgnde ƒ 462 50 meer dau iu 1879 De raad der gemeente Alphen heift op voorstel Tan den minister van justitie besloten aan het rijk f te taan een stuk géimentegroiid om daarop een gebouw voor het kantongerecht op te riohten Staten Oeneraal Tweede Kameb zitting van 9 April 188Q In deze zitting is de discussie nnngevangen over de conventie in zake liet kaïiiial van Terneuzen De hh de Jonge Kuigerg en Keuchenius bestreden haar als strijdig niet alleen met het belang van de streek van Ti rncu eu maar ook met het algemeen politiek belang Niet opneming van art 11 was prijsgeviug der rechten van het traotaat van 1867 op de dilFerentieele spoorweü larieveii De heer Heydeuryk vroeg pertinent of art 8 van het tractaat van 1867 door de beide regeeriiigen biiidtnd werd geacht De hh Lentiug Gratama en vun Ëck verdedigden de conventie daar het equivalent der spoorwegen opwoog tegen de bevoegdheid aan België toegekend tot verbetering van het kanaal Maandag vourizctting De heer de Caserobroot heeft verlof verkregen nader eene interpellatie te doen over het be eid der regeeriiig in Aljeh Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bnusfaten Donderdagmiddag een bezoek aan de teutoonetelliug van prijsvoorwerpeu ten voordeele der verloting voor de watersuoodlijdendeu Ten i are verlieten Htl MM het paleis in het Noordeinde en werden aan den eersten toren van de Gothische zaal waarop terstond de koninklijke vlag werd gehesoheu opgewacht door de leden der cooiBiissie die het bureau samenstellen en door deze geleid iu de zaal waar de overige leden der commiasie geschaard stoudeu die door bannen president aan het koninklijk echtpaar werden voorgesteld De president der hoofdcommissie mr B J graaf Sokiminelpenninak van Nyenhuis richtte tot Hunne Majesteiten het woord Hij leide o a Sire Mevrouw I Scrbiedig heet de ooiuinissie door Uwe majesteit iclf in bet leven geroepen a wdkuin hier te midden van de vruchten van uw werk Al wat ons hier omringt if het toch een bewys te meer bij zoovelen van wat het Nederlandsohe volk is waitueer het de stem boort van zijn koning en van wat het vermag wanneer liet op den weg der meuscbenliefde door het koninklijk voorbeeld wordt voorgegaan Gods wil waarvoor vorsten en volkeren lich buigen had de watervlocden losgelaten ofer land en akker en een deel van Uwer Majeateits onderdanen ziig zich in weiuigj uren van haven en goed beroofd Maar mochten de waterstroomen ook al in menige haard het vuur hebben uitgedoofd boog op daarentegen rees de vlam der menschenliefde in de harten van vorst en van volk En terwijl de eerste hulp kwam van Uwer Majesteits koninklijke hand deed nauwelijks het koninklijk woord waardoor wij werden laamgeroepeu zich nooren of in elk oord Tan ont vaderland voud dat woord een weerklank die zich dui eml en lienduizeudwerf herbaalde Buim 70U aubcoramissieu over geheel Nederland verspreid omstreeks 160 duizend tallen van loten die nog dagelgks door nieuwe aanvragen vermeerderen en de byna tienduizend prijstourwerpen die hier Uwe M ijesteit omringen zij zijn bet welsprekend bewys dat Uwe Maj steit niet te vergeefs heeft gesproken en dat Uwe Majesteiten niet te vergeefs zyii voorgegaan en door de leden van het koninklgk huis werden gevolgd Hoge het ook ons gelukt zgu aan de edele bedoelingen Uwer Majesteiten te voldoen dau zal hunne goedkeuring onze beste belooning wezen Zijne Majesteit bedankte de leden der commissie Toor de welwillende wijie waarop zy aan zgu roepstem hadden gehoor gegeven Het Koninkigk echtpaar werd daarop de zaal rondgeleid en nam met seer veel belangstelling de prgsvoorwerpen in oogeuschouw Voor menig fraai geschenk bleven HH MM een oo eublik vertoeven om inlichtingen te vragen omtrent plaats van herkomst en schenkers Na ongeveer een uur in de zaal te hebben doorgebracht verlieten HH MM deze na de oommissie minzaam dank te hebben gezegd voor haar goede zorgen De tenlooiislellittg U aldus officieel geopend Gisteren nuiniilttag ten 3 ure werd dojor de boofdoorainissie van de Watersnood verloting aan versclulleiide autonieiten en eeiiige gei oQfligden de gelegenheid vcrscliiift de tentoonstelling van prijsvoorwerpeu iu oogeuschonw te nemen die door den wildadi heidsziii van zoovelen zoowel iu binuenals buitenland tot een zeer aanzienlijke en keurige verzameling is aangegroeid Ongeveer ten 4 uus bezochten HH K K HH prinses Hendrik der Nederlanden en de prinses von Wied de prachtige versierde Oothischo zaal waarin zij door den voorzitter der hoofdcommissie graaf Schimmelpenninck werilen rondgeleid Algemeen werd de rijke collectie van voorwerpen van kunst en smaak bewonderd die langs den sierlijk gedrapeerden wand of op de huif ovaalsgewijze stellingen zijn geplaatst in wier midden een keurig bloemenperk is aangelegd Bij het licht uit de twaalf hooge boogvormige vensters levert de verzameling schilderyen een inderdaad verrassende aanblik op en valt de schoone schikking der zoozeer in natuur verschillende inzendingen ieder terstond in het oog Nijverheid en kunst rijn in dezen schilderachtig geruugschiklen bazar dan ook waardig vertegenwoordigd In de uitgestrekte tweede zaal waarvoor een tusscheiivak met egelant huisraad als het ware den ingang vormt bevindt zich de uitgebreide verzameling boeken en platen en damèshandwerken By den 3e toren links van bet Uealstraalje zijn nog enkele belangrijke inzendingen opengesteld die uit haar aard iu de zaal geen plaats konden bekomen De met vlaggen en tropeeén luisterryk versierde breede laan leidende van dien toren naar de Gothischezaal zal ongetwijfeld gedurende den korten tyd dat de tentoonstelling is geopend een breede schare toeschouwers zien stroomen daar de Hoofdcommissie met richt roem ning dragen op haar werk en de wyze waarop zij s Konings denkbeeld verwezenlijkt De tenlonusitelling is wegens haar groote verscheidenheid van prachtige gesclieukeu werkelijk de bezichtiging overwaard Heden en volgende dagen is zg voor het publiek toegaukelgk Uit s Hage sohrgft men ons dil 8 April Aan den vooravond van den dag der opening derTentoonstelling werd de Hoofd Cominissie voor deAlgemecne Verloting ten behoeve der watersnoodlijdendeii onder bescherming van HH MM denKoning en de Koningin nog verbigd door de toezending van een groot aantal kostbare vogrwerpen waaronder nog bijzonder vermelding verdienen eenzeer kostbaar dames balcostuum versierd met kanten bloemen vervaardigd in het mode magazijn vanden heer Samsom te Gnuda en door hem ingezonden een sierlijk bewerkte thermometer van den heerHeijnen alhier en een prai tige bloemenvaas vannieuw Delftsch aardewerk vsu deu beer Joost Thooftte Delft Zooals men weet zal Ie Brussel gedurende de feesten van af 26 Juli tot 9 Augustus een groot muziekfeest plaats hebben Nu is het de gewoonte dat alle muziekmantschappgen die te Brussel aan een festival komen deelnemen gedurende haar verblijf in de hoofdstad twee serenades brengen aan den burgemeester Voor deu gclieeli u prgskamp hebben jich reeds 965 maatschappijen laten inschrijven In de voorondeistelliug dat er nog slechts 45 opdagen tot den dag der sluiting 20 April a s zal dit een totaal vormen van 2000 serenades waarop de burgemeester van den 25 Juli tot 9 Augustus zal onthaald worden zijnde een gemiddeld getal van 130 serenades per dag Arme burgemeesterl Uit het achtste jaarverslag der Verpeniging tot verbatering der kleine kinderbpwaarplaatsen te Amsterdam blijkt dat in 1879 werd ontvangen 1173 41 als verpleeggeld van 16783 kindereu in de bewaarplaats Warmoesslraat en ƒ 2821 60 van de 16467 kinderen in de bewaarplaats Vinkcnstraat aldaar De ontvangsten bedroegen in het geheel ƒ 8763 36 de uitgaven ƒ 6450 88 Steeds werden een grooter aantal kinderen onder de 3 jaar aan de Ver toevertrouwd zoodnt de be va nrpl nt8en meer en meer aan haar doel dat ia het opnemen van zeer jeugdige kinderen beantwoorden De bus in het Amslelholel aldaar ten behoeve der Ver door dr Mezger geplaatst bracht een aanzienlijke s n op terwgl ƒ 67 werd ontvangen van de jonge dames Roland Holst Koopmaus en Bonebakker zgnde de opbrengst eener loterij doöt haar ten behoeve der Vereeniging gehouden Onder de ingekomen adressen waarvan aan de Tweede Kamer jl Dinsdag bij de hervaitiug barer werkzaamheden kennis ia gegeven behooren die van leden van t departement van de Moatschappg tot Nut van t Algemeen en van andere ingezetenen houdende verzoek dat de Kamer hare medewerking Teileeue tot bet nemen van wettelgke maatregelen ter bell ugeliiig van het draitliinisbi uik Die adressen tilleu te ziini u 48 654 hauilttekeningen bovendien zijn nog vijf ndrtssen van gelijke Btrikking ingekun en benevens zeven waarbij invoering vun al renieeu stoinrecht wordt gevraagd Voor eeiiigeu tgd is melding gemaakt van een plan der oud vrgwilligers dingende naar deu rang van onderofficier die in 1840 door den bekeuden maatregel van den minister List het leger verlieten om dit jaar een reunie te houden Thans wordt bericht dat Zaterdag 17 dezer in Diligentia te s Hage een voorbereidende vergadering zal warden gehouden tot verkiezing eeuer commissie van uitvoering voor die sainenko nst De tegenwoordige miAister van oorlog de heer A F Rcuiber behooreude tot deze categorie van cadetten is voorzitttr Gisteren nacht omstreeks 12 uur ontstond er brand in de Paardesteeg te Leiden bij den kruidenier Duits Wetseling welke zich aoo snel uilbreidde dat in weinige oogenblikken het huis in lichte laaie vlam stond Het buis is geheel uit gebrand terwgl het belendende schoeneiimagazgn dat mede aangetast werd inzonderheid veel water heeft bekomen Ook de tegenover het brandend perceel slaande huizen zgn hevig geblakerd en hebben hierdoor alsmede door t spiingen der glasruiten schade bekomen Ook de uilgever der Katholieke Illustratie heeft een buitengewoon nommer van zgn tgdschrift verkrijgbaar gistetd ten voordeele der overstroomdcii Deze aflevering in eenvoudig omslag flink van inhoud en met schetsen v van een achtial overstroomde punten versierd kost slechts 50 ets Uit Maastricht meldt men aan het HandehHaii De hier op Ie richten militaire slachterij zal weldra haar beslag krygen Reeds zgn de kapiieins Mulder de Kok en de Iste luitenant Steijn Oallenfels aangewezen om de voorbereidende maatregelen te besturen Door de burgers wordt die oprichting ongaarne gezien Eu geen wonder Sliohis eus in de week beslaat hier gelegenheid om versoh rundvleesch te bekomen zoudat de iiigezeleneu ver plicht zgu zelfs in het heetst van deu zomer het bmoodigde rundvleesch voor eene geheele week in te slaan Alleen bg de slagers die leveranciers van het garnizoen waren kon en geregeld vcrsoli ileisoh bekomen wat na lal ophouden tot nadeel der volksgezondheid De manier om zich te kleeden Moeiigk kunnen wij onzen cliënten raad geven omdat we als we niet indiscreet willen fvorden we zouden moeten afwijken van de groudbeginselen van ons huis Dikwerf vraagt men ons oordeel over dtce of gene stof de keuze is moeiigk Wij verzoeken daarom onze klanten ons nauwkeurig het snort van het kltedingstuk op te geven dat hg verlangt de kleur enz Onze catalogussen zgn eer volledig onze teekeniiigen onberispelgk en onze opgave van zelt de maat te nemen zoo gemakkelyk dat zelfs een kind zulks kan doen Wy uomligen dus onze klanten uit onze catalogus nauwkeurig te lezen zg zullen daardoor tot de overtuiging komen dat ALLEEN ons buis een elegante en echt l argsobe snit Kan geveif De Uireoienr der Belle Jardiniere te Parijs Vergadering van den Qemeenteraad VHIJDAG 9 April Tegenwoordig de heeren van Bergen IJtflodoorn voorzitter Rcin l riice Olidijk Soel Fortnijn llroogleever via StfBHten Po t DroBt Samsom Strsver en de Rolt De Voorzitter deelt mede dat de hearen Muller en I uytvB hebben kennis gegeven verhinderd te zgn de vergadering bg te Honen De notulen der vorige vergitdinng worden gelezen en met een renvooi door den heer van Stroaten opgegeven goedgekeurd Ingekomen zgn eene misiive van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhtir mededeelende dat óour eene commiaaie oit hun midden ia onderzocht en iio jmaala geuezeo wordt op twee gebrekfo aan het Stoombootenveer aan de Veat zgnde eeo luifel ea gebtek aan het doorrgden van vraehlHagcna wordt geateld iu handen van B en W ten fine van bertcbt en raad y een adres van C P W Dessing verzoekende eene uieiiwa weg aan da Karneme ksluot ten ooat gde van de Infirmerie ter lengte van 45 meter te mogen aauleggen mede gesteld 10 handen van b en W een adres van D Koring aan den Raad gericht bezwaren tegen zgoe plaatselgke directe belasting opgevende wordt als niet bg den Raad behoorende ter zgde gelegd epiie miasive van da Commissie over de Bank van Leening mededeelende dat met ultimo April als lid diar Commissie aan de beurt van aftreding is de beer W Post Drost de Voorzitter sttlt voor in de volgeode vergadering tot de benoeming over te gaan daarmede vereeoigea zich de overige leden Aan de orde isi het voorstel vso B en W tot wijziging der Oeiueenle Begioului dienst 1879 algemeen goedgekeurd Het adres van J van Mensch betretTeiide de kadastrsla tenaamstelling van een stuk grond in de Rolwagensteeg mede algemeen goedgekeurd Hu voorstel van B e W tot verplantaiii i van lit hiail fcpullhuiije lu liet Plautbut ii bmtf li TitudeAijiBpuoil de hier Siinsoin wil htt bij de lulliiiiern uanst O ei hb f ül op de H jiilinaiiagriielit iliiatseii lii ItLir Oiiijyk zig het ouk liever iiti iu ditr puulm dt iaLi aii blijiiteli lu tegeuovergeateldeu gecBt de hrer tiatir iici nt dat hitacliter de ramen by J Verhoef wel kan geplaaat woidt u weiisoht dit vooraf te onder ueken de Voorzitter aiiiHuordt die sprekers en stelt voor dt beslissiu aan te houden duui toe wordl btstoten Het verzoek van d Erven C A de Gldts om vergunning tot bet aanleggen eener Qienwe straat tusseben de Kamemelkaloot en den Rguspourweg de heir Oudgk vraagt of de grond dan aan de slad komt en of de bestrating voor de Gemeente ia de Voorzitter zegt dat zulks met het geval is maar bet aanleggen van negen volgeus de Het om de regeling gevraagd moet worden daarna algemeen goedgekeurd De ontwerp instruetlB voor den Slmswachter aan de llavenahiis Hordt artikelsgewijze gtlezeu en goedgekeurd lleelaines an de beeren A C Sehoutcn en H C Kortenoever tegen hunnen aanslag lu de plantselgke diricte behisMng itivediend bij ileeren Gcd puteerde blaten va Zuid llijtUiid de heer Kist komt ter vergadering de Vuurzilter dttlt luede 1 dat bg de voni e bthaiidi liiig de meeste leden gestemd waren om dit in eae b stuteu vergadering te besprek n intent dat zolks nu ook dieut te geschieden dit Hurdt goedgekeurd i co gaat de zitting over lo eene met gesloten deinen na heropening wordt besloten aan de genomen besluiten uitvoering te geven zouder resumtie en eindigt de vergadering Kantongerecht te Gouda Terechtzitting vnn Woensdag 7 April 1880 Kaulourec er Mr J H vak MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEiV te Kolterdam VEROORDEELD tot eene boete van één gulden of gevangenisstraf van één dag wegens wateren op den openbaren weg te Gouda buiten een der daarvoor bestemde waterbakkeu Th A V schipper te Schoonhoven tegen de Stadswaag B de B boomkweeker te Waddiuxveeu tegen de walerbak achter de Stadswaag W G landbouwer te Gouderak legen een boom op den Fluweclen singel W B landbouwer te Zegveld tegen een huis op deu Kuttensingel K den B koopman te Stolwijk tegen een h ia in de Geuzenstraat A E Uiidbouwer te Nieuwerkerk tegen een hnii in de Kcrksterg D van R warmoetier te Bi uwgk tegen een boom op den Kalleiisingel J B blikslagrrskucoht te Gouda geneen boom op de uige iuuwe D S sjouwer te Gouda tegen een boom in bet Plantsoen J V sjouwer te Guuda op den weg in de Roofendaal i van der K hekelaar te Gouda tegen deu muar van de Luthersche kerk op deu Langen iroeneudaal J y pijpmakerskneoht te Gouda tegen de deur van een pakhuis in de Peperstraat VRIJGESPROKEN J de J l renkiieoht te B degraven van de tsnklacht tegen een buis in de Stoofsteeg te hebben gewaterd Burgerlijke Stand GEHUUKN 7 April Agnes Maria ouders I van de Pavoordt en A J Melkirt 8 Jan Corntlis eudera P vanLugpen eu H deu Ouden Aguis Clisioa onder T 4 Joosten en M A van Kersbergeu fiemardioa Hendnca ouders G tiruuwerrn A Hogendooro 0 Coostanee Maria Anns ouders J C G Dutilh en R j rps 0 r RI KDEN 7 April J van loon 18 d A Stnenand 16 d 8 D van de Berg 1 j 11 9 M Schouten 4 j Sm I Cats 7 j 11 ra J Lafebrr 77 J ONDEKTItüUnD 9 April J van he iHcn te Boskoop S7j en J Nobel 27 J C Iluisiiiau 3U j lu C van i L 43 j BÈüK OM niLr r By den lieer Th van Sclionwenburg is nog ingekomen voor de Weduwe Hooff van O ƒ 2 O N N 1 V ƒ 1 K ƒ 1 M ƒ 1 te ramen 6 60 vorige opgaaf 91 23 totaal ƒ 97 73 ADVERTENTIEW Bevallen vnu eene Dochter B SJEUPS Echtgenoote van J C G DUTILH Gouda 9 A pril 1880 t Op den 5n April 1880 overleed onze innig geliefde Moeder en Behnwdmoeder Vrouwe AGNETTA ELISABETH HENDRIKA van DBE MEER VAN KÜKFELER Weduwe vau den Heer ISAAC BOEST van LIMBURG in den ouderdom van ruim 60 jaren Uit aller naam JACOB A ROEST van LIMBURG Gouda 10 April 1880 Wegen buitenUindsche betrekkingen ent heden geplaatst HeJen ontsliep zaplit en kalm onze geliefde Echtgeuo it Vnder eu Behuwdvuder deHeer JOH LAFEBEll iu den ouderdom vnu 77 jaren ac A LAFEBEU Meiiikns F Th LAFEBEB M JAÖOBÖ LtFEBBK J H JACOBS Gouda 9 April 1880 Aan allen die bewijzen gegeven hebben van deelneming gedurende de ziekte en het overlijden van mijn geliefden Echfgenoot BER NARDUS JOANNES WES8ELS betuig ik miJDen hartelykeq d k Gouda W ed B J VfESöELS 10 April 1880 Palms De Zaak wordt op denzelfden voet voortgezet Aan allen die blgken van deelneming gaven bg het overlijden van myu Echtgenoot breng ik ook namens mijne Kinderen en Behnwdkinderen mynen harteli ken dank De Wed A M STRAVER Uirecht 8 April 1880 Damwuk De ondei eteekende betuigt door dezen zjjnen oprechten dank aan zijnen Patroon den WelEd Heer C LAFEBEll Fz voor het CADEAU hem bg gelegenheiijtzyner 25 Jarige Ambtsbetrekking geschonken J VAN ASTEN Gouda 8 April 1880 Aron Sanders herdenkt HEDEN den dag waarop hij voor 25 Jaren by mg in dienst trad Voor onverflanwden gveren trouw en striktste eerlijkheid diene deze hem tot openlijke hulde S S POLAK Gouda 11 April 1830 Borstelfabriekant DIJKGRAAF en HOOGHEEMR DEN van RIJNLAND brengen ter kennisse van de ingelanden dat bg de op 1 April 11 gehouden verkiezingen van 3 Hoofdingalanden en 4 Hoofdingeland plaatsvervanger met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen zijn de volgende Heeren als Iloofdingehnden inhet2edistrictde HeerL JONKER lie G SPRUlJTAzK 10e J GRüENEWEGENTzN al Hoo dingeland pla tsvervangers in het Ie district de Heer A C J uu FA VA0 E 2e Jhr L BUTGER VAN ROZENBURG Ile Mr A A VAN BERGEN IJZENDOORN 16e L KOETSIER Juffrouw BREEBAART vraagt een flinke DIEiVSÏBODE liOon 100 behalve verval Voor een soiled fonds wordt soo ipoeflig moffelijk een active bode gevraagd Ruime verdiensten Zich in persooni te vervoegen bij den Uitgever dezer Courant De ondergetèekeude heeft de eer zijnen geachten Stadgenooteu te berichten dat hij zich belast met het VËRGlJLDEi van GAZ ORNAMENTEN en LAMPEN W J VAN LEEUWEN Spieringstraat F 41 J de JONG AzT7 Mr TIMMERMAN IMTRUMEMEELE ZUIVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Kuipersteeg K 227 Openbare crkoopiiig eii TK G O U D A op DINGSDAG 13en WOENSDAGUAPRIL J880 des vooriiiiddugs ten 9 ure aari het Lokaal wijk K No 255 aan de Peperstraat aldaar van eenen m waaronder eeu CYLINDRR MA XGEL en PERS IJzeren en Houten LEDIKANTEN KASTE X en CHIFFONNIÈRES LINNENGOED MANSen VRÜÜWENKLEEÜIIREN BEDDEN en BEDDENGOED VLOERKLEEDEN en KARPETTEN Gewerkt GOUD en ZILVER eu i Eene partij nieuw AARDEWERK eene partij nieuwe SCHOENEN en LAARZEN enz Voorts eene partij SCHUTTERSÜNIFORMEN en Koperen BLAASINSTRUMENTEN en eene partjj BEHANGSELPAPIEB Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 ure te zien En op DINGSDAG 27 APRIL 1880 des voormiddags ten 9 nre ten sterf huize vanden Heer H van ZANEN aan de Wachterstraat te Gouda van eenen netten 80 iBiI I waaronder eene groote partij GOUD en ZILVERWERK Nadere inlichtingen zgn te bekomen tenkantore van den Notaris W J FORTÜIJNDRO OG LEE VE R te Gouda VOORHANDEN de Nieowste Modellen Gouden en Zilveren Werken eene fraaie Collectie Juweelen Broches Bellen KNOPJESr € tierl emöknaopjc0 Heeren en Üa vies Ringen KRUISJES en BOOTJES alsmede ruim gesorteerd in Gemonteerd CIRISTAL EN GOUDEHHILVEKE HOROLOGIES Onder minzame aanbeveling J AN DE PaVOORT Dubbele Buurt GOUDA REPARATIÊN worden ten spoedigste bewerkstelligd Ope ibai e VrljwlHlse Vcrkooplng TK WADDOXVEEN op dag van Betaling I NOVEMBER 1880 aan de Bouwmanswoning geteekend F No 21 behoorende aan den heer MATTHIJS MOONS staande in den polder Bloemendaal binnen de gemeente Waddinxveen op WOENSDAG den 14 APRIL 1880 des voormiddags ten 10 ure ten overstaan van den Notaris Mr I = MOLENAAR te Waddin veeen van 37 BKSTE MKLIÏKOEIJEV gekalfd of aan de Uring ti Vdai koeijen Voorts Een Tentwag entje en eenSpeelwagen op veeren eenigeSchouwen benevens eenig Huisraad en Meubelen Bouw enMelkgereedschap pen voornamelijk bestaande in Stfcren Kuipen Emmers Vloten Rieken Graven Schoppen en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden Betaling der Kooppenningen van koopen boven de 10 op den 1 NOVEMBER 1880 mits soliede borgen stellend teïi genoege van den Verkooper Koopen van en beneden de 10 en de onkosten contant Nadere infonnatiën geelt de Notaris Mr I i MOLENAAR voornoemd