Goudsche Courant, woensdag 14 april 1880

goedgekeurd lïe hervorming der ma iatraluur de reorfiiiuisatie van het lager onderwijs enz In den Senaat Eal het wetsontwerp betreifeude ile afschalHiig d r aalinoereniers bij hev leger in behandeling komen Uit onderwerp tal stellig een levendig deb tt uitlu4ken dooh waareehijnlijk niet zoo onstuimig als dat over de dfcreten van 29 Maart betreffi nile de nieterkende genootschappen indien het allh itis De Builsche Kijksdag heeft Vrijdag de twee eerste artikeleu der wet op de legersterkte na VLrwerpiug van alle araenderoenteii bij tweede lezing aaiigenoineu xootds z door de Ouinmissie vau rapporteurs was gewijzigd Na al hetgeen reeds bij de eerste lez ng n vervolgens in de zittingen der Oorainissie voor Cn tegün et ontwerp wie aangevoerd was het te ervvacbten bt le aigeme ie bcschuuwiugen geen Jiieuwe gezichlspiiuten zouden opleveren Het resultaat was dat rt 1 witariu de slerkte op voet van vrede voof den lijd van zeven jaar werd bepaald op 423 874 iïu plaats van op 1 percent der bevolkioii doch niet niet ifibegrip der zoogenaamde eajiwige vrijwilligers met lö6 tegen i G stemmen aangenomen watn iia art 3 volgens hetwelk de nfanterie id btfltaan it 5 S bataljons de rijdende artillerie uit 3 1 0 b ilterijen de nrliUerie te voel nit 31 en het korps mineurs en sappiurs uit 19 bataljons insgelijks werd vasigeslelil Iu de Ooslenrijksdhe vertegenwoordiging is dezer Jages eejie red gehoniliii lie eenige aaudacht verdient omdut ze kan worden beschouwd als het programma van een toekomstig ministerie van financiën Als zoodanig toch wordt de preker dr Tiener Trq alg ineeu bcsehovnd Hij ontivikkeMe de stelling kt luea te vergeefs het venwieht der begrooting zon zoeken te herstellen door pogingen tot bezuiniging daar integemleel zoowel voor s laitds verdediging als voor verbetering der middelen van verkeer nog voortdurend uieowe uitgaven zouden werden gevorderd Dit zoo zijnde moet men tracliten naar vermeerdering dar inkomsten wat slechts geschieden kan door eene afdoende hervorming der belastingen Wat hij dnrouder verstond werd uitvoerig door hem ontwikkdd maar voor het oogeublik zal voldoende weien aan te stippen dat hij vooral heil zag in een algemeeue inkomsteubelastiug gepaard met aeeijosen op gedistilleerd Vooral de regeling dezer aecgusen ia thans iu Oostenrijk naar zijn gevoelen h ultnemeudheid slecht Indien Oostenrijk slechts de helft gebruikt van de hoeveelheid suiker die Buitsehlaud blijkt te behoeven moest de opbrengst de rechten 10 millioeu zijn in stede van 1 gelijk nu overtehiet na aftrek vau hetgeen bij uitvoer wordt vergoed Reeds alleen door bij deze beide artikeleu de noodige verbetering in te voeren zou het tekort kunnen worden gedekt De tegenwoonlige regeering eobter scheen dit vraagstuk niet aan te durven daar zij haar heil zocht in allerlei kleine maatregelen die ten slotte volstrekt niet aan de verwachting beantwoordden BINNENLAND GOÜD 13 April 188U Aan het te Utrecht by de MuatschappQ tot expl Tan itaatsspoorw gehouden surnumerairs examen namen 28 sollicitanten deel Ouder hen die slaagden behoort de heer C H Cosijn alhier De Nederlaudsche Eijnspoorwegma itschappij heeft naar wy vernemen van haar voornemen tot het maken eener kortere spoorwegverbinding tussohen Botterdam en s Graveiiliage in de gemeente Moordrecht afgezien tengevolge van nioeilijliheden aau de uitvociing van dit plan iu den weg gelegd mi Het bestuur der kweekschool voor zeevaart te Leiden heeft bertoht dat op Maandag 26 dezer s mur rens 9 uur ia voornoemde inrichting eene keuring zal pl iats hebben van jongens tussohen 14 j en Itija ir dieeene verbintenis in s rijks zeedienst wenschin aan te gaan Onbevaren pnrsonen boven de 16 jaar worden voorloopig uiet meer aangenomen Het feest Moordrecht ter eere van den nieuwen Burgemeester waarover wij in ons vorig nr een en ander mededet Iden Is Zaterdag geheel naar wensch geslaagd Hel geheele dorp was met vlaggen versierd Op de grens der gemeente werd de beei A C Snel bij syne terugkomst na zijne beëediging ontvangen door eene oommissie uit de ingezetenen met eene eerewaoht te paard vooiafgegaan door de muziek der bniaren nit den Haag Het raadhuis as smaakvol versierd Onmiddellijj nadh aankomst had de installatie plaats waarbij de heel G H Tan Honweningen Gz den Buigemeester uartelijk toesprak Na sluiting der raadszitting riep dt Feestcommissie bij monde van den heer i vV G van M utnen namens de ingezetenen hem een welkom toe en betuigde evenals de heer van llouweningej ill de raadszitiiiig had gedaan welke goetle verwaciitiiig Moordrecht van zijn nieuwen but geinfester heeft Op beide toespraken werd op gcvoelvülle wijze geantwoord Nadat er receptie op het llaadhuis as gehouden die druk bezocht was bracht du liurgeineestir niet den oud Burgemcester en zijne familie de leden van den lliad en de fecst ooininissie een bezoek aan de smaakvol versierde school w car de opgetogen jeugd hem wachtte De weg da irheen werd door net gekleede meisjes bestrjuiJ met groen en bloemen De school was vol belangstellenden Onder muziek trad hij binneu De zangen der schoolkinderen waren levendig en schoon Dn hoofdonderwijzer de heer G B Lalleman richtte een warme toespraak tot den nieuwen burgemeester en druj te uit hoe het hem een genot en eere was dat een oud lcerliug tot de belangrijke betrekking van burgemeester geroepen was van wien hg tevens zekei was ook ecu voorstander van onderwijs te zullen vinden J e burgemeester verklaarde in ziju antwoord dat hij de bevordering van onderwijs tot zijne schoonste taak zou rekenen De leestcommissie begaf zich nu naar den oud Burgemeester en dankte namens de ingezeteueu by monde van den heer J W G van Maaneu hem voor het goede dat hij in zijne betrekking gedaan heeft Hierna gingen al de schoolkinderen in feestelijken optocht voorafgegaan door de muziek gevolgd door een zangkorps en begeleid door honderden naar de woning van den oud burgemeester den heer I J Snel om deren eerst door hunnen onderwijzer en daarop door hun zang te danken voor hetgeen hij voor het onderwijs gedaan had Treffend schoon was ook dit gedeelte der feestviering Ook daar klonken krachtig de tonen der zangers Des avonds had er muziekuitvoering door de huzaren plaats terwyl het raadhui siecLjk verlicht was Nadat de Burgemeester en de a etredene weder naar het raadhuis geleid waren had er met verlichting een optocht der zangers plaats die op het raadhuis onder afwisseling van muziek feestliederen zougen die met belangstelling aangehoord en uitgevoerd werdeu onder de leiding van dea hevr vah Helden uit Gouda Eene overgroote raeuigte was op het dorp in beweging en alles getuigde van een vroolijke stemming Ook het samenzijn op de raadzaal was recht feestelijk Onder e aangenaunute indrukken scheidden de feestvierenden De conclusie vaft het rapport der commissie tot onderzoek der geloofsbrieven van den heer Bastert luidt aldus den heer mitiister van binnenlandsche zaken uit te noodigen aai de kamer te willen overleggen een authentiek en volledig afschrift vau de kiezerslijst der gemeente llunnelen die bij de verkiezing voor deze kamer van 4 Jlovember 11 tot richtsnoer voor de toelating tot de stembus heeft gestrekt een authentiek en volledig afschrift van de bekendmaking dier lijst volgens art 10 en 31 der kieswet de lijst van hen die te Hanneleu gestemd hebbeu deu 4den November II en al de andere stukken die auu de kamer zijn overgelegd tot voldoening aan haar besluit den 22sten September II betrekkelijk de geloofsbrieven van den heer baron du Tour en daarbij aan de kamer te willen medcdeelen hetgeen hij overigens nog voor de aauhaugige vraag Tan gewicht acht Statën Generaal ïwkeuk k heu zitting van 12 April 1880 In deze zitting is de conventie in zake het kanaal van Ter Neuzen aangenomen met 55 tegen 7 stemmen nauat de ministers van buitenlandsche zaken van fiiianoieli en van waterstaat die uitvoerig hadden verdedigd en de eerstgenoemde had verzekerd dnt het traclaat van 1867 en speciaal art 8 door de Nederlaudsche en de Belgische regeeringen als bindend wordt beschouwd Heden was bet ontwerp betreffende de postspaarbauken aan de orde Het bestuur van het 32e Nederland oh laudhuishoudkundig ooi gre8 dat in 1879 te sHertogen bosch is gehouden heeft zich tot den Minister van financiën gewend naar aanleiding der op dot congres behandelde vraag Hoe moeten de rechten die geheven worden op den eigendoms overgang van onroerende goederen beschouwd worden in verband met de belangen van den landbouw c a Na debat over dat punt was met algcmeene stemmen besloten te gelegener tijd zóó aan de Eegeering als nan de Volksvertegenwoordiging een adres te zenden waarin nader zal worden aangetoond welke nadeelen door de overgangsrechten geheven wordende op verkoop ruiling en scheiding van onroerend goed aan den landbouw en verwante takken van bedrijf worden berokkend en waarin met nadruk de wensch zal wordeu uitgesproken dat in elk geval de rechten op ruilingen zoodra mogelijk afgeschaft worden Na op dit besluit met vermelding van eeuige uadere gegevens te hebben gewezen vestigt het Bestuur Ie aandacht van iii i Minister op Ie volgende punten waarop men in ile ïfyieel iigs zittingen van het Congres vóural het licht deed valleu lo de hinderpalen die aan den verkoop vau onroerend goed door de registratie en andere daarmede in verb p d staatide b la tiir en worden inden weg gelegd en Is nii 1 v lt i uu gevuig ila irv m de beleinmering van den overgang van bedoeld goed in handen van hem die het tot den hoogst inogtlijken graad van vruclub tarheid zoo in huedaniglteid als in hoeveelheid zud kunnen opvoeren 2o de belemmering die de ruilingen deze roor den landbouw c a in den regel zoo nuttige en vaak zoo noodige schikkingen door gemelde heffing ondervinden de vele verbeteringen die daardoor wordeu tegengehouden en de stijging der productiekosten die er uiet zelden het gevolg van is 3o de soms zeer uadeelige versnippering van deu bodem die bet overbedeelingsrecht b j boedelschuidiug met aaukleve van dien dikwijls teweegbrengt en de vernietiging van kleinen grondeigendom waartoe zij ten slotte in strijd met maatschappelgke eu staatkundige belangen eveneens leidt de vermeerdering van het landbouw prolelariaat die er uit kan voortvloeien 4o de bevordering door het heffen der meerbedoelde belasting vau het toch reeds te betreuren streven om het kapitaal iu plaats van in rechten op den grond die er zooveel behoefte aau heeft iu effecten en dergelijke waarde te beleggen Niuir aanleiding van een en ander wordt mitsdien aan deu iMinister verzocht het daarheen te willen leiden dat Xeerlaiid s landbouw c a die belangrijke takken van volksbcdryf en volkswelvaart zoodra mogelijk van een drukkende last geheel of gedeeltelijk worden ontheven Keu breide schare was Zondag ochtend op £ ikeu Duinen te s Uravenhage zamengekoineu om de plechtige onthulling vau het monument op vau Zeggelen s graf bij Ie wonen Niet alleen haddeu tal van llaagsche letterkundige en nyrerheidsvereenigingen zich door oommissicn laten vertegenwoordigen maar boveudieu hadden er zich tal van peisoneu uit ulle standen der maatschappij letterkundigen industriëlen en werklieden vereenigd om deu geliefden volksdichter een laatste huldeblijk te brengen Door den vooizitler van de commissie van liet monument den heer A L H Isiug Werd hel gedeukteekeu aan de weduwe de kindereu en nabestaaudeu der ontslapeue dvergedrageu met een gevoelvolle eu van diepe waardering getuigende rede Diep geroerd dankte namens de weduwe en de nabestaanden de heer Loosjes uit Haarlem allen die tot dit blyk van waardeeriug hadden medegewerkt Met innige aandoening bezichtigden de weduwe en nabestaanden deu grafsteen en legden er een tweetal im mortellenkransen op neder De groole plannen voor verbouwing en nitbrei ding tan het llollandsohe spoorwegstation te s U ige üijn naar bet v Z H verneemi na door de Uegeering te zijn goedgekeurd uu bij het gemeentebestuur in onderzoek Het nieuwe station blijft volgens het ontwerp op de oude plaats maar de lok diteit wordt geheel gewijzigd De voornaamste verbetering is wel dat de reizigers niet meer de rails zullen moeten oversteken maar door tunnels onder de rails door van de perrons het statiousgebouw zullen verlaten gelijkvloers met bet pes der straal terwijl men langs een soort vau terrail of gloeiende square naarde l óiuge van het station gaat Een en ander wordt mogelyk doordien de weg aan het station ongeveer 1 70 M wordt verhoogd waardoor dan tevens de passage over de rails aau deu Kijsvtijksohen weg vervalt daar die straatweg nu de luntielsgewijzc onder deu spoorweg door zal loopeii Het derde voordeel van die verhooging geniet de scheepvaart Immers ook de brug over de Vliet zal iu het genot daarvan deelen tot de hoogte van Geest en Hoorubruggen verhoogd wordeu eu ofschoon in ee i vaste brug veranderd dan voor de schepen hoegenaamd geeu oponthoud meer veroorzaken De Jachtvereeniging Nimrod heeft voor 26 27 en 28 Juni a s te Haarlem eene internationale tentoonstelling voor honden uitgeschreven De regelingscommissie waarvan de burgemeester Jordeas cerevoorzitter is bestaat uit de heeren F baron van Tuijll van Serooskerken president F van den Berg jhr i W Boreel van Hoogelanden W M A baron van Hoeckeren van Enjihuizeu A van Lennep Joh Leur jhr van Merlen jhr L Michiels van Kessenich lames Smith mr P C Visser i J von der Vliet l h baron van Zuglen van Nyevelt en jhr O J W A L Mock secretaris het hoofdbestuur bestaat uit de heeren J Blias Hocke V H lloltzraan mr H P Berlago en J Leembruggen terwijl voor de keutingacominissie 18 heeren zyn uitgenoodigd Het nitgebrei Ie pr jgramm i bevat 25 nos voor Je jachihonden deze zijn venleeld iu o drijfhonden i staande honlen c honden voor audi re jaclitdoeleindeu en d honden ilie neds eerste prijzen op tentoonstellingen beha il i In ijb n De afd niet jachthonden bu al i i ujs De Diaiia prtjs e ii gouJcn b Ur is door den voorzitter en di ii ivieedeu vjurziuM uitgilu jfd oor j ichthonilen die een ecrsieu prys beh iald hebben en later bewijzen dat zij de vert ineliten va i een goeden jachthond bezitten waarbij hoofdzakelgk op neus flankeereu en appel gelet zal worden eigenschappen die op de jacht boven fraaie vormeu verkozen worden en zelfs onontbeerlijk zijn Ben nieuw staaltje van den hedendaagschen vooruitgang wordt volgens bet weekbl iet Nieuwe uit Keulen gemeld Men weet dat de radijsjes die een fraai rooden rand hebben of geheel rood zijn er aangenamer uitzien dan de geheel witte Kaa deu smaak doet het wel niets maar het oog wil ook wat hebben Welnu men verft in Keulen de nuiysjes met aniline rood Best is dat juist niet voor de maag van den verbruiker maar des te beter voor den beurs vau deu verwer lie leueo van Pabriekaek ir H A Li den van qe Eene commissie samengesteld uit de heeren dr J Th Moutou en mr G Royaards alt leden vau de Vereeniging tot bevordering van Fabrieka Handwerksnijverheid iu Nederland mr Hamelberg en A F L dcboer als ledei Maatschappij lot bevordering van Nijverheid B H Heldt en J Weelink als ledeu van bet Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond eu mr H B Greven eu mr N G l ierson als leden van de Maatschappij tot Nat van t Algemeen beeft overeenkomstig de opdracht van eerstgenoemde Vereeniging in hare vergadering van 7 en 8 Augustus 1878 gegeven rapport uitgebracht over de vraag In hoever de invoering eener wet op den arbeid in Nederland wenschelyk is Bij het stellen dier vraag werd vooral op de Duitsche Gewerbeordnuug gewezen doch de commissie wilde liever zich in haar advies beperken te meer omdat Nederland op het gebied dier regelingen uog teer acbterlyk is eu het alvorens men zich met zooveel vraagstukken over wier nut en doelmatigheid zelfs nog geene gevestigde meening bestaat bezighoudt wenschelijk is eerst de gebrekkige wet van 1874 te vrrbele cn De commissie hield zich dus alleen bezig met de Traag Hoe moet de wet op deu kinderarbeid worden verbeterd Voornamelijk heeft zy daarbij gebruik gemaakt van de gegevens omtrent de werking dier wel welke de heer mr A Kerdijk indertijd heeft bgtengebracht en iu de Vriige dei Tijdi gepubliceerd In haar rapport komt de commissie o a tot de volgende conclusiën Veldarbeid van kinderen beneden de 12 jaar moet worden verboden Het verbod kan door Gedeputeerde Staten onder voorlichting van den Gemeenteraad en vau deu betrokken ambtenaar gedurende een aantal weken s jaars worden opgeheven voor die gemeenten waar de landbouwwerkzaaitiheden van dien aard zijn dat zij het toelaten der uilzooderiug onvermijdelijk maken Echter met dien verstande dat veldarbeid onvoorwaardelijk verboden blijft aan kinderen beneden de 8 jaar aau kindaren voor wier gestel die arbeid nadeelig is aan kinderen die in deu tijd des jaars waarin die arbeid uiet vergund is niet getrouw de school bezoeken luduslrieele arbeid moet verboden worden aan zwakke en gebrekkig ontwikkelde kinderen beneden de 16 jaar In het algemeen moet tegen misbruik ecu repressief toezicht waken doch een voorafgaand medisch attest moet geëischt worden voor kindereu werkzaam in zekere inrichtingen die door een regeeringsbesluit daarvoor worden aangewezen en dus onder preventief toezicht worden geplaatst De industrieele arbeid van kinderen lusscheu de 12 en 16 jaren moet aan bepaalde uren worden gebonden Voor kinderen beueden de 14 jaar moet byv de arbeidsdag nooit eerder dan om C uur beginnen en nooit later dan om 7 uur eindigen Aan kinderen tussohen de 14 en 16 jaar mag nachtwerk slechts vergund worden in gevallen van gebleken noodzakelijkheid en in fnbriekeii waar de vuren nooit worden uitgebluioht Omtrent het nachtwerk vau ouderen zullen ook bepalingen noodig zijn doch die behooren niet iu eene wet op den kinderarbeid Ie huis Sommige werkzaamheden moeten bepaald verboden worden llegeling van deu werktyd en bevordering van Bohoolbezoek zou moeien plaats hebben op een wijze die zwermt naar het Engelsche half time system waarvan de volledige toepassing dir commissie voorkomt bij ons onmogelijk te zijn vooral omdat wy geen geheel industrieele steden of wijken van Bieden kennen zooals Engeland Zij wensobt ongeveer het volgende te hipileii lo voor I kindiren ouiler de 14 jaren die in hunne vrije Uien de school bezoeken moei de werkdag of I Ie half één des middags eindigen of eerst op dat I uur een aanvang nemen en tusacheuujds inoc leu zy een half uur rust jeniiten io loor kiiidtreu vau dezwt leeftijd die om dm andirm dag uLrken moet de werkiij 1 eiiiiligui uiii rlijk 12 uieu nadat hij b gouucu is de rusttijd bedrage in het geheel 3 uren 3o kindtreu ouder de 1 1 jaar i ie geene school bezoeken mogen dagelijks niet meer dan 9 uren werken 4o kinderen boven de 14 maar beneden de 16 jaar mogen slechts lO j uur per etmaal werken 6o geen kind beneden de 16 jaar mag langer achtereen arbeiden dan 5 uren Ten ei iida eene afdoende regeling van den kiuderarbeid te verkrijgen en wat niet minder nood zakelijk is deze regeling gelijken tred te doen bonken met de veranderde behoeften is aanstelling van rijksiuspecteurs noodig Jaarverslag van het Uulp Vrouwen Comlté het Koode Kruis alhier Tot ons innig leedwezen moeten wy dit verslag aanvangen met de vermelding van het overlijden onzer hooggeachte Presidente Mevrouw A E II BOEST VAN LlMBÜBG VAN DEtt MeEB VA N KufFELEE Hoe groot dat verlies is znlleu vooral de Leden en Begunstigers binnen de stad beseffen die sedert 7 jaren weten met hoeveel weiwillenden ijver en ware belaugstelling onze Presidente zich wijdde aan de belaugeu van bet Btmle Kruu Immer bereid ons Bestuur met kalinen ernst te leiden en raad te geven maakte zij de samenwerking eenswillend Het is ons eene behoefte openlijk hulde te brengen aan hare nagedachtenis Hare werkzame vriendelijke geest blyve ouder ons voortleven eu openbare zich door ons streven om Ilarer waardig ous te wijden aau de belangen véa ons Comité Wilt daartoe waarde Leden eu Begunstigers ous blijren steum n met nwe ware belangstelling Daar onze Algeraeene Vergaderingen door weinig of geen Leden bezocht werden nam ons Bestuur 28 Maart 1879 het besluit die aU uiet meer noodig te beschouwen en ons verslag iu de Goudacie Courant welwillend opgenomen voldoende te achten Onze geachte Leden en Begunstigers wordeu evenwel beleefd verzocht zich tot ons te willen weudeu wanneer meerdere inlichtiugen door heu machten worden verlangd Met daukbaarheid bieden wy U het verslag van de werkzaamheden in het zevende jaar aan De belangstelling vau velen zoowel buiten als binnen de stad bg voortdi ring oudervonden stellen wy op hoogen prys daar die ons zoo hoog noodig is om voort te kuuneo gaan wet versterkende middelen uit te reiken en zoo mogelyk hulp te verkenen daar waar het volgens opgave van H H Geneeskundigen noodig wordt geacht Miuder belangstelling ondervindt totnogtoe onze oyzoudere kas waaruit aan lijdende persoueu hulp wordt verleend Wy waardeereu zeer de deelueming van die Ledeu en Begunstigers die door hunne giften bewijs gaven het goede doel der bijzondere kas te erkennen doch zonder meerdere oudersteuuing zouden wy tot ons leedwezen verplicht worden ons voortaau Alleen te bepalen tot herstellende zieken en voor uiet langer dau zes weken te bedeelen Zy die met den treurlgeu toestaud van behoeftige lijdenden bekend zijn zulleu begrijpen hoeveel moeite het ons zou kusten dit besluit te nemen Mocht het door ruimere deelneming kunnen worden voorkomen Boven de gewone contributie over 1879 mochten wij voor het Soode Kruis de volgende welkome giften ontvangen van mej S van Kempen Ie Zeist ƒ 9 van mej A Verhogen te Amersfoort ƒ 2 47 vau mej N Bruin te Voor de bijzondere kas werd ons Bestuur verblijd door giften vun ƒ 20 ƒ 7 50 en ƒ 1 50 Iu het vertrouwen dat deze goede voorbeelden navolging mogen vinden bevelen wy ons voor elke gift heizij iu geld ietzij in oud linnen pluksel of ueteldoek beleefdelgk aan Daarenboven ontvingen wij van de Commissie tot leniging van den buitengewoneu nood der armeu in dezen winter ƒ 103 96 ter tegemoetkoming iu de vele uitgaven voor de talrijke zieken Het getal I iedeu bedroeg ia 1879 328 waaronder 17 buiten de stad De zieken werden geregeld met ijver en liefde bezocht zooveel mogelijk werd hulp verleend en van het voorhauden materieel werd waar het noodig was in gebruik gegeven De vier Bestuursleden werden als vorige jaren voorzien van turf kolen en broodkaortjes en ieder vau twee soeplijsteu Heel gaarne worden die door haar ontvangen en iiitgereikt waar door ziekte zóó veel ontbreekt Op aanvrage tan IlII Oei ceskuediïen kregen wij 113 zii keu ttr lerzjiging laa Ina wtrJ n niigereikt 3560 ons rundvletsc 1058 lijireii 15S kilo brood b suepiijs eii 3 fl bt 83eiiyap 3 fl wijn 3 mud kolen 1320 turven 1 bos stroo 1 vel watten 6 pond zeegras Eeuig materieel werd door ons aangekocht Van het oude werd het een en ander hersteld Door het Hoofd Comité der Nederlaudsche Verceuigiug ontvingen wij geregeld uitvoerige berichten en verslagen der handelingen ten dienste van het CentraalComitc in Indië Den 15u Mei werd door de Penningmeesterea mej G W de Jong het 1 der contributie aau deu Penningmeester va het Hoofd Comité overgemaakt De rekening is nageziec goedgekeurd en géteekend door Mevrouw M E Havi kamp Bege MASXCALDEMEUEtt eu Mevrouw Wed W WeeninkVAN Eavesteun Gaarne brengen wij ten slotte openlijk bnien welgemeeudeu dank voor de oudervonden belangstelling eu voegen daarbij eene dringende aanbeveling voor de toekomst Betrekkelijk weinig konden wy doen om onze zieke hulpbehoevende stadgeuooten hulp te verleeuen Velen zijn er daarentegen wier namen nog niet op de Ledenlijst staan en voor wie de zóó laag mogelijk gestelde contributie jaarlijks minstens 1 toch geen beletsel kan zijn Mooht het volgend jaarverslag eene eene belangrijke TBtmeerdering van Ledeu aanwijzen Het Bestuur Mej G W BE Jong Peiixitiffineeitereête n C SaLTZEK Seeretarene Mevr I TAN LïEE ViSSEE J Mej C M E DuTiLH j Baüntrê n 1 M SiiLTZEs I lede u M E J W Hatebeamp Begemasn Afloop van Openbare Verkoopingen vau Onroerende Goederen VEILING 12 April 1880 Huil en Erf te Gouda aan de Boelekade S No 83 kooper A de Bruijo voor ƒ 1020 Dito tusschen het Plantsoen en de Nieuwe Haven N No 310 k J Smit voor ƒ 780 Dito aau de Lazarussteeg O ÉfilbtS k F Tan Mensch voor ƒ 340 ÊÊ Dito als voren O No 538 T KBül voor ƒ 365 Dito op het Wees Erf L No 128 k T de JongCz voor ƒ 610 Dito als voren L No 126 k J 0 Sibbes voor ƒ 620 T=OLia IB Gevonden eu aan het Bureau van Politie gedeponeerd 2 stukjes Baad een Klasje en een sirengeije Garen STAAT VAN BBIEVEN geadresseerd aafi Onbekenden gedurende Ie helft der maand Maart 1880 uit Gouda verzouden en door tusschenkomst vau het Postkantoor aldaar terug te bekomen Mej M Jansen Bleiswijk J Jansen Dordrecht B Schakel Gouda P Kreuk s Gravenhage P Tul Karreweteriüg Wed C Brouwer Dr Sassen eu K Wesbroek ollen Rotterdam Uit Haasteecht A H Koster Amsterdam Uil Wadbinxveen G Hofstee Bleiswijk P Belaerts ülreilAt Uil Zevenhuizen H Verweij Haastrecht Oouda den lOn April 1880 De Directeur v h Postkantoor te Goada Van KBUIJNE Burgerlijke 9tand GEBOUEN 9 tpril Johannes Petrol ou rs P T den Riet en K 1 Verhoek 10 Catharina Jobannfl oudcra P J van der Want en K Mul Jl Aotonie uders P Rielkerk en M de Jong Uendrika oudera H 1 dejcni eu H Lorjé Niza Coroelis ouders J L van Ëjjk en P tan WiugerdcD Eliiabeth ouders P Souffré en A de Gruljl 12 Dirk OVEKLEDE N 9 April J vau 8 s 8 w 1 H Keebeen 29 j