Goudsche Courant, vrijdag 16 april 1880

Vrijdag 16 Ai ril N 2440 1880 GOUDSCHE COURAW Nieuws en Advcrlenlieblad voor Gouda en Omslreken De inzendlnK van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Ó De Oudergeteekende heeft de eer zgne geachte Clientèle en Stadgenooten te gj berichten dat hjj op heden zjjne Winkel heeft VEBPLAAT8X naar de ADVERTENTIÊN Op den 5 April 1880 overleed onze innig geliefde Moeder en Behuwdmoeder Vrouwe AGNETTA ELISABETH HENDKIKA tan OER MEER VAN KÜFFELEE Weduwe van den Heer ISAAC ROEST van LIMBL HG in den ouderdom van ruim 60 jaren üit aller naam JACOB A ROEST van LIMBURG üouda 10 April 1880 Wegens huitenlandsclie heirehkingen erst heden c e tlaatsL Beden overleed na een langdurig Igden mijn geliefde Zoon JAKOB JAN van heb LEE in den leeftjjd vau 22 jaren K KONING Wed van DEii Lee Gmda 10 April I08O Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming ondervonden Ijij het smartelijk verlies van mijneu geliefden Echtgenoot betuig ik ook namens mijne Kindereu en Behnwdkinderen miJQ innigen dank Wed T J LÜGTHART Wout Gx uda 12 April 1880 FAFMABEIEANTElf TE KOOP AANGEBODEN Twee nieuive WMIJFJiAKKJEN slechis één jaar gebruikt lang 2 40 M brted 1 10 M geheel compleet met zware rollen Een koperen KBTEL hoog 1 30 c M wijd 94 c M benevens PERSEN KUIPKACHEL8 VORMEN VILTEN een IJzeren PAPIER WA LS VIJGE TOUW en verdere Papiermakersgereedschappen Te bevragen bij va n LOHÜIZEN Co te Vaataen PHOTOGÈAPÏÏIE vitsliittend in Kooldruk SPECIALE INRICHTING voor zeer fijne vergrootingen ONVERANDERLIJKE PORTRETTEN F Uarting Oosthiivcn B 14 Lledcrtafel APOLLO If op ZONDAG 18 APRIL 1880 des avonds ten 7 üre in de Sociëteit Ona Genoegen J H KIEBERT markt goüda maakt bekend dat zijn Atelier VAN AP HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 unr tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding i SLUn en MAAGPILLK SCHREUDER S PILLEN zijn MAAGVERSTERKEND zacht LAXEREND bijzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de SPIJSVERTEERINQ 32 Ct per doos verkrggbaar te GOUDA alleen hg L SCHENK JilijsKHJk S v d Krnnls jStoiwp Wed Zijilerlaan HaaitrecitK OoiierMoglZevenAuizen A Prins Moordrecht G H Po9t eu de bekende depots Men wachte zlcb voor namaaksels IKT Elk doosje is ewikkelll in een billet met de IllUUUteekeililljlf van den vervHiirdiger J J SchreUder Apotheker QOODA DbUK van A BaiNKMAS Specialiteit in Nouveautés D SAMSOM O NTVANGEN in zeer ruime keuze de nieuwste FRANSCHE MODELLEN Dames en Eindermantels in de meest mogelijke verscheidenheid PApJES EN DEMI SAISOFS VOOE JON ENS Zwarte Zijde en Japonstoffen GOEDlJOTETELDOEZENEuLmGERIES Prijken zijn allen genoteerd in coiicHrrenlle met Parijs Stalen worden op aanvrag e franco toegezonden I Aanbevelend h VAN SANTEN ge e e EN Maniifacturcn S E ERS en Gemaakte Kleederen BUKSKIN BROEKEN van af Vier Gulden LAKEN en BUKSKIN JASSEN POLIT S DEMISAISONS LINNEN PAKJES DRILS in alle Soorten niet van klenr veranderende worden direct na verkiezing van het stnk afgeleverd Zeer voordeelig e Prijzen BE im m mmmmm m m Alkalische Tliermen van een bjjzonder groot Litium Gehalte Geneesheer Dr med I £ M AHK gedurende den winter te Widêbaden J cA Jpiszure sedimenten Catarrh van de respiratie digeatie en piswerfctmgen Jtheitmatiamen Driak en Badkuur Electriciteit Massage 5 ft I Cd WIJDSTEAAT A N 42 Bericht ook tevens de ontv angst van de nieuwst JAPONSTOFFEN NETEL 3 DOBKEpj VTITTE GOEDEREN enz enz enz D I UEd Dw Dienaar C Zich beleefdeljjk aanbevelende met de meeste achting ei Luc W Kohlbrugge I Op Jning van het Seiz oen den IS Mei e k BEDDEiX EN DEKEiXS De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DIN3DAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 EOEPOKmEKTIlTG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Guuda brengeo Ier aX emetüt keunii dat geregeld eiken Uin ag en Vrijdag ten 9 a nur ia het Oasthois gelrgenbeid zal beslaan om zich toitelooê te doen ineiiteu en herineuten Gouda den 16 April 1S80 Burgemeeater en Wethonden voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Seoretarif BROUWER Parlementaire Werkzaamheden De overeenkomst met België was Vrgdagbg de Vertegenwoordiging aan de orde een overeenkomst die door den een eenvoudig als een welwillendheid jegens een buarman door den ander als hoogst voordeelig door een derden eindelijk ala hoogst nadeelig en in strijd met s lands belang beschouwd werd Geen wonder dan ook dat één zitting niet voldoende wus om de overeenkomst die de goedkeuring der Belgische vertegenwoordigers reeds had mogen verwerven ook hier te doen goedkeuren De heer de Jonge meende dat Terneuzen zeer benadeeld zon worden als het kanaal naar Gent zóó werd verbeterd dat schepen met ongebroken lading uit zee naar Gent konden gaan Nu had men te Terneuzen het voordeel van het overladen en dat zou dan ophouden Blijkens een adres deelde het gemeentebestuur van Terneuzen dit bezwaar niet en dit zal toch wel het best met de wenschen en behoeften der bevolking bekend zjju Het overnemen van een gedeelte van den Belgischen Centraalspoorweg was volgens spreker niet gemotiveerd in één woord alle bepalingen der overeenkomst vonden bij hem heftige bestrijding Anders dacht de beer Lentiug volgens hem blijven de vroegere overeenkomsten omtrent de tarieven van kracht en wat Terneuzen betreft het gaat toch niet aalu Gent van de Zee af te sluiten ter wille van een gemeente als Terneuzen die bovendien volstrekt op het medelijden niet gesteld blijkt Om vflf redenen is de heer Gratama nu voor de conventie die by in 1874 heeft bestreden Van meer gewicht zal zeker de redevoering van den anderen afgevaardigde uit het District waartoe Terneuzen behoort geagjit zijn de heer van Eek toch stond Ijjnrecht tegenover den heer de Jonge nu dit is reeds meermalen het geval geweest hij beschouwde de gehcele conventie als een eenvoudige zaak als een vriendschapsdieust dien de ueiio buuruiun aan den anderen bewijst Alleen de Grand Central is volgens spreker het kind der rekening De heer Rutgers van Rozenburg was niet zoo optimistisch gestemd Zijn bezwaren waren van finantieelen en politiekeu aard Hoofdzakelijk drong hij bij de regeeriiig aan op eene verklaring dat door dit verdrag da gunstige spoorwegtarieven niet zonden verloren gaan Ook de heer Keuchenios sloeg op dat aambeeld de zwakke zijde der conventie en had bovendien ernstig bezwaar om 6 millioen uit de schatkist te nemen ter betaling van den Grand Central wat alleen ten voordeele zal komen aan de exploitatie maatschappij Aan het slot der zitting van Vrgdag werd dour den heer de Casembroot een interpellatie aangekondigd omtrent de verhouding van het burgerlijk en militair gezao in Atjeh na de aanstelling van een biu erlijken commissaris naast den militairen bevelhebber De commissie tot onderipek der geloofsbrieven van den heer Bostert heaft in diezelfde zitting voorgesteld de kiezerslijst van Harmeien aan den minister te verzoeken waarlijk te Harmeien heeft men de vertegenwoordiging wat moeite en zorg bereid met die ongelukkige lijsten du Tour beeft men een neddriaag bècorgd n sedert maanden zit het nieuw gekozen lid Bostert in afwachting van hetgeen over hem zal besloten worden In de zitting van Maandag was hoofdzakelijk de regeering aan het woord om de conventie met België te verdedigen De minister van buitenlundsche zaken verklaarde bet als een eer en een voorrecht te beschouwen om de medeverantwoordelijkheid te mogen dragen van deze conventie die de vrucht is van internationaal overleg en niet alleen het gevolg van wederkeerige welwillendheid maar tevens de vervulling eener internationale verplichting tusschen twee naburige bevriende volken Nader zet de minister het doel der conventie uiteen en staat achtereenvolgens bj de aangevoerde bezwaren stil Omtrent het hoofdbez waiir van verschillende sprekers verklaarde de minister dat de bepalingen omtrent de spoorwegtarieven van een vroeger tractaat in stand blijven en deze reeds met 1 Januari 1880 ziJn toepasselijk verklaard op Terneuzen Ten slotte vroeg de minister welk voordeel de verwerping voor Nederland zou hebben en het antwoord was geen voordeel hoegenaamd maar gemis van voordeel daar men dan de spoorwegaansluitiug zou missen waarna men reeds jaren lang vruchteloos heeft uitgezien Door den minister van waterstaat werd nader aangetoond dat Terneuzen geen nadeel van de conventie zal ondervinden ter weerlegging van de bezwaren van den heer de Jonge Was hij vroeger tegen de overname van den Grand Central toen waren de Ijjnen korter en de prijs hooger terwijl de tegenwoordige prijs zeer matig is Een telegram van het gemeentebestuur van Terneuzen ter bestrijding van de bewering dat het zich door iemand zou hebben doen leiden werd voor notificatie aangenomen hoewel de voorzitter verklaarde dat hij in het vervolg geen notitie zou nemen van telegrafische petition als in strijd met de regeling voor de uitoefening van het recht van petitie vastgesteld De minister van financiën belooft eeu onderzoek nuar de kanaalrechten en havengelden Vftft ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Tefnenzen die niet zoo bezwarend kunnen zgn als beweerd is Hg protesteert tegen de beschuldiging dat onze belangen aan het buitenland worden opgeofferd en dat niet gelet wordt op de eer en het belang der kleine gemeenten Nadat de heer Nijst zijn eerste redevoering als kamerlid tot verdediging der conventie had uitgesproken de heer Heijdenrijck zijne erkenteli kheid aan den minister betuigd had voor de afgelegde verklaringen de heer Rutgers van Rozenburg nogmaals bet overnemen van bestaande spoorwegen ten sterkste had afgekeurd en de heeren van Eek en de Jonge hun standpunt in deze zaak nog eens verdedigd hadden werd op voorstel van den heer Keucheaius de discussie gesloten en de conventie met öt tegen 7 steramen goeJgekeurd Dus weder een ongunstig voorloopig verslag gevolgd door de aanneming met overgroote meerderheid Zal ook de minister van finantiën gelukkig genoeg zijn de bezwaren tegen de rentewet weg te nemen als dit ontwerp in openbare discussie komtV Het voorloopig verslag toch somt een menigte bezwaren op die bijna aan de aanneming zoudemloen wanhopen als de rapporteurs ons niet gewend hadden aan een zwartgallige beoordeeling Waarschijnlijk zal spoedig de openbare discussie plaats hebben w int de beantwoording van het voorloopig versla zal zooveel tijd nietvorderen met het oog op de gewenschte spoedige invoering L BÏTÏTËWLAND Bnlli iilandscli Overzli bt De Standard e Daily Telegraph veruemen uu dat het Euiteisciie kubuiet zijii ontslag iiemeu zat oumiddellyk ua den terugkeer der Koningin Vroeger wer I eeu Totuio van wiuitrouwen afgewacht maar ree s ia 1868 heeft meu terecht begrepeu dat dit niiiar tijdverspilling is Lord Beaconsficld toen nog de heer Disnifli had onmiddeUijk uh den uitslag der verkieziugeii eene conferentie met de Koningin Verrolgens werd Kabinetsraad gehouden en daarop verscheen ia de Londensche dogbludeu de verklarihg dat htt ministerie meer iu het algemeen btiaiig meende te handelen door reeds nu af te treden dan de bijeenkomst af te wachten van het Parlement waarin het toch de minderheid soa hebbeu Daarop vormde de heer Gladstone een Kabinet dat in 1 74 op dez lfde wijze aftrad als in 1868 het Torige en lord Beaoonsfield zal tl wel weder dit voorbeeld volgen De zittingen der Algemeene Kaden zijn in bijna al de departementen van rankryk afgeloopen zouder eetiig bt langrijk voorval De meeste minisKrs tyn te Parijd teruggekeerd De wenschen door enkele Algemeene Raden teu opzichte der Maart decretec geuit zullen overeenkomstig de wet eenvoudig nietig worden verklaard helzg ze goed of afkeuring behelzen Door de bisschoppen en verdete hoofden der Fransche geestelijkheid werden aan den president der republiek uclitertenvol eua protesteü tegen de I