Goudsche Courant, vrijdag 16 april 1880

jongste onderwijs deoreleu sericbt welke bijna gelykluidend van argumenten zijn en zich onderscheiden door een opmerkelijke gematigdheid van loon Groüte woorden worden er hijua niet in gebruikt 11 de wettigheid van het standpunt der rtgeering in hare toepassing van de in onbruilf geraakte wetten tegenover de jezuïeten en de niet erkende congregaties wordt er zelfs niet in weersproken Zij sineeken slechts de regeering in het belang van den eeredienst en de vervulling der prii sierlijke verpliehtingen met hare maatregelen niet te ver te l an Misscliien is deze geest van onderwerping an het wereldlijk gezag i iet buiten verband tot den terugtred onlangs tegenover denl ruisisohen staat gedaan door Leo XIII die nu weder bij elegenheid van den 5en geboortedag van prins liisinarok niet verzuimd Iieeft door een eigenhandig sciiryven den rykakanselier xijiie beste wenscben te doen toekomen Men zal zich nog wel herinneren elke v rwachtingen wejden gewekt door eene breve van Z H den Paus aan den aartsbisschop Mclchers waarbij verlof gegeven werd om van do benoeming van geestelijken de Kcgeering in kennis te stellen Men zag daarin een eerste belauy rijke slap tot den vrede maar kwam spoedig daarop tot het besef dat toch nog niet zoo heel veel gewonnen zgn kon daar de toep ssing geheel achterwege bleef Het blijkt nu dat de Üuttwhe regeering dit onmiddellijk Eoo heeft begrepen De Nordd AUg Zeiiung althans deelt nu een besluit mede volgeus hetwelk de Regeering ouder erkenning van s Pausen goede gezindheid mededeelt dat Voorloopig alles bij het onde zal moeten blijven tenzij de bewijzen karnen dat de verklaring van het hoofd der Kerk practisehe gevolgen hebben zal Deze bewijzen nu zjju tot heden niet gekomen n de regeering is dus niet in de gelegenheid gevolg te gev n aan haar voornemen om bij wetgevende inEkCht voorstellen te doen tot verzachting of wegneming van bepalingen die aan de Katholieke kerk hinderlijk mochten schijnen Het is niet zoo heel waarschijnlyk dat in dezen toestand spoedig verandering komt Nadat dagen achtereen in de Oostenrijkschc Kamer door de leden der linkerzijde was gezegd dat zij de i egeering wantrouwden eu door de leden van de rechterüijde dat zij de Eegeering niet wantrouwden kwam het Dinsdag tot eeu steaiming over het dispositiefonds dal beschouwd werd als het scfaibboleth De minister president Taaffc verklaarde vooral dat hij het toestaan van dezen post niet beschouwde als eeu votum van vertrouwen Door die verklaring hoopte de Kegeering wellicht de rechterzijde te winnen en de meerderheid te verkregen Die verwachting werd echter niet verwezenlijkt een deel der rechterzijde voegde zich by de linkerzijde en met een meerderheid v in slechts 2 stemmen 154 tegen 152 viel de post De Regeeriug heeft uu wel gezegd dat zij de aanneming niet beschouwde als een bewijs van vertrouwen raaar niet of zij de verwerping zou opnemen als een motie van wantrouwen Toch kan zij moeilgk anders doen en wat er dan al ïcbeuren is moeilijk te zeggen Met een Miiiisierie uit de meerderheid uit de rechterzijde kau men niet veel aanvangen omdat dit in het Hl n iihnis weder in de minderheid zou blijven en er ook moeielijkheden met Hongarge zouden ontstaan anneer een Slavisch gekleurd Ministerie optrad Ein ander bezwaar is dat men in Oostenrijk sinds 48 al zooveel Ministers heeft verbruikt dat de stof opraakt Gelgk voorzien werd is de Duitsohe bondsraad gezwicht voor het verlangen van prins Bismarok en hcefi hij het met meerderheid van stemmen verworpen voorstel betreffende het zegelrecht op per post overgemaakte quilaiitiën thans aangenomen Dit weinig lieduidende verschil van gevoelen is dua uit den weg geruimd doch nu blijft de quaeslie van de herziening der bonds oonstitutie over die door ditzelfde verschil in t leven is geroepen Een der bonds aten heeft voorgesteld het reglement voor den bondsraad te wijzigen in dien zin dat het recht van substitutie voor de niet bij de stemming aanwezige staten binnen zekere grenzen bepaald en bovendien het systeem van twee lezingen voor alle te nemen besluiten ingevoerd zou worden Dit voorstel is in banden van de vaste commissie voor het reglement gesteld doch Pruisen dal het presidium in den bondsraad bekleedt heeft reed dadelijk verklaard zich zijn gevoelen voor te behouden en te zijner tijd met zelfstandige voorstellen te zullen komen Het is dus de ïn ag of men met eene eenvoudige wijziging van het reglement zal kunnen komen waar de rgkakanselier wezen wil en niet eene herziening der constitutie noodzakelijk zal blijken BINNENLAND GOUD i 15 April 188Ü Door de hoofd commissie van de verloting ten behoeve der watersnoodlgders is bepanll d it de trekking zal aanvangen op Vlaundaa 3 Mei n s Bij dl algenieene watersnood commissie te Amsterdain is weder een bedrag van ƒ 25000 gestort zoodnt door de Anisterdainsohe commissie van de hoofiicominissie voor de algemcene verloting thans iTii som van ƒ 100 000 in ont ang werd genomen Uit het geiiouden overleg van de Amsterilainsche eominissie met de autoriteiten in de geteisterde streken is gebleken dat de toestand van dien aard is dat do liefdailight iil haar taak tegenover de noodlijdenden nog geenszins als geëindigd kan beschouweii Voor de acte in de wiskunde deden gisteren te s Hage 8 caudidaten exiimen 3 werden afgewezen en 2 toegelaten de heeren 11 Bonga irB uit Ridderkerk eu P J Ikkink uit Moordrecht Gisteren werd in deze gemeente een feest gevierd dat in ons blad vermelding verdiont De heer C G van der Garden herdacht toen zijn veertigjarigen dienst als kapitein van de stoomboot de IJssel varende tnsschen Rotterdam en Gouda Reeds in den vroegen morgen voordat do met vlaggen versierde boot naor Rotterdam vertrok daverde de lucht van de feest schoten ter eere van den jubilaris gelost terwgl deze des middags oij zijn terugkomst uit Rotterdam evenzeer welkom werd gehéeten Des avonds ten acht ure kwam een h De heer van der Garden verdient voorzeker een woord van dank voor de wijze waarop hij zijne betrekking waarnam Het publiek dat van de stooinbootdieiLst waaraan de heer van der Garden is verbonden gebruik maakte had alle gelegenheid hem te leeren waardeeren en wij spreken de iioop uit dat de waanl t jubilaris nog langen tgd in zgne betrekking moge werkzaam zijn Gisteren had de plechtige eerste steenlegging plaats van de nieuwe R Cath kerk aan de Goudkade te Waddinxveen Ds J J Bange pred te Klaaswaal is beroepen bij de Hervormde gemeente te Zevenhui en In de zitting der Rotterdamsche Arrondissemen sReclitbank van Dinsdagmorgen werd o a veroordeeld J € V d B wonende te Bodegraven bakkersknecht bekl van verwonding en verbreking van afsluiting tot 16 dagen gev cell en 2 boeten van ƒ 20 en ƒ 8 s Lands mid lelea over de drie eerste maanden dezes jaars hebben opgebracht ƒ 22 118 122 98 zijnde ƒ 311 426 21 a meer dan in hetzelfde tijdvak van 1879 Vis der raming bedroeg ƒ 24 581 620 78 Staten Generaa 1 Eerste Kameb Zitting van 13 April 1880 In deze zitting werd door den voorzitter hulde gebracht aan de nagediicbtenls van den heer van Rbemen van Rhemenshuizen die gedurende 29 jaren lid der vergadering was eu aan die van den hooggewaardeerden griffier der kamer den beer de Jonge Ingekomen zijn de geloofsbrieven van het nieuw benoemde lid den heer van Limburg Stiruni Na onderzoek daarvan werd overeenkomstig het rapport der commissie tot toelating van dien heer besloten Ingekomen is een verzoekschrift van den heer Star Numan oomraies griflier om in aanmerking te komen voor de betrekking van griffier Dit adres werd ter griffie nedergelegd en besloten op eeu nader te bepalen dag over te gaan tot de benoeming vac een griffier Staten Oeneraal Tweede Kamee Zittingen van 13 en 14 April 1880 In de zitting van Dinsdag is de conclusie der commissie om in zake de verkiezing van den heer Bastert de kiezerslijsten van Harmeien aan te vragen aangenomen Na goedkeuring van de overeenkomst met Z K H prins Frederik is de discussie aaugevangen De heeren de Jong Gratama Dgokmeester van Delden en ïeding van Berkhout bestreden het ontwerp tot oprichting eeuer rijks postspaarl auk als eene onnoodige en nadeelige inbreuk makend c op het particulier initiatief De heeren Borgesius lèn de Bruijn Kops verdedigden het ontwerp als vermeerdering van de gelegenheid tot kapitaalvorming In de zitting van gisteren is na uitvoerige discussie waarbg door verschillende sprekers en ook door de regeering de oprichting eencr rijka postspaarbank werd verdedigd in het belang van het volk art 1 van het aanhangige wetsontwerp het beginsel vaststellende a aa igeiiQinen met 43 tegen 19 steuiinen Heden vüorizettiug Men meldt uit den Haag De veel besproken koninklijke stallen zijn thans voltooid De wijzerpl iieii op i t toien duiden zeer nauwkeurig uur en minuut van ilcn dag aan een keuiit plantsoen is vóór het breede gebiuiv iiangelegil fir ontbreekt nn nog ra iar één kieinifjheid aan het in g bruik nemen van het t panrdtnpuUis Voorloopij schijnt daarvan nog niets te zullen komen met het oog op de pitorine uitgaven die een inrichting overeenkoiristig het gebouw als zoodanig vorderiu zouden Alzoü nadat uien eenige tonnen gouds aan dit p ileis heeft verspild zullen de koninklijke paarden er niisseliii ii niet eens het genot van hebben I Arme dieren I Maandag werd te s Bosch gehouden de algemeene vergadering der Commissie voor den watersnood van sHerlogenbosch en omgelegen landstreek bijgewoond door twee leden der Algemeene WatersnoodCommissie van Amsterdam de heeren jhr Schimnielpenninck eu mr van Rees Nadat door den heer secretaris A Sralts rapport was uitgebracht over de verrichtingen der Commissie en den staat van inkomsten en uitgaven werd na eenige beraadslaging besloten over het verder verleenen van schadeloosstelling en het nog verstekken van veevoeder pootaardappelen en zaaikoren zich te verstaan met de Hoofd Commissie te Amsterdam Met nadruk werd door vele leden gewezen op den treurigen toestand waarin de landbouw zich thans bevindt eu op de overgroole behoefte aan veevoeder die vooral thans bestaat nu in de meeste plaatsen het oude zeer slechte veevoeder is opgeruimd en de weiden nog niet zgn ingeschaard mr Ct Mr L Slingeland oud lid der Prov Staten van ZuidHolland en oud kantonrechter te Schoonhoven is Maandag te Schoouhaven in den ouderdom van 76 jaren overleden Wij vernemen dat de indiening van het toegezegde wetsontwerp tot beteugeling van het drankmisbruik en tot bcperkiug der uitottfening van het tappersberoep eerlang kan worden tegemoet gezien Uit Amsterdam worrlt aan Duitsche dagbladen geschreven dat er voor Nordenskjöld die verhinderd werd 008 land te bezoeken anders wel reden bestond om naar Nederland te gaan daar de SlateiiGencraal in 1611 een prgs van ƒ 26 000 hebben uitgeloofd voor het vinden van de uoorderlgke doorvaart en dit besluit later niet is ingetrokken zoodat Nordenskjöld op die premie nog aligd aanspraak zou kunnen waken Voor de uitrusting van de Willem Barend zijn nog ten geschenke gezonden 100 flesschen Bordeauiwiju van de heeren van Straalen Monsiseur en Erkelens te Rotterdam en 200 pullen kajuitsbiir van de heeren P en S Rendorp eigenaars van de brouwefg De Haan te Amsterdam Te Amiterdam worden pogingen aangewend om een directe stoompikketraart van Amsterdam op Suriname en CursQao in het leven te roepen Jaarlgka wordt uit Nederland zulk een hoeveelheid goederen over Londen Jjiverpool en St Naiaire naar de West Indiön verscheept dot de levensvatbaarheid van zulk een pakketvaart boren allen twgfel verheven is Zoowel in de kolonie als hoofdzakelijk in Amsterdam is reeds eeu kapitaal bgeengcbracht van omstreeks drie millioen gulden voor eene dergelijke onderneming iioodig De beschikking over een groot deel van het kapitaal is echter afhankelgk gesteld van de voorwaarde dat de Nedcrlandsohe regeering ook harerzijds medewerking verleeue tot dit zeer gewenschte doel Hetzg in den vorm eener subsidie hstzg in dien van eeue garantie zal gepoogd worden van de Nederlaudsche regeering voor de eerste twee jaren waarborg te verwerven tot dekking der kosten Zijn de eerste twee jaren slechts doorworsteld dan rekent men de moeilgkheden overwonnen In de 29e algemeene vergadering van het A ardrijkskundig Genootschap Zaterdag te Amsterdam gehouden onder leiding van prov P J Veth constateerde deze dat in de zeven jaren van zijn bestaan bet Genootschap wel vruchten op zijn arbeid heeft gehod Toch bad hij nog veel verwachtingen van de toekomst Er ontbreekt nog een vaste regelmatige gang en orde dit blijkt ook uit de onregelmatige wijze aarop het Tijdschrift verscbijul De grootste oorzaak van een en ander ia geldgebrek Men moet uitgeven zoo spoedig mogelijk omdat op het gebied der aardrgkskiïude alles zoo spoedig veroudert maar ook de middelen mochten niet overschreden worden Was er meer geld diin kon er meer ged ian worden dan zou er een vast bureau zijn met een bezoldigden ambtenaar die voor het m iterieel en de uitwendige regeling zorg draagt Deze orde van zaken zeide spreker behoorde tot zijn hartelijke weiisehen Hij had nog wel veel voor den druk geleed maar de gelden daaivoor aren niet disponibtl Een nieuwe expeditie nu naar Nieuw iuiiiea en de eilanden daar rondom heen geschakeld zou weder ondernoineu moeten worden in Iiidie waa de btlang elling daarvoor voldoende opgewekt de personen die er mede belast zouden kunnen worden ontbreken niet Doch het geld ontbreekt Hij wtiischte dat het ledental spoidig mocht toenemen en de lligeering spoediï een vast subsidie aan het Genoot8ch ip mocht toekennen Met een woord van hulde aan de nagedachtenis van wijlen het bestuurslid jhr mr J K J de Jonge eindigde spreker Gedurende de laatste weken zijn in het district Trier weder gewichtige vondsten gedaan van Romeiusche oudheden Vink bij Trier aan den linker MoPzeloever werd een groole massa ijveren gereedschappen een bronzen standbeeld voorstcUeude een krggsman die door een nevens hem staande Victoria wordt gekranst opgedolvén Verder werden nog onderscheiden kostbare voorwerpen van Korintisch marmer gevonden Eindelgk is een Bomeinscbe glasfabriek aan het licht gekomen Allerlei zeer raerkwnaidige voorwerpen van gekleurd glas mille flores werdeu opgegraven Door die vondst is nn bewezen dat het gekleurd glas niet uil Indiê naar Dnilsohland werd overgebracht doch in Germanië zelf vervaardigd In den schouwburg te Freiburg kwam onlangs een zeer comisch geval voor Met medewerking van den Hoftooueelspeler Schneider uit Carlsrahe werd de Weel van LoKood opgevoerd De z l was zeer sterk bezet Tegen het einde van het stuk werd om een noodige verandering in den tooneelmatigeu toestel te maken een voor zulke gelegenheden bestemd tufsebengordijn neergelaten Het pu oliek in vervoering over het feit dat de gelieven elkaêr gekregen hadden hield het stuk voor afgeloopen en verliet de zaal zoodat deze toen het tusschensoherm na eenige oogenblikken weder werd opgehaald tot groole verrassing der acteurs geheel ledig was Op die wijze kon de slotacte van het tooiieelstuk uit gebrek aan publiek in bet geheel niet worden opgevoerd Het is thans zeker dat de bekende baszanger van de Uoogdoilsche Opera te Rotterdam de heer Fischer niet alleen dat toonrel maar ook ons land verlaat daar hg zich verbonden heeft aan het hoftheater te Dresden Zaterdag nam hg van BoUerdam afscheid Hij deed het met eenige eenvoudige hartelijke woorden met eene dankzegging voor de genolene vriend chop en waardeering met de betuiging dat hij de vijf jaien da ir gesleten tot de schoonste en gelukkigste rekent van zgn loopbaan ols kunstenaar met de verzekering dat bg niet dan ongaarne de Rotterdomsche opera verlaat met de bede eiuilelgk dat de stad hem een welwillend aandenken blgve toedragen Talrijk waren de kransen en toejuichingen die hem bg zyn laatste optreden ten deel vielen Groote ontsteltenis heerschte er dezer dagen te SaintDenis bij Pargs Meer dan 150 personen die bruod gegeten hadden van zekeren bakker aldaar werden vergiftigd Ten gevolge van spoedig ingeroepen geneeskundige hulp werd het gevaar voor allen afgewend Sommigen wilden welen dat de bakker uit onvoorzichtigheid bij het bakken zich bediende van oud verlakt hout Volgens anderen is de bakker onschuldig en heeft hg zelf de politie verzocht het brood het zout het water het meel en al wal zich in de bakkerg bevond in beslag te nemen en te laten onderzoeken Zooveel is zeker dat dit laatste gedaan is Ook zijn bij particulieren broden van den bakker in beslag genomen Latere berichten melden dat naar aanleiding van het gerechtelijk onderzoek een pas voor eenigcn Igd wegens oncerltjkheid weggejaagde knecht van den bakker gearresteerd is Men vermoedt nl dat hg tot wraakneming tegenover een of ander vergift onder het deeg gemmgd heeft hg blgft echter alle sohnld ontkennen Dezer dogen zoiiilen de troepen die te Morseillo in garnizoen liggen veldoefcning houden Twee pelotons waren in ligne de bataille opgesteld en kregen bevel om eeu charge te maken Te gelijker tgd v iifca echter op bet zelve veld doeh verborgen achter een ruïne andere troepen ann het mauoeyreeren en ook aan dezen was jnist eene chargegeoommnndeerd Bg den hoek van het gebouw renden de twee troepen onverwachts op elkander in Daar de eerste Ie pnard waren wns de cliok ontzettend en de verwarring onbeBchrijfelijk Verscheidene soldaten werden gedood of ernstig door de hoeveu der paarden gewond Prof Doyer Ie Leiden beklaagt zich iu een ingezonden stuk iii t rf over de lichtvaaidige wijze waarop mei het onderzoek di r nnj en bij de keuring voor de nationiile militie geb uideld wonit Reeds in den jaargang 1873 van het Ned T ljdwhrilt voor Geneeskunde deelde hij een dri tal gevallen daarv m mede Dezer dagen deed zich een geval voor d ii zich aan de daarin ineilegedieMu w ianli aan sluit De zoon van den l imlbouwer O van Nes j uit Boskoop die sedert een jaar onder zijne beh mdeliiig is en bij wien de gezicbtsscberpte gedaald is op het rechteroog tot jj op het linkeroog lot Vsotengevolge van verduistering eu onregelmatige kromming der beide boornvliezen is door den militieraad goedgekeurd Eene herkeuring werd aangevraagd iloch hier werd hij niet onderzocht alleen een weinigje bekeken terwijl de geneesheeren bij t vertoonen van t attest van den hoogleeraar eens tegen elkaar lachten en de spotachtige opmerking maakten ha dat is vau vriend Doyer De slotsom was dat de loteling op nieuw werd goedgekeurd om bg zijne inlijving nader in t hospitaal te worden onderzocht Een andere loteling die wegens gezichtszwakte een attest had van prof Snellen uit Utrecht werd afgekeurd omdat men er al zooveel voor t hospitaal had De scholen ten plottenlande in Friesland zijn nu reeds door legio knapen en meisjes van 7 13 jaar verlaten die veldarbeid verrichten of tijdens de afwezigheid der ouders die den geheelen dag op het veld doorbrengen kleinere kinderen oppassen In de hoogste klasse ziet men slechts een enkelen leerling vsn t winterseizoen De schoolgaande leerlingen komen nog zeer ongeregeld omdat ij dikwijls moeten behulpzaam zijn bij bet poten van aardappelen boomen enz Nu het vee allengs in de weide komt neemt het schoolverzuim nog schrikbarend toe want zelfs welgestelde boereu schamen zich niet hunne zeer jonge kinderen den gausehen dog le gebruiken om het vee te hoeden Hier en daar tracht men het schoolverzuim te verminderen door schoolfeesten hel uitreiken van boterhammen geschenken voor getrouw bezoek enz maat al deze huismiddeltjes belpen bitter weinig De pneumatische klokken te Weenen toegepast zullen ook te Parijs worden aangebracht De pneumatische uurwerkmaatsohappg heeft order er eenige in de hoofdstraten te plaatsen en wensoht üu ook in particuliere gebouwen ze aan te brengen De luchtpompen worden ged even door een stoumwerktuig van zes paardekracbt de wijzers verspringen per minuut eu wijzen den tijd aan van het oteervatorium De directeur van het poAkantoor le Montclair in de Vereenigde Staten heeft met een netelige qnaestie le doeu Ouder de ingekomen briefkaarten was er namelijk een uit New York geadresseerd Aon het schoonste meisje te Montclair Daar hg gehuwd is wilde hij bet om zekere licht begrijpelgke reden niet wagen geheel alleen le beslisseu bij wie de briefkaart moest worden bezorgd Daarom heeft hg alle jonge en oude ongehuwde mannen van het stad ter vergadering opgeroepen om dit bg stemming uit te maken Op de verkooping der Koster collectie te Amsterdam bracht een studie van den bekenden schilder David Bles slechts ƒ l op Naar aanleidiug van dit feit door het N v d D medegedeeld schrijft de heer Bles aan dat blad o a het volgende Dat dp gewgde Brakke Qrond hel tooneel konzijn van zooveel grilligheid der fortuin of van zooveel caprice bij koopers en niet kooj ers dat een aquarel van den ondergeteekende aldaar slechts ƒ 1 mocht opbrengen ziet dat had ik nooit kunnenvermoeden Nog geen maand geleden zagen we opde verkooping der collectie Blancke mijn nquaiellende hoogste prijzen van allen behalen in de ƒ 1700 en bij de 2U00 Eu nu zie ik mij zoo eensklapstol in aller laagste peil gereduceerd I Eén gulden slechts mijnheer I en dot voor een Hollandsche baker uit den goeden ouden pruikentgd met klapmuts de baker wel te verslaan en bovendien als GodAmor toegetakeld op den koop toe Wie had datooit gedacht I t Sic transit gloria En verder Ik bepaalde mg dus tot een acte de presence en als zoodanig koos ik uit roiju portefeuille de bakcrstndie dat ongelukskind terwgl ik daarbg berekende dat die studie niiuslena ƒ 40 moest opbrengen in het oog gehouden dat meerdere mijner krijten waterverfstudies gesohonken ann menig liefdewerk wel ƒ Bü GO ƒ 80 opbrachten Eu nu ƒ 1 Hoe toch een taxateur van eigen roerend goed zich kan vergissen Uit het gebeurde blijlt dus duidelijk voor eenieder dat het ar ikel oud hollandsche baker ineffigie althans in de hoofdstad n et gewild is en wat erger is die onwil geleid heeft tot een slechtgeldelijk resultaat voor mijn ongelnkkigen kunstbroeder Wat er ook van zij ik blijf bij mijntaxatie ad ƒ 40 en van af heden kan men bij mij beschikken over dit b Irag len voordeele der Kos terzaak indien men sleciits mij verongelukte oudlloll indschc baker wel ingepakt en voor vocht bewaard wil terugzenden aan David Bles De heer M iju is voornemens eerstdaags zijn proeven voort le zetten en dan mei raicrophonen naar het systeem Bell Cronley Blake Sonlerin e a Hij beooi t hiermede hoofdzakelijk om belangstellenden zooveel inojjelijk kennis te doen nemen van alle toestellen zooals in Amerika Londen Parijs Manohcster en elders in gebruik zijn om voor het geval hem de concessie mocht worden verleend de geabonneerden iu staat te stellen zelf een keuzeonder de verschillrnde toestellen te doen De talieven zullen geëvenredigd zijn aan de constructieder toestellen alleen telephoon met seingever ofwel telephoon met alarmschel in het voorhuis aanhet tijdelijk bezit van meer lelephonen iu één huisof aan den dag en nachtdienst Aan den wenschvan hen die aan den microphoou de voorkeur gevenzal dus worden voldaan Echter zal men bij dezeproeven niet uit het oog dienen te verliezen dataangezien de microphoou verscheidene elementennoodig heeft en de lelephonen zonder deze werken deze laatste tegen billijker prgs in gebruik zullen kunnen worden genomen Jnut Ci Te New York is een nieuwe schaatseubaan geopend voorzien van kunstijs Het gebouw is vau steen in de 200 voet lang en 40 voet breed Om de baan bevinden zich verhoogde voetpaden en galerijen voor de bezoekers De baan beslaat uit een diepen bak waterdicht gemaakt en van een buizenet voorzien D or dit buizennet brengt een Btoompomp een zoutoplo sing die vóór zij in het buizennet gebracht wordt door een afkoelingstoestel ver beneden het vriespunt wordt afgekoeld waardoor het buizennet een lemperaluur verkrijgt van 12 20 graden onder hel vriespunt Wordt nu de bak met water gevuld zoodat hef boven de pijpeu reikt dan zal dat water bevriezen eu een ijsvlakte vormen ter grootte van den bak Is door het rijden het iji bot geworden don verwijdert men het losse ijs en vwil eti bre gt er een laagje water op dal oiimiddelijk weder bevriest en weder een zuil ere gladde oppervakte aan de rijders biedt Gewoonlijk heeft deze bewerking tweemaal per dag plaats Het Chioesche leger moet in 1823 1 263 000 man sterk zijn geweest m iar voli ens nauwkeuriger opgaven bedraagt het thans 602 000 En zelfs dat getal zal waarschijnlijk nog te hoog zijn want de Ohinesche officieren zijn gewoon de soldaten die onder hun commando staan gedurende elf maanden van het jaar tot het minst mogelijke getal le verminderen en alleen hun regimeuten voltallig te maken tegen den tijd van de inspectie Zg ontvangen echter het jaar door soldij voor het voltallige regiment Maar zelfs aangenomen dat het leger ruim een millioen man ttlt dan nog kan niet meer dan de helft daarvan als actieve troepen worden beschouwd want men moet niet vergeten dat die manschappen over een uilKestrektheid van 10 millioen vierkante kilometers zijn verspreid en dat China geen ver voermiddulen voor troepen bezit Daarenboven leveren de jaarlijksche overstroomingen die slechts smalle paden voor het verlfeer open laten onoverkomelijke moeielgkhtdeu op zoowel voor een invallend leger als voor de verdedigers van het land De kern van het Chinesche leger werd in 1601 gevormd door de oprichting van de 8 Manci corpsen die het land veroverden voor de tegenwoordige dynastie Latere Keizers voegden daar nog 8 Tartaarsche corpsen en vervolgens 8 Chinesche bg welke 24 remimentcn met het garnizoen van Peking den voornaamsten steun van het regeereud Vorstenhuis uitmaken Intusschen moge China tegenwoordig geen t duchte militaire mogendheid wezen wat het worden kan is uiet te berekenen Indien dit land met zijn 300 of 400 millioen inwoners den prikkel van het militairisme mocht gaan ondervinden is geen Europeesch Mogendheid is heel Europa te zamen zelfs niet in staat de schok van een inval van dit Mougolenheir te weerstaan Waarschijnlgk echter blgft de quaeslie voor onze naneven bewaard Iets om aacidachtig te lezen Als men u het volgende vertelde het vervolg kan men linh kleede naar ie