Goudsche Courant, zondag 18 april 1880

ZüiHiag 18 April N 2441 1880 GOUDSCHE COÜRAWT Nieuws en Advcrlciilicblad voor Gouda en Omstreken VAN Lange Tlendeweg li 00 uOIJDAi t J e Tlendeiveg I 00 Alle BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den kortst mogelijken tjjd geleverd recommandeert zich voor kfénlkttU tegen zeer bill ij ke prjjzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in aBe BINNEN en BUITENLANDÖCHE COURANTEN wordeu dadelijk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is laatstai tiuaak lOnder teel ioshii en nut de eler iaiil dat men sterk goed krtjijl zimdtr dat mtii i edeit zal hebben tU onteoreden ieid d iu zuudt kU bijzoudtr iu mv schik zijn Welnu waarde Itzer iiicls is jjtiiiiikkelykir Hebt gy reeils den geillustreerden ciitalogus vaii Ie BoUO Jardiniere to i uj y iiigfzien IKbt sy u reeds rekenschap egeveu vau de buitcrigevvüiic voorilceleii wtlke die Kleereumaffaiijnen voor IJeeren eu Kindoeii aanbiedt Geef u de moeite er auiivr iffe om te doen aan deu Directeur der Belle Jardiniere D n zult het gratis eu frauco ouiMuigeu De bestellingen aan de Belle Jurdiuière gedanu worden met een ougekeudcu spoed uitgevoerd en de artikelen ijn ijzersterk genaaid Lezer üoe uw voordeel met iit bericht I MAKKTBfiBICHÏEJS Gouda 15 Aprd 1880 Bij kleiueu omzet was de stemming flauw Polderlarwe puike ƒ U a 12 Miudere ƒ 9 60 i ƒ 10 50 Kogge puike ƒ 8 B 8 30 Miudere ƒ 7 26 a ƒ 7 75 Voer ƒ 6 40 a ƒ 7 Gerst puike ƒ 7 i ƒ 7 80 Miudere ƒ 6 4 ƒ 6 75 Haver zware ƒ 4 25 a 5 Ligte ƒ 3 a 4 De veemarkt met goede aanvoer alles werd tol hooge prijzen vlug verkocht vette varkens van 20 a 3 et varkens voor Londen van 22 a 25 cl per half kilo magere varkens en bifrgeu tot hooge prijzen verkocht schapeu met weinig handel Aangevoerd 20 partijen Kuas vlug verkocht vaD ƒ 28 a ƒ 33 Goeboler ƒ 1 30 a ƒ 1 45 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Burgerlijlte Stand Gouda G EBOHEN 18 Apul Tcuuis Coruelu ouilera G vao Vliet en N vun d r btarre OVEKI EDEN 10 April i i v n dn Lee 22 j 13 C v D der Kliij 19 m S W Kictvtld huisvrouw tab A Horoes 40 J 18 fï I othof wtd K vau der Starre 7 j s li j ïreure i w Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 8 tot 15 April 1880 Moordrecht GEBOKBN inn Lijda mder J F Wouters eii G IJzeJendoorn Maria ouders A Koemaiis en E de Wilde OVERLEDEN A MatM huiavroaw vau C lloogeadooTD Ui i Verburg 17 m Gouderak GEBOREN CorndiB Willem ouders J van der Lek en A Kok Jan oudere M W Sonaeveld eu M C Kleiu Diuüe ouders 6 Sluyt en L Keiler Stolwük GEHÜ D H Bijneveld met K Blonk O VDEBTHOUWB O vau Speugcu niet M anderOraar Haastrecht GEBOREN Dirk ouders V Verbij en O vno der Vlist Pieter ouders U v d Graaien M blijk Hendrik Jan ouders J C van Gorküm en I E Geirlliig OVERLEDEN H Dekker 1 in VUst GEBOREN Jansje oaders G C Rietveld en A Sterk GEHUV U J C Oudslioorn van Benschop en M ubel Reeuwijk GEBOREN Cornells Johannes ouders C Vi rkleij en C de Frankrijker OVERLKDKN C van Kossuoi huisvrouw van P van der Pouw 37 j J Horst Sm VV Koster 1 j K vau der Ham S3 j GEHUWD P J Scheer en S C Via Waddinxveen GEBOREN Cornells ouders S H Hogers eu C Bal Aartje ouders G Buth en li tjoedhart ONDERTROUWD J Reijin en A van dir Dessen C Zoiderviljk en E Uilen Zevenhuizen GEBOREN Maiia ouders G van Vliet en G Burger Leeudert ouders 11 van Znijleo en P de Quant OVEIÏI EDEN A do Broekcrt 62 j l van Santen 1 m ADVERTEByTIEM Heden overleed na een langdurig Iflden mön geliefde Zoon JAKOB JAN van dkb LEE in deu leeftijd van 22 jaren K KONING Wed VAN DEE Lee Gouda 10 April IbSO De ondergeteekende betuigt zjjnen dank aan zijn Patroon den Heer S S POLAK voor de erkentelijkheid hem betoond ter gelegenheid der 25 JAlUGE VERVULLING zijner betrekking A A SANDEE3 Voor de tulrijke bewij en van vriendschap en belangstelling ondervonden bij gelegenheid zijner benoeming tot Burgemeester der Genieeute Moordrecht betuigt de ondergeteekende zijnen hartelyken dank A Chb snel iiiiyiuim Afin belanghebbenden wordt bij deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 1 MEI a s eu de Ballotage Lijst aanstaamden ZATERDAG 17 APRIL gesloten wordt Namens het Bestdüb H JAGER Secretaris Gouda 15 April 1880 worden gevraagd door J H MüHR Mr Metselaar te Ouderkerk a d IJesel Adres in persoon of met franco brieven een DAGMEISJE P Godsdienst Te bevragen bij den Boekhandelaar H C EDAUW is alhier Abshaubbin s of AnU lthUDiatische Watten genezen ontwijfelbaar alle lyders aan maagkramp jicht hoofd en schouderpijn of welke kwalen meer van rhumatischen aard en door koude ontstaan Verouderde Rhumatiek verdwijnt allengs door het gebruik dezer Watten alsof het nimmer bestaan had Men zorge vooral dat men de echte bekome welke te verkrijgen ziJn aan het Hoofddepot bij A BREETVELÏ Az te Delft De prijs is 30 et per pakje Verder te bekomen biJ l A i van Detii de Wed Bosman Gouda F W deu Uil Sohoonhov A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogfndijk Cappelle S V d Kraats Bleiswijk C B Verheul Oudewater A Pos Berkel 1 var Dorp Zoetermeer A Kauliiig Alphen J B E 0 Sohbittmau Bodegraven K Oosterling Haastrecht W ed ö Wilhelinus Woerden Gouda Deuk van A Buinkman Een BÜRGERJÜFVROÜW van gevorderde leeftijd P G met eigen bed verlangt by Fat soenlijke Lieden KOST EN lUWONINB met een Vrij Kamertje tegen matig Kostgeld Adres aan het Bureau dezer Courant onder No 431 Een JONGMENSCH vraagt tegen Mei in den omtrek der Markt of aanlegplaats der Stoombootjn een GEDEELTE van eea WINKEL OF EAMEE aan de straat ter uitoefening eener kleine nette atfaire Franco brieven letter A A aan KOOIJKER s Centraal AdverteijtieBureau te Leiden Openbare Vrijwillij e Verlioopiiig OM CONTANT GELD aan de Bouwmanswoning bewoond door den Heer HUGO VERSLOOT gelegen in den polder Bloemendaal nabjj Gouda binnen de gemeente WADDIIVXVEEN ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris MOLENAAR op WOENSDAG den 21 APRIL 1880 des morgens ten 9 ure van Zes beste Melkkoeien Twee Vaarkoelen Een Zwarten Ruin aftands Voorts Eene partij goede KOEMEST benevens BOUWen MELKGEREEDSCHAPPEN bestaande in Graven Schoppen Rieken Staren Tonnen Kannen Vloten en hetgeen te koop zal worden aangeboden Eene partü OUD HOUT Daags te voren te bezichtigen Zegt het voort aUlXA LAROCIIE en Yxerlwudeiule QUINA LA ROCHE van KKAKPELIGi eu IIOLJI Apolh te Zeilt Opwekkend Versterkend Koortsverdrüvend verkrijgbaar in flesschen van l en 1 90 te trourfo bij den Heer 6 TA m A pot verder door het geheele Rijk iu de bekende depots ledere flesch is met de haudteekening KRAEPELIEN HOLM voorzien deze Courant behoort een BUvoegfsel Parlementaire Werkzaamheden In de zitting van Dinsdag werd eerst het voorstel der commissie tot onderzoek der geloofsbrieven van deu heer Baatart aangenomen om den minister de kiezerslyst van Harmelen ea alle verdere stukken betreffende deze verkiezing te verzoeken even als dit na de verkiezing van den heer du Tour geschied was Een voorstel van den heer Sickesz om ook de kiezerslijst van 1878 op te vragen werd met 38 tegen 21 stemmen afgestamd en de conclusie met 45 tegen 15 stemmen aangenomen Bljjkbaar wil de Kamer met geen twee maten meten en zullen de kiezers in het hoofdkiesdistrict Utrecht andermaal in de gelegenheid gesteld worden van hun staatknndige overtuiging te doen blijken Een overeenkomst tnsschen den staat en prins Frederik tot regeling en afdoening van wederzijdsche schuldvorderingen wei daarop met algemeene stemmen zonder discussie aangenomen waarna de discussie werd geopend over het wetsontwerp lot instelling eeuer postspaarbank De heer de Jong bestreed het ontwerp omdat men door de oprichting eener rijksspaarbauk de oprichting van particuliere banken zou belemmeren aan het riJk zal men vele uitgaven opleggen die tot niets dienen terwijl de rente die menwil geven 2 64 7j te gering is Ook de heer Gratama komt krachtig op tegen uitbreiding der staatsalmaebt hij aebt deze wet niet noodzakelijk omdat in de meeste gemeenten goed ingerichte spaarbanken bestaan bovendien acht hg bet bedenkelijk de aanbieding der Nederl Bank om kosteloos het kassiersscbap op zich te nemen aan te nemen daar de r eering van die financieele inrichting geeu gunsten mag aannemen Do heer Dyckmeester had nog andere bezwaren Reeds nu ziJn de postdirecteuren met werkzaamheden overladen voor de postspaarbanken zal dus meer personeel noodig zjjn terwjjl op de hulpkantoren geen gelegenheid tot inbrengen zal zijn Bovendien worden door de particuliere spaarbanken met een philautropisch doel opgericht die ook hoogere rente geveq tal van nuttige inrichtingen in verschillende gemeenten onderhouden De oprichtiug der rgksspaarhank s onnoodig en daarom is ook hy tegen het ontwerp Na zooveel bestrjjding was het woord aan een vurig strjjder voor die instelling De heer Goeman Borgesius wees op de noodzakelijkheid om de gelegenheid tot sparen te vermeerderen het getal van 276 spaarbanken al was het dan ook 100 meer dan 10 jaren geleden was onvoldoende In iedere gemeente moest gelegenheid tot sparen zjjn niet op bepaalde tijden maar den geheelen dag en dit IS alleen mogelijk door postspaarbanken door het geheele land kan men dan ook zijn gestorte gelden terug ontvangen terwijl ook de rijksspaarbauk veel meer zekerheid geeft dan particuliere inrichtingen Goed onderwys en ruime gelegenheid tot sparen acht spreker noodzakelyk het eene moet het andere aanvullen De vrees voor uitbreiding der staatsbemoeiing deelt spreker niet en toch dit was ditjuist het noofdbezwaar van den volgenden spreker den heer van Delden die reeds pensioen inrichtingen levensverzekeringen en wat dies meer zjj in het vooruitzicht stelde als de eerste stap op dien weg gezet is Ook vreesde deze spreker voor het staatskrediet wanneer de inlagen aanmerkelijke sommen bedroegen en die in tyden van crisis werden opgevraagd Tegenover het in gebreke bljjven van particuliere spaarbanben in 1830 en 1848 staat het bankroet der Frwsche rijksspaarbauk in 1848 Nadat de heer Tediug van Berkhontookziju bezwaar had kenbaar gemaakt verdedigde de heer de Bruijn Kops de instelling de bezwaren toch waren veel te hoog uitgemeten en er was te weinig gelet op de gunstige werking iu het buitenland Vele der motieven nu aangevoerd waren ook tijdens de invoering der postwissels gebezigd eu nu zou niemand die willen missen volgens spreker zal de Kamer door de aanneming een goed werk doen De voorstanders der rijkspostspaarbank geprikkeld door de bestrijding waren hoofdzakelijk in de zitting van Woensdag aan het woord Eerst verklaarde zich de heer van Stolk voor de oprichting hadden vor e sprekers het ontwerp geschetst als een voortbrengsel der kathedersocialisten de heer Blnssé verklaarde dat hij minder bevreesd was voor geleerden die zich met de oplossing van staathuishoudkundige vragen bezig hielden daa voor onstuimige volksvergaderingen en dat het beste middel om aan de woelingen der socialisten een einde ie maken wel zou zjjn hnn een kapitaal te bezorgen moet het geld kosten dat geld zal niet verloren zijn Ook de heer de Mejjier de heeren van Delden en de Jong weerleggende toonde zich een gverig voorstander Vour geld dat altijd eu overal opvraagbaar was achtte spreker een rente van 2Vj pCt voldoende omdatÜMb doel dsiiarichr ting geeu geldbelegging maar geldbewaring moet zijn In verdere uitbreiding der staatsbemoeiing iu deze richting had deze spreker niet het minste bezwaar evenmin als de heer van Gennep die na verschillende geopperde bezwaren zeide Door het ontwerp aan te nemen zal men een goede en nuttige daad verrichten in het belang van een uitgebreiden stand in de maatschappg en als eenmaal de zaak in orde is dan zal men zich verbazen over den grooten tegenstand die de oprichting by de vertegenwoordiging ontmoet beeft f Nadat ook de heer Bredius de bezwaren van den heer van Delden had trachten te weerleggen vond deze een medestander in den heer Lohman die zelfs rijksbakkerijen en rijksmelkerijen in het debat bracht om die socialistische instelling te bestrijden Of de heer van Delden op zulic eon medestander gesteld al zyn Een partijgenoot van den heer Lohman de heer vau Wassenaer was ook volstrekt niet door den heer Lohman overtuigd hjj deelde de bezwaren tegen het ontwerp niet en allerminst de politieke beschouwingen De heer Tak van Poortvliet kostte het dan ook weiuig moeite het gesprokene door deu heer Lohman te weerleggen Waartoe die bezwaren zeide de heer Idserda de proef is gemakkelijk te nemen heeft de postspaarbank hier geen levensvatbaarheid zjj zal te niet gaan Is echter de inrichting goed dan zal hjj zich verheugen medegewerkt te hebben om de gelegenheid tot sparen te vermeerdereu Na deze discussie was de verdediging voor de regeering niet moeielijk De ministers van finautiën en waterttaa bespraken de breeduitgemeten bezwaren toonden het nut der instelling aan vooral op die plaatsen waar vooralsnog alle gelegenheid tot sparen ontbreekt toonden aan dat juist de lage rente alle concurrentie met bestaande spaarbanken uitsluit en dat do gevaren die gevreesd werden geheel denkbeeldig zijn Na repliek van de heeren Gratama en de Jong en na de verklaring van den minister van waterstaat dat de kosten niet meer zullen zijn dan zoo noodig een toelage aan het personeel werden de discussién gesloten en artikel 1 met 48 tegen 19 stemmen aangenomen Van liberale zyde steraden tegen de heeren Gratama van Delden Viruly van Kerkwgk de Jong de Beaufort en Dijckmeester Donderdag kwam het tot een beslis sing Bij art 2 dat het beheer van de spaarbank opdraagt aan een bezoldigd directeur verantwoordelijk aan den minister van waterstaat eu rekenplichtig aan een raad van toezicht wilde de heer van Delden een andere regeling Hij keurde het ai dat hier andere regelen zouden gelden dan bij de overige Rijksadmiuistratie ook wenschte hy controle van de rekenkamer De minister wees er op dat juist de bedoeling van het artikel was om de administratie der spaarbankgelden afgezonderd te houden van de administratie der rijkafondsen De heer vau Delden benutte en art 2 werd zonder hoofdelijke stemmen aangenomen Art 5 gaf tot eene geanimeerde discussie aauleidifig Het bepaalt dat de inlagen en teruggaven zullen geschieden op de postkantoren en op de hulpkantoren door den minister van waterstaat aan te wyzen Waarom niet op alle hulpkantoren werd gerraagd Wat beteekenden toch de redeneeringen den vorigen dag door de voorstanders gehouden nu niet eens alle hulpkantoren voor de spaarlustigen bereikbaar zullen zijn Juist iu die tjemeeuten waar deze kantoren zjjn zal behoefte zijn in de plaatsen waar postkantnrea zijn gevestigd zyn meestal ook particuliere spaarbanken De heer Schepel bracht deze grieven in den vorm van een amendement Het werd bestreden o a door de heeren van Houten Cremers Tak en deu minister Werd de invoering op alle hulpkantoren verplichtend dan zon het lang duren eer de wet kon ingevoerd daarenboven zou het postwezen er ouder lijden want de regeering niet bü machte om hulpkantoren zonder spaarbank op te richten zou minder hulpkantoren vestijven De heer Insinger wilde een termjjn van vier jaren voor de invoering op alle hulpkantoren stellen de heer Schejiel trok daarop zijn amendement in en dat van den heer Insinger werd met 36 tegen 24 stemmen verworpen By art 14 werd een zeer verwarde discussie gevoerd Het bepaalt dat aan opvragen van welk bedrag ook binnen veertien dagen moet zijn voldaan doch dat bij Kon besluit deze termijn tot zes maanden kan worden verlengd De vraag werd gedaan of voor kleinere bedragen geen uitzondering kon worden gemaakt De heer Borgesius wilde tot 15 toe dadelijk bjj aanvraag teruggeven en de minister nam dit over Doch toen stelde de heer van Kerkwijk bij amendement de oude regeerini sredactie weer voor en de Kamer besloot in dien geest met 40 tegen 28 stemmen Een belangrijk beginsel werd nog by art 17 beslist Wiens eigendom zal het reservefonds r zijn De minister wilde dit onbeslist laten met de bedoeling dat alleen ten behoeve van de spaarbank kon worden beslist doch de Kamer vereenigde zich met het voorstel van den heervan Deldeii dat het reservefonds eigeudom zal zijn van den staat Met 50 tegen 10 stemmen werd ten slotte het ontwerp aangenomen Tegen stemden van de liberalen de heerende Jong Gratama van Kerkwijlc Schepel Viruly van DeMen Rutsiera en Uijckmeester daarenboven de heeren de Casembrout de JnnacDouuer Lohman Keuchenms van Berkhout Reekers eu van der Hoeven De heer Mees kreeg vergunning om deu