Goudsche Courant, zondag 18 april 1880

miniater van waterstaat te interpelleeren over den Rotterdamschen waterweg Na behandeling der aan de orde gestolde ontwerpen komt het ontwerp betrekkelijk de handels en fabrieksmerken aan de beurt L BUITENLAND Buitenlaiidsch üvcrzk lM In den Frans Iien ministerraad is door de ministers die van de zittingen der Algemteuc llauen zijn teruggtleerd mededeeliiig gedaan van den indrulf w lkeu zij uit de door hen bezochte departementen hebbeu meegebracht Uit hun verslag blijkt dat men ziob over het algemeen de bezwaren tegen de uitvoering dtr decreten van 29 Maart ernstiger heeft voorgesteld dan met de werkelijkheid overeenkomt Het protest van den aartsbisschop van Parijs mgr Ouibert tegen de Maart bestuiten baart om tweeerlei reden vicl opzien vooreerst omdat dezj geestelijke tot hl den gematigd optrad en men beweert tiat hij o a dour den nmicius tot dezen stap is gedwongen en ten tweede omdat het stnk zeer heftig is De tien verkiezingen die Dinsdag in Engeland plaats hadden versteikten het nieuwe Parlement met drie liberalen vijf conservatieven en twee Home Enters De drie Jibtr den traden in de plaats van ven zoovele oonsiTvaiieven twee de heer W H Gladstone en Hastings in Kast Worcestershire céu de heer La cock in North Liucolnshire Dit bracht de zuivere winst der liberalen op 112 De beraatlslagitig bij de derde kziiig van de legerwct in den Dnilscheo liijksdag was weer zeer breed de verschillende partijen herhaalden wat zij vroeger rerds g zegd hadden en bet slot was weder dat dank zij de eeiisteiuinigbeid van conservatieven ei natio naallibcr deii art 1 en 2 werden aangenomen De ultramoiitanen waarvan bij de tweede leziug een deel zich buiten stemming hield motiveerden hun oppuuitie bij monde van Stïhorlemer Alst Het amendement om de geestelijken vrij te stellen ran de verplichte oefening der reservetroepen werd aangehoudciL Het Wostenrgksobe Ministerie Taaffe is nog niet afgetreden en scliynt ook niet voornemens dat zoo spoedig te doen eerst wil het de behandeling van de begrootiug in het Heerenhuis afwachten met name de stemming over het disposiiie fond Ook wanneer die stemming echter ongunstig is is de aftreding van het Ministerie nog volstrekt geen uitgemaakie zaak Taafie heeft de volle sympathie des Keizers de vorming van een coalitie Ministerie of van een Kabinet boven de partijen geschiedde volgens een ernstig overwogen plan maar het is alweder de Duitsclie liberale partij die een rationcele Kegeerhig onmogilijk maakt en dit nadat deze partij gedurende een aa ntal jaren haar onmacht heeft bewezen om zelf het bestuur te voeren Een Ministerie uit de meerderheid uit de rechterzijde van den Kyksrand zou op nog grooter moeilijkheden Btuitec en de proef met het Kabiiiet Hulienaart is nog niet vergeten Kwam de rechterzijde aan het bewind dan zou men ook daar geen onpartijdigheid hebben te wachien de Slaven zouden het toeleggen op het onderdrukken der Duitschers terwijl de clericalen een hoogeii tuon zouden aanslaan Heeft men vóór de stemming over het dispositie fonds aan de rechterzijde niet gezegd dat men geen vertrouwen in bet Ministerie kon hebben zoolang Siremayr er lid ran was In sommige Duitsche correspondenties ran invloedrijke personen afkomstig wordt de houding der Duilsphe liberale partij zeer gelaakt maar ook daar komt men niet verder mee sedert men het centralisatie stelsel in Oostenrijk heeft verlaten een stelsel trouwens dat eveneens onhoudbaar bleek dobbc rt men van het een op het ander onder ooit te geraken tot een vasten toestand Eu aangezien men de oorzaken niet kan opheffen die daartoe leidden zullen ook de gevolgen wel blyven De toestand van ran prins Gortschakoff blijft zorgelijk De gevolgen welke zijn dood voor de buiScnlandsche politiek van Rusland ou hebben zijn moeilijk aan te geven Veel zou natuurlijk afhangen ran de keuze van zijn opvolger ran d richting dus welke de persoonlijke wil des Keizers aan de pjlitlek weiischt te geven Hoe die zijn zal laat lioh bezwaarlijk gissen De groote schokken aan welke Alexander heeft blootgeslaac moeten hem wel Baar rust doen verlangen tenzij iredcrom de heillooze leer op den voorgrond trede dal in buitenlaudsche oorlogen een afvoerkanaal moet gezocht worden roor binnenluiidscho gisting rit de laatst ontvangen berichten blijkt dat de hnmigralie dit jaar iu de Vereenigde Staten veel grooter ia dan in rorige jaren Op 21 en 32 Maart bijv werden met 7 stoom elii pfii bijii i iOOO lusj Pclieiidekspa8S igiers in de haven van New York nan1 gebracht zijnde dubbfl zooveel als ooit vroeger op gelijk lijilstip Opmerking verdient dat bijna id die lieden naar het westen trekken zonder zich te N wYork op te hou ien Ook uit Canada trekken velen weslwaarls Volgens een dépêche uit Montreal verlaten de Fransche Canadiërs dagelijks bij zestig of zeventig tegelijk die stad om zich naar Michigan en Colorado te begeven sommige gaan zelfs tot in Californië Ken groot aantal handwerkslieden zijn voor Colorado en andere streken aangenomen ten behoeve van een nieuwen spoorweg BINNENLAND GOUDA 17 April 188Ü Het HoofdComité voor het binnen deze gemeente op te richten Houtmaus Monument heeft besloten dat de onthulling daarvan zal plaats hebbeu op Donderdag 1 Juli e k Bij de te Stolwijk gehouden aanbesteding van het gebouw voor een bovenschepradstoomgemaal was de hoogste der O inschrijvers de heer C P VV Dessing alhier roor 47 780 de laagste de heer C ran den Berg te Boskoop roor ƒ 33 087 Staten Generaal Hekste Kameb zitting van 16 April 1880 In deze zitting heeft de heer ran Limburg Stirum nieuw benoemd lid zitting genomen De cominissiën ran rapporteurs hebben versla en uitgebracht over een aantal wets outwerpen van geringen omvang Tot lid van de huishoudelijke commissie is benoemd de heer de Raadt Staten Generaal Twïede Kameb zittingen van 15 en 16 April 1880 In de zitting vau Donderdag heeft de heer Mees verlof verkregen tot het doen eener interpellatie op een nader Ie bepalen dag over den stand der werkzaamheden van de staatscommissie in zake deu Kolterdamschen walerwcg Het ontwerp betreli eude de instelliiig van een postspaarbank is nagenoeg onveranderd aangenomen met 60 tegen lli stemmen In de zitting van gisteren heeft de heer de Jong verlof bekomen nader de regeering te interpelleeren over de ziekte ouder het rundvee in verband met den handel op Engeland De discussie is aangevangen ovDr het ontwerp tot aanvulling van bet Indisch tarief uitvoerrechten Door verschillende sprekers sterk bestreden werd het door den minister van koloniën vooral verdedigd met het oog op de vermeerdering der Indische inkomsten daar ook de rolgende Indische begrooting meteen tekort minstens 4 millioen zal sluiten Maandag roortzelting In de Donderdag gehouden zitting van den Bijlterdumscheu gemeenteraad is o a ingekomen een verzoek om vergunning tot het aanleggen van een telc phoonverbinding tusschen Rotterdam en Amsterdam van de Internalioual Bells telephon Company De Raad besloot hieromtrent voorloopig nog geen besluit te nemen Donderdag stond voor het gerechtshof te Amsterdam terecht J N beschuldigd van de bekende inbraak iu het postkantoor aldaar Uit de volledige bekentenis en de verklaringen van eeiiige gehoorde getuigen bletk het volgende De beschuldigde was sinds eenigcn tijd aan het postkantoor gepla ilst tegen een salaris van ƒ 600 Op zijn vroeger gedrag was niets hoegenaamd aan te merken O igelukkig had hg schulden en na van andere personen geld geleend te hebben vernam hij dat zekere S geld Iteijt tegen 30 pet Deze S leende hem aanvankelijk geld maar bracht hejp later aan het verstand dat hel wel zoo afdoende zou zijn om op bet postkantoor enige brieven met geldswaarde te stelen en wist den man zoover te brengen dat deze hem de sleutel van de branJkast gedurende 24 uren bezorgde Met een valschen sleutel gewapend ging beschuldigde na herhaald aanmaningen van zijn crediteur er eindelgk toe over om het plan uit te voeren Na eenige deuren te hebben geopend stond hij roor de brandkast Gelukkig was deze van twee rozetten voorzien een daarvan bedekte het sleutelgat en de andere moest om het slot te doen overgaan gelijktijdig Terschoven worden Met deze omstandigheid onbekend kon beschuldigde zijn doel niet bereiken hij verwijderde zich en wierp den sleutel in de brievenbus bg de zaagbarrière Eerst later kwam de zaak toevalligerwijze uit Genoemde S hoewel preventief in hechtenis genomen moest wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten worden Het O M eisohte een tuchthuisstrat van 7 jaar De verdediger mr Zeegers Veekens pleitte verzachtende omstandigheden De uitspraak deelen wij later mede De veldwachter e Ilp jn Iaiii is dez r dagen voorzien van kukerdreggen tol liet redden van drenkelingen uitgevonden door den heer J Bors Gz hoofdonderwijzer te Pnrmereude elke drcïgen zieli door doelmatigheid en gcringen omvang onderscheiden Dat diyJiy ument züér wel te gebruiken is bleek de K flIV s Pnrmereude Iemand zag ai den kant vInRde ringi lc 9t oen zakje en een jas liggen en het waler op ée n plaats sterk opbjrrelen Hij riep den agent van poliUe iX Krab nie hjj gelukte deu drenkelinj door de pas uitgewoudeu dreg op het droge te brengen Op het verzoek ingediend door eenige bewoners van Urk oin dat eiland telegrafinch met den vatten wal te verbinden is door den Minister van Waterslaat wegens de groote kosten afwijkend beschikt Een jongeling te Rotterdam dieriezer dagen mondig werd ontving op zijn verjaardag een rekening van deu verloskundige die hem ter wereld had helpen komea en van de baker die hem de eerste weken van zijn verblijf op deze aarde had bijgestaan Die twee personen waren voor hunne diensten nooit briooail De baker had vernomen dat den jongeling bijtyné meerderjarigheid een aanzienlijk kapitoal wachlle en dit den chirurgijn medegedeeld waarom beideil eene rekening gereed maakten De jongeling betaalde ze niet slechts maar roegde er ook den intreit ran al de jaren bij Een lotrling der nationale militie te Amsterdam gevoelde neinig lust om te gaan dienen waarom hy eenniiildd zociil om daarvan Ie orden vrijgesteld Een zguer kem isscn beweerde wil een geneeskundige Ie zullen vinden die hem een bewijs van ongesoliikihiid zou geven mits legen belaling ïun zeker honuiarinin Weinige dagen laiir werd dan ook werkelijk den belanghebbende het verlaagde attest overhandigd waarvoor hy tegen quitanlie geteekend door een geneeskundige aan den vrie id ƒ 25 moest betalen Bij onderzoek bleek eciiier dat de naam ♦ an den dooier verzonnen w is eïi onder het stuk geplaatst om opdie wgze den nieidiensl lustigen pirsoou wat geld afhandig te maken A c rf D De bloei der hyacinthen meldt de IJaarl Cl binnen de gemeente Haarlem zoow l als in hare onniiildellyke omstreken vertoont zich reeds in nl zijiie procht Een bezoek der bloeraryke dreven v in Haarlem in deze dagen zal niemand onroldaau laien te meer daar de bloei der hyacinthen die van ongunstig weder of nachtvorst niet te lijden badden schooner is dan men in de laatste jaren gewoon was en de oogst tol nu toe de beste verwiichliiig u opwekt Daar de hyacinthen op het open iild Züodra haar bloei zekere volmaaklhiid heeft binikt spoedig afgesneden worden ia hel zaak een biznk niet te lang uil te stellen De ouguuslige bloei der hyacinten op hel opia veld heaft er toegehid dat men leuc oude m lhode van tentoonslelien van hyacinthen in de zoogeiiannde pronkbakkeii weder opgevat heeft Reeds voor anderhalve eeuw Werden die by de voornaamste bloemisten te Haarlem gevonden en vindt men ze o n in het beroemde werk van den markies de Saint Sinion als couches de parade afgebeeld en beschreven Nog in de eerale dezer eeuw vond men ze in sommige Haarlemsche bloemisterijen nu zijn ze langzamerhand in onbruik gemaakt het laaisl zijn ze nog geplant in de tuinbouw inrichting der lirrao E H Krelage Zoon aan den Kleinen Houlweg maar ook daar is deze wijze van tentoonstellen een IBliil jaren geleden geslaakt vooral ten gevolge nn de groote vlucht die de bloementenloonstellingen namen waar veelal ook aan inzendingen van hyacinthen veel kosten moesten besteed worden Ia het laatste najaar hebben zich eenige bloemisten en bloemkweekers te Overveen verecnigd om aldaar zulke hyacinten pronkbakken te plaatsen Ze worden de er dagen ter bezichtiging opengesteld en men verneemt dat in die bakken rooral zullen gevonden worden vele nieuwe en min bekende rarieieiten Ook de firma Krelage heelt het vroeger gebruikte materieel van hare pronkbakken uil de magazijnen weder opgezocht en daarmede gedekt eene nieuwe sierlijke tent in de inrichting van de heeren Gebr Eigee rerraerdigd naar eene teekening van den heer D E L van den Arend waaronder evenzeer twee zeer groote hyncinihenbokken gedurende den aanstaanden bloeitijd zullen worden tentoongesteld De hyacinten in zulke bakken worden ran hunne planting af met bijzondere zorg behandeld en tegen de onregelmatigheden ran het kUraaat beschermd ook gedurenden den blo ii gaat men daarmede voort en d ze word verleegd door de tent van linnen die er over wordl gespannen vooral gedurende den zonneschijn Het is een verblijdend teeken dal op Ueze wijze de oude goede gewoonten ran de bloembollenteelt herleven die evenals gioolere tentoonstellingen nis onlangs te Haarlem ehoulen en kleinere expositiën van afgesneden blüeme j aU men te II larlein Heemstede en misschien nog in iiulere afdeeliiigen der Algemeeiie Vereeniging vojr bloeinbillenctiltuur op het oog heeft zooveel kuinici bijdragen tot bevordering van den bloei van het bloeinbollenvak en den door den lijd geéischten vooruitgang daarin De juffrouw die in December te Amsterdam gevangen genomen werd als beschuldigd van haar oom van vien zij erven moest te hebben willen veri irtigeii is wegens gebrek aan bewijs uit de ge vaiigei is ontslagen De zaak zal dus gien voortgang hebben Eenige gepensioneerde officieren van het Indische leger hebben zich dezer dagen opnieuw tot eu Koning gewend met een adres waarin zij verzoeken dat maatregelen zullen genomen worden om hun niteengezette grieven tegen de nieuwe regeling der pensioenen weg te nemen Zij tooiicn aan lo dat voor de billijkheid alle gepensioneerde oflicieren van het NederlandschIudisch leger in het genot dienen te worden gesteld ran de pensioenregeling ran l December 1879 en 2o dat in in het belang van de kapiteins en majoors de nieuwe schaal der peu sioenen een wijziging rereischt In het Nieuwi van dim dag wordt de aandacht gevistigd op de vele abuizen die door ambtenaren der gemeentesecretarien begaan wordenen waarvan bij IPXïhterlijke bischikking op een daartoe ingediend request herstelling moet plaals vinilcn wat aan de lachtsffers grooie kosten en onaangenaamheden veroorzaakt Zoo kwam diner dagen roor de arrondissementsrechtbank ie Amsterdam de geboorteakte roor eener jongedücliier die trouwen wilde en een geheel vreemden Vi der bleek te bezitten altijd volgeus den Burgc rlijWtn Stand Haar echte vader ile wettige man barer moeder is een zeeman ran beroep die afuezig was Op den burgerlijken tiind had men den rroedmeesler die ingevolge art 30 van het Bnrg Wetb degelworte van het meisje was komen aangeven eeuvüUiligals dm vader Ie boek gesteld Men stelle zich de kluchlige verontwaardiging roor ran den ouden zeeman toen hij vernam op welke wijze hy en zyu rroii jaren laag ten stadhuize belasterd waren Hei ergile is echter dat het jonge paartje het huwelijk uilstellen moet lot de accouobeur weer d tor de rechlbank uit de familie rerwijderd is Dit redres in de papieren kost deu jongelui echter grof geld aan zegels reqbesten procureursdieosten cii7 ofschoon toch art 27 B W ambtenareu ran den burg rlijkeu stand veruutwoordelyk slelt roor het richtig houden der registers £ en nieuwe vinding ran Edison wordt in de Amerikaansche bladen vermeld De iiigenieuse bewoner van Mejiiopark verstaat thans in waarheid de kunst om g Mid te maken Uit het lijk dat de goudzoekers acbieloos t r zijde werpen omdat zij er niets meer ran hunne gading in vinden weet hij met zyne eleclrische apparaten nog eene aanzienlijke hoereelheid goud te roorschiju te halen Men zegt dat hy uit een lou ran dut slyk waarin rulgeus verklaring rail allen geen spoor van goud meer nanw fezig was nog voor eene waarde van 1400 dollars goud wist te halen De onkosten die hij daarvoor maakte bcdroegeu niet niecr dan 6 dollars Hij rood die methode bij het zoeken naar plalina uatuurlijk blijft de bewerking roorloopig een geheim en daar Ellison sohitlyk met een aantal goudzoekers een contract gt sl len heeft om al het uitgespoelde slijk an hen te oiilvangen gedurende verscheidene jaren Bal hij weldra een echte Croesus wezen De Italiaansche senator Pepoli heeft aan alle werklieden veretnigiugen in Ilalio een brief gezonden om het volgeuden geval te verhalen dat hem als president der werklieden rereeniging te CatUl San l ielro daU Umilia tei oore kwam Op den iweeden Paaschdag diende zekere Francesco Fabri een rraohtrijder zich by hem aan om hem 700 liren die hy opgespaaril had aan te bieden Twee honderd moesten in de kas der Vereeniging gestort worden en 600 tegen 6 pet uitgezet om een kapitaal te rormen waarvoor om de 2 jaar bij loting eene huwelijksgift van 69 liren aan eene dochter van een der leden kon worden uitgekeerd Bij navraag bleek het den Pepoli dat de man altyd huid gewerkt en zuinig geleefd had zoodat hij zich met zijne familie in onbekommerde omstandigheden bevond Het afingeboden geld echter had hy op Zon en feistdagen verdient dan greep hij zijne viool en speelde in de naburige dorpen en het geld dat hy op die wijze kreeg heeft hij van der jeugd af aan lire per lire terzij gelegd om eindelijk het ideaal zijns leren te kunnen bereiken en iets roor zijne ni lemen olicn te kunnen dotn zonder 7 jr c familie KL rdoor schade te berokkenen Ik heb er mij geene lUst voor gegund zeide hij zelf maar nu ik ten laatste mijn plan vervuld zie beii ik gelukkiger dan een keizer De Senalor Pepoli begreep tercolit dat dit opwekkelijk blijk van nienschenliefde veeleer of ten iiiiiis e evengoed in all couranten vermeld fliende te worden als wanneer een ol andere rijke bij testament eene aarizienlyke som aan de armen of aau nuttige inrichtingen nalaat In de uitgeschreven geldlceniuï gniot 300 000 ten laste van het Hoogheemroudscliap Deliland is deelgenomen voor ƒ l 132 fl0ü De tentoonstelling van gouden en zilreren werkeu iu de zalen van Arli et Amicitiae werd Donderdag te Amsterdam met een toepasselijk woord van den heer Altmann voorzitter der Commissie ran beheer orer de kunstzalen geopend Spreker wees daarbij op het nut van deze soort van enioon9tellingen en bracht een woord ran dank aan allen die tot het welslagen het hunne hadden bijgedragen o a ook aan de stedelijke regeering ran Amsterdam waarop door den heer de Koning die het gemeentebestuur vertegenwoordigde werd geantwoord Een aantal belangstellenden genoot reeds dadelijk van het prachtige schouwspel dat deze geheel eenige verzameling aanbiedt welke niet alleen uit een kunsthistorisch oogpunt met zorg geordend maar bovendien met zeldzamen smaak gerangschikt is Afgevaardigden van hel South Kensiugton museum waren rceils aanwezig en in t algeraetn mag men een druk bezoek niet alleen van landgenooten maar ook van vreemdelingen verwachten Voor mier dan een millioen gulden werd door de tcntooustellingscoinmissie verzekerd ongerekend de vele voorwerpen die door de eigenaars zelf Ttiit geassureerd waren of nog werden poii ia zE Gerondeu en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Ken Baal met Zakken liegende op de Turfmarkt Kantongerecht te Goudn Terechtzitting rnn Woensdag 14 April 1880 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTBN te Bolterdam VEROORDEELD H T koopman iu turf te Gouda tot eene boete iXi f 3 en tfene boete van f 1 50 of gerangenisslraf ran 1 dag voor iedere bpete wegens op de Gouwe te Gouda rijden met een wagen bespannen met een hond die niet was voorzien van een muilkorf en op den Kleiweg te Gouda geheel zouder toezicht laten staan van die wagen P S arbei Si r te Nieuwerkerk tot eene boete van f 3 of gev rsti J dug wegens achter de Groote Kerk te Gouda geheel zouder toezicht laten staan ran zijn met twee bonden bespannen wagen C ïon der W koopman te Bleiswijk tol eene boete van f 3 of ger van 1 dag wegens zitten op een met twee bonden bespanncy kar onder het rijden op den Bloemendaalschen S raatweg ouder Gouda B S sjouwer Ie Gouda tot eene boete ran ƒ 1 of ger ran 2 dagen wegcs op den openbaren weg op het Veersi d te Gouda uitjouwen en nasehreeuwen ran een arbeider tevens agent van politie 3e klasse zonder vaste bezoldiging F S stoelenmaiter te Gouda tot eene boete van 1 of ger ron 1 dag wegens wateren legen een boom op de Spieringstraat te Gouda VRIJGESPROKEN j K landbouwer te Nieuwerkeik van de aanklacht op eens anders land bezet met kool en planten onder Nieuwerkerk zestien hem toebehoorende schapeu te hebbeu laten grazen B K boerenkneóht te Gouda van de aanklacht met een door hem getrokken boereuvragen moedwillig te hebben gereden tegen een met een paard bespannen tentwagen ran een ander in de SpoorBtraat te Gouda waardoor aan die wagen schade werd toegebracht Op de zitting konden de getuigen niet verklaren dat de aanrijding was geschied moefiwilUff A J bouwman te Waddinxveeu ran de aanklacht te hebben laten baggereu in de westelijke Wetering langs den Bloemendaalschen Rijweg in den polder Bloemeudaal onder Waddin veen de heemraad die het procesverbaal had opgeiiwiakt kou op de zitting niet met zekerheid verklaren dat Int baggeren had pl iats gehad op doii in het procesvcrb ial aau gegeven d tuin hetgeen door dep beilaagje en een getuige oljtkeud werd Burgerlijke Stand r EHORE N 15 4 iril Aana Alida J ohaiiiM onder J C van Kioresteijii eii A M Oimerkerk Ifi JghuDDPs Jacijbiis ouders F VBii UuflvCf eii en II J vnn Let Johannes ouders 1 PiMt van der Hurfï en W C Merck OfEltl E lKD 16 Ajird I van den Berjr 20 j 0 l l HTltüt rtU 18 April I Kroon Ie lioltcrdmn 40 j eu 1 I mJdart 38 j A ran Ilrrlum 2 i j en A Jon l ioe l 27 J J fln loon 25 j en A van Zuijlen 2 1 j hlkke te ABVERTENTTIEM Ondertrouwd J A BIK vaa Gouda en M STAM Koekenden 17 April 1880 93XSQi a Stoma im t ïj Ata TTj TJgt sra oaig ündertroawd 16 April 1880 J VAN KRANENBURG Jzn en J H WAKKEE Gouda Striken op Zoom Receptie 25 April Gouda Keizerstraat ♦ j Bevallen van eene Dochter A M COURMAN echtgenoote van W F H MAC LEAN Gouda n April 188Ö V Geboren JOHANNEiJ zoon van J POST VAN DKE BURG en W C POSTv NiwftBtrR§ i Gouda 16 April 1880 MïBCK Heden overleed in den ouderdom van 20 jaar onze geliefde Dochter LIJNTJE M VAN DKN BERG J VAN DEN BERG geb VAN T Gouda 15 April 1880 ♦ Voor de vele bewijzen van belangstelling op den 14 dezer zoo van hier als elders ondervonden bij gelegenheid hunner 127j jarige Echtvereeniging betuigen ondergeteekenden hunoep opr hjje dsnk L BURGERSDIJK H T BüRGEBSDrJK Nicotii MIJ r INA IGJ JJf DANK n ü allen zoowel binnen a g buiten deze stad roor de menigvuldige blijken van belangstelling op 14 dezer ontvangen C G vM BBR QABDfiN Gouda 17 April 1880 ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droo yleever Forluiiu Rotterdam Bent e d pépofktt o sTf Opvraagbaar na drie dagen a o één maand O m twee 3 V drie S U e zes 4 twaalf fs 7 Van deposito s voor cf ii Mantid ei hunger wordt de rente vooruitbetaald De stortinRCB kunnen ook plaats hebben door tusscheiikomst van den heer Mn J FOKr TUIJN DiiOOGLKEVEB Advocaat teUouuA