Goudsche Courant, zondag 18 april 1880

Bels eD d 3ni i a Ik i3n De alj emeene b val welke de Oriyineéle Singer NaaimacMnen wegeni hare buitengewone deut delijkheid en nitmunten coustrnctie ondervinden gaf ons aanleiiling in de meeste grootere steden van Earopa eigen Filialen op te richten en hebben wij derhri thans ook te GOUDA een Dépöt geopend om zoodoende beter in de beboette dezer plaats zelve te kannen voorzien als ook ha omstreken gemakkelijker en spoediger is kunnen bedienen Wij brengen aUoo ter kennis van het geachte publiek dut zich het Dépöt der OBIGINMELE SINGER NAAIMACHINES te GOUDA Wijdstraat A No 41 bevindt en dat onze Machines aldaar tegen vaste Fabrieksprijzen verkocht et indien gewenscht zelfa tegen f 1 wekelijksche afbetaling geleverd worden om zoodoende ook de meest onbemiddelden in staat te stellen zich eene der beste voor zijn onderbond dien tige Machines aan te schaffen Ter voorkoming van verwisselingen maken wij er op attent dat élke Origineele Singer Naaimachine het bovenstaande Fabriek merk alsmede op den arm onze Firma THE SINGER MANUFACTURING Co voluit geschreven draagt en begeleid zijn moet va een Certificaat onderteekend door onzen Generaal Agent voor Noord en Midden Europa den Heer G EIDLINGEB Defecte Naaimachines van alle Systemen worden spoedig en goedkoop hersteld The Singer Manufacturing Co ew York Zondag 18 April 1880 AMSTEHDAM Kalverstraat 2é ARNHEM Riinstraat C 31 BREDA Langebrugstraat C 8 8GRAVENHAOE Veenestraat 8 HAARLEM Scliagcbelstr 45 Verdere Kantoren in Nederland GRONINGEN Visehmarkt F 84 8 HERTOG EN BOSCH Fensm B 25 LEEUWARDEN St Jacobstraat 28 MAASTRICHT Kleine Straat 1021 MIDDELBURG Langendelft A 94 Laoge Groeiicndaal I 14 Lange Groenciitlaal I 14 IdeVletter Garen Band en Mode artikelen Voorhanden eene ruime sori ering DAMES eu KINDER BOEZELAARS DAMES en KINDEB KKAGEN GARNITUREN KOUSEN HEBREN FRONTS HALTHEMDEI DASSEN MANCHETTEN HOEDEN BLOEMEN LINTEN VEEREN KNOOPEN GARNEER8EL en vele NOÜVEAUTÉS Toor het Saisoen mm mmi m mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ JV E N bij M PEETERS Jz te Gouda BiBOnder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAUX WIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessoben kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en franke verzonden Alles wordt franko t huis geleverd Bahlmanii k Co Markt GOUDA berichten de Ontvangst der NOUVEAUTÉS Een JONGMENSCH vraagt tegen Mei in den omtrek der Markt of aanlegplaats der Stoombootan een GEDEELTE van een WmZEL OF KAMEB aan de straat ter uitoefening eener kleine nette affaire Fwnco brieven letter A A aan KOOIJKER s Centrul Advertentie Bnresu te Leiden voor het Saisoen J de JONG Az j Op het Kantoor der Zeepzieder alhier wordt gevraagd een JONGMEN SCH als Mr TIMMERMAN ixnauMEMeeLE zeiveraar Tan HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Knipersteeg K 227 Sollicitanten worden verzocht zich met eigenhandig geschreven brieven franco te wenden tot bovengenoemd Kantoor 303 STAATS LOTEEU GotjBA Deuk van A Brinkuan De Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 10 MEI 1880 NIJMEGEN Hezelstraat 91 ROTrERDAM Hoogstraat 346 TIL B rJ RG Come liestraat UTRECHT Voorstraat H 475 ZWOLLE Melkmarkt A as Licdcrtaft l APOLLO op ZONDAG 18 APRIL 1880 des avonds ten 7 Ure in de Sociëteit Ons Genoegen JWummm kunnen geplaatst worden bjj A SNELLKMAN St Anthoniestraat te Gouda J H KIEBERT HARKT Eom maakt bekend dat ziJn Atelier VAN AP HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARD GEN van Salon Kabinet Album en EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROüTINGEN naar de laatste vinding Openbiirc Vrijwillige Vcrkoupiiig OM CONTANT GELD aan de Bonwmanswoning bewoond door den Heer HUGO VERSLOOT gelegen in den polder üloemeudaal nabjj Gouda binnen de gemeente WADDINXVEEN ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris MOLENAAR op WOENSDAG den 21 APRIL 1880 des morgens ten 9 ure van Zes beste Melkkoeien Twee Vaarkoeieii Een Zwarten Ruin aftands Voorts Eene partij goede KOEMEST benevens BOUWen MELKGEREEDSCHAPPEN bestaande in Graven Schoppen Rieken Staren Tonnen Kannen Vloten en hetgeen te koop zal worden aangeboden Eene partij OUD HOUT Daags te voren te bezichtigen Zegt het voort Advertentiën MAATSCHAFFIJ van verzekering tegen IL PERSOONLIJKE VERZEKERING ZEE REISVERZEKERING en COLLECTIEFVERZEKERING voor Fabrieken etc Inlichtingen en Prospectussen te bekomen bg den Agent voor Gouda en Omttreten K J VAN INGEN Crabethstraat Gouda GEVRAAGD by eene Dame BENE boven de 25 jaar P G om droog huiswerk te verrichten en te koken en tot gezelschap Loon J 100 j goede informatiën een vereischte Adres onder letter A Y aan het AdvertentieBureau van A KOK k COMP Boek en Kantoorhandel te Gouda Openbare Vrijwiliige Verkooping wegens verandering van Bouwer TK BERGSCHENHOEK van nOOEITTEE FAABDEU enBOU WGEREEDSCUAPPMN De Notaris Mr I MOLENAAR te Wadr dinxveen zal in bet openbaar verkoopen om gereed geld op WOENSDAG den 28 APRIL 1880 s voormiddags ten 10 ure aan de Bouwmanswoning van den heer PIËTER BOS Janszoon te Bergtchenhoeh Vier Pinken Twee Sllerkalveren Vier aftands Merrie Paarden Vooriis Een Karretje op Veeren Tilbury twee Boerenwagens een Melkwageu Arreslede Beet wortelenmachine Windmolen vjjf roedige Hooiberg Ploegen met toebehooren Eggen Hooivorken Rieken Graven Zevon Schoppen Slflpsteen met toebehooren Tuigen Lantaarns Kaasvlootjes Snyboonenmolen Duivenhok en hetgeen meerder te koop zal worden aangeboden Alles daags te voren te bezichtigen Nadere iniormatien zgn te verkrijgen ten Kantore van den Notaris MOLENAAR voornoemd Zegt het vooH Seeren Kleedlng Magaxijn MAEET A 54 Ontvangen de Nieuwste I ï emi 8aison en Zomerstofïen Openbare Verkooping op MAANDAG 10 MEI 1880 voormiddags ten Elf are in het Koffiehuis HAiiMONiEc te Gouda van Perc No 1 Een sterk breed ruim met hoogen ZOLDER KANTOOR en overdekt Locaal achter staande en gelegen aan de ZevenBtraat wgk G No 2 te Gouda Kad Sectie C nommer 593 groot 1 Are 36 Centiares Dadeiyk te aanvaarden Perc No 2 Een sedert jaren als Scheerwinkel en Tapperg welbeklant HUIS met ACHTERHUIS TUINTJE KEUKEN en SCHUURTJE staande en gelegen aan den Doelensteeg vrgk L No 221 te Gouda Kad Sectie C nommer 1229 groot 78 Centiares Verhuurd bfl de week ad 3 25 Perc Nos 3 12 Tien perceelen ieder breed 3 j bij eene diepte van ongeveer 15 Meter allen aan de nieuw aan te leggen straat Boomgaardstraat achter da Karnemelkgloot te Gouda Kad Sec tie A nommer 1182 Dadelyk te aanvaarden Inlichtingen betreffende Perc No 1 bj het Gemeentebestuur van Gouda en bjj de a daar gevestigde Notarissen en betreffende de ovenge len bfl Notaris Mr KIST aldaar Openbare Vrijwillige Verkooping VAN BISNEN WADDINXVEEN op MAANDAG den 20 APRIL 1880 des morgens ten U ure ten Koffiehuize van H SPITHOVEN te Waddinxveen ten overstaan van den NoUris MOLENAAR aldaar o Ten verzoeke van J BEüMER Een geheel nieuw gebouwd HUIS met SCHUUR ERF en TÜINGROND gelegen aan den Zuid Gouwekade kadaster Sectie F No 384 en 883 gedeeltelflk Betaling en aanvaarding op 1 JUNI 1880 b Ten verzoeke van C ALBLAS Eenige HUIZEN en ERVEN benevens een perceel BOUWof TÜINGROND gelegen alle naast elkander in de Kerkstraat aan het dorp Kadaster Sectie D Nummers 59 60 61 63 385 en 386 te zamen groot 15 Aren 38 Centiaren De sub b genoemde zyn verhuurd in 8 perceelen bjj de week en leveren een jaarlijksch bedrag aan huurpenningen op van ruim ƒ 400 Aanvaarding by de betaling op 1 Augustus 1880 Breeder by billetten Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelyk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda M Eén afschrift is voldoende M EEEIOST VAN INSET By VeiUng gehouden den 15 APRIL jl ten overstaan van den ondergeteekenden Notans zyn de Bouwmanswoning iGerardahoevet met Arbeiderswoningen en diverse perceelen Bonwen Weiland in den Znidplaspolder binnen Waddinxveen in bod gebracht als volgt Perceel 1 De Bouwraanswoning Arbeiderswoningen en 36 80 80 Heet op 43 500 Perceel 2 15 23 50 16 100 Perceel 3 21 38 40 22100 De 73 42 70 Heet op 81 700 De afslag en verhooging der perceelen de verbooging der combinatiën en de definitieve toewyzing van t geheel blijft bepaald op Donderdag 22 April 1880 des voormiddags ten 12 are in het Hotel de Zalh aan de Markt te Gouda terwyl verhoogiugen op de verschillende perceelen kannen worden gedaan ten Kantore van Mr I MOLENAAR Notaria Waddinxveen 16 April 1880 Vrywilllge Openbare Verkooping eiiH HUIZEN TE MOORDRECHT De Notaris A KLUIT te Moordrecht is voornemens op VRIJDAG den 23 APRIL 1880 des namiddags ten 7 ure te Moordrecht in het Logement HetPo8thuis bewoond door de Weduwe C dïk BRABER by veiling verbooging en afslag in het openbaar te verkoopen No 1 Een HUIS met SCHUUR LOODS HOOIBERG en ERF benevens een perceel DLIKWEILAND alles staande en gelegen te Moordrecht in het Oosteinde strekkende van nit de diepte van den IJssel tot aan den eigendom van den heer Mr C van VOLLENHOVEN belend ten oosten aan genoemden heer van VOLLENHOVEN en ten westen gedeeltelijk aan A KOOIMAN en gedeeltelijk aan A MUL by het kadaster bekend in Sectie B onder de nommers 974 975 1468 en 1469 te zamen groot 17 Aren en 50 Centiaren Grondlasten over 1880 9 03 No 2 Een HUIS en SCHUUR staande te Moordrecht aan de I erklaan strekkende van daar af tot aan den eigendom van B vandkb VOOREN belend ten noordwesten genoemden van dkr VOOREN en ten zuidoosten de dubbele dykweteringg by het kadaster bekend in Sectie C onder Nommer 1026 groot 1 Are en 37 centiaren staande gemeld Huis en Schuur op erfpacht tegen betaling eener som van 4 s jaars aan den eigenaar van den grond zynde genoemde van der VOOREN Grondlasten over 1880 6 28 Aanvaarding op den dag van de Betaling der Kooppenningen zynde den 15 JULI 1880 Nadere informatiën zyn te bekomen ten Kantore van genoemd en Notaris KLUIT Gouda Deuk van A Bwnkman