Goudsche Courant, zondag 18 april 1880

r ï 1880 Woensdag 21 April N 2442 GOUDSCHE COURAMT Nieuws enidverlenlieblad voöi Gouda en Onislreken 1 V r Hjfö èS g n A 4 A SÜe t tt Parlementaire VVcrJizaamiicdcn Het invoeren van nieuwe belastingen gaat altjjd en overal met groote bezwaren gepaard men heeft wel een aangedrongen op herziening van ons belastingstelsel op aftchaffinj van bestaande en het heffen van nieuwe belastingen maar welk minister zal d it reuzeuwerk durven oudernemen na inzage genomen te hebben van het verslag over de rente et of uadediscussiën Vrgdag begonnen over een ontwerp tot aanvulling van het tarief van uitvoerrechten in Ned Indië waardoor de scliatkiat slechts een voordeel van 3 tonnen gouds zou behalen i De heer van iennep bestreed vooreerst het ontwerp omdat bij een overschot van zeven raillioen op di gewone ontvangsten en nitgaven in ludië het ni t aangaat een nieuwe Ijelaating te heffen al al die ook slechts 3 ton opbrengen als men daarv or geen andere belastingen afschait en het gevaar loopt dat de liiiiidel zich naar Siiig ipore zal verleggen Ook de heer Oaenbi uggen is tegen het ontwerp al kau er nog geen 8 irake zijn van afschalBng van alle uitvoerrechten toch is hij tegen vermeerdering van uitvoerrechten vooral als die eea nieuw artikel de boschproducten betreffen Hebben de inlanders eenmaal de m eg naar Singapore gevonden dan zullen zij daar ook zeer tot schade van den Nederlandschen koopman en fabrikant hun inknopen doen Ook de heer van Slolk l estrijdt het ontwerp omdat het den handel tusschen de buitenbezittingen onderling die toch reeds genoeg belast zjju m evenredigSeid tot Java zal bulemfiiereii De heer Insinger kau die bezwaren niet deeleu Men vreest voor verplaatsing van den handel maar die vreeb heeft in Indië reeds meer kwaad gedaan dan vermoed wordt Misschien zou verhooging van alle invoer en uitvoerrechten door dien spreker wel met welgevallen vernomen worden Anders is het met den heer Keuchenins Moest de vorige minister van koloniën naar middelen zoeken om de vaste bijdrage door Indië te kunnen doen betalen na de intrekking van het ontwerp oiiitient die zaak z jn geen nieuwe middelen noodig omdat de ontvangsten in Indië de gewone uitgaven overtreffen En al waren ook nieuwe middelen noodig dan moesten die nooit door het heffen van uitvoerrechten verkregen worden omdat dit uit een economisch oogpunt zeer is af te keuren De handel tusschen Nederland en Indië moest geheel vrjj zijn wil men 6 pCt heffen van goederen ui Indië naar het buitenland vervoerd daarmede zou spreker vrede hebben Verder herinuerde hij uau de ergernis die de iukomsten belastiug in Indië heeft verwekt en die nog volstrekt niet is afgenomen Ook de heef Mirandolle is al is het dan op eenigszins andere gronden tegen de voorgestelde uitvoerrechten Acht hij versterking der middelen in strijd met vorige sprekers noodig de belastingen moeten niet nadeelig zjjn voor de welvaart door de belemmering van handel en scheepvaart De opbrengst van drie ton acht hij bovendien hoogst onzelcer wegens den smokkelhandel zoodat het ontwerp nearkotut om een premie vau 5 pCt te geven ten einde den uitvoer naar Singapore te bevorderen en voor zulk een maatregel kan spreker niet stemmen Ma die bestrijding van verschillende zjjden trachtte de minister het ontwerp te verdedigen legen de geopperde bezwaren De minLster gelooft dat de wet voldoet aan de eischen der billvjkheid Java voorziet voor het grootste gedeelte in de kosten van bestuur der buitenbezittingen en het is dus niet onbillijk dat deze iets bijdragen ter ontlasting van Java Verder werden reeds in sommige dier bezittingen uitvoerrechten geheven en oontróle is toch noodig voor den opium handel zoodat dit geen bezwaar kan zijn bovendien zal qien zich voor 5 pCt niet aan de gevaren van deu smokkelhandel wagen En wat de financieelen toestand in Indië betreft de begrootiag van Indië voor 1881 juist ontvangen sluit met een nadeelig saldo v in 4 millioeu terwijl de uitgaven van G7 nuUioen in 1869 tot 11 5 in 1878 gestegen zijn Vermeerdering van middelen is en blijft dus dringend noodig vooral bij de steeds toenemende uitgaven voor spoorwegen waterwegen uitgavea voor politie enz Herhaalde de heer Ksachcilius daarop zijn grieven ook de heer van der Linden was door den minister niet overtuigd van het nadeelige van dit wetsontwerp Zijn zooveel nulhoenen noodig wat kannen dan drie ton baten ï Al wil men in andere landen zeggen en al willen ook vreemde schrijvers verkondigen dat uitvoerrechten goed zjjn hij acht het beter die af te schaffen Het betrachten van de grijotst mogelijke zuinigheid om te korten te voorkomen acht spreker beter dan het invoeren van nieuwe belastingen Ook de heer van Oeunep was door den minister niet overtuigd Gisteren werd het dcbii voortgezet eu geëindigd Ook thans lieten de meeste sprekers zich ongunstig over het ontwerp uit ¥ erst de heer de Bri n Kops Hij vreest ook dat door deze wet d ontwikkelingvanden handel zou worden belenMl rd eo bestrijdt den heer van Gennep die uit een economisch oogpunt de bela sting aanbevelenswaardig noemde Daarna de heer Ulussé Men zegt dat deze belasting een tt geinoetkoining aan Java zou zjjn doch verlangt lava ditV Geen enkel Indisch adrea is ingekomen doch hij heeft door een zijner handelsvrieuden op Java een belangrijk stuk teijen dit ontwerp ontvangen Het groot bezwaar blijft de verplaatsing van den handel naar Singapore Is die weg een naal bekend dan zal veel dien weg opgaan en wat blijft tr dan over van dit recht Voorts zullen de buitenbezittingen ook hun letouren van Singapore ontbiadeu tn verliest Java de artikeleu die zeer geschikt zjjn voor bijlading De minister noemde 5 pCt een te geringe prikkel voor sluikenj maar voor den ondernemer beteekent dit zeer veel De minister heeft voort een tekort van 4 millioeu voorgespiegeld Moet dit faxj blijven dan zijn krachtige maiitregelen noodig dan beteekcnt deze druppel aan deu emmer niets Volkomen beaamt spreker wat in Indië an deze wet i gezegd een volksvertegenwoordiger die haar aanneemt kan niet geacht worden de vertegenwoordiger van een handelsnatie te zjjn c Vervolgens de heer Lenting die uit de geschiedenis der jongste tariefsherzieuing aantoont dat dit ontwerp een totale reactie beooj topde beginselen in I8Ü5 1872 gehuldigd In beginsel was men evenzeer tegen de uitvoerrechten als tegen de differentieele rechten maar men meende dat de gelijktijdige afschaffing een te grooten sprong zoude zijn Later nog de Heer Teding van Berkhout Hij noemt het ontwerp een eerste stap naar een allernoodlottigst stelsel de vermeerdering der uitvoerrechten Geldt vrije handel voor on dan raag hij aan Indië niet worden onthouden Ten slotte een paar verdedigers De heer de Casenibroot heeft voor t outwerp wel geen sympathie hij verwacht er geen resultaten van maar hjj meent dat door de aanneming het volgens hem aanstaande herstel der differentieele rechten zal worden bevorderd De heer Heijdenrgck heeft ook al geen sympathie voor dezen halven maatregel die echter in zijn richting is Voornamelijk had deze spreker het tegen de vrijhandels beginselen Vrydag door den heer van der Linden ontwikkeld Met vrijen handel zou alles prachtig gaan V Weet de heer van der Linden dan niet dat onze tabak markt achteruitgaat dat de kolBeberichten evenmin als die van de thee aanlokkelijk zijn Bloeit onze handelsvloot en onze suikermarkt Deze uitval mocht niet onbeantwoord blijven en bleef het ook niet Wat spreekt gij toch van dezen tijd werd den heer Heijdeiirijck toegevoegd was vrije onbelaste handel hier niet steeds een grondbeginsel Hebben wg het niet sedert meer dan twee eeuwen beleden en toegepast het eerst van alle natiën en waaruit blgkt dat de mindere voorspoed der laatste jaren een uitvloeisel van dat beginsel is Naast deze verdefligers stond de heer Franspn van de Potte Ook hij was een voorstander van uitvoerrechten omdat bij de inlandsche staten geen andere belasting bekend is zij belemmeren den handel niet en drukken evenmin den inlander Nadat ook de minister nog had gerepliceerd eindigden de atgemeene beraadslagingen Bjj art 1 had nog een korte discussie plaats tusschen den minister en den heer Keuchehius De beide artikelen werden ongewijzigd goedgekeurd doch bij de iiuUtemmin werd het ontwerp verworpen met 49 tegen 22 stemmen Het was een zeer gemengde stemming De lioomsche leden stemden behalve de heer v d Hoeven voor de antirevolntionairen stemden met uitzondering van den heer van Wassenaer tegen De heeren Insinger de Casembroot en Wintgens stemden voor de heer Corver Hooft tegen Van de liberalen stemden voor de hh Sandberg Roëll v d Putte van Eek en Cremers ouder de tegenstemmers was de heer Tak lid vau het kabinet dat deze voordracht aan het tegenwoordig kabinet naliet Ook in de Eerste Kamer leed de regeeringgisteren een échec Met 19 tegen 14 stemmenwerd verworpen het wetsontwerp tot verhoogingvan de bezoldiging der leden van het militairgerechtshof De bezwaren daartegen ontwikkeld waren dezelfde die in de tweede kamerwaren te berde gebraclit doch kon daar hetwetsontwerp nog eene mi eiderheid vinden hierbleken zij aan de meerderheid van te overwegenden aard L BTJITEKfLANP UiiHeolaitdscli Ivvrziclit De J aigelsclie Koningin beeft eergisteren lord IBeacoDsficld ten gehoore toegelaten De Standard verneemt dflt de Premier Kijn ontsliig aanbood hetwelk door de Koningin werd aangenomen Morgen wordt een Kubinet raad gehouden Volgeus de Timei wenscht de heer Bright in liet nieuwe Kabinet te treden om aan de Ixskclilnig der quueslie van het lersche grondbezit deel te nemen Hoe meer het tydstip van de hervatting der parlementaire zitting in Frankrijk nadert des te ernstiger wordt de vraag behandeld welke bonding de olericale party in de Kamers lal aannemen Uit verschilltnde kci tcekenen meent men echter te mogen opmaken dat de partij zcWe bet daarover i og alles bihiihe eens ia Tot het laatste oogenblik hebbeu de leiders gerikend op de medcweiking an deu heer Dufaure en van de kleine groep aan welker hoofd hij slaat doch de laatste hoop welke nicu