Goudsche Courant, woensdag 21 april 1880

r diennnugiinudc had is vertlrttiien Tu tt iie bijt enkonisl üitl u s niet zijne st iatkuiKii u vrieinleii gehouden verkliKii ile de oud initii ter van justitie zich zeer bi paaiii tegen tlke paileiiieiiiaire liaudeling en men wtet liat hij de nuin niet is om op een cennuiiii gm Hneu b i it terug te komen Niet slechts wil hij mets van eeiie inieiiiellatie weten maar hij is ook tigeii hel uitiukkeii van een debat uuur iiiaihiiliiig viiu vei zu k3ohrifli n aan eii Senaat tegen de dicrtten van 29 Maart Naar f ijn inzien is de toepa ssiiig van die besluiten eeiie eenvuuiiige iK hlsquatsiie en iiiueten de beiunghebbeiiden zich jnet hunne bezwaren tul de rechtbanken wenden Van den nudertn kant zijn de pogingen mislukt om den heer i ainy afgevaardigde voor de Jura over Ie h deii de llegeering in de Kamer te iulerjpellcereu Deze huuding vaii eriiige republikeinen op wier medewerking de clerioaten gerekend hadden heeft hun ijver aanmerkelijk btkueld Aan het denkbeeld eeiier interpellatie wordt iiuür slechia door eeuige halstnrrigen vastgehouden Kn wal het plau betreft om eeiie discussie naar aanleiding v m verzoekschriften uil Ie lokken dit viijilt nog uel aanhangers maar het zou toch zeer gotd kunnen gebeuren dat van een en ander werd afgezien en de clericale parlij zich bepaalile tot lene poging om de verdeeldheid tusschen de Regeering en het liukercentruiu in den Seuaat zoo tnogelyk te vergruoten Het Biinislerie Freyeiml slaat voor bet oogenblik vrij vast in Frankrijk het licill reeds groote moeilijkheden glansrijk overivounen en zal uit do decreten van 29 Maarl Uj de noodige vasihtid en matiging in de uitvoering nieuwe krachten kunnen outleeneu egeu de aansta tude algeineene verkiezingen Het mai daal der Frausclie Kamer loopt volgens de wet tot üctober 1881 doch hel zuu mogelijk zgu dat zij reeds in het aanstaande voorjaar wird ontbonden wanneer de wet op te scrulin de lisle wordt aangenomen welke de heer llardoux ret ds lang in portefeuille heeft en in het najaar wil indienen De aanueming eener wijziging in de kieswet is van zelve het testament van een v etgevend licliaam wijl het daardoor het onvoldoende erkent van den grondslag van zijn bestaan Op koloniaal gebied worden door de Fransche regeering vrij belangrijke hervormingen voorbereid De gouverneur generaal van Algerié de heer Albert Gréiy heeft o a voorgesteld om een grool deel van den vruchtbaarsten grond der kolonie 5 milliueu hectaren met eene bevolking van 1 luilKoeo inboorlingen thans ouder militair beheer ouder het gewoon burgerlijk bestuur te brengen hij wil het gebied in een vijftigtal genieenlen vcrdeeleii De regeerlng zou tot dien maatregel bij eenvoudig besluit kuuuen overgaan doch zij heeft een supplementair crediet noodig tot betaling der burgerlijke arabteuaren die de militaire cominandauten zullen vervangen Voort heeft de gouverneur generaal een krediet vau 1 200 100 fr aangevraagd voor den aankoop van grond ter kolonisatie Na den opstand der Arabieren in 1871 werd het rantsoen door hen zoowel in grond als in geld afgedaan De grond werd onder de kolonisten verdeeld en het geld aan ontginning besteed Die hulpbron is ihans uitgeput Door het buitengewoon krediet zou men in staat gesteld warden tot het aankoopeo van grond en hel voortzetten van het werk der kolonisatie hetgeen Ie meer noodig is omdat het aautal Franscheu in Algerié slechts 20f 0ü0 bedraagt Beide aanvragen ziju door de subojinmissie voDr het Algerijusohe budget goedgekeurd De telegraaf deelde Vrijdagavond mede dat de legerwet in den Duitschen Rijksdag in derde lezing werd aangenomen met 186 tegen 128 stemmen hel voorstel van het centrum om de geestelijken vrij te stellen bij de oproeping der reserve werd aangenomen met 161 tegen 151 stemmen tegen den zin van den minister vau oorlog die om het beginsel van den algemeenen dieuslplichl tegen vrijstelling was ril wees op het weinige bezwaar dat in de praktijk in du opzicht bebtond Bij de eindstemming waren tie beide conservatieve fraciies en de nationaalliberalen voor de vet behalve het centrum de Fortschrittsparlij en de sociaal democraten stemden tegen bisker Forokeubeck Schroder Bamberger en Jegel Het voorstel van Windthorsl tot opheffing van het invoerend recht op het vlas werd eveneens in derde lezing aangenomen Kene dépêche uit Buihipeit meldt dat de ministerpresittenl graaf Taatfe besloten heeft de vaststelling vau het budget af te wachten om dan of ziju ontslag te nemen uf den Rijksraad te ontbinden Dit laatste wordt er bijgevoegd zou het waarschijnlijkst zijn Gelijk men weet heeft het Kabinet dezer dagen eene nederlaag geleden bij de behaudeling van den post voor geheime uitgaven welke door de Kamer verworpen werd Die iPerwerpiug ofschoon met eene meerderheid van slechts tivee stemmen heeft vrij wat opzien verwekt Opmerking verdient ilat bij deio stemming 32 ledeu der rechterzijde afwezig waren en zij inter by berekening schijnt gei nog op haar besluit zou voldoende zijn de huis van tien post ó het lloügerhuis heeft ook ill begrootingszak vooral hierin dat uit aaneengesloten meerderi verrassing dat uit weloverlegde chied te zijn De Kamer zou kunnen terugkomen daartoe wederlndiening bij hel Hooger our de Kauier verworpen watit het recht van amendement Doch het is zeer de vraag of lie regeering van lil middel gebruik zal maken w iiit de constitution leele anders gezegd de Dnitsche parlij wtlke bij de Kamer de luindirlieid uitmaakt en het miniiilerie slechts door de toevallige medewerking der Ruthenen geslagen heeft vormt integendeel de meerderheid in het Huis dtr Heeren en zal waarschijnlijk wt lnig geneigd gevonilen worden tot eene stemming wWke het Kabiiiet Taall e weder op de been kan helpen De moeilijkheid voor bet KubinelTaafFe en voor elk ander ministerie bestaat de verkieziugeu geeue goed leid i e voorschijn is getreden GOUDA 20 April 83 Van de 3 candidaten die gisteren te s Hage voor de akte in gymnastiek examen aflegden werden 3 afgewezen en toegelalen de heer J Dijkhof alhier er ijzer aan de Chr school te Zelhem Benoemd tot hulpoudi alhier A J van Lumni el Maandag 3 Mei e k zal te dezer stede een kaïnermuzieksoirée worleu gegeven waartoe hunne medewerking hebben toegezegd Mevr Martha vau OpheuiertSchweucke eii de heer VV Hutscbeuruijtcr Jr van Kotterduin Een avond van grott Kunstgenot belooft deze uitvoering ous te schenken eu het is te verwachten dat de Goudsche ingeiH tenen ook ditmaal zulten toonen een dergelijke inuziekale suirt e op hoogeu prijs te stellen Naar wg vcrilemen voorloopig comité voor N lebbeu de ledeu van hel derland van het in Augustus e k te Brussel te houden internationaal onderwijscongres dtzer dagen Ie Amsterdam een bijeenkomst gehouden eu tot bestuhrdcrs gekozen de heeren A Kerdijk te Delft dr Abraham Kuyper te Amsterdam en A Moens te Utrecht Staten Geueraal iTekste Kahee Zittingen van 17 eu 19 April 18 0 In de zil iiJK van Ziterdag zijn de zes aan de orde gestefH outwerpeil met algemeeue stemmen aangenomen l De wetsvoordraeht tot instelling van eene postspaarbauk is ingekomeu k u zal later iu de seotiëu worden onderzocht lu haar gisu ien gehouden zitting zijn aangenomen versohillende ontwerpen van minder omvang maar is verworpen met 19 tegen 14 stemmen het ontwerp betreffende het hoof militair gerechtshof Bij den aanvang der zi ling is benoemd totgriflier der kamer de heer mr Stiir Nuinan thans comiuiesgrifiier Tweede Kamek Zitting Statea Generaal vau 19 April 1880 Iu deze zitting is nadat de heeren de Bruyn Kops Btttssé Leutiug eu Tediug van Berkhout het ontwerp tol aanvulling van het tarief van uitvoerrechten in Nederl Indië hadden bestreden en de hh de Casembrool Heydeurijck en Fransen van de Putte hunne stem daarvoor badden gemotiveerd dit ontwerp verworpen mït 49 tegen 22 stemmen Heden is de interpellatie ran den heer de Casembrool aan de orde De minister van biunenl zaken heeft aan gedep staten der onderscheidene provinciën een conceptwet gezonden strekkende ttlt wijziging van de bepalingen der gemeentewet omtrenl de vastelling der kohieren van hoofdelijke omslagen en andere directe plaatselijke belastingen met verzoek daarover hun gevoelen te willen mededeelen Het berhaalu nederleggen ter secretarie van de kohieren van hoofdelijke omslagen en andere directe plaatselijke belasting eu de behandeling der bij den raad en bij gedep statiiu ingebrachte bezwaren eischen zoo veel tijd dat de invordering dier belastingen vooral groote gemeenten ee st laat in hel jaar somtijds eerst in het volgend jaar kan geschieden Dat bezwaar zal men door de iiieuwe bepalingen trachten weg te nemen Het vaststellen der kohieren lal zoo spoedig mogelijk plaats hebbeu eu het verzet eerst na vaststelling vordeu toegelaten Naar wij vernemen bteft de Ie luitenant van der Garden van het 4e legiment iufanterie thans gedetacheerd aan de krij sschool te g Hage een toestel bedacht dat van groot nut voor ous leger zal kannen zijn Met beh ilp daarvan kan de lading in veel korter tijd dan anders geschieden en kandus een groot aantal patronen in zeer korten tijdworden verschoten Deze snellader moet hoogsteenvoudig eu weinig kostbaar zijn terwijl wanneermen zich daarvan bedient die tegenwoordige wijze van verpakking der patronen nkt behoeft te wordett veranderd De snellader kan zoowel aan de Beau monlgeweren bij tie infanterie in gebruik worden aangebracht als aau de civalerie karabijnfn eu zijn we wel ingelieht aan alle niel repeteergeweren zoodat hij dus ook in Fraukrijk Duitschland Belgiëenz dienst zou kunnen doen Wij hopen dutde heer van der Garden dien wij met zijn prnclische vinding gelukwenschen daarvan de voldoening zal mogen smaken waarop hij volgens het oordeel van bevoegden aanspraak maken kau faj Zondag heeft de stoomtram der Ned Kbijnspoorwegmaatschappij p m 1800 personen van den Haag naar Scbeveuingeu vervoerd Dopr den heer J V Ijissone te Rotterdam zgn heden de eerste bossen Westlaud cbe asperges aau Z M den Koning naar het Loo gezonden De Commissie tot stichting van een rauKum van kunstnijverheid te Utrecht zal den 2U tea April des avonds ten 8 ure met geuoodigden een veigaderiug houden in hel gebouw voor K eu W aldaar Gisteren ochtend werd te Amsterdam de gewone jaarlijkschc algemeeue vergadering van aandeelhouders in het Nieuws van dem Dag gehouden Aan ailtertcnili ii werd iu het afgeloopen jaar besoind ruim ƒ 155 600 zijn 20 m meer dan het jaar Ie voren De uitbreiding vau het debiet bedroeg ruim 2000 exemplaren Balans en boekhouding werden door ile vergadering goedgekeurd zooniede het voorgestelde ilivident over 1879 Coupon n 10 vau de eerste reeks aantleeleii zul met ƒ 36 95 en u 7 der tweede met ƒ 175 betaald worden Hel bestuur van hel district stGravenhnge van Eigtn Hulp htefi geruimeu tyd naar middelen gezocht om den letleu de gek euheid Ie opeuey lol bel verkrijgen van geneeskundige hulp op voor hen gunt ge voorwaarden Een Commissie uit ziju midden werd hiervoor benoemd en van haar crd een rapport ontvangen Het resultaat van het ouderzoek en de overweging was dal de oprichting van een zoogenaamde ziekenbus of van iets dat daarnaar tweeinl voor de Vereeniging niet wenschelijk is Er werd inlegeudeel besloten oin de genees heelen verloskundigen te polsen of zij iu navolging van de wijze vau doen iu Indic eu in sommige vfeemde rijken genegen waren tegen prijzen tusschen hen en de verschillende ledeu per hoofd of per gezin overeen te komen abonnementen te sluiten Het voordeel hiervan is dat men hij ziekle nlèl door onvoorziene uitgaven voor geuee undlge liu p in ongelegenheid kan komen Aan ulfe genei skuadigen werd hierover een brief gezonden Versohilleuden antwoordden voorwaardelijk of onvoorwaardelijk geneigd te zijn tot Het sluiten van zoodanige abouueineulen De namen van een twaalfial dezer heeren zijn aau de leden bekend gemaakt Eeu hunner verklaarde zich bereid een abonnement te sluiten naar een vaste maatstaf van ƒ 10 sjnars voor elk lid van een gezin boven de 18 jaren en vao ƒ 6 s jaars voor elk lid v n een geziu beneden dien leeftijd en wel bg vooruitbetaling per kwartaal Het laatst verschenen noinmer an hel weekblad Het NkuKi beval weder in een tweede artikel over een gehaten vriend eenige zeer behartigenswaardige beschouwingen over de verhouding tusschen kapitaal en arbeid Het blad wijst er op dat de haat tegen het kapitaal die zich bij voorkeur onder den werkenden staud en onder velen die zich zijoe vrienden noemen lucht geeft meestal een uitvloeisel is van eenzijdige beschouwing van den toestand van den werkman De werkman zoo wordt beweerd de eigenlijke voortbrenger hij zonder wien het kapitaal niets is moet meer en het kapitaal moet minder hebben van het goede der aarde Dat is eeu onderwerp zegt de sohr iu hel Nieuw waar men heel wat mooie eu groote woorden over spreken kan maar zoo heel eenvoudig ia de zaak toch niet want als men begint te praten over de wijze waarop zulke denkbeelden verwezenlijkt moeten worden dan is er dadelijk verschil iu het tot dusver eenstemmige koor Dè een wil zus en de ander wil zoo Eu men wil natuurlijk niet hooren naar hen die de leer verkondigen dat de werkman zijn deel aan de algemeeue welvaart slechts ve nserdaren kan door zijn eigen bekwaamheden te vermeerderen en niet alleen zich zelveu kapitaal te versohaffen doch ook zich in staat te stellen het beschikbaar kapitaal vau anderen nuttig aan te wenden Is het kapitaal wanneer het niet in voortbrengenden arbeid aangevend wordt dus zouder de hulp au de werkman oiivruohlbaar de werkman jonder kapitaal is niets Bij velen ja wij durven wel zeggen bij de nieesteii in Nederland is dan ook het gezond veretand genoeg aanwezig om de onmisbaarheid van het kapitaal iu te zien Jlaar waarom dun toch zoo ongelijke verdeeling De schr iu het Nieuw zet uiteen dat die on ielljkheid een natuurlijke werking is van oorzaken en gevolgen w arin niet maar willekeurig verandering kau worden gebracht En al geschiedde dit de vers oorde verhouding zou door de werking der wet vau vraa en aanbutl spoedig hersteld zijn Als men toch het aaiid el iu de winst voor t kapitaal verinindetde dan zou het zich spoedig uit de nijverheid terugtrekken en als de kapitalisten het loon van de werklieden wihleu verminderen tot een la er peil tlnn waarop hel door de vrije werking na geuoeinde wet staan moet duu zouden deze ander werk zoeken Ten slotte wordt betoogd hoe hel kapitaal de vracht is van den arbeid en de spaarzaamheid niet alleeu van deu bezitter lelven maar van zijn vader zijngrootvader zijn voorgangers dikwijl tot onheugelijke lijden terug de rijken van bedeu genieten het loon vau deu arbeid hunuer voorgangers Dat i een der grondslagen van de kapitaalvorming Slechts door hem die werkt de vrije beschikking te laten over de vruchten van zijn arbeid en door hem iie paart de vrije beschikking te laten over het bespaarde ten behoeve zijner nakomelingen is hel mogelijk dal er meer gewerkt wordt dan ter voorziening in dadelijke behoefte noodig is en dat het meerdere voor de uakomeliugschap bewaaril wordt Neem bijzonder eigendom en erfrecht uit de raaalsch ippij weg en gij neemt de verea weg die het raderwerk der Maatschappij in beweging brcugon alle vooruitgang staat si 1 de algeineene welvaart verniiiideri de besparingen van vroeger eeuwen worden verleerd eu weldra zulleu degeueu die zich proletariers noemeu niit meer te schimpen hibbeu op de rijken want er uilen geen rgken meer ziju De werklieden zulleu echter niet tevredener zijn dan nu want zij zulleu het slechter hebbeu dun thans de veriniiidering van den algemeenen rijkdom zal hen het eerste eu dus het zwaarste treffen Niel allé lijfeigenen die indertijd vrij zijn verklaard door keizer Alexander hebbeu zoo goed vau hun vrijheid gebrutk gemaakt als eeu zekere Peter Oubonia die vroeger in een afgelegen goeveruemeiil vau Uusland woonde Hij was vau jongsaf vlug eu had een ijzeren wil dooh ziju lijfeigenschap was de hinderpaal waardoor hij belet werd om het doel zijner wcuschen te bereiken Nauwelijks echter was hij vrij of Oubonia legde zich toe op deu handel en was spoedig een welgesteld koopman Later werd hij spoorwegonderuemer en eindelijk de Russische spoorwegkoning Hij is thans milliouiiir eu staatsraad in werkelijkeu dienst Bg bet 26jurig jubilee van den Czaar heeft Gubouia deu keizer een kostbare zilveren schaal aangeboden met deze woorden als inschrift Van Peter Gubouia eeu gewezen lijfeigene die oiitler uw roemrijke regeeriug bcvrijtl werd Dikwijls worden in groote steden dienstboden aangeuumen zonder dat meu zich vau het zedelgk gehalte noch van het gedrag in hare vroegere dirnsleu overtuigt Men weet niaestal niels meer tian dal zij Mietje of Anna heeteu veel mintler vanwaar zij gekomen zijn Hel volgende te Amsterilam voorgevallene strekke tot waarschuwing Eeu dienstmeisje dat reeds meermalen wegens diefstal in dienstbaarheid was veroordeeltl had zich wetler verhuurd doch had nu het vooruitzicht weldra in het huwelijk te zullen treden eu dan haar eigen meesteres te zijn Hiertoe was echter huisraad noodig en om het den vrijer in het bijeenbrengen van hel huishouden gemakkelijk te maken ontvreemdde zij een bankbiljet van ƒ 100 Van bet gestulene kocht zij eeu geheel huisraad plaatste dit op eene kamer daartoe door haar gehuurd en verliet toen heimelijk haren dienst Intusschen was de diefstal ontdekt eu viel de verdenking natuurlijk op de verdwenen dienstmaagd Aangifte werd bij de pslitie gedaan eu toen bleek lat hel eeuige wat omtrent het signalement der diefegge kon verklaard worden was dat ze eeu Friesche hoofdkap droeg Het was dan ook geen gemakkelijke taak voor de politie haar op te sporen Alleeu aan den gver van deu rechercheur der 3de sectie is het Ie dankeu dat de brutale dafegge in handen der justitie is gekomen Zij was juist bezig de nieuwe kalchel aan te leggen joen de politie manneu haar en het nieuwe huisraad inrekenden JV o d D De commissaris des Konings iu deze provincie beeft aan de gemeentebesturen kenbaar gemaakt dat bij het kon besluit van 14 Maart i880 S W no 31 mat intrekking van dut dd 30 October 1872 Sthl no 105 nader is bepaald welke ziekten vau het vee voor besmettelijk worden gehouden eu welke der in de wel van 20 Juli 1870 SlU no 131 genoemde maatregelen bij het heersehen of bij hel dreigen van elke dier ziekten moeten worden toegepast In dat besluit aldus gaat de Coininissaris voort is beh dve wijziging van enkele punten van het ingetrokken besluit onder d besmettelijke ziekte van t vee ook genoemd het mond en klauwze r bisinetlelijke kluuwuilslag van den mond en de klauwen bij herkauwende diereu eu varkens terwijl het kwaadaardig klauwzeer bij schapen het zuogeuaamd rolkreupel niel wordt genoemil Van het voorkomen van mond en klauivzecr moet derhalve in het volg door de houder of hoeders van vee onmiddellijk aangifte worden gedaan aa i den burgemeester der gemeente waar het vee zich bevindt en tevens moet het aaoget iale vee van het overige onmiddellijk worden afgezonderd waarna het ouflerzoek plaats heeft iu art 16 der wet van 20 Juli lb7Ü Stbl u 131 Van gevallen van zoogenaamd rotkrenpel bij schapen behoeft niet aangifte te worden gedaan D iar echter schapen evenals rundvee Dokken en geiten tot de herkauwende diereu behooren zijn op deze diereu de bepalingen belreffeude het nioud en klauwzeer iu het aangehaald besluit nader omschreven als besmettelijke blaaruitslag vau deu moud en de klauwen wel toepasselijk Verzuim vau aangifte of af zoutiering zou tot strafvervolging tegen den overtreder leiden Naar meu verneemt is de jury ter beoordeeliug van de rapporten deriu 1878 vanwege de Maatschappij tot nut van t algemeen en door bijdrageu van particulieren naar de tentoonstelling te Parijs gebonden werklieden met haren ai beid gereed Thans blijven er nog eenige werkzaamheden te doen over voor de comminsle die zich met de zorg en regeling voor de uitzending belast beeft en daarna zal tot de uitreiking dir bekroningen worden overgegaan Het rapport wordt gedrukt eu aan elk belanghebbende uitgereikt Naar men veruecml is er thans voldoende zekerheid dat de stoomtram Haarlem Leiden o stand zal komen Met deu aanleg wordt zegt men spoedig eeu begin gemaakt Dr Chervin door de Fransche Kegeeriug belast met het behandelen van de staraelaars ouder de recrnt n heeft bij BaiUière eeu verhandg ijij over zijn methode opeub iar gemaakt hij geeft daarin een overzicht van de verschillende middelen tut het genezen van stamelenden aangewend Hy zelf beweert dal alle opcratléii en ingewikkelde behandelingen overbodige moeite ziju en dat hij binnen eeuige weinige weken voikoineu genezingen verkrijgt door de lijders eenvoudig hardop Ie doeu lezen Afloop van Openbare Verkoopingen vau Onroerende Goederen VEILING 19 April 1880 Huis Pakhuis Erf en Tuin Waehterstraat P No 225 en 226 ƒ 8100 kooper H C Korlenoever Hul en Erf PUnisoen C No 94 en 94c Pro patria ƒ 2240 k G C van derjWanl l i P OLITIEJ Gevondeu en aan hel Bureau van Politie gedeponeerd Een leibren SIGAKENKOKEK mei 4 sigaren JONGENSPEfJE eu een SLEUTEL LI Zondagavond gaf de Liedertafel ApoUo met medewerking der afd Uiterlijke Welsprekendheid weder eene uitvoering voor hare kunstlievende leden met hunne dames Het programma dat eene aangename afwisseling van zangnummers solo eu voordrachten aanbood werd gedeeltelijk onder leiding van den heer J A Verheijen van Amsterdam en gedeeltelijk onder die van don heer W Konincks alhier over t geheel op eene verdienstelijke wijze uitgevoerd Er was duidelijk eeuige vooruitgang merkbaar vooial wat betreft de nuanceering en de overeenstemming tusschen de verschilleiJe partijen Blijkbaar werden de opmerkingen en aanwijzingen door de directeuren bij de tudiëu gemaakt ter harte genomen Enkele kleine onregelmatigheden bg het iuvallen der verschillende stemmen deden het vermoeden outstaau dal er in de partijen waarin die voorkwamen enkele leden zijn die niet altijd even getrouw de repctitiijii bezoeken en dientengevolge niet zeker genoeg van hunne zaak waren Dat was jammer want overigens is er inderdaad verdienstelijk gezongen Ook de solonuramers door deu heer Rogmans uit Amsteidam lid van Verdienste der Liedtrtafel op eene meesterlijke ivijze vooigedr gen eu de voor drachten van de beide l eeren ledtn der afd Uiterlijke Welsprekendheid droegen niet weinig bij tot verhoogiog van bet kunstgenot Na afloop van het concert bleven de meeste werkende en vele kuustltefende leden met huune dames nog eenigen tijd zeer gezellig bijeen ên sma iklen op hel geiinproviseetde bal i eer genot dan dikwijls bij oflicieel aangekondigde bftTs het geval was Het is te hopen dat de Vereeniging voortga zich onder de leiding dof beide ijverige en bekwame Directeuren op het gebied der kunst te ontwikkelen dan zal zij zeker nog menigmaal iif staat zijn zulk eeu genoeglijken avond aan hare contribneereuda leden te verschaffen Laatste Berichten Berlijn 19 April De tweede lezing van de socialistenwet voortzettend heeft de Rijksdag alle voorstellen die verder gingen verworpen en het voorstel der Commissie aangenomen volgens hetwelk de termijn gedurende welke de wet van kracht zal zijn is verlengd tot 30 September l8S4 alsook de bepaling iu art 28 der wel v d eus wi Ike aau verbanneneu verder oponthoud geweigerd wordt niet van toepassing is op ledeu van deu Rijksdag en VVelgeveude lichamen die gedurende de zitting o verblijf houden iu de plaals waar deze zetelen Weeaen 19 April De Ministerraad beeft gisteren slechts loopeude zaken afgedaan Het bericht dat er besluiten waren genomen iu verband met den politieken toestand is ongegrond óór de afdoening der begrooting is er geen beslissing in de politieke crisis Ie verwachten Burgerlijke Stand GËUOBEX 15 April Ueadrinua Adriaaus ouders T da font eu K de Weger 16 Maria Jacuba ouders J M van Buurea eu K tan Vliet Cattiariiia oudera A Vermeuleu ea A vau Reede Hendricus Jacobua oudera C M itjuiftlaaueuT C Smit 17 eerlrui ouders C H Vreesltijk eu r Wilschut Anua Maria PetroiielU Charlotte oudera W F Mac Leau en A M Cuerntao OVEKLEUBN 16 April S C Leeflang 4 j 17 1 do Jong 6 ni H J Hijuhout 7 w 18 A G 1 vau dtr Poel 56 j A Lourier huisvr vau G Wiezer 61 j M M Gelis eo 1 j B C B van llof egen 2 ui ADVERTENTIÊM m 40 JARIGK 1 ECHTVEREENIGING k van onze geliefde Ouder p ABIE VAN DER KLEUN Pz P JOHANNA BOS Gouda 22 April lS80 gi Hunne dankbare Kinderen om PI S a sïc@ 19 ïJ lï52 5 i Fi5 i j t awd3Si Cl Q 2 SÏ QÏ 3 aiSQ S3 21 a Ondertrouwd ü NICOLAAS KIKKE m ii 1 m MAABTJE LOUISA PETBONELLA H VAK BOVENE VAS GENT 16 April 1880 öjtó Zierikzee gjs Gouda Bevallen van eeu Dochter N VAN EIJK VAN DBN ToOBN Gouda 19 April 1880 Geboren DIEK GEEMEN van WIJK Zoon van J C VAN WIJK en J VAN WIJK NiKBüBtJ Rotterdam 18 April 1880 De ondergeteekende betuigt ziju hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling tijdens z ne ziekle ondervonden P SAUERBIEB Gouda 20 April 1880