Goudsche Courant, vrijdag 23 april 1880

derwij eressen 5 kweekelingen en 323 kinderen De Bvondsciiool ouder denzelfdeu hoofdonderwijzer telde 4 hulponderwijzers en 39 leerlingen üit getal is zeer verminderd De commissie verwijst omtrent de oorzaken van dien geringeu bloei naar vroegere verslagen doch meent dat het een punt van ouderzoek en overweging lieut nit te maken of deze school aau het doel beantwoordt De tusschenschool hoofdonderwijzer de heer Schriek met 9 hulponderwijzers en hnlponderwijzeressen 11 kweekeliugen en 366 leerlingen De eerste biirgerachool voor meisjes huofd ouderwijzer de heer Kramers met 8 hulponderwijzeressen 11 kweekeliugen en 21ü leerlingen De tweede bHrgerschool voor meisjes hoofd onderwijzeres mejuffrouw üretzer met 3 hulponderwijzeressen geene kweekelingen en 66 Jeerlingejs De eerste bnrgeischool voor jongens hoofdonderwijzer de heer Huber met 7 hulpondertwijzers 5 kweekelingen en 198 leerlingen De tweede burgerschool voor jongens hoofdonderwijzer de heer Leopold met 4 hulponderwijzers 1 kweekeling en 71 leerliugen Oaar het personeel van de avondschool ook aan andere inrichtingen verbonden is komen we tot een totaal van 7 hoofdonderwijzers of hoofdondcrwijzeressen 48 hulponderwijzers of hulponderwyzeressen 38 kweekelingen en 1051 leerlingea De schoolmeabeleD verkeeren meerendeela in goeden de schoolbehoefteu in uituemenden staat Uy de opening van de tweede burgerschool V09T jongens kou het oaderwys in handteekenen en gymnastiek niet worden geregeld De beschikbare uren van beide onderwijzers waren door de bestaande scholen in beslag genomeu Op de tweede burgerschool voor meisjes werd dit onderwijs opgedragen aan een paar der aan Aie school werkzame dames en dientengevolge kregen de heeren eenige uren ter beschikking an de nieuwe school Versterking van de onderwijskrachten in het teekeneu is noodzakelijk met hoeveel ijver de onderwijzer zich aan 2Jjn taak wijdt de resultaten kunnen niet anders dan onvoldoende zijn § 8 omvat het schoolverzuim De commissie Maagt over schoolverzuim al werkt de wet op Kien kinderarbeid gnnstig Ook hier wordt van de nieuwe wet verbetering gehoopt § 9 handelt over de bijzondere scholen Subsidie werd niet verleend Aan de staten bij het verslag gevoegd ontleenea wg het volgend oreraicht van dit onderwjjs De R K school voor meisjes hoofdonderwijzerea mejaffruuw t d Bom teltSbulponderwijzeressen 2 kweekelingen en 295 leerlingen De B K school voor jongens hoofdonderwijzer de heer Kropman met 2 hulponderwijzers 4 kweekelingen en 79 leerlingen De school voor Chr nationaal onderwijs hoofdonderwijzer de heer r d Putte met 2 hulponderwijiers 1 kweekelingen 190 leerlingen De school van mevrouw Weurman met 1 kweekeling en 43 leerlingen Te zamen alzoo 7 hulponderwijzers of hulponderwijzeressen 8 kweekelingen en 707 leer Het getal leerlingen aan deze scholen nam toe Voor zoover de commissie een oordeel over het onderwijs op deze scholen kou vellen was dit g nstig De volgende paragraaf is aan de bewaarscholen gewijd Reeds in de 2e paragraaf is daarover gesproken We meeuen dus nu met het overzicht ié kunnen volstaan De openbare bewaarschool verbond in aan de Ie armenschool hoofdonderwflzer de heer Gonda met 1 hulponderwijzeres 4 kweekelingen en 333 kinderen De R K bewaarschool hoofd nderwijzeres mejuffrouw v d Bom met 2 hulponderwjjzeressen 3 kweekelingen en 350 kinderen De school van mejuffrouw Verhoeff met 1 halponderwijzeres 2 kweekelingen en 22 leerGngen Alzoo te zamen 3 scholen met 4 hulponderwgzeressen 9 kweekelingen en 705 kinderen § 11 bespreekt de inrichtingen tot opleiding T n onderwgzers in deze gemeente Br is 1 eene gemeent ke inrichting voor de kweekelingen der bewaarschool ten einde haar te bekwamen voor bewaarschoolhouderessen deze inrichting telde op 31 December jl 4 leerlingen 2 een rijksnormaalschool met 8 onderwijzers 54 kweekelingen en 24 hulponderwijzers en bulponderwijzeressen volgden de lessen Elf acten van hoofd of hulponderwijzers werden in 1879 behaald De laatste paragraaf handelt orer het schooltoezicht De herbenoeming van den heer Knaap als lid der schoolcommissie de waarneming der betrekking van schoolopziener door den heer Blokhuis de benoeming van den heer Terpstra tot schoolopziener wordnn hier herinnerd Ën daarmede is de commissie aan het einde van hare taak gekomen Mocht haar vertrouwen dat met verbeteren en aanvullen van het lager onderwijs op de meest degelijke wijze zal worden voortgegaan gegrond blgken BUITENLAND Uultcnlanilscli Ovcrziclit De wetgpvende Kamers in Frankrijk hebben haren arbeid hervat en lulteii dieu voorlzelleu tot omstreeks 20 Juli op welk tijdstip de gedeeltelijke hernieuwing der Algemeene üsdeii de tegenwoordigheid der afgevaardigden en senatoreu iu hunne departementen eisoht Het is niet waartohijulgk dat de vetgeveude raooht in dit korte tijdsbestek gereed ial komcu met de vaststelling vnu het algemeen tarief vau reohteo de staatsbegraotiiig en verschillende wetsontwerpen waarvan de behaudeling niet lang meer uitgesteld kun worden Meu mag dus eene baitengewoue zitting gedurende de tirce laatste maanden van het jaar e gemoet lien Ëen der Engelaehe bladen de Spectator wijt den voor de liberalen loo guustigen uitslag der verkiezingen hoofdzakelijk aan de keuzen op het platteland die buiten de verwachtiug vau beide partijen zijn uitgevallen JBeue hoofdourzaak daarvan is te zoeken iu de stemmen der non confurmiaten de secteu welke buiten de staatskerk staan welke thaus overtuigd zijn dat zij vau eene tory regeering niets te wachten hebben dan het duldeu van hun bestaan en dat zü bij een liberaal Kabinet zeker niet achteruitgaan al hebben zij ook oude grieven tegen de liberaleu Zij hebben van het miuisterie Beaooiiafield niet eens de lang begeerde begrafeuiswet kuuueu verkrijgen Ër is nimmer zooveel gestemd iu Engeland en de meerdere stemmen zy n door de breed opgezette agilatie bijna geheel ten voordeele der liberalen gekomen Ook de lersohe verkieziugeu geren eeo betrekkelgk bevredigenden uitslag voor de geestverwanten vau den Spectator Onder het zestigtol homerulers de zuiver politieke richting telt de heer Parnell slechts 23 volgers van zijn socialistisch streven die als eene groep onverzoenlgken door huu klein aantal zullen verzinken in de massa der vertegenwoordiging De Russische dictator Melikoff wordt in plaats van een gevreesd een populair man door zijn humane practisohe maatregelen men herinnert zich dat onder de Nihilisten zich veel studenten bevinden die om een of andere meestal politieke reden van de academie verwijderd nergens meer terecht konden en zonder vooruitzicht in de toekomst nit wanhoop zich bij de fatalisten aansloten De strenge bepalingen op de hoogrscholen worden nu op verzoek van Melikoff gewijzigd eu de studenten lie eeu dollen streek begingen en tot inzicht daarvan gekomen zijn zullen hun studiën weer kunnen voortzetten Gaat Melikoff op den ingeslagen weg voort verstopt hij op deze wijze de bronnen dan zal het nihilisme spoedig tot het veiledene behooreu De toestand van Gortaohakoff is iets beter in geen geval wordt hij echter weer een man berekend voor zijn veel omvattende taak De oud Rusaische partij zag Gortachatoff gaarne opgevolgd door DondukoffKorsakoff de eerste beriobten noemen echter Jicrs als opvolger niet met den titel als rijkskauselier maar met dien van miniiter Oiera die zoo lang de buitenlandsche zaken waarnam ia zeker het meest met de geheimcu van Gortachakoff vertrouwd Uil Weenen komt opnieuw de verzekering dat Taaffe voorloopig niet oftreedt en in elk geval de begrootiug eerat zal laten afhandelen De Duitsche leden van het Heerenhuis besloten ook tegen het dispoaitiefonds te stemmen De Groote Raad van het kanton Bern heeft zich tot de bevolking gewend door de openbaarmaking van een zeer uitvoerig document waarin hij ten zeerate aandringt op de goedkeuring der wetten die op 2 Mei e k aan het stemhebbende volk zullen worden voorgesteld Op zeer uitvoerige wijze worden de redenen ontvouwd waaraan een nadeelig saldo op de raming voor den dienst van 1880 moet worden toegeachreven hoofdzakelijk ten gevolge van bet terhoogen der subsidie ten behoeve van Hen Gotthardtunuel Komt nu de wet op de lecoing tot stand en de uieu e zegelwet dan uUen zoowe bezuinigingen gemaakt kunnen worden ala nieuwe en verhoogde inkomsten worilen verkregen Bit kan slechts geschieden zegt de kantonnale raad indien de voor te leggen wetten door het volk wonleu goedgekeurd De heer Cairoli heeft laatst aan de Ilaliaaiisolie kamer zeer beleefd maar toch wel wat ondriigeiid gevraagd of de heeren het voortdurend inlerpellecren niet wilden nalaien om eens at zaken Ie guau behandelen De senaat schijnt niet naar die vermaning te luisteren alilians die geachte vergadering wandelt sedert eeu paar dagen weer lustig den weg Ier algemeenhedeu op Men spreekt er oier de reeds in de kamer van alle kanten bekeken buitenlandsche politiek en praatzieke leden van de eii raad der oudeu luchten breedvoerig hunne wijsheid over alhs eu no wat op dit gebied De een wil een verbond met Engeland sluiten natuurlijk iu verband met Gladstone s uitdrukkingen over Oostenrijk een auder weer verkondigt meteen ophef alsof hg iels nieuws zeide dat de Italiaaiiaohe rcgeering en geheel Europa zich vooral met de sociale quaeatie moeten bezig honden Practiaoh nut geeft zulk een stroom van elsprekeudheid meestal niet eel BINNENLAND GOUDA 22 April 1889 De kieavereenigiiig Burgerplicht alhier beeft in hare vergadering vau Dinsdagavond de afli dende Leden der Proviuoiole Sluleu in dit diitriot de beereu R W Haenijens Dekker te Ouilewater A Koijff Hzn te Woerden en mr J Fortuiju Droogleever te Gouda opnieuw cindidaat gesteld Daar ook de overige afdeeliiigen der liberale centrale kieavereeniging in ons district de aftredende leden hebben oaudidaat gesteld ziju genoemde heeren de oaudidateu der centrale vereeniging Door Z M is de heer Engène Antoine Désiré jSmil van Praiicfcenberg eu Proschlitz kapitein der infanterie met al zijne wettige zoo mannelijke ala vrouwelijke afstammelingen iu den Nederlondscbea adel ingelijfd De luit kol C J J Bijhsveld van het depot 4e reg inf heeft non aotiviteit aangevraagd Voor de akte iii de vrouwelijke handwerken werden Dinsdag te s llage geéxainineerd 16 candidaten 3 afgewezen eu 12 toegelaten Voor de akte in het teekenen 4 oandidaten 1 afgewezen en 3 toegelaten waaronder de heer Lugthart uit Gouda In de zitting van Dinsdag der Arr Richlbank te Rotterdam stond o a terecht K H oud 18 j naaister te Goudti bekl vau teu nadeele van diverse peraonen voor wie ij werkte geld en goederen te hebben ontvreemd Eisch 3 maanden gev cell Over 8 dagen uitspraak Bij de op den 29 April II plaats gehad hebbende aanbesteding vau het bouwen eener school en onderwijzerawouing te Berkeuwoude ia het minat ingeschreven door G Neven te Lekkerkerk voor de som van ƒ 23645 De hoogste inschrijver was C de Bruin te Jaarsveld voor de som van ƒ 27400 Tot hoofdingeland van den Krimpenerwaard zijn herkozen de heeien P 0 Jongebreur te Ouderkw c a d IJstl en L Kooy te Krimpen Vd IJ cl J tot hoofdiiigelandplaatsrerviinger de heeren A de Jager te Lekkerkerk en H de Jong Jr te Krimpen a d Lek Staten Generaal Eersti Kamkk Zitting van 20 April 1880 In deze zitting zgn na beraadslaging aangenomen de ontwerpen tol lo vereenigiiig der gemeenten Sluis eu Heillo en 8t Anna ter Muiden met 21 tegen 7 stemmen 2o aanvulling der wet regelende de uitoefening der geneeskunst met 17 tegen ï stemmen 2o indeeling der Westersohelde tot utt den spoorwegdam tuasohen Noord Brabaqt en Zeeland en van het Sloe 4o onteigening voor brugwachtcrswouingen aan de Drentsohe hoofdvaart 6o onteigening voor uitbreiding van het station Roermond van den staatsspootweg So intrekking vap het kciz decreet nopens bet bouwen op dgkeu en glooiingen 7o openbare middelen van vervoer 8o kwijtschelding van eene vordering 9o wijziging der wet nopens de Algemeene Rekenkamer in Ned Indië en lOo goedkeuring der overeenkomst mot België betrekkelijk de verbetering van het kanaal van Gent naar Ter ifeuzen de acht laatste met algemeene atemraeu De voorzitter benoemd tot oommisanris des Koning in Utrecht nam hierop een hartelijk afscheid fan de Kamer De vergadering is tot nadere bgeenroeping geteheiden Staten Generaal Twïedï Kame Zittingen van 20 en 21 April 1880 In de zitting van Dinsdag heeft de minister van koloniën antwoordende op de interpellatie van den beer de Casembroot omtrent het regeeringabeleid in A jeh verklaard dat de benoeming vju twee le geeringsoommiasarissen in Aljeh enkel diende ter voorbereiding der plannen opdat zoodra de oorlog geèiudigd ia waarop gegrond uitzicht bestaat een civiel beatuur kan ingevoerd worden Conflicten tnsacheu beiden vreesde bij niet over hunne loorslellen toch moet de regeeriug bfslisaen Vou opheffing vau het militoire gezag in Aijrh was geen sprake De heer de Casembroot was niet voldaan eu vreesde Terwikkelingen die den generaal vau der Heyden tot ontslag zouden knnnev nopen dat eene groote ramp ou ijn N discussie besliste de Kamer voorts met 41 tegen 17 stemmen dat de weigering van Amiterdam om de kohieren van den hoofdeiyken omslag ter inzage voor ieder te verstrekken is in strijd met de wet In de zitting van gisteren is tegen morgen aan de orde gesteld de discussie over de conclusie der oommfssie in zake de geloofsbrieven van den heer Baalert strekkende tot niet toelaiing Op de interpelbitie van deu heer Mees over den Rotterdamschen waterweg ciU i irde de minister van waterstaat dat de staalscoimnissie hoopte vóór Augustus rapport te zallen iifiln urn dat de noordelijke geul steeds ondieper w dIi maar de weitelijke geul dieper Op aandrong au deu heer Mees om eene spoedige indiening van een nader wetsontwerp aarzelde de minister eene bepaalde toezegging te doen na het rotum der Kamer van December Artt 1 en 2 van het ontwerp betreffende de fabriek en handelsmerkeu tijn aangenome n Heden voortzetting Het gerechtshof te Amsterdam deed gisteren aitapraak in de zaak tageu den postbeamble J V die in de vorige week terechtstond beschuldigd van poging tot diefstal teu posikantore aldaar Hel Hof beeft hem daaraan schuhlig verklaard en veroordeeld tot een tuchthuissiruf van 6 jaren Hen schrijft aan de Leidieke Cl Uit alle plaatsen waar de zeeviacherij beoefend wordt komt de klacht over de slechte vangst Het zou nu echter de beste tijd van het jaar liju om in dat beroep voordeel te behalen Nederland is het op verre na niet meer alleen dal zooals iu vroeger jaren bgna uitsluitend lijne schuiten tot de teevissoherg uitzond Menige andere nalie zendt thans hare schepen en schuiten in groolen getale tot dat doel zeewaarts Zoo zijn de verzeudingeu algemeen geworden en blijft bij schaarfchie de viach sleeila hoog iu prijs Het sobgnt of ten gevolge van zulk eene algemeene riaecherii o ontvolkt wordt terwijl daarbij ook zelfs visch von de kleinste soort die vroeger niet in aanmerking zou gekomen zijn wordt medegenomen Bij zulk een toestand spreken de visschers hoe ongerijind hel ook klinkt nu reeds van eeu vroegtijdig gereed maken tot de viasoherij op haring iets wat nooit gehoord is geworden Blijkens het verslag van de Rijkskweekschool voor onderwijzers te s Hertogenbosoh bedroeg het getal peraonen dat aan die inrichting in 1879 opleiding ontving 146 namelijk 120 jongelieden 30 rijkskweekeiingen en 40 dieustdoeude kweekelingen en onderwijzers iu en buiten de stad en 26 juffroawea 7 onderwijzeressen en 19 kweekelingen Voor bet einde vao het schooljaar zijn de 19 rijkskweekeliogen van het 4de of hoogste atudiejaar lleu eiirvol van de kweekschool ontslagen Tijdens hun verblijf aan de school hebben zij de volgende akten van bekwaamheid verworven Allen hebben de aktsn van hulponderwijzer bovendien hebbrn 12 van hen ook de akte voor gymnastiek 8 die voor teekenen 2 die voor wiskunde 2 die voor landbouw en 1 die voor de Hoogduitaobe taal bekoman De Raad van Toezicht op de apoorwegdienslen beeft aan de apoorwegmaatacbappijen in overweging gegeven om tot het verkrijgen van gemeenachap tttsscheu trciupersoneel en maohiiilsl in te voeren het gebruik vnu een met de sloomfliiit der locomotief of een wekker aan de looomotief verbonden trekkoord De belrokken spoorwegmaatschappijen hebben gemeend met het oog op de vele bezwaren aan het gebruik van het trekkoord verbonden daaraan geen gevolg te kunnen geven N v d D Te Rotterdam is Maandag geopend het Mnseum voot onderwijs en kunst in de Witte de Wilhstraat waartoe hel iiiilialief is genomen door de hh van der Hoeven eu Buys Deze inrichting heeft eenige overeenkomst met de Arts et niéiicrs te P irij en met het Polyiechuic te Londen Deze zijn echter eipositiezale voor groote industriëlen hier is bet plan om alle voorbeelden en modellen of Itermiddclen die voor het onderwijs van het lager tot het hooger van belang ziju in e éii expositie te verzamelen waaraan zich dan de tentoonstelling van schilderijen en teekeniiigen aansluit Iu algemeenheid overtreft deze inrichting alles wat op dit gebied in het buitenlaud wordt oangetroffcn terwijl iu Nederland niets te vinden ia wat da iraau cenigermate nabij komt Aan de ondernemers komt voor de ruime opvatiing welke aan deze ten grondslag ligt alle lof toe Mogen zij de vele opofferingen en zorg aau de uitvoering besteed beloond zien De directeuren van het herstellingsoord ifc Trompenberg i te Hilversum hebben verslag uitgebracht over den toestand huntier inrichting welke zeer bevredigend raag genoemd worden De opbrengst van verkoop van 8000 vierk meters terrein en de pacht en winst van het pension bedragen ƒ 10 101 an de aandeelhouders is 4 pCt uitgekeerd en op de waarde der terreinen is ƒ 4200 afgeschreven De directie acht dat na een vijQarig bestaan de moeielijkjhcden thans overwonnen zgn en ze toont aan dat intuaachen de Trampenberg aan bet doel beantwoord heeft Dit doel is om de in ons land gnnstig daarvoor gelegen hoogere en droqgere streken dienatbaar te maken om de nadeelen té herstellen die de lagere streken van een Delta land op de gezondheid van zijn inwouera uitoefenen De bewijzra daarvoor zegt de directie vinden we in de resultaten van het Pension die wg hier willen mededeelen omdat zoo dikwerf onkundigen ter goeder of ter kwader trouw het omgekeerde van de waarheid alom verkondigen zonder onderzoek zonder schijn zelfs van een redelijk argument Hoe dikwijls toch is het niet gezegd dat het Pension de Trompenberg eigenlijk niet anders is dan een gewoon hotel voor gezouden die een aangenaam buitenverblijf zoeken en waar zieke personen alechta bij aitzoiidering werden opgenomen Hoever dergelijke uitspraak van de waarheid af ligt kan blijken uit het volgende overzicht Iu hel Pension worden opgenomen in 1876 1877 1878 1879 Totaal as 26 34 31 117 familiën of per wpeu egeui ziekte 2 S 4 é familiën met kinderen voor f hunne physieke ontwikkeling 3 4 7 11 5 familicu of pcr sonendie slechts een aangeuaam buileuverblijf zochten 31 33 46 46 156 Deze opgaven bewijzen dus dat in de afgeloopen 4 jaren van de 156 familiën of personen die opgenomen werden 117 wegens ziekte 14 in het belang der kinderen 25 dua slechts 1 6 voor genoegen ren verblijf P Trompenberg gezocht hebben Terwgl in het belang van de voor hunne gezondheid verpleegden geen redeljke grond kan worden aangevoerd om de gezonden van den Trompenberg te weren en in tegendeel voor elk kurort de grootere levenslust en de meer opgewekte geest van die krachtiger elementen eene uiterst wenschelijke voorwaarde ja behoefte mag genoemd worden is bovendien hunne opneming leker niet in strgd met een onbekrompen opvatting van het doel der Herstelllngaoorden Wg moeten ons nog verder op een pant verdedigen Men heeft beweerd dat zieken die in bet Pension verpleging zochten werden afgewezen Die grief kan alleen berusten op het feit dat men in het Pension zoo streng mogelijk de hand hield aan de voorwaarden die gesteld waren dat niemand mocht worden opgenomen in wiens gezin gedurende de laatste drie maanden eenige besmettelijke ziekte voorkwam welke aauleiding tot verspreiding kon geven en verder dat geen melancholici krankzinnigeu lijders aan vallende ziekte of aan drankzucht worden verpleegd Het gezond verstand zegt het u reeds dat het niet opnemen van besmettelijke zieken hoe wenschelijk het ook voor hen zelven zijn mocht dat zij eene gelegenheid tot spoediger herstel in gezonde buitenlucht kouden vinden eene noodzakelijke voorw iarde wos eene conditio sine qua non voor de opneming in het Pension van alle andere zieken die voor het gevaar om door roodvouk mozelen pokken of kwaadaardige keelziekte aangetast te worden iu een herstellingsoord althans zooveel doenlijk noesten worden gevrijwaard Het zal u tevens zeg gen dat ook onafbaukclijk van den natuurlijken tejieuzin dien alle andere vi rpli egdeii in het Pension tegen melancholici of kraiikziiiui en en tegen lyders aan vallende ziekte of aan drankzucht zouden hebbeu het belang van die lijdera zelven eene afwijzing ja in enkele gevallen terugzending vorderde omdat hun de geatadige bewaking niet kon worden verschaft die hun toestand in hun belang tot een eerste vereiachte en dus voor ons hunne ofwijzing tot een eersten plicht maakte Het ware voorbarig om uit de ervaring op den ïrompeuberg verkregen het daar gevestigde Herstelliugaoord speciaal voor zenuwlijders rheumatici borsl iiigeivands of nierlijders of ter genezing van bepaalde dyscrasien aan te bevelen De ervaring dat zoo zeer verschillende lijders er Vfrbftering vonilen of herstelden wordt door de wi luischap volstrekt nog niet genoeg loegeliclit om eene uitspraak te kunnen doen of zoo ja elk muleel de hoogere ligging van den bodem en de drogere reinere lucht van de hooger gelegen streken op die ziekten zelve of op hare oorzaken kunnen nilgeoefend hebben Troosten we ons met het gebrekkige van ons weten maar passen we het toe zooals het gezond verstand hel oiif prjctici gebie t Zoeken we nit de feiten die zich a in ons voordoen de aanwijzingen lot verdere rationeete toepassing en die aanwijzingen zijn reeds menigvuldig Wie ouder de bezoekers van den Trompenberg duidelijk aan koortsen lijdende in hunne gewone woonplaats niet verbeterden herstelden van het oogenblik af dat zij bier aankwamen Aanvallen van koorts aren er zeldzaam en kwamen slechts in de eerste dagen van het verblijf der lijders voor Zwakken die duidelijk aan koortsen geleden hadden maar alhoewel ttie koortsen geweken schenen hunne vroegere gezou lheid en krachten touh niet konden terugkrijgen werden door hun verblijf op den Trompenberg allen zeer spoedig hersteld Ligt bet vermoeden daarin nii t voor de hand dat de bodem en de lucht van Hilversum waar de tusschenpoozende koortsen ook onder de inwoners hoogst zeldzaam zijn van de oorzaken die haar doen ontstaan genoegzaam vrij zijn vrij zijn dus van hetgeen wij iu afwachting dat de wetenschap ons leeren zal of die oorzaken in bacteriën iu schadelijke gassoorten of iu wat anders bestaan gemakshalve malar a dat wil zeggen thehte lucht noemen Voordeel I Solidlteit Elegance In den laatsteu tgd is dikwerf de kwestie van voordeel behandeld Daarin ligt inderdaad een raadsel opgesloten waarvan het welvaren der gezinaen afhangt Iedereen tracht zich tegenwoordig te kleeden met smaak eu zoo weinig mogelijk uit te geven Om in onze dagen in de wereld te verkeeren hetzij voor zaken hetzij voor andere redenen moet men goede kleëren aan hebben Maar goede kleêre kosten duur en vooral in steden waar zekere huizen eeu monopolie bezitten Het bovengestelde raadsel is nu door de magazijnen der Belle Jardiniere te Parijt opgelost De kantoorbediende vindt er evengoed zijn zijn gading als de rentenier De Belle Jardiniere is de fée der begeerte men kan er weinig besteden en goed gekleed gaan veel en uitmuntend gekleed gaan Men treedt de BellB Jardiniere binnen aU eenvoudig handwerksman en in écu uur tijds komt men er weer uit als een heer En het ia daarvoor niet noodig te Pary Ie wonen Schrijf aan den Directeur der Bell6 Jardiniere vraag zijn prachtigeu geïllustreerden Catalogus met behulp van eeo bandje neemt giJ u dan de maat en de zaak ia in orde 5 a 6 dagen later ontvangt gij nwe bestelling en zijt herschapen in een Mijnheer van de Boulevards vou Parijf Iff A Él K T BËIbTc H ï e N Gouda 22 April 1880 Bij kleinen omzet was de stemming flauw Polderlarwe puike ƒ 10 50 a 11 25 Mindere f 9 a ƒ 10 RoggE puike 7 75 a 8 20 Mindere ƒ 7 26 a l W m f 6 70 i ƒ 7 Gerst puike 7 CEÉê l W n 6 a ƒ 6 76 Haver zware l P w De veemarkt met goede aanvoer tot enorme hooge prijzen ging alles vlug van de hand achapen vlug varkens voor Londen van 22 a 26 ot per half kilo magere varkeus en biggen tot zeer hooge prijzen vlug verkocht Aangevoerd 37 partijen Kaas eerste qualiteit van ƒ 32 f 34 tweede pualiteit van 26 a ƒ 31 Goeboter f 1 30 ü ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20