Goudsche Courant, vrijdag 23 april 1880

Zondag 25 April N 2444 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws m Advcrlcntiebladloor Gouda en Omstreken Cieboortt cii S t erf te t atlst leK d Ir g u III c c n t e 0 0 f U A FKBRUAIU ISSn GfborfN 28 Joiigens ea 41 Meisjes lotial 69 OvEBL£BEN iu het 1 leveiisjiiar 17 M 10 V totaal 27 2 tt s 3 n 11 3 17 u 3 2 H 5 17 3I If 1 J H 2 31 61 If 3 a H 12 toreu bet 61 If 6 37 M 31 v ff 11 lotnul 68 LïVKNLOOS AANSEOEVEN 6 Burgerlijke Stand Gouda GEBUREiV 19 Ajiril Johanna ondcis C van Eijk en 3J tan der Tüoreu 20 Prnncina onders ij L Oauen A je Vrita Francisdns Leendert ouders C tan Waas en sF C Hlokland Piet oudeis A Schooudefwoerd en M Wurlz Aolje Johanna onders G Kielitger en M nn Leeanen 21 Cathanns ouders M Sirre en G van VVezt VNillem ondeis A Alfenaar en W van Vli t VViilem Johannes en Jannigje Villeuiinn ouders G van Eijh en J C Hoojrendijk OVERLEDEN W April VV van Willigen 1 j 9 ra L vaa Vliet 2 6 oi GEHUVD 21 April C lluismall en C tan Nos 3 Bruijnjé ea J Besjes T J Luglhart en J D kktr J van T eeoueu ea J Nobel Burgerlijke Stand vnn oBderstaaiitle gemeeatfn van 15 tot 22 April 1880 Moordrecht GEBOREN Willem ouders A Spruit en A de Brutjn OVERLEDEN VV de lange huisv van O van Belli 60 j W Spruit 5 d Gouderak GEBOREN Tennis oudtrs li Blom en A Ealkiudu AdriasD ouders W de Jong en € Pons eEUUWD G Verdouw i C üoer Stolwijk OËBORGV Cornelia ouders W Baas en N Verburg OVEKLEÜKN W Vonk 73 j Haastrecht GEBOREN Izak ouders 1 van den Berg en M SIraver Petrooella Geertruldfl ouders A JaneeoenC M btraver Waddinxveen GEBOREN Cornells ouders K de Rooij en J Alblas Jannetje ouders W Groeneveld en N Kurver OVKiiLEDEN C van Veen 5 rn C C tan Dam 17 J ONDERTBOUWD D van Willigen en E Westbroek A de Groot eu C van Es GEHUWO Beym tn A Tii der Dossen Zevenhuizen tjEBOREV Cerritje ouders L de Bruijn en N van Slingerlaad Leentje onders A Koetsier en W van der Stai re Lina tnders G Treurniet en L van den Btt Jan xnders L P van Dorp ea C D B van Leeuwen ADVERTENTIES Heden overleed tot mijne innige droefheid mijn geliefde Echtgenoot de Hoogedelgestrenge Heer A G H van dee POEL in leven gepensioneerd Majoor titulair der Infanterie in den ouderdbra van 56 jaren Wed A G H van der POEL VoGllLElfSANK Gouda den 18 April 1880 Gelieve deze voor algemeene en hizondere kennisgeving aan te itemen € ti Isi hm § if hebben de eer tfe berichten ïij van Brussel zijn geretourneerd met de Nieuwe Modellen van DAMES en KI DËRIiOËüE Tekens bevelen zg zich aan tot het WASSCHEN en KRULLEN van VBEEEN Een bejaard Heer verlangt een UEIII HUISSOÜSSTES ▼ an middelbaren leeftijd P G en van goede getuigen voorzien Brieven franco onder letter G aan de Boekhandelaars J TA BENTUM ZOON teöourfa QouDA Deuk van A I rinkhan Sociëteit Ons Genoefveii Maandag 2G April 1880 cciic cnliclc Gastvoorstclling van het JABBEXI en FALMEIVS Amerlkaansch NEaEE GEZELSCHAP JJlrecteiir UOKTON bestaande uit 32 personen Negers Mulatten Quarteronen Mestizen Octeronen enz DE NEGERHUT l Melodrama met zang en dans in 4 Bedrijven naar ÖEECHEESTOWE s bekenden roman In het laatste Tafereel Groot PLANTAGEFEEST met nationale zangen en dansen onder medewerking van de beroemde Jubilé Zangers De opvoering geschiedt in de Iloogduitsc te taal Aanvang ten 8 ure Entree voor HH Leden 0 6Ö Niet Leden 0 99 Plaatsen zjjn dagelijks te bespreken in het Lokaal tegen 10 cents extra per plaats van s morgens 10 tot s namiddags 2 ure S A van DETH KLEIWEG boven het IJzer Magazijn van den Heer C van BERKEL Mevrouw W LAMBERT te Stolxeijkershm VRAAGT tegen MEI eene DIENSTBODE eene burgerpot kunnende koken 303e STAATS LOTEEIJ Oe Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 10 MEI 1880 Op een KANTOOR alhier wordt ten spoedigste voor het verrichten van LOOPEND en LIGT KANTOORWERK gevraagd een JONGSTE BEDIEOTE goed kunnende schrijven en rekenen Adres Bureau dezer Courant iu persoon of franco onder No 434 fllllimliseï De ondergeteekende beveelt zich in ieders gunst beleefdelijk aan tot het LEVEREN van best VARKENSVLEÈSCH hopende door eene prompte en nette bediening en billijke prijs zich het vertrouwen waardig te maken UEd Dit Dienaar C A VERZI JL Spekslager Kuipersteeg wijk K No 103 GEZOCHT voor een Bnrgermeisje liefst bij eene Vroedvrouw in Gouda GELEGENHEID voor geheime Kraamuitlegging liefst met achterlating van het Kind Brieven franco onder letter K aan het Annonce Bureau van J v BOMMEL Lange Kranestraat 31 te s Ilage immmi mm op MAANDAG 3 Mei 1880 dos avonds ten 7 j ure in de Sociclcit Ons Genoegen met medewerking van Mevrouw Martha van Ophemert Scliweiicke Concert Zangeres en den Heer W Hutsclienniijler Jr pj van ROTTERDAM Q CriZSrTE3T Iste Viool de Heer J Egeneb AU J B BüziAii 2de J Veestbaetbw Violoncel J Köiii br Clarinet Aug La Kondblle Entree voor HH Leden 0 99 NifjtLeden 1 49 Gcz MICIIAÉl lileiwc ff Wijlt E 6fi TE KOOP een partjj ZWAAR en GLAD WILGEN TOPHOUT en 20 WILGEJN of ESSEN ge iehikt voor Draaiers bij TEUNIS OOMS Jz te Ammerstol ISf T 4 ü 1 ü de Nieuwste Modellen van Zomerhoeden Mij voortdurend tot het maken van COSTUMES MANTELS enz aanbevelende Hoogachtend Wed J P DEN RIET SOETER Turfmarkt H 111 UEBANUS PILLEN bei Pid volgens het echte recept van DE Wed KUENEN ZOON zijn zeer nuttig tegen ongesteldheden der maag heilzaam voor de spijsvertering uitmuntend tegen de gal scherpte in t bloed en huiduttalag zacht laxerend en aUJ maf drijvend 37 1 Ct de Doos verkrijgbaar te mU alleen bij L SGQËNK Mourdiecht G H PoatOiKipwater Pr Vree IVoerden F W Sweerman Zfpenhmzen A Prin Benthttzen W d Bouh meestrf Bleimifk S vnn drr Kraate Bodfijraven P Versloot llaaslrechl K Oosterliag j en ID de btkeude depots ia audere plaaUea Men wachte zich voor naniaaksels f I S tT I dooijt 18 gelakt en geHempdd met de handteekemnrj van de vervanr ligers Wed KUENEN ZOON CliemisUn Advertendën in alle Slnnen en Sultenlnndsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eén afschrift is voldoende SM B i deze Courant behoort een BUvoeKsel Farlcmeutaire vV ci kzaamlicden Het benoemen van den heer Pruijs van der Hoeren tot regeeringscommissaris in Atjeh op een traktement van 3000 s maands terwijl zjjn medecommissaris de generanl van der Hejjden slechts 2600 s maands geniet gaf den heer de Cssembroot in de zitting ran Dinsdag aauleiding om de regeering te vragen in welke verhouding die twee ambtenaren op staatkundig gebied tot elkander stonden heelt de militaire bevelhebber van Atjeh vóór de benoeming van zjjn medecommissaris verklaard dat het noodig was een civiel gezag te vestigen zullen de noodige gelden voor die regeling aan de vertegenwoordiging worden aangevraagd zal zich eindelgk die organisatie alleen bepalen tot dit gedeelte der onderhoorigheden dut door unze wapens is ten onder gebracht Kou de minister de tweede vraag bevestigend beantwoorden dan zou daardoor volgens de interpellaut veel ongerustheid worden weggenomen In zjjn beantwoording wjjst de minister van koloniën er op dat Bet uitzenden van een civielen commissaris naast den militairen bevelhebber reeds meermalen is voorgekomen dat het tractement van den generaal volstrekt niet minder is dan dut van zija collega door verschillende emolumenten dat de vrees voorconHicten tasseben beiden overdreven is daar de benoeming van den civielen commissaris op verzoek en met medeweten van den militairen bevelhebber ig getchird Wat ds Oitgaven voor het burgerlyk bestuur betreft daaromtrent zal de vertegenwoordiging kunnen beslissen bg de vaststelling der Indische begrooting Omtrent de vierde vraag antwoordde de minister dat de geheele regeling was overgelaten aan de regeeringscommissarissen 0e interpellant toonde zich evenmin als de heer Rutgers van Rozenburg voldaan over het antwoord des ministers Krachtige handhaving van bet gezag van den man waarvoor de inlanders vreesden achtte beide sprekers nog dringend noodzakelijk de andere leden berustten echter in de verklaringen van den minister zoodat de interpellatie geen verder gevolg had en met een dankbetuiging aan de minister voor de gegeven inlichtingen afliep Reeds meermalen is de eigenaardige wjjze ter sprake gebracht van de uitlegging der bepalingen van de gemeentewet omtrent het ter visie leggen van de kohieren der gemeentelijke directe belastingen te Amsterdam Daar toch kan men slechts inzage krjjgen van zyn eigen aanslag niet van dien van anderen Een adres daaromtrent ingezonden door den heer Metelerkamp was aan den minister gezonden tot hel verkrijgen van inlichtingen Die inlichtingen waren verstrekt en nu stelde de commissie uit de kamer voor om die voor kennisgeving aan te nemen en ten aanzien van adressants verzoek over te gaan tot de orde van den dag Door den heer Rutgers is de kamer in de gelegenheid f esteld om van haar afkeuring der Amsteramsche wetsinterpretatie dat voor ieder voor niemand beteekent te doen blijken door het voorstellen van een amendement op de conclusie der commissie waarin de kamer verklaart dat zij zieh niet vereeuigt met het gevoelen van den laatst afgetreden minister dat de handelwijze te Amsterdam niet is in strijd met de wet De heer Schimmelpenninck van der Oye wil afschrift van het verslag gezonden hebben san den adressant in plaats van tot de orde van den dag over te gann De heer Godefroy verdedigde de Amsterdam n zich met het verslag Sr door den heer Koel door den heer Lohman enninck v d Oije zijn j eD maar als subamen t de Kamer zou verklaI gemeenteraad in strijd Vijzing naar het gevoe ster weg te laten werd 44 tegen 22 en het sche wetsuitlegging hg niet vereenigen dat ech verdedigd wordt evenali Nadat deheerSchimin amendement hudingetro dement had voorgesteld ren dat het besluit van di is met de wet en de vei len van den vorigen mii Jit subamendement mi amendement van den Weer Rutgers zelf met 49 tegen 17 stemmen aaijgenomen Daar echter de stemmen staakten ov bet slot do conclusie om tot de orde van n dag over te g ian moest de eindstemraing itgesteld worden In de eerste kamer n alle aan de orde zijnde ontwerpen afgedpn en dat deel der vertegenwoordiging is opi reces gegaan ha van haar voorzitter afscheidjgenomen te hebben die tot commissaris des onings in de provincie Utrecht benoemd is III de zitting van W nsdag werd na verwerping van het laatste sgedeelte der conclusie om tot de orde van denjdag over te gaan in zake vun de AmsterdMische kohierquaestie toch tot de orde van gen dag overgaan de heer Mees was aan het ifoord om den minister inlichtingen te vragen Omtrent den stand der werkzaamheden van de itaatseommissie belast met het onderzoek omtrelit de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee Was in de zitting van 19 December 11 de post van 3 millioen tot verbrisding der doorgraviug op voorstel vin den lie Uliu g xH l p y om de vertegen woonliging eerst kennis te doen nemen van het rapport der commissie dit kon slechts een uitstel van eenige maanden veroorzaken en op den gefschikten ti d in het voorjaar zou men weder kunnen beginnen rtWanneer komt nu dit rapport vroeg de h Mees en hoe is nu de stand der zauk De minister betuigde zijn belangstelling in het werk deelde roede dat de vorming van de Nieuwe Maas niet I ongunstig stond maar moest tevens verklaren dat het rapport wel tot Augnstus zon uitblijven en dit jaar dus wel geen gelden zouden noodig ziju Het antwoord was voor Rotterdam niet bemoedigend en de interpellant vond diarin dnn ook aanleiding om nog eens op het gewicht van het werk te wijzen nB ook de andere wegen uit zee naar Rotterdam onvoldoende zjjn eu op het spoedig indienen van een wetsontwerp aan te dringen hoe groot de belangstelling van den minister moge zgn toezegging deed hij niet Andere sprekers nameu aan dit debat geen deel Zweeg men misschien omdat men overtuigd was dat niets zou baten De commissie tot het onderzoek der geloofsbrieven van den heer Bastert stelde voor na kennis genomen te hebben der gevraagde stukken gemelden heer niet als lid der kamer toe te laten over die conclusie zal nader beblist worden Daarop werden de discnssiën geopend over het wetsontwerp houdende bepalingen op de handels en fabriekmerken Terstond werden de details van het ontwerp besproken Zoo acht de heer van de Werk het noodig dat ook de landbouw producten speciaal in die wet zouden genoemd worden de heer Mackay vond de termijn van 6 maanden voor den fabriekant veel te kort onderwerpen die meer bij de artikelen dan bij de algemeene beraadslagingen te huis behoorden Het kostte den minister van justitie dan ook weinigmoeite die bezwaren op te lossen Worden landbouwproducten handelswaar dan komen zg ook onder deze wet die het werk is van vijf achtereenvolgende ujinisters Bjj de behandeling van art 1 verklaarde de minister dat het artikel ook toepasselijk is op etiquetten en dat het uitsluitend recht op pgpenmerken omschreven bij besluit van 1818 vervalt De som van ƒ 10 achtte de minister niet te hoog als men iets ter griffie van de rechtbank wilde deponeeren Een amendement van den heer Mackay om ook een cliché van het merk te doen deponeeren werd met 24 tegen 21 stemmen verworpen en art 1 en 2 aangenomen Bij de voortzetting der lieraadslaging op den volgenden dag ontstond naar aanleiding van eenige wijzigingen door de regeering ia het ontwerp gebracht eene geanimeerde discossie tnsschen den heer van Kerkwijk die tegen dergelijke verrassingen te velde trok den minister die zich achter de onbeduidendheid der wijzigingen verschool en den voorzitter die meende dat het amendeeren der wetsontwerpen door de regeering tijdens de discussie tot bespoediging kon dienen No dit incident werd de artikels gewijze behandeling van het ontwerp voortgezet Art 8 werd met 28 tegen 25 stemmen verworpen Dit artikel verbond het gebruik van een merk onafscheidelijk aan de onderneming de nieuwe verkrijger der laatste had van rechtswege ook het eerste indien hij voor tgdige overschrijving zorgde verzuimde hij dit d rn ging het merk te niet Vooral de heer van Gennep trok tegen deze bepaling te velde Hoe noodig hei wa dstde Ohi i H w ai oae vegen naoooismg nier betrM by onnoodig het terrein der particuliere belangen Niets belet om de onderneming en het merk te scheiden indien bijzondere belangen diteischen De minister achtte het behoud van het artikel noodig omdat het publiek belang eiseht dat er zekerheid besta dat waren voorzien vaneen merk steeds van dezelfde onderneming alkomstig zijn die zekerheid gaat verloren zoodra afzonderlijke overdracht mogelgkis Merkwaardig mag het zeker genoemd worden dat de minister dit artikel op aandrang van het voorlojpig verslag in de wet bracht en dat dezelfde Kamer het artikel nu toch verwierp De overige artikelen lokten slechts weinigdiscussie uit en de geheele wet werd met algemeene stemmen aangenomen L BUITENLAN D Uuitenlanüsi ti Overzictit De rormiii van een nieuir Etijfelaoh ministerie flchijiit door H M opgedragen te cyn aan lonl Hartiiigton Gelgk echter te verwachten wns heeft hij daarvan afstand gedaan ten gunste van den heer Gladstone Het bericht dat dete bij de Icooingia ontboden is mag dus eerlang worden verwacht De bestemming van de beerea Lerooinue en Léon Say voor de gezantschapspoaten van de Fransohe republiek te Brussel eu te Loiidpn wordt druk besproken Beiden t n uit de school van het Jtmnal des Debat een der achlensivaardigste bladen der aarde waar reeds menig groet sta ilsman i jne opleiding genoot De geheele liberale pers begroet de benoeming met groote voorliefde hoezeer men vooral het verlies van Lemoione voor de pers betreurt Het is iudcrdaail eene open vraag of hg en in positie en in de gelegenheid om nuttigen invloed uit te oefenen vel vooruitgaat als hy de bureelen van de HéhaU verlaat voor het gezantschapshotf I te Brussel Met den heer Sny is heleen ander seial hij was reed in de pohiielce loopbaan getreden en hem wacht eeup gewichtige taak wa irvoor hij ten volle berekend is in het lot stand brengen van en nieuw hsBile stractaat tusschen Ëugelaud en F ankrijlc waarvan reeds lan sprake was a