Goudsche Courant, zondag 25 april 1880

Het tiirmile eergisteren in de Fraiisohe kamer men heiiiiiicrt zirb dat de iiiterpeiiatie aan de orde was VHn den Honaparttat Oodelie ovei de Aigerijnsche aken het deel wjis tien broeder van den President der Iltpnbliek te tretfea De Min van binnenl zaken weigerde de veranl voortlthjklieid voor het gebeurde op zich ie nemen op grund dat men hier te doen had met een ptrsuoidijke qujestiti De beschuldigde Albert Gró ƒ verdedigde hel burgerlijk bestuur en toen Ie z iiik op deze wijze haar gewoon beslag zou krijgen de meerderheid w ta natuurlijk op hand van den broeder van den President der Ëepubliek begon de rechterzijde niet insinuaties het werd een Poolsche Landdag Godelle werd bg besluipt der Kamer verwijderd de richterzijde stond op om den verbaiuiejie Ie volgen t iwijl de liukurzijdo een motie vnu vcrrrouwen in dcu broeder van den President der llf publiek aaiuiam Uu voorspel beJoolt iets goed oof de toikomst Mag laeu geloof slaan aau de veraekeriug vaa sommige leden van den Duilsohen Kijksdag dan heeft de Jieer vou Bismnrek nog dezer dageu aan eenigc der woornaauiste parieinenldeden verklaard dat hij nog twee ideirfpn hoopt Ic kunnen verwezenlijken Het eene betreft het beschikbaar stellen der noodige geldmiddelen teji einiie de ünanciën des ügks op jioodanigeu voet te brengen dat daaruit belangrijke overschoUeu aau de Bondsstaten kunnen wordeu Uitgekeerd tot ontlastiug der bevolking van de respectieve Staten het audere is deberestiging der tDuitfiche eeuheiiL Het et rstgemilile doel hoopt hij naar zija verjllariug te bereiken door de invoering van het monopolie op de tabak het andere door Frankrijk en Duitechland door ten Vüsten vriendschapsband Ie orastrengelen Zgn de inlichtingen juist van het Deutsche Mmiagil tatty waaraan deze mededeeling is ontleend tlan lost zich het vrtuigslitk der invoering van dat middei van hetHng geheel en a op iu een quaestie van lijd Wat aangaat het voorstel Richter om een verilaiing vnu den Rijksdag nopens de monopoliequaesrie op de tabak uit te lokken dit zal vermoedel jk ersjdaag iu behandeling worden genomen Er wordt ideswege naar men verzekert een gemotiveerde orde van den dag voorbereid die zeer gunstig zal z jn toot de verwezenlijking der pionnen an den llijkskansclier te dezen opzichte De Ooslenrijksche bladen twisten steeds over de vraag of er werkelijk een Miuistererisis is de Bnilsche liberalen kttuseu het blijven van de Seeeeriog ü is t voor lie begrooting niet verduwen en zijn verontwaardigd over het bericht dat de Ministerraad besloten zou hebben gezamenlijk af te treden na de afdoening der begrooting de grondwetsgezinde imnisters zoo oordeelen de Duitsche liberalen moesten xieh daartoe niet hebben latei bewegen vooral duar ér iu de laatste dageu een toenadering heeft pUiats gehad tus lven den minister president Taalfe en de rechterzijde Het schijnt mtusscheu dat de bladen niet goed op de hoogle zijn van de crisis en de beriebten daarovftr zeit maken want zij spreken elkander Itjiireclit tegen Meer onafhankelijke berichtgevers houdeu vol dat het Ministerie voorloopig blijft en geven in overweging om na de afdoening der begrooting den Bijksraad te ontbinden en te zien hoe de nieuwe meerderheid uitvalt De Duitschers beweren dat zij bij de nieuwe verkiezingen zullen winnen In de Deenscho Tweede Kamer zal eerstdaags de tweede leiiug plaats hebben van het regeeringsontwerp tot hervorming van het leger Welk een uitgebreidheid de arbeid der commissie genomen heeft kan hieruit olijken dat niet minder dan 170 ver nderiiigeii door haar zijn voorgesteld en het kan dus wel niet anders of het ontwerp zal belangrijk gewijzigd uit de debatten te voorschijn treden Het is ook voor de Regeering een slecht teekeu dat de twee fracliën der oppsitie die elkander tot dusver fel bisiredeu zich thans aaneengesloten hebben verscheidene belangrijke punten is de commissie het met de Kegeering oneens oo heeft zg zich eenparig verklaard tegen de voorgestelde groote uitbreiding van het wapen der vealingartillerie Deze onevenredige vermeerdering cou slechts dan verklaarbaar zijn wanneer de plannen der Regeering tot versterking der hoofdstad werden uitgevoerd Doch van deze plannen is nog geene mededeeling aau de wetgevende macht gedaan de nitbreidiug van het wapen der vestingartiUerie zou in keren zin tot uitgangspunt daarvoor dienen en men hoopte aldus van den eenen stap tot den nderen te komen Aan die verwachting is echter door de eendrabhtige houding der commissie de bodem ingeslagen Opmerking verdient dat de eoBservatieve leden meestal militairen die het met de Regeering over het plan tot versterking van Kopenhagen eens zyu zich by de overigen hebben wngesloten hoewel de einduitslag daardoor niet veranderd wordt nant ook jonder de medewerking der conservatievpn zbu het voorstel verworpen zijn De houding fr iii laatslgtiioeniden is eenvoudig eene persouulyke demoiiatfatie tegen den minister van oorlog die de militaire leden tegen zich ingenomen hei ft Men mag met zekerheid verwachten dat ook de Eerste Kamer in den geest der commissie zal stemmen Ht t Deensche leger zou daardoor niet versterkt maar verzwakt worden Of de Regeering zich hiermede zal vereenigen is eene andere vraag Wellicht komt men tot eene schikking en blgft het leger in zijn legeuwoordigen toestand wat zoowel voor het leger zelf als voor het land zeker het wenschelijkst zou zijn BINNENLAND GOUDA U April 1S80 Zooals men zich herinnert heeft de Maatschappij tot Nut van t algemeen tijdens de laatste Parysche tentoonstelling het iuitialief genomen tot zending van werklieden daarheen en heeft later de door de maatschappij benoemde commissie hare werkzaamheid iu deze zelfstaudig voortgezet De uilgezondiMi werklieden waren gehouden een verslag te geven van hunne reis eu van hunne beviudingen elk met belrekking tot zijn vak Dize rapporten zyn onderworpen aau het oordeel ceiier jury Wij vernemen thans met genoegen dat door de jury voor een eer ten prijs o a is aanbevolen A Grendel metselaar alhier voor het door hem uitgebrachte verslag De voorzitter der jury maakt in het rapport de opmerking dat de schetsen of teekeningen door de verschillende werklieden vervaardigd die teu doel hadden hunne verslagen toe te lichten minder aan dat doel beaotwoordfu Hij wyst echter op enkele teekeningen die vermelding verdienen waaronder die van gcnoemdeD stadgenoot A irendel In de openbare vergadering der afdeeling geschillen van bestuur van den Raad van State welke zal worden gehouden op 28 April zal verslag worden nita ebracht in zake het beroep van het Bestuur van het waterschap Sluipwijk vau een beslissing van Gedep Staten van Zuidholland dd 9 Dec 1879 betrcifeude den ligger der wegen eu voetpaden in de gemeente Gouda Donderdag schrikten te Moordrecht twee paarden van een wagen voor een passeerenden trein en halden door tot nabij Gouda De voerman is van den wegen gesprougcu Wntlrdour hg ceu been brak en zich ook verder ernstig bezeerde Gisteren werd te Berg Arabaeht door Dijkgraaf euHoogheemraden van den Krimpeiierwaard de gewone jaarlgksche dijksbeslediug gehoudeu De 6 peroeeleiionder BergAmbiicht werden aangenomen voor S370 4 perceelen onder Lckkerkerk 42tiü Krimpen aaude Lek ƒ 950 2 perceelen omU r Krimpen aiin denIJssel ƒ 3080 3 perceelen onder Ouderkerk aan den Usel ƒ 7015 2 perceelen onder Gouderak BB25 Haastrecht ƒ 790 De levering van 3600 W grintwerd in 16 perceelen aangenomen te zameu voorƒ6165 Volgens een in deu Haag loopend gerucht dat door de Tijd wordt gereleveerd lijdt Z K H Prins Alexandei onze Kroonprins aan de Icrerziekte Sedert November heeft hij zijn woning niet verlaten Staten Oeneraal Tweede Kakeb zittingen van 22 en 23 April 1880 Met het oog op een in de zitting van Donderdag ingekomen adres ter zake de verkiezing van den heer Bastert is de discussie over de conclusie van het rapport bepaald op Maandag in plaats van Vrijdag Het debat over het oattverp tot regeling der fubrieksen hondelswerken werd in deze zitting voorgezet Art 3 werd met eene wgziging door de Regeering aangenomen Art 3 het uitsluitend recht van handelsmerk toekennende hoe dat recht aan den opvolger kan worden overgedragen is verworpen nijdat de hh van Gennep Mackay en van der Hoop het artikel hadden bestreden als niet passend in het stelsel der wet en als nadeelig Na goedkeuring der overige artikelen is het ontwerp op handels eu fabriekmerken unaniem aangenomen Daarna is met de discussie van het ontwerp tot nadere bepalingen der suikersccijns aaugevangen De heer Holtzman kondigde eenige amendementen aan De minister schetste het ontwerp als van belang voor de suikerindustrie en de schatkist In de zitting van gisteren is het ontwerp houdende nadtre bepalingen omtrent den suikeraccijns aangenomen met 54 tegen 12 siemmen na verwerping met 40 tegen 23 stemmen van het op art door den heer Holtzman voorgestelde araeodement om het urbitragesteUel aan te nemen als methode van onder ek De mini lcr nam op zich het raadplegen der kamers van koophandel over bestuursmaatregelen Het in werking treden der wet is bepaald op 1 Januari 1881 In de weck die den 17 dezer eindigde werdte Doesburg een koe lijdende bevonden ann hetmiltvuur Te Arnhem was amgifle gedaan dateen koe zou lijdeu aan de longziekte bij naderonderzoek bleek du gelukkig niet het geval te zijn Voor het overige bleef Gelderland van besmettelijke veeziekte bevrijd Jrnh Ct Bg kon besluit van 18 April 1880 no 13 zijn voorwaardelijk geschorst de maatregelen bij Zr Ms besluit van 1 F b II no 11 tot verhooging ran ipn Lekdijk Bovendnms bevolen Zoodra met inachtneming der artt 277 eo 378 van bet wetboek vun burg rechttr ia hst aanhangig rechtsgeding door het kollege an den Lek diJkBovend mi afstand zal zgo güioan en de roorgeuomen dijksverbeteriwg in uitvoering zal ajja sttit de min van waterstaat zich voor de intrekUng van het aangehaald besluit van 1 Febr bg den koning te provoceeren In de Woensdag te Wijk bg Duurstede gehouden vergadering van de aangelanden aan den NoorderLekdgk Bovendams zoo buiten als biunendijks met eene talrijke opkomst vertegenwoordigende een zeer aauzieulgk aantal hectaren land is met algemeene stemmen besloten om tegen de te betalen schadevergoeding voor te vergrnven uiterwaarden tegen het voorschrift voor den aannemer 13 3 al van het bestek tot aardhalinz van perceelen anders dan voor hun eigen dijkvak en tegen het in bezitnemeu van gronden binnendgks zouder onteigening en zonder voorafgaande betaling vau schadevergoeding verzet te doen voorts te tra hlen om van dfkgraaf en hoogheemraden behoorlyke schadevergoeding te verkrijgen eu om indien de pogingen daartoe blijken te vergeefs te zijn geweest de slissing van den burgerlijken rechter daarvoor iu te roepen til bereiking van dat doel is eene schriftelijke overeenkomst gesloten waarbij een waarborgfonds is opgericht onder beheer van een benoemde commissie om daaruit de kosten eener procedure met alle me gelijke incidenten eu iucidenteele vonnissen tet in bet hoogste ressort te bestrijden De geest van minnelijke schikking beheerschte de vergadering doch algemeen was men het eens dat met de thans gevolgde wijze van handelen geen genoegen mocht warden genomen Op 3 Mei e k tvordt te OroniDgen je driejaarlijksche tenloonstelliug van schilderijen van levende Nederlandsche meeslers geopend die vanwege het genootschap Picttra wordt gehoadeii Ten einde ieder in de gelegenheid te stellen geiot te hebben van zoodanige kunstverzameling ordt op Zon en feestdageu des namiddags de toegangsprijs op slechts lO cent gesteld Auu de tentoonstelling wordt weder eene verloting verbonden Kr heerscht groote ongerustheid over de Belgische stoomboot Merealor 2 Maart van Antwerpen naar NewYork vertrokken en waarvan nog nieu werd vernomen De gezagvoerder van het stoomschip Volner eergisteren te Antwerpen aangekomen meldt dat hij 26 Maart jl op 44o NB 48o WL met het door hem gevoerd wordende stoomschip in ren zeer groot vlottend ijsveld liep en meende de vermiste stoomboot gezien te hebben diep in het ijs vastzittende Drie dagen daarna viel de barsmeter by eene zeer lage drukking tot 18 graden en de storm die daardoor werd aangekondigd bereikte d Voliiu niet maar woedde over het ijsveld Men vreest daarom dat de Mercator die zich in hulpelooaen toestand bevond in dien storm vergaan is Het schip had aan goederen voor een waarde aan boord van 120 000 dollars welke som buitenslands was verzekerd Passagiers bevonden zich niet aan boord maar de bemanning bestond uit 31 koppen De Mercator was slechts drie jaar geleden te Glasgow gebouwd en werd gevoerd doof een zeer bekwamen zeeman De in Londen zoo menigvuldige mist heeft folgens prof Frankland zyn oorsprong in de teeroliën die in den kolendamp aanwezig zijn Deze overtrekken de nevelblaasje der dampkringslucht met een olieInagje en verhinderen daardoor de verdamping Zoo zou het verklaarbaar worden waarom in groote steden bij betrekkelijk droge lucht dikwijls aanhoudende mist is Het gebruik van gas als brandstof zou dus Londen van deze plaag bevrijden Het voorloopig verslag over het wetsontwerp tot verhoogiog der Indische begrooting voor 1880 ten behoeve vnn den aanleg van een spoorweg tussob n Madioen en Soernkarta ziet het licht Daaruit blijkt dat e ikele leden er met het oog op dsn tegenwoardigen toestand der Indische geldmiddelen bezwaar inzagen om het op de laatst VBSIgestelde Indische begrooting voor spoorwegen uitgetrokken bedrag nu reeds weder te verhoogtn Pie begrooting zeiden lij sluit met een niet onoanzienlyk tekort hetwelk als het tegenwoordige wetsontwerp tot stand kwam nog weder met omstreeks zeven tonnen gouds lou toenemen Geen ander middel tot dekking van dit tekort wordt voorgedragen dan het middel van leening waardoor volgende begrootingen met posten voor rentebetaling eu amortisatie zullen worden bezwaard Ook met het oog op de moeilijkheid die meu in Indie met opzicht tol het heffen van nieuwe belastingen ondervindt werd behoedzaamheid in bet toestaan van verhoogde uitgaven aanbevolen De meerderheid deelde dit bezwaar echter niet wel bestaat er op de loopende Indische begrooting een tekort van 2 ii 3 miltioen maar als men van het totaal bedrag der geraamde uitgaven die voor de havenwerken te Batavia en voor de Indische poorwegett aftrekt levert de bedoelde begrooting een overschot p de gewone middelen op van ruim f 8 000 000 Voor het tot stand brengen vau zulke nnltige openbare werken wwden in alle landen leeiiingea aangegaan Nederland behoeft daarvoor niet terug te deiuzen Het krediet van den Stunt is zoo goed gevestigd dat het ten ifllcn tijde tegen 4 pCt rente leeningen kan sluiten Ofschoon dus de meerderheid tegen het opnieuw beschikbaar atelleu van gelden voor Indische spoorwegen niet opzag toonden eenige leden zich met het gedane voorstel niet ingenomen £ r wordt daarbij uitgegaan van t denkbeeld dat het als van zelf spreekt dat bij uitbreiding van t spoorwegnet op Tava alleen Staatsoanleg in aaiinii king komt terw dan toch tot nu toe zoodanige wijze van aanleg alleen by wijze vau proef is ondernomen De wetgevende mocht heeft lot biertoe omtrent t voorkeur geven aan Staatsexploitatie nog nimmer een bepaalde beslissing genomen Van die zijde bleef meu het betreuren dat het in t najaar van 1877 opgeheven kabinet tot de afstemming door de Tweede Kamer heeft medegewerkt von de toeu aanhangige contracten met de Nederl Indische Spoorwegmaatschappij Deze leden meenden dat die afstemming ten onrechte Waa geschjed en dat het financieel wenschelijk voor den Staat zou zijn geweest aan de toen verleende conccssiën gevolg te geven Ter beoordeeling van it ontwerp wenschte meu te worden ingilicht onvtrrnt dr finaneirele resultaten door den Staatsoanleg en de Sioatsexpluiiaile dar Indische spoorwegen ver kregen Ook deed men de vraag of de lyii Madioen Suerakarla wel t eerst in aanmerking moest komenP Verscheidene leden geloofden dit niet maar souden daarom hun stem aan het ontwerp toch niet weiteren Anderen kwamen er tegen op dat de aanleg dezer lyn reeds bij vroegere gelegenheden ook van de zijde der Kaoser in beginsel was beslist Verscheidene leden vercenigdrn zich nijl met de bezwaren tegen de voortrctliiig van de stamlijn Men vreesde dal de iu de residentie Madioen gelegen suikerfabrieken weinig van den nieuwontworpeu spoorweg grbraik zullen maken Over de richting van den ontworpen spoorweg droeg men verschillende beschouwingen voor Yijf groote raflinndeurs te Amsterdam en te Rotterdam hebben iu het begin dezer week aan de Tweede Kamer hiiune beiwnren kenbaar gemaakt tegen de voorgestelde nadere bepalingen omirent deu accijns op desuiker die gisteren bij de Kamer zijn behandeld Zg erkennen dat enkele bezwaren door het gewijzigd ontwerp zyn opgebeven maar vimleu in dut ontwerp zelf gren zekerheid dat inderdaad de toepassing van de sacoharimetrie uitzondering zaltiju en enkel bijkomend middel van controle tegen bedrog Bovendien mist de belastingsahulilige hier wat de minister van financiën zelf bij de rentebelusliug als hoofdvereereischte gesteld heeft zekerheid Wil men dere dan moet een bepaalde methode worden voorgeschreven en wel de bij den handel gebruikelijke titrage welke gemakkelijk met grensgebalten by de wet is te omschrijvei Door 28 firma s te Rotterdam die vroeger reeds hunne bezwaren hebben te kennen gegeven is mede een nader odres verzonden waarin zij de wenschelijkheid vnn een uniform recht handhaven de noodzakelijkheid der voorgedragen regeling ontkennen en de onzekerheid welke zij in in het leven roept in het licht stellen De toestond waarin onze suikerhandel verkeert gedoogt volgen adressanten geen verdere proefnemingen Zij vroegen daarom verwerping van dit ontwerp dat niet anders dan de nadeeligste gevolgen voor handel en nyverhrid heb oen kan Voordat de visscherytentoonstelling te Berlijn geopend werd en men zich afvroeg op welke wijze het gebouw versierd zou worden bood een Nedcr laudsch reeder aan de commissie aan om de wanden van de hoofdzaal met vischnelten te versii ren De commissie antwoordde hem dat ze het aanbod bijzonder op prijs stelde maar dat de zaal zeer groot was zoodut zij er niet aan denken kon den reeder voor zulk een langen tyd van zulk een groot aan al netten te ontrooven Dit antwoord toonde geen zeer duidelijk besef aau van het werk der HulUindsche diep zee visschers Zoo vele netten Maar mijue heeren met ééu van onze netten omspannen we een geheele tentoonstelling een paar keer We hebben netten die een kilometer lang zyn Het is omdat de Duitschers niet veel begrip van de zeevissdierij hebben et geld in verliezen en weiuig in iu uitmunten dot de Duitsche regeering de lïerlijnsche tentoonstelling ondersteunde die eergisteren door den Duitschen Kroonprins eu de ministers geopend werd De Duitschers erkennen het meestal openlijk als ze te kort schieten en doen moeite om te ieeren Als ze iets ondernemen doen ze het op degelijke en krachtige wijze en de leutoonstelling van de visscherij sehijnt dau ook hoogst leerzaam te zijn en gioote wetenschappelijke waarde te hebben Van alle deelen der narde zijn inzendingen gekomen en het zeevarende Ncderhiud maakt een voortrefielijken indruk te midden der volken die toonen hoe ze zich van het voortreffelijk voedsel dat de zeeën en rivieren oplevreu meester maken en hoe ze het bewaren en verzorgen De visschers van de Uszee zoowel als die vau de Middellaudsche van de Zwitsersche meren de Wulga Zwarte Zee en de Stille Zuidzee toonen hoe ze de de visch vangen eu zenden exemplaren dcf visscheu Uit Indië Cbiua fapan en den Indischen Archipel zijn iu schoone verscheideoheid al de scbattün der zee gezonden De minister vnn landbouw dr Lucius hield eene redevoering bij de opening der tentoonstelling waarin hij het nut oantoonde van zulk eene luternationole mededinging voor de geheele bevolking van ons nerelddeel want visch was een voortreffelijk voedsel eu behoorde zelfs een van de goedkoopste soorten van voedsel te zijn Holland Zweden en Noorwegen de klasaike lauden der zecvisscherijen en zeenijverheid gelijk deze drie rijken genoemd worden zouden een hoogst belangwekkende verzameling in dooh die van Engeland beduidt weinig en Frankrijk heeft in bet geheel niet ingezonden als antwoord op de outbouding vaa Duitschlaud op de Parijscb tenloonstelliug Zwitserland zendt de fortelleu vaa ziju bergatroomen eu een prachtige verzameling Icuustvliegen om te te vangen en onder do Oostersche landen die inzeuileu trekt vooral Japan de aandacht De Kroonprins van Duitschland de Scliotsche inzending bezichtigende merkte in het Eogelsch op dat de Schotsche manier om zeevisch te vangen dezelfde schijnt te zijn als die welke in Japan wordt gevolgd Bij deze woorden vertrok het gelaat van den stoeren ernstigen Schot die bij de netten stond Zijn vaderlandsliefde zijn nationale Irots werden er door gekrenkt eu hy was door en door ongelukkig voor de rest van den dag zegt een correspondent die hem later zag Een kuustmeer is iu het gebouw aangebracht dat wemelt van visch eu in tal van aquaria wordt de visch verder tentoongesteld De Amerikanen munten uit door de wij e Waarqp ze de visch opgezet als leefde ze nog tentoonstellen De tentoonstelling is volgens de beschrijving in de Duitsche dogblaeieu even belangryk voor den uatuurouderzoeker als voor den visacher den handelaar en deu staatsman die wat Adam Smith He H eultk of nationi noemde poogt te bevortheren De tentoonstelling gaat uit van de Duitsche Visscherij Maatschappg die tien jaar geleden werd opgericht tot bevordering van de teelt en het vangen van visch Deze Maatschappij heeft een wonder verricht want ten einde op wetenechappelyke en stelselmatige wijze de visscherij in te richten in de Noord eu Oostzee heeft ze een subsidie ƒ 12 000 per jaar aan de zuinige regeeringeu weten te ontwringen In het Parlement is op zoo welsprekende wijze het recht der visscherij op subsidieën tot aanmoediging bepleit dat ƒ 260 000 per jaar worden uitbetaald aan verschillende instellingen die de binnenwateren van kleine zalmen forelleo en karpers voorzien Ten slotte wist deze merkwaardige maatschappij de tegeering over te halen ƒ 30 000 bij te dragen voor de kosten dezer tentoonstelling die gehouden wordt in een gebouw dat pas is opgericht om als museum voor den landbouw te dienen Daar het niet groot genoeg was is een annex gebouw ia sierlijke vormen opgetrokken Het stelt een reusachtige hut van Noorsche visschers voor met een hoog puntig houten dak en met gekleurde arabesken beschilderd Sedert twee ninanden wordt de zetterij der Netie reie Frette door eleotrisohe lampen verlicht en het blad kan nil melden dat de proef zoo bevredigend is dat de zetters van geen ander licht meer willen hooren Acht lumpen vervollen de plaats der vroegere 80 gasvlammen Dekmpen ziju volgens hetaya cem van Siemens eu Ualske gemaakt Afioop van Openbare Verkoopingan vau Onroerende Goederen VEILING 22 April 1880 De Boawinanswoning Gerardshoeve met 73 43 70 Hectaren land ƒ 86 400 kooper de heer K vau der Korren Kz Geronden en aan het Bureau ran Poiüie gedeponeerd een onderstuk ran een Gouden Oorbel cu een onderofficiers Sabelkirast Laatste Berichten Parijs 33 April Paul Bert heeft in de Kamer het wetsontwerp gedeponeerd waarbij geèiacht wordt dat leerliiigeu en leeraars er kerk deu militairen dienst vervullen De urgenlie werd aangenomen Weenen 23 April In het Huis van Afgevaardigden diende de Regeering een wetsontwerp in tot verandering van eenige bepalingen der legcrwet en een wetsontwerp op den landstorm Londen 23 April Na conferentie met Granville en Hartington is Gladstone naar Windsor vertrokken Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 21 April 1880 Kantonrechter Mr J H taN MIEBOP Ambtenaar van bet Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD P W de B koopman iu verfwaren te Gouda tot twee boeten van ƒ 1 of gevangeni tr f van 1 dag voor iedere boete wegens in de Wachtelstraat te Gouda laten loopeu van twee hem toebehoorende honden zonder dat zij voorzien waren van een halsband met den naam de eigenaan daarop N V schoeumakersjongen te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens op het Nieuwe Veerstal te Gouda spelen met centen husselen N M jongen te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens op den hoek van de Vijverstraat en Zak te Goada spelen met oenlen schrapgooien N S jongen te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev tan 1 dag wegens in de Keizerstraat te Gouda spelen met centen riempje slaan J D jongen te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens op het Veerstal te Gouda spelen met centen riempje slaan J V en G W jongens te Gouda ieder tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens op Nienwe faven te Gouda spelen met centen riempje staan J K huisvrouw van J van D te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev vou 1 dag wegens vau asch in het water aan de Peperstraat te Gouda A W V weduwe van G von G te Gondo tot eene boete van ƒ 1 of gev van I dag wegens werpen van aardappelenschillen eu asch in het water aan de Peperstraat te Gouda J S huisvrouw van J H B te Gouda tot acne boete van ƒ 1 of gev van 1 dog wegens werpen van aardappelenscbilleu en asch in het water oa de Peperstraat te Gouda S P dienstbode te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens vegen van strootvuil in het water aan den Fluweelensingel te Gouda Geboorteen Sterftestatlttiek der yenieente GOIIDi MAART 1880 Geboren 38 Jongens en 40 Meiqes totaal 7S Overleden in het 1 levensjaar 19 M 8 V totaal 2 2 7 3 17 2 V ï 4 17 31 1 1 31 61 5 6 n boven het 60 ir 2 9 11 36 M 27 V totaal 63 Levenloos aanoeoeven 6 Burgerlijke Stand GEBOREN 32 April JsHJe Geertruida ondtn a Vsrkark eo M van der Sleet Coruelis oude I Nienveld en J Wilicbst Leendert ouden O W Zoet ta M K B d i Coruelia ouden W vso Redeu eu Liepolt 23 Maggiel ouders M lJ 8fIstiju eu J ff VSir ivx Berg li