Goudsche Courant, zondag 25 april 1880

Sociëteit Ons ClonoefJ en Maandag 30 April 1880 eciic cnliclc Gastvoorstclling van het JARRETT en VALUER S Ametihuansch 1TEGEE GE2ELSCÏÏAP Uirecteur MORTON bestaande uit 32 personen Negers Mulatten Quarteronen Mestizen Octeronen enz DE NEGEEHUT van ©© H TêM Melodrama met zang en dans in 4 Bedrijven naar BEECHEKSTOWE s bekenden roman In het laatste Tafereel Groot PLANTAGËPEESÏ met nationale zangen en dansen ondermedewerking van de beroemde Jubilé Zangers De opvoering geschiedt m de Iloogduitsche taal Aanvang ten 8 ure Eutrée voor HH Leden 0 60 Niet Leden 0 99 Plaatsen zijn dagelijks te bespreken in het Lokaal tegen 10 t nts extra per plaats van s morgens 10 tot s namiddags 2 nre Openbare Verkooping TK GOUDA op DINGSDAG 27 APRIL 1880 des voormiddags ten 9 nre ten sterfhuize van den Heer H VAX ZANEN aaif de Wachterstraat aldaar van eenen NETTEN Zondag 2S April 1880 jr waaronder eene groote partij GOUD en Z I LVEBWEKK Voorts een ROEJ en ZEILSCHÜIT eene partij KAASPLANKEN ÜWIJLEN KÜEÜEKKEN en PAPIER Daags te voren ran 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J EORTÜIJN DROOG LEE VEU te Gouda Openbare Vrijwillige Verliooplng 2üim E lVElfE SmB WADDIJVXVEEN op MAANDAG den 26 APRIL 1880 des morgens ten 11 ure ten Koffiehuize van 4 SPITHOVEN te Waddifixveen ten overataan van den Notaris MOLENAAR aldaar a Ten verzoeke van J BEüMER Een geheel nieuw gebouwd HUIS met SCHUUR ERF en TUINGROND gelegen aan den ZuidGonwekade kadaster Sectie F No 384 en 383 gedeeltelijk Betaling en aanvaarding op 1 JUNI 1880 b Ten verzoeke van C ALBLAS Eenige HUIZEN en ERVEN benevens een perceel BOUW of TUINGROND gelegen alle naast elkander in de Kerkstraat aan het dorp Kadaster Sectie D Nummers 59 00 61 63 385 en 386 te zamen groot 15 Aren 38 Centiaren De sub b genoemde zijn verhuurd in 8 perceelen bij de week en leveren een jaarlpsch bedrag aan huurpenningen op van ruim 400 Aanvaarding bu de betaling op 1 Augustus 1880 Breeder bjj billetten ÖOODA DaUK VAK A öaiNKMAM Albert Cornpli ouilers A BooDstra en f o pmans 24Cornell Frtiirikus osdtrs l tiu de ParourJl en T J Oonien OVKRIEOTN 21 ipnl A W Kljnhont 7 C de Kmiler im A Timpilnun 17d 23 A van Kliiljie It J llm G an d r ONDhl TROt MD 2 1 Al ii M Miir le Wolh rtsdijlt Mj en V K kniinliiml 24 i J fri iT 28 j en C J B re Mj II Ruudrr k Arusterdim 21 j eu J RiU eld 17 J II kruoi le Waddii netu 36 J eu A Alkemiide Mj r H J Urrber i6 j en G aD £ l t te Ijenden in J M BiiDiiik tc ZwHniwerdnoi 22 j en J Nederbof II Vcrhruirgf te Rotterdam 25 j en J M B Terjmira 27 j Vt an Oudshoorn 24 j eu M van Dunk 23 j BKDK OM IIULIM Bij dea heer Th Tan Soh iuweiiburjf is iiof iiijtkoimu ooi do wed HOOFF van i M ƒ 2 60 S ƒ Ï 50 incvr S 2 Tolaal ƒ 7 Vurige opgiial 97 73 104 73 a S oyKi Ondertrouwd MAKINUS MIERAS van Wolfaarfsdijk WILLEMINA FRANCINA K110MH0UÏ i Gouda 19 April 1880 H RhcmiE IG Mei 188D ü ADVERTENTIËM Bevallen vaa een Zoon D BOONSTRA CoopMANs Gouda 23 April 1880 Bevallen van een Meisje F ENSERINCK ZoNNK GoiuU 24 April 1880 Voor de vele bewijieii van deelneming aoo van binnen als buik U de stad ontvangen by het overlijden mijner dierbare Echtgenoote betuig ik ook namens mijne Kinderen mijnen bartelijken dank S P VAN DtB KLEIN goa rfa 24 Ap ril 1880 NIEUWE TOEZENDING ontvasgen van pnik imakende goed blijvende per Vaatje van 10 Kilogram f 8 23 t 50 Kilogram 40 P VLASVELD Wijdstraat Ook te verkrijgen per Kilogram a 0 90 Slrcmmlng Scheepvaart door de Mailegatsluis e Tiüuda De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie ZnidHolland brengt voorloopig ter kennis van belanghebbenden dat ter uitvoering van eenige herstelliiiïfswerkea aan de Mallegatslnis te Gouda die Sluis in de tweede helft der maand Junij gedurende veertien dagon Toor de scheepvaart zal zijn gesloten Het jniate tijdstip van den aanvang der slaitiog zal nader rordeo bekend gemaakt t Graverüuxge den 22 April 1880 De Commissaris des Konings voornoemd bekend met het GABNEEREN van HOEDEN kan dadelgk voor vast werk geplaatst worden Adres M E MONASCH Markt A 89 Er worden terstond gevraagd 2 Futsoenijjlte JONGENS een tusschen de 12 en 13 en een tnsschen de 14 en 10 jaar ten einde zich spoedig te bekwamen in het Goud en Zilversmidsvak goed Loon en vast erk Zjj die hiertoe genegen zijn vervoegen zich bg den Bsekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Openbare Vcrkoopiiig op MAANDAG 10 MEI 1880 voormiddag ten Elf nre in het Koffiehuis fHARMONiKt te Gouda van Perc No 1 Een sterk breed ruim met hoogen ZOLD p KANTOOR en overdekt Locaal achter staande en gelegen aan de Zeveustraat wijk G No 2 te Gouda K Sectie C nonimer 593 groot 1 Are 36 Centiares Dadelijk te aanvaarden Perc No 2 Een sedert jaren als Scheerwinkel en Tapperjj welbeklant HUIS met ACHTERHUIS TUINTJE KEUKEN en SCHUURTJE staande en gelegen aan den Doelensteeg wijk L No 221 te Gouda Kad Sectie C nommer 1229 groot 78 Centiares Verhuurd bij de week ad 3 25 Perc Nog 3 12 Tien perceelen ieder breed 3V2 bij eene diepte ♦ an ongeveer 19 Meter allen aan de nieuw aan te leggen straat Boomgaardstraat achter de Karoemelksloot te Gouda Kad Sectie A nommer 1182 Dadeiyk te aanvaarden Inlichtingen betreffende Perc No 1 bü het Gemeentebestuur van Gouda en bjj d aldaar gevestigde Notarissen en betreffende de overige perceelen bij Notaris Mr KIST aldaar Openbare Vrijwillige Verl oupliig wegens verandering van Bouwerü TE BERGSCHENHOEBf van HOOENVEE PAAEDEI enBOU WGEREEDSCHAPP N De Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen zal in het openbaar verkoopen om gereed geld op WOENSDAG den 28 APRIL 1880 s voormiddags ten 10 ure aandeBonwmanswoning van den heer PIETBR BOS Janszoon te Bergtchenlioek Vier Pinken Twee Slierkalvercn Vier aftands Merrie Paarden Voorts Een Karretje op Veeren Tilbury twee Boerenwagens een Melkwagen Arreslede Beet wortelenmachine Windmolen TJjf rcJedige Hooiberg Ploegen met toebehooren Eggen Hooivorken Rieken Graven Zeven Scho pen Slijpsteen met toebehooren Tuigen Lantaarns Kaasvlootjes Snijboonenmolen Duivenhok en hetgeen meerder te koop zal worden aangeboden Alles daags te voren te bezichtigen Nadere inforraatien zjjn te verkrijgen ten Kantore van den Notaris MOLENAAR Toornffemd Zegt het voorn I Adverlentiên Goudsche Orchest Vereeniglng 3 IIITVOERIMG op DONDERDAG 29 APRIL 1880 in het Lokaal Nut bn Veemaak Soliste Mej GERARDINA KONING Pianiste te Rotterdam De Ondergeteekende geeft door dezen kennis dat hg van af 1 MEI a s de VLEESCHEOÏÏWEEU heeft overgedfian aan zijn neef C vak VEEN Az Dankzeggende voor het zoo veel jaren genoten vertrouwen beveelt hg zijn opvolger beleefdelijk aan C VAN VEEN Gouda April 1880 Mg refereerende aan voorgaand bericht heb ik de eer mg ten zeerste aan te bevelen zullende nlles door mg aangewend worden om hetzelfde rertrouwen hetwelk mijn voorganger zoo rnimschoots mocht genieten door eene nette ea soliede bediening waardig te maken C VAN VEEN Az Gouda April 1880 orriRjLTT iT ip Bü vonnis van de Arrondissementa recbtbank te RotUrdam AA 19 April 1880 bg verstek gewezen is de heer C0RNELI8 ISAAC THOOFT zouder beroep than verblgf houdende op het Robbeneiland bg de Kaapitad ten zake van krankzinnigheid gesteld onder Curatele en hg veroordeeld in de kosten van het rechtsgeding De Procureur van den verzoeker Mr VAN REESEMA ONTVANGEN de Nieuwste Modellen van Dameshoeden Blgft zich voortdurend aanbevelen tot het maken van COSTUMES Hoogachtend S DANIELS Korte Tiende weg D 15 Gouda MEN VRAAGT TE HUUR EEN HÜISJSOFEENEMIUIS QocDA Dbuk ya A Bbikkhak geschikt voor eene Nette Affaire Aanbiedingen onder letters A Z bg den Boekhandelaar H C EDAUW Jb alhier F J BOER LEERAAR IN HET BOEKHOUDEN is VERHUISD van de Lange Tiendeweg naar de Gouwe € 180 Mevrouw van FBAUCKENBERGen PR08CHLITZ Crakethstraat vraagt eene DIE STBODE als Meid alleen tegen Mei of later Mevrouw LULIUS van GOOR Kleiweg alhier VRAAGT met Mei e k een Keukenmeid tevens huiswerk kunnende verrichten eene MODE NAAISTER voor 3 a 4 dagen in de week die genegen is eenig huiswerk te verrichten Adres onder No 435 aan het Bureau dezer Courant VERLOREN een GOUDEN HEERENRING met vierkant geel doorscbgnend steentje Die deielv aan het Bureel dezer Courant terugbrengt kan een goede Belooning ontvangen G BRÜIJNJÉ Langde Tiendewegp D iO over de Egka Hoogere Burgerschool TE GOUDA HEDEN OPENING der NIEUWE WINKEL in echte GELDERSCHE HAM SPEK en WORST alsmede GOUDSCHE LEIDSCHE en ZWITSERSCHE KAAS tevens BOTER EUEREN en VET en verder wat tot eene Geldersche Winkel behoort Door concurreerende pi ijzen en eene civiele bediening hoopt hg zich het vertrouwen waardig te waken M S A ALEI J S WereldberoemdcHaar lierstelier ie Faalt nooit in het wedergeven van de jeugdige kleur aan grgze haren vlekt geen huid of linnen Deszelfs werking is zeker en volkomen Het is geen verw Hoofd Depot bü Chs van VIVE Jr alhier CoiSeur et Premier Postichear Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hü zich beleefdelgk aanbeveelt tot het Tan aUe NAAI MACHINES J GOEDEWAAGEN Wijdstraat A 141 Aan een der Hoofdstraten wordt TE HUUR gevraagd eene BEITEDENZAMEB aan de straat tot verkoop van een net Artikel Adres onder No 436 aan het Bureau dezer Courant SlSilJ Bg Fatsoenlgke Burgerlieden bestaat voor 1 a 2 Heeren gelegenheid om met 2 andere Heeren op billgke voorwaarden des middags ten 5 ure te DINEEREN Adres franco motto Diner bg den Boekhandelaar H C EDAUW Ja alhier Café TIVOLI Gemeubileerde Kamers te huur B M TAN LODENSTEIJN Germania te Stettin Deze Maatschappü sluit op zeer voordeelige voorwaarden alle soorten van Levensverzekeringen Lijfrenten enz Prospectussen en inlichtingen hg den Hoofdagent A K V D GARDEN Turfmarkt Gouda 303 STAATS LOTEEU De Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 10 MEI 1880 J de JONG Az Mr TIMMERMAN INSTRUMËMËËLË ZtiVËa4AR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMEN T Kuip ers teeg K 227 VOORHANDEN de Nieuwste Modellen Gouden en Zilveren Werken eene fi oa Collectie Juweelen Broches Bellen KNOPJES IDDeri emïikn00pje0 aNGEN fÏEEREN EN Da VIES Ri KRUISJES en BOOTJES alsmede ruim gesorteerd in Gemonteerd CRISTAL ËN m m m zilvëkën horologiën Onder minzame aanbeveling J VAN DE Pa VOORT Dubbele Buurt ÖOUDA REPARATIËN worden ten spoedigste bewerkstelligd J EKIEBERT HARET m A maakt bekend dat zgn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding fH