Goudsche Courant, woensdag 28 april 1880

1880 Woensdag 28 April N 244Ö I ê i i i GOUDSCHE COURAW Nieuws eD Adverleittieblad voor Gonda en Omstreken De uil sTe dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave iu den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per poat 2 ADVEETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsruinite Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van artvertentiën kan gescliieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Si ïxïmu 1 1 V f M i KËW lSGKVl G MOND en KLAUWZEER onder het Vee De BURGKMEESTER der üerneente Gouda Oetien de circulaire ran deu Heer Coiainissaris des KouiiijO iu de proriiicie Zuid Uollaud vaa deu u April 1880 A uo 805 2e afd PraviuciaalbUd uu 3i Breiigl ter slgemeene kennis dat bg bet Kouiuklyk besluit vau U Maart 1880 StaaMlad uo 31 met iulrckl ijig van dat dd 30 October 1872 SlmUbUid ao 105 uader it bepaald Meike ziekten vau het ree vour besjieltilgk worden geboudeu en welke der in de wet van 20 Juli 1870 Slaattblai uo 131 genoemde maatregelen by het heerschrn of by het dreigen tau elke dier zreklen moeten worden toegepast dat iu dat besluit bihulve wyzigiug van enkele punten van het iogetrukkro besluit ouder de besmetlelyke ziekten vau het vee ook genoemd is het Mond eu Klauwzeer besmettelijke biuuruitslag van dtu inoud en de klauwen bij berkuuweude diereu eu Varkens terwijl het kwaadaardig klauwzeer by Schapen het zoogeiiaauid rotkreupel uiet genoemd wordt dat van het voorkomen van Mond en Klauwzeer derhalve iu het vervolg duur de houders of hoeders van vee oumiddelyk aangifte moet worden gedaan aan den Burgemeester der Geinieiile waar het vee zich betiiidt eu tevens het aaiiget iste vee vau het uverige oumiddelyk afgezuuderit niuet wurdcn waarna fait uiiderzuck pLials heeft bedoild lu art 10 der wet vaa 20 Juli 1870 StaalMed uo 131 dut vau gevulkn van zuogtiiaaind rotkreupel by Schapen niet langer aangifte behüi fi te worden geda iu Uaar echter Schapen even alt Uuudvee Bokken eu Oeilcn tot de herkauwende diereu behoorcu zijn op dize dieren de bepaliugcu betreffende het Mond eu Klauwzeer lu hel uaugfltaald besluit nader omschreven uls besinttttlijke blaaruitslag van den mond en de klauwen wel toepasselijk Verzuim van aangifte of afzonderiug zou tot strafvervolging aii deu overtreder leiden Pe eigenaars van vee worden up dize bepuliugcti opmerkzaam gemaakt ten einde bij overtreding geen ouweteudhtid te kunnen voorwinden Gouda den 27n April 1880 De Burgeineisler voornoemd VAN BKlUiH Y IJZENDOüRN Parleiucnlaire VVerkzaaiuhedvii Bij het ontwerp bevattende nadere bepalingen omtrent den accjj us op de suiker opende de heer Holtzman het debat met tewjjzenopdengrooteu invloied die elke verandering vau dieu accijns heeft op deu handel en de iudustrie iu suiker Meer ian 100 millioen pond worden jaarlijks ingevoerd verwerkt en uitgevoerd en deze belasting is byua de eenige die in het afgeloopeu jaar meer dan de raming heeft opgebracht en wel ongeveer 6 millioen Is dus verandering noodig Uitvoerig behandelde de minister de suikerwetgeving en de opbrengst vau deu accijns iu 1852 waszij l j in 1865 4 nu ruim 6 millioen Met dit ontwerp is het niet het doel om de fabriekauteu te belemmerelB in de verwerking der grondstof maar om te waken dat de schatkist het haar toekomende erlange en om pritkttjkeu te verhoeden die anleiding geven tot eeu lageren aanslag bij hooger suikergehalte Door deze wet zal de kandjj fabricage gereleveerd worden meer vrijgev e bepalingen nopens de verwerking van stroop en de gereedmaking van ingemaakte vruchten zullen in het leven geroepen en kwade praktgken zullen belet worden De heer Heijdenrijck acht deze voordracht niet gerechtvaardigd terugkeer tot de differentieele rechten acht bij het meest in het belang van onze suikerindustrie Door den heer Holtzman wordt nog aangetoond dat de wet niet zoo onschuldig is aisde minister beweert waarom anders het adresder suikerhandelaars waarender de eerste firma svoorkomen Iu de zitting van Vrijdag werd d t debat voortgezet en ten einde gebracht De heer Mees herinnerde de Kamer dut zij niet slechts wetten moest muken maar ook voor de richtige uitvoering der gemaakte zorgen dit ontwerp dient om aan de ontduiking der belasting door kleuring van suiker en andere kwade praktykeu een einde te maken terwijl spreker aantoont dat de strafbepalingen in dit ontwerp minder streng zijn dan in een gelijke P raiische wet Nog nader toont de minister aan dat de quaestie vau bescherming of vrjje haudel met dit ontwerp in geen verband staat hij wil zich volstrekt geen partij stellen tusschen de Jttva suikeis eu die van minder gehalte maar hiJ wil alben dat geen betere suiker als minder goede wordt aangegeven oiu daardoor minder accijns te betalen eu hoogere afschrijving bij uitvoer te erlangen De grootste bestrijder der wet de heer Holtzman lichtte nog nader zyn bezwaar toe wat repliek uitlokte van den heer Mees do verdediger van hlit ontwerp waarna de algemeeue beraadslagingen werden gesloten en art 1 eu 2 zonder discussie werden aangenomen Op art 3 was door deu heer Holtzman eeu amendementvoorgesteld omtrent de classificeering der suikeri eu hoofdzakelijk om daarvoor een vast stelsel aan te nemen wat volgens dieu spreker in het ontwerp gemist werd Door den heer Schimmelpenninck van der Oye wordt dit amendement bestreden in het vertrouwen dat door de regeering een middel zal gevondeu worden om aan het verzoek der adressanten te voldoen en de macht der administratie te beperken Ook voor den heer de Bruijn Kops was de onbeperkte macht der administratie een bezwaar De heer van Stolk acht eveneens waarborgen in de wet noodig Jn het belang van den handel meent de minister het amendement te moeten bestrijden en het stelsel der wet te verdedigen Omnochthans aan de bezwaren tegemoet te komen stelt hjj voor te bepalen dat binnen twee jaren na de in werking treding der wet de wijze van onderzoek en de schaal van vergelijking bij maatregel van inwendig bestuur bepaald aan de bek rachtiging der wet zal worden onderworpen Overigens verzekert de minister dat een onderzoek naar de beste wetenschappelijke methode zal ingesteld worden Met 40 tegen 23 stemmen wordt het amendement van den heer Holtzman verworpen en art 3 met 46 tegen 17 stemmen aangenomen Een voorstel om de wijziging door den minister bij art 3 aangebracht te doen vervallen werd met 47 tegen 18 stemmen verworpen en de geheele wet met 54 tegen 12 stemmen aangenomen nadat de minister de invoering der wet op uiterlijk 1 Januari 18ol bepaald had In de zitting van Maandag werd het lot van het te Utrecht gekozen lid de heer Bastert beslist Met 32 tegso 30 stemmen werdtjtde toelating van dien afgevaardigde besloten in strijd met de conclusie van het rapport De teeren van Kerkwijk Verheijen Corver Hooft Patijn van der Linden Godefroi van Wassenaer v Catwijck eu van der Kaay sprakeu voor k heereu Heijdenrijck van der Hoeven Brouwers Gratama en de Bieberstein spraken tegen de toelating terwijl de heer Luijben rapporteur der commissie de conclusie verdedigde De verdedigers der toelating grondden zich voornamelijk op het feit dat de meerderheid door deu heer Bastert verkregen niet in eene minderheid zou verkeereu iadien de stemmen der onwettige kiezers van de op hem uitgebrachte stemmen werden afgetrokken ook waren er die de wettigheid der lijst nimmer in twijfel hadden getrokken en die derhalve nu voor de toelating van den heer Bastert stemden gelijk zij het vroeger voor die van den heer du Tour haddeu gedaan De bestrijders meenden dat door de bcilissing omtrent de verkiezing van laatstgenoemde was erkend dat de kiezerslijst van Harmeien niet deugde en dat alzoo iedere verkiezing waarann was deelgenomen door hen die op deze lijst voorkomen moest worden ernietigd Sommigen verdedigden deze meening uit beginsel anderen uit eerbied voor het vorig besluit der Kamer al htidden zy toen daartoe niet medegenerkt Ook deze quaestie is dan ook nu weer beslist Dit nut zal zy zeker hebben dat aan de vaststelling der kiezerslijsten voortaan meer aandacht wordt besteed dan tot nog toe op vele plaatsen het gevul was Onwettige of zelfs foutieve kiezerslijsten zullen door het gebeurde met deze verkiezing minder voorkomen zoowel het collegie van burgemeester en wethouder dat de ly ten opmaakt en vaststelt als die kiezers die over die lijsten een wakend oog hebben te houden zullen van deze les kunnen profiteeren Dat resultaat is belangryk genoeg om er vrede mede te hebben dat gedurende eenige maanden di volksvertegen woordiging eeu lid minder telde dan de grondwet voorschrijft