Goudsche Courant, woensdag 28 april 1880

des te meer dat vele restauratiën volstrekt niet in overeensteiiiming ziju met de oorspronkelijke gedaanten en bestemming der gebouwen üe heer lieigsma doet in helde voor de kunst iet onder voor den vorigea spreker maar juist daarom heeH hij beiwaren tegen dit ontwerp Vooreerst een beüwaar tegen den vorm waarbij alle rstnuratiëii onder één artikel zijn gebracht hy acht splitsing noodig Uan een bezwaar tegen den inhoud ook dit ontwerp laat de kosten die de restauratiën zullen veroorzaken in het n idden Geen subsidiën wil spreker toestaan dan na vooraf zeker te weten waartoe hij zich verbindt De heer lleijdennjck brengt nog eens het ibekeude voord van onzen groeten staatsman a kunst is geen regeeringszaak c in herinnering n het spoedig verkoelde enthousiasme toen eae knnstcommissie werd ingesteld om te eindigen met een goed woord te doen voor de restatiratie van den Kronenburger toren te Njjmeceu De heer de Jong een vaste spreker waar het deze zaak geldt stelt iu het licht dat het oude enthousiasme no leeft en dat de nationale plicht ok in deze laak wordt gevoeld ïoch erkeat hjj dat er eenige verkoeling is doch hij wjjt di t aau de achterhoudendheid der regeering of liever aan bare onmacht om het noodige licht te verspreiden Zoolang de post van J 85 000 niet is gesplitst vervalt de controle er Kamer daarom moet elke subsidie eene afzonderlijke post vormen IJe minister van binnenlandsohe zaken stelt het doel van t ontwerp iu het licht en ontkent dat de regeering te schaars is met hare inlichtingen toegeven aan het verlangen tot splitsing noemt de minister in strijd met den steeds gevolgden begrootingsregel Na ee i paar korte replieken eindigen de Jgeineene beraadslagingen Morgen komen deartikelen ia behandeling daar heden sectieArbeid te verlichten is L BUITEiNTLAND Buiteiilaitiiscli Overzicht Op raad v u Harlington en Granville heeft koningin Victoria den heer Ul idstoue weder premier Keinaakt Hg belast wh tevens met de liuauuica Qranville wordt minister vau buiteulandselie zaken Hartingtou miidster voor ludiselie zaken Ohilders minister van oorlog Nortbbrook minister van marine Selborue lonl kauselier Volgens den Pargschen berichtgever der K Z heeft de pauselijke nuntius zich op 33 dezer naar he ï Elysée begeven om den president der Republiek een eigenhandig schrijven van deu Puus te overhandigen lu du stuk zegt hij verklaart de Paus zich ter gunste van de Jezuieten orde en de overige ntet erkeiide oongregatieu als ouontbeerlijic voor de Kerk Z H spreekt op zeer bezadigdcu toon doch meent voor de orden te moeten opkomen hg wil niet dat zg lot onwettige middeieu hare toevlucht nemen ui ar keurt goed dat ig allen mogelijkcn legeustiiinl bieden om hare zaak voor de reohtbankcu Ie brengt n üveiials in de protesten der Fransche bisschoppen wordt door Z H op de gevaren gewezen welke voor Frankrijk uit de Maartdecreten moeten outstaan en hg verzoekt daarom de Fransche regecriug die besluiten iu te trekken üe Duitsche Bijksdag is Vrijdag begonnen mei de behandeling van een wetsontwerp tot reuicgaraulie aan eeue Veutacie StehandeUgeselhchaft Het voor eeuige maanden gefailleerde huis Godeffroy te Hamburg had groote liandels etablissemeuteu op de Samoa eilanden en was iu het bezit van bijna dou zinschen Duitschen handel op den Stillen Oceaan Ut den val der firma scheeu het voor Duilschland een groot belang dit ieOeuclie voor zijne nijverheid hiet te verliezen eu de etablissementen met in Engelsche of Amerika ansohe handen te zien overgaan Er voraide zich een maatschappij die zich bereid Terklaarde tegen eene reutegaranlie door den staat In dezelfde zittiug is ingekomen een wets de zalen van hel liuis GmUffioy voor ïoovcr dezeontwerp tot verhooging van de begrooting van l Zuidzeu haniitl btirctfen eter ie nemen eubiuuenlaudscbe zaUeu higer onderwijs en werd f ixiiloilcercn Du r ge ruig diende daaropde discussie geopend over een ander ontwerp = vew i l i rp lu waaibij 4i j pCt renle werdtot verboogiüg van datzelfde hootdstuk onder Sf W hoogstens 10 houd van monuineuten i r i 11 1 t njk De heer de Beaufort ojieiit de algemeeneberaadslagiiii eii Hij uoeint het een nationale plicht dat de historische monumenten in stand bg te pussen sum nimnier 3 p l van het kapitaal zou Ie bmtu gaan l c toezegging zuu gtlden voor twintig jure en het rijk zou ontslagen zijn zuodra de maatschappij zelve vijf jaren achtereen i a pCtworden gehouden maar daarom betreurt hij het ittd gemaaki De memorie van toelicbliug wees er op dat de u ijze waarop dize inautschuppij was tot stand gekomen en haar nationaal karakter waar borgen zijn d it zij in de eerste plaats Duit clie producten op de eilanden zal Iraclilcn af te zetten en dat het nut der zaak voor de Duilsche koopvaardijvaart aanstonds in het oog springt I e statuten der maatschappij geven trouwens den rijkskanselier een zeer uitgebieid recht van toezicht op hare verrichtingen zoodat iiij un ken kan dut de door den slaat gesteunde onderneming haar uut voor de iialie niet missen zal Dat klink alles heel mooi maar de zaak verandert geheel en al van kleur als men leest wat i t heer Bamberger er tegen aiuivoerde Hij beweerde dat de regeel ing zich in algemeeuhedeu bewoog maar dat de zaak op den keper beschouwd geeue levensvatbiarheid had dat de plantages der GodetlV jy s nog geen vgfde deel waard waren van de som door de regeering opgegeven eu dat lei wijl voor de volledige exploitatie der woeste grondeu 30 000 arbeiders zouden kunnen gebruikt worden er 500 of liOO aau het werk ziju wgl alle arbeiders moeten geïmporteerd worden want de bewoners der eilanden deugen niet voor het werk Nog vele andere redenen bracht hij tegen het ontwerp in en het kwam in zgne redeneering duidelijk uit dat hij de geheele Zitak houdt voor een ongemotiveerden steun aan eene Oründerlirma hoezeer hg verklaarde geen geloof te hechten aan de bewering dat de zaak tot stand was gekomen omdat het huis üodefroy sterk belrokkeu wiM iu de Nordèmlêcte HandeUuiik die eigenares is van de Norddeulicke AlljemeUe Zeitung het officieuse orgaan der regoering In elk geval sciiijut er een luchtje aau die zaak te zijii Aangaande de ministerieele crisis iu Oostenrijk is slechts weinig verandering te melden Het plau van den minister presjdeut schijnt eeuvoudig hierin te bestaan om zooveel mogelgk het statu quo te handhaven totdat de begrooling door de wetgevende macht is vastgesteld l e officieuse organen verklaren dan ook eenparig d oor de sluiting der beraadslagingen over dit onderwerp geen verandering in den toestaud te wachten is De e verzekering berust natuurlijk op de onderstelling dat de drie liberale ministers die deel van het coalitie kabinet uitmaken vóór hei aangeduide tijdstip zich niet genoopt zullen gevoelen om af te treden Doch men rekent er op dat de heer von Sircniayr en zijne liberale ambtgenooten te midden der Ijeriiadslagiug over de begrooting geene nioeilgkheden zullen opwerpen eu op huu post zullen blijven totdat op behoorlijke wijze iu de behoeften van deu Staat voorzien is Kerst duu zouden zg hun ontslag aanbieden teiielijk met de andere leden van het Kabinet met inbegrip van graaf ïaaffe wiens ontslag echter niet zou aangenomen maar die door den keizer zou bel ist worden met de samenstelling van een nieuw kubinel in den geest der politiek tot dusver door hem gevolgd Hiermede zou eene outbindiug van de Kamer der Afgevaardigden gepaard gaan want graaf Tauffe rekent er op de regeeringsineerdorheid daardoor te versterken Voorlüopig hangt alles af van de vraag of de liberale ministers werkelijk zoolang in funclie zullen blijven als in het belang der coalitie politiek wenschelijk is Buitendien zou eeu of auder voorval in het Huis der Heercn eene beslechting kunnen verhaasten Dit laatste is zoo niet waarschijnlijk dun toch mogelijk Uit Eome wordt gemeld dat het verzet der linkerzijde tegen den minister van binnenlaiidscbe zaken den heer Dépretis toeneeral Over het algemeen wordt eene ontbinding van de Kamer der Afgevaardigden als noodzakelijk beschouwd doch de oppositie zou niet gaarne zien dat de nieuwe verkiezingen onder zijne leiding geschieden Maar niet slechts bij de linkerzijde ook ir het Kabinet zelf vindt de minister van binneulandsche zaken tegenstand terwijl hij vasthondt aan zijn oorspronkelgk plan tot oumiildellijke ontbinding der Kamer blijft de heer Cairoli bij zgn oude opvatting dut de tegenwoordige Kamer nog de kieswet moet veranderen en de nieuwe verkiezingen onder de werking der geiiijzigdc wet moeten geschieden Ouder deze omstandigheden heeft de heer Depretis getracht te parlementeeren hij onderhandelde met Crispi en Zardanelli wellicht ook met Nicotera om zich door nieuwe krachten te versterken In hoeverre dit gelukt zal de tijd lecren BINNENLAND GOülU 27 April 1880 Door Z M is benoemd tot voorzitter van de eerste kamer der Staten generaal éc heer van Kysinga lid der kamer Be tentoonstelling van tninbouwvoortbreugselen te Groningen is rijdag met groote plechtigheid geopend door den voorzitter der maatschappij van tuinbouw en plantkuude mr D Visser van Mazerswoude Behalve dezen voerdeu daarbij de commissaris des koniniïs in de provincie en de burgemeester mr B van lluijeii het woord De teutoonslelliug levert veel schoons op uit alle oorden van ons land hebben de kweekers van bloemen eu planten zich beijverd om met het beate wat i hadden in het strijdperk te treden Jammer dat het fraaie weder der laatste dagen de Groningers nu verlaten heeft het regende Vrijdag af en toe en ui doet dat aan de tentoongestelde planten geen afbreuk voor de bezoekers is het minder aangenaam Onder hen die bekroond werden komen voor de heer H W Otto alhier die een 2eu prgs gouden medaille ontving voor 15 groote planten ter versiering benevens een len prijs verg zilveren medaille en ƒ 10 voor een koppel Lanri Nabilis en de heerea Jan Prince C die een zilveren medaille verkregen voor een ferzaraeling bloeropotleu Gisterenavond had in de zaal Kunstmin de aangekondigde voorstelling plaats vau het Amerikaansche Negergezelschap De titel an het op te voeren fük Uncle Tom s Cabin vervaardigd naar deu bekenden roman van Harriet Beecher Stowe benevens het ft il dal de personen die zouden optreden vrijgemaakte slaven negers enz Ware n hadden zeker medegewerkt om de zaal tliuk bezet te doen zijn Het stuk bestond uit eeu reeks tnfereelen getrokken uit genoemden roman waarin tooneelspel dans en zang elkander afwisselden terwijl ten slotte een plantagefeest werd te zien gegeven waarin o a de zoogenaamde Jubilc Zangers optraden die eindigüea met de voordracht van het Wieu Neerlandsch bloed Wanneer men zgne verwachting niet te hoog gespannen had viel de voorstelling niet tegen en zg stemde nu eens door de kluchtige vertolking der bekende passages dan weder door de potsierlgke bewegingen der srtisteu het publiek tot vroolijkheid die slechts een enkele maal voor een meer ernstige stemming plaats maakte bij de tooneelen waarin Ëva voorkwam de jeugdige verlolkster van welke rol meer daa eens luide werd toegejuicht Zaterdagmiddag is op de rivier den IJsel te Nieuwerkerk a d IJscl dicht bij de steenfabriek van den heer L F Mgnlief Az een schip beladen met lompen en beenderen door een feilen opkomenden wind omgeslagen Vier kinderen die in het voorouder van bet schip waren zijn allen verdronken de schipper zijn vrouw agu knecht en ééa kindje zgu nog in tijds gered In het tijdperk van 21 Maart tot 7 April 1880 ziju blgkens ingekomen arabisberichten door longziekle aangetast 9 runderen van welke 8 in ZnidHoUand en één in Groningen In het vorige tijdvak van vier weken waren 6 runderen door die ziekte aangetast Staten Oeneraal Tweedi K imzb Zitting van 26 April 1880 Iu deze ziltiiig is ingekomen eene suppletoire begrooting voor het hoofdstuk binnenhindsche zaken kosten van het lager onderwijs Na uitvoerige beraadslaging is met 32 tegen 80 stemmen tot de toelating van den heerBastert besloten De discussie over het ontwerp tot verhooging van hoofdstuk V der slaatsbegrooting monumenteu is aangevangen Men schrijft aan het ütr DU uit sGravenhage over de tentoonstelling ten voordeele der watersnoodlijdenden Het is jammer dat ook hier alweder do reclame in het spel is geweest door al wat er vóór do opening van werd verteld heeft zeker menigeen gedacht dat de Gothische galerij vau Willem II als in een tooverpaleis was herschapen en men er een bad zou kunnen nemen in een Paotolus er goudei appelen zien als in den tniu der Hesperiden of de schatten van Golconde daar vereenigd zouden zijn zij die door die opgeschroefde berichten zich op een dwaalspoor lieten brengen verlaten dan ook onvoldaan de zaal Doch dat is niet billijk Het is waar men vindt onder de landschappen doeken die men beter schand lappen kon noemen ouder de aquarellen fguldeiisbakers onder de handwerken Zaken die steeds eeu nomadenleven leiden door liefdadigheidsloteiijen oflder de drukwerken elucubrHties vau de pers die sinds lang onverkoopbaar zijn en zelfs bij Bolle of gebroeders Koster geen onderkomen konden vinden oader de inzendingen van eet en driukwaren kleinigheden met een prachtig etiket als reklarae voor den inzender in een woord het is waar men viudt er veel kaf maar ook goed voedzaam koorn £ r zijn werkelijk van het penccel des schilders van de pen des teekenaars loorlbreugselen waarvoor menig verzamelaar een goeden prijs zou willen geven liever dan aftehangeu vau de luimen van het fortuin er zijn hauduerken die geluigeu van den goeden smaak hit geduhl en de ruime beurs van die ze vervaardi deu en waarvan velen hun naam verborgen hielden men kan er genoeg prachtige dingen vinden voor nul genoegen eu sieraad om slechts twee te noemen een keurig zomerrijlulg uit de bekende fabriek van Beijnes te Haarlem eu een zeer gracieus baltoilet De persoon dip het laatste trekt zal echter aardig wat te doen hebben om de volgeus de tegenwoordige mode kwistig aangebrachte luohe en bouilionnées van stof te zuiveren Men zij dus niet onbillijk in zijn oordcel en zij die het zoo kuauec iuriohten dat zij spoeilig na den lijd der opening in de dan nog niet gevulde zaal binnentreden znlleu verrast zgn door den eigenaardigen aanblik van het geheel eu de personen die met de rangschikking belast waren den lof niet onthouden van een zeer moeilijk probleen op voldoende wijze te hebben opgelost Zondog zond de heer P A Vroeg tuiuraan te Naaldwijk de eerste nieuwe oardappelfii van den kouden grond aan Z M den Koning De soort von aardappelen daartoe door hem geliezigd is eeue van de vele soorten iu het najaar uit Duilschland ontvangen Naar annleidiiig van hetgeen in verschillende bladen geschreven is over de onlangs gehouden rede van den heer F Domela Nieuweuhnis in bet gebouw der Hotterdamsche afdeeling van het Algein en Nederlaudsch Werklieilenverbond heeft het afdeclingsbestuur in een Open brief geprotesteerd tegeu volgens zijue bewering onjuiste voorstellingen omtrent bedoelde rede Tevens heeft het de beginselen von het verbond nader uiteengezet Daaruit blijkt dat de leden der Rotterdamsohe afdeling niet insteminea met alle wat door den heer Domela Nieuwenhi Haf andere sociaal demoratisch geziude sprekers is gezegd d it het hoafdetreveu is verkrgging van het algemeen stemrecht op wettige en ordelgke wijze Dit is den ook het eenige punt zegt het besinnr waarmede het Bond met de sociaaldemocraten samengaat terwgl het overigens geen sociaal democratische of communistische beginselen huldigt maar naar meer en beter onderwijs en ontwikkeling blijft streven iu de overtuiging dat dit de levensvoorwaardeu zijn voor de voordurende orde in de maatschappij Zedelijk en rechtvaardigheid blijve zegt het bestuur onze leuze dat het ook de leuze worde van alle menschen zooder onderscheid Een werkelijk ongehoord bedrog bij de overname van een koffiehuis affaire is dezer dagen door de arrondissemeuls reohtbank te Ainsterdain behandelil Iemand had eeu kofllehuia met inventaris overgenomen voor ƒ 3000 ouder borgstelling voor de richiige betaling in termijnen ƒ 500 werden onmiddellijk afbetaald Webira bleek dat het kofiiehais dat als zeer beklant was opgegeven en dit ook was toen de kooper het ajinvaardde weinig of niet meer door die peisonen bezocht werd Toen nu reeds meer dan de helft van den koopprijs was betaald ontvingen kooper en borg de inededeeliug dat zg beAxoffsn waren De verkooper had namelijk steids voor consumenten gezorgd als kooper en borg op zekere tijden kwamen om op te nemen of er wel de toeloop was dien de verkooper beweerde en waarvan de winst globaal berekend moest en koude ivorden Die consumenten waren echter gasten die niets betaalden Aan vrienden werd verzocht vrienden mede te brengen die ook gratis verteering hadden Na die meiledeeliug weigerdeu kooper en borg de verdere betaling Daartoe gedagvaard stelden zij een reconvcntioneele vordering in tot ontbinding der overeenkomst met schadevergoeding op grond van een bedrog hetwelk zij aannemen te bewijzen Dit bewijs werd toegelaten eu daarna de eisch a i den verkooper onizegd en de reconvcntioneele vordering tegen hem toegewezen Voor de eiscbers was gepleit door mr Zw iardemaker voor den gedaagde door mr S J Cohen De Vereeniging van burgemeesters eu secretarissen 1 in Noord en Zuid Holland heefi besloten aan de Tweede Kamer een adres van ailhaesie te zenden aau het voorgedr igpu wetsontwerp tot bescherming van unilige vogels voor landbouw eu houtteelt Op eene conferentie van meteorologen dezer dagen te Hamburg gehoudeu werd naar de liamhurger Nachrichten inililt medegedeeld dat de Nedcrliinsche rigeering geneigd w is de noodige middelen loor een station iu de Xojrdelijke IJjzee beschikbaar te stellen Uil I euwarden wordt gemeld De oiiiler de geineeiite Hoevelaken bij Amersfoort gearresteerde persoon uit het naburige dorp Kauwerd als vermoedelijk schuldig aan het uitgeven alhier Van een valsch bankbiljet van ƒ 100 werd gisteren gevankelijk te dezer steile biniiengebraoht D iar liij te Amersfoort had bekend de daad te hebben bedreven kon men niet anders denken of hij as inderdaad de schublige persoon Voor deu coininissaris v m politie gebracht verklaarde hij aan de zaak ten eeneraale onschuldig te ziju en noch van het vervaardigen noch vau het uitgeven vau het bankbiljet iels af te welen D it hij te Ameisfoort had bekend veranlwoordtle hij hiermede dat de fijksveldwachler hem als landlooper had illen oppakken omdat hij zonder geld of middel van bestaan w is en al spoedig in hem meende te zien en te herkennen een uit Leeuwarden gesignaleerd persoon als icrdacht van de uitgifte van valseh bankpapier dat bij daarover zóó ernstig was onderhouden lat hij ten laatste zenuwachtig was geworden en maar gezegd had het feit te hebben bedreven daarbij denkende dat was hij maar eerst Ie Leeuwarden het van zelf moest blijken dat hij geheel onschuldig was in welk geval hij er tevens nan zou ontkomen als landlooper te worden aangehouden Dusdoende zou hij bovendien op goedkoope en geinakkelgke wijze weer naar huis komen Het verhoor deed zien dat deze zonderlinge jongeling behoort tot eene fatsoenlijke en welgestelde familie en eenige dagen geleden zijue woonplaats had verlaten om hier of daar werk te zoeken Ziju gedrag laat evenwel te weuschen over door veelvuldig gebruik van sterken drank schijnt hem eene groote mate van zorgeloosheid eu onverschilligheid te zija eigen geworden Ofschoon aan zijne onschuld inderdaad niet wordt getwijfeld zal hg toch behoorlijk ziju alibi hebbeu te bewgzeo Ken deel vau de OardeH BuUdiag op de Madion qunre te New York stortte flfoensdag avond in terwijl er ten behoeve van een hospitaal eeo aHcg air werd gehouden eu het dansen in vollen gang was Drie dames werden gedood en achttien pcfsonen gewond De ingestorte muren prijkten me schilde rgen tijdelijk ter leen afgestaan die bijna geheel lernield zijn Men schat deze schade op ƒ 150 000 Een lelegram uit Melbourne bericht dat men iu Australië op het üogeublik geen raad weet met het vee en dat men da irom ernstig bedacht is op tnidileleii tot uitvoer op groute schaal In Jueeuslaud alleeu zijn thans 6 000 000 schapen eu 3 000 000 runderen latende na aftrek van het verbruik in de kolonie zelve eene hoeveelheiil van 2000 tou s weeks beschikba ir tot uitvoer De kunst is maar om de noodige geschikte scheepsgelegeiiheid te vinden namelijk inet afkoelingstoeslel Te U jckhampton werden onlangs een duizend achupen uitgekookt om huune talk Horenvee was daar zoo g ed als te geef De Synode heeft haar werkzaamheden geregelil voortgezet Na kennis genomen te hebben van eenige adressen vau clas$ic de b 8turen kerkeraden eu bijzondere porsoueu die allen betrekking hebbeu op de tegenwoordige verwikkelingen in onze kerk is iloor haar ter baud genomen het rapport der synodale commissie in zake kerspelvorraing met daarbij behoorcnd reglement Aan het slot der algeineene Iberaadslagingcu over het rapport is met U tegen i steinineu eeu der afgevaardigden uit Gelderland is niet ter vergadering kunnen opkomen evenmiu als diens seoundui met het oog op den tegenwoordigen toestand onzer kerk de wenschelgkheid uitgesproken lint er gelegenheid worde geschonken tot het vormen van kerspelen De ilrie door de commissie vooropgestelde beginselen zijn door de vergadering aangenomen en is iilzoo bepaald om in het reglement te dier zike lo alles wat op de belijdenis betrekkiug heeft te laten rustM 2o lioh te bepalen tot gemeenten met twee of meè predikonten 3o voor alles wat op de diaconale zorg betrekking heeft de eenheid der gemeente te handhaven Daarna is het ontwerpreglement zelf in behandeling g iomen De bepalingen der eerste drie artikelen vroe tf nedegideeld zijn onveranderd aangenomen Êvenzootfi meesle bepalingen in het vervolg van het ontwerp voorgesteld Voor elke predikantsplaats ulleil in deu kerkeraad van een kerspel minstens twee ouderlingen en tv ee diakenen zitting moetea hebben terwijl dit getal voor elke pridiknulsplnals bij alle kerspelen eeaer zelfde gemeente geljk moei 7ijn art 4 Binnen zes maamleu na het in werking treden van het reglement worden de lijsten van stemgerechtigden door den kerkeraad opgemaakt Het t erlangen om van de bevoegdheid tot kerspelvorming gebruik te maken wordt door de stemgerechtigden bij schriftelijke Joor allen onderteekende verkhring van den kerkeraad kenbaar gemaakt met aanwijzing van drie leden die het voorloopig bestuur uitmaken De kerkeraad onderzoekt de aanvragen binnen vier wekcu geeft daarvan bij voldoend aantal sleni erecluigden kennis aan bet classic al bestuur bij afwijzing aan het voorloopig bestuur Nadat het classie ial bestuur het recht tot het vormeu van een kerspel heeft geonslaleerd kunnen belanghebbenden onder leiding van het voorloopig bestuur tot de benoeming van ouderlingen en diakenen overgaan art 5 Telken jare kan geduiende veertien dagen na de vaslalelling der lijst vau stimijercchtigden tot het vormen van een kerspel worden overgegaan terwijl waar reeds kerspelen beslaan de groote Kerkeraad bestaande uit de Kerkeradeii der gezanicnlgke kerspcleu handelt als in art 5 art 6 Alle niet onder het censuur ttaande lidmaten zoo mannen ds vrouwen ku inen bij schriftelijke kennisgeving zich aan eeu kerspel üansluiten Stemgerechtigden kunneu echter in dit geval gedurende eeu ja ir geen stemrecht uitoefenen art 7 Een kerspel dat geen eigen predikant bezit moet jaarlijks het bewijs leveren het vereischte getal stemgerechtigden te bezitten anders wordt het ontbonden Kerspelen die een eigen predikant of eigen predikanten verkregen hebben moeten bij het ontstaan eeuer vacature hetzelfde bewijs leveren ander worden kerspelen met een predikant ontbonden en in ktrspeleii met meer predikanten niet tot vervulling der ontstane vacature toegelaten art 8 De kerspelen zijn behoudens de bepalingen in dit en de overige reglementen onafhankelijk van elkander art 9 De werkzaamheden bij art 14 16 eu 19 van het Ileglement voor de Kerkeradeo aan deze opgedragen worden teu deele door den Kerkeraad van ieder kerspel ten deele door deu groeten Kerkeraad verricht met iuachtueming van het bepaalde omtrent den algemeeneu en bijzonderen kerkeraad insgelgks houden de verschillende kerkeraden aauleekeningen van huu handelingen en hebben ieder hun eigen archief art 13 13 Bezwaren tegen den handel en wandel van een lidmaat worden bij den kerkeraad ingebracht maar alleeu door leden van een zelfde kerspel art 14 De diaconale fondseu de opbrengst der liefdegaven het eigendom der gemeente in haar geheel terwijl de administratie vaii de diai oniegoederen en foudsen mitsgaders de zoff voor de bedoeling der armen onverschillig tot welk kerspel zij bthooren ordt opgedragen aan de gezamenlijke diakenen art 15 16 Na eenige bepalingen omtrent het gebruik en het beheer van ile fondwii tot eenig bijzouiler doel aau den kerkeraad toebehoerende het bezitten van een afschrift vau den ligger van het piedikants traotcmeut de toezendiug van offioiéele stukken de i aarnemiiig der vucatiéu van praeses en scriba bij den Grooten Kerkeraad art 17 20 volgen bepalingen met betrekking tot het overgangstijdperk Bij het onlstaan eener vacature zal in de eerste plaats het talrijkste kerspel dat geen eigen predikant bezit iu de tweede plaats dat waaraan het grootst aantal predikanten ontbreekt van Zijn recht tot bero ping van een predikant gebruik maken De dienstdoende predikauten eener gemeente behouden hun rechten en kunnen de hait wettig opgedragen function doorzetten doch kunnen na uitnoodiging van het kerspel optreden art 21 Aan een kerspel dat geen eigen predikant heeft wordt op diLirtoe gedane aanvrage minstens eenmaal s mannds ten predikbeurt afgestaan waariir htt op ziju kosten een predikant naar zijn keuze kan laten op reden art 22 Ouderlingen en diakenen die bij het ontstaan vau ecu kerspel iu dienst zgu blijven hij het kersftel hunner keuze hun tijd uit dienen art 24 Öveiigens zijn de kerspelen aan de bepalingen der Synodale reglementen onderworpen Het geheele reglement is met 13 t gen 4 stemmen e n lid had wegens familie omslandigheid de vergodering moeten verlaten aangenomen XerL a De Ami Ct ziet in de uitgebreidheid van t Kamerversbtg over de rentebelasting zeker geen bewijs van degelijkheid en van bewijskracht der aangevoerde redenen Het verslog is een echt ouderwetsch verslag in de slechtste beteekenis een pakhui van bezw iren zouder orde en samenhang opeengestapeld t Is munnikenwerk tijd verbeuzelcn Rentebelasting is een belangrijk onderwerp met zijue eigene bez jren die groudig en waardig onderZ M it o worden Een samenraapsel van over en wl r füjsr aat in de afdeelingen geeft evenmin als aui g 5k ivel van oude juffrouwen over dure tijdeST Het verslag getuigt van onwil van stijf