Goudsche Courant, woensdag 28 april 1880

G BRÜIJNJÉ Lang e Tiendewegp D i 0 over de Rijks Hoogere Burgerschool te GOUDA HEDEN OPENING der NIEUWB WINKEL in echte GELDERSCHE HAM SPEK en WORST alsmede GOUDSCHE LEIDSCHE en ZWITSERSOHE KAAS tevens BOTER EIJEREN en VET en verder wat tot eene Geldtrsche Winkel behoort Door concurreerende prgzen en eene civiele bediening hoopt hjj zich het vertrouwen waardig te maken Dij ia er ontvangtu niet nl de cerbtwijzingeu anu ziju ruiig toekomende Na de nerkplaalseu de bureaux en de reserves waar zich vuor millioeuen aau guedereu bebinden heeft hij zich de inaa laten ueineu eu aau de Difeoteureu veraocht hem zijne kleederen te Napels loe Ie zenden mtt het verzoek er een aaulal der fraaiste catalogusseu van het huis bij te voegen Deze cat ilogussen waarvan de gravures zijn bezorgd door de eerste teekeiiaars worden aau iedereen op aanvrage franco toegezonden door de Directeuren der Belle Jardiuiore te Parijs Politie Gevonden eu aau het lïureau van Politie gedeponeerd Ecu gouden llALFHiSMDKNOOPJE een FLACON met zilver een ijaireu HING waaraan 5 aleuteUjes eu een horeloKie iLUtellje eeu jougeua MUTS 1880 VrUdag 30 April p o g GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken Burgen ij ke Stand GEBOUtN 23 A r l Hillim oudur A ï u der Wul en C Hillera Juhauiin oudvr 1 Brokiinr eu C M Dtrckatii Wilh liuiiiu oudi is A amit ta p Je HooK OVtRLEIlE N 21 April I tt an Eyk 8 d 26 A Hoogeiidoorij 12 j O IU 1 il ill MODES Gouwe C 4 Gouda bericht de ontvangst eener fijne Collectie DAMES en KINDERHOEDEN ADVER TENTIËM Voorspoedig bevallen van een Dochter K TAN BAABZEL geb Feuliko Waddmxteen 25 April 1880 De Insending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namid PHOTOGEAPHIE uitsluitend in Kooldruk SPECIALE INRICHTING voor zeer fijne vergrootingen ONVERANDERLIJKE PORTRETTEN F Halting Oosthaveu B 14 Openbare Verkoopingp van den Uuzen jongsten lieveliiij circa 11 weken oud nam de Heer heden tot zich J J VERDRIKS J W P VEtóDRIES Gourfa 26 April 1880 van Vügt Voor de vele bewjjzen van belangstelling ondervonden bij de geboorte onzer Dochter betuigen wjj onzen welgomeenden dank C JONKER M L JONKER VAN EiuwKN Gouda 27 April 1880 Voor de vele bewjjzen van deelneming ontvangen by het overlijden van onze geliefde Moeder Behuwden Grootmoeder Mejufvrouw ELIZABETH PETERS eerder Weduwe van den Heer GEttAauus Daalmans later Weduwe van den Heer Antonius van Beekkl betuigen wy onzen weigemeenden dauk In aller naam J F DAALMANS Gouda 26 April 1880 van een Koffiehuis 2 BIfiRPOMPEN WINKEL en TOONBANK GLASWERK KOFFIJKAN SPIEGEL TAFELS STOELEN enz Voorts eenig Timmergereedschap als HOUTWAGEN UZEREN SPADE DRAAGBERRIE DOODKISTEN ROEF SCHRAGEN eenige HOUTWAREN enz op DINGSDAG 4 MEI 1880 des morgens ten 9 ure vóór en iu het Koffijhuis Pfio pATitiA in het Plantsoen Wijk C No 94 te Gouda ten overstaan van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Daags te voren des namiddags van 2 tot 5 uren te zien 303 STAATS LOTEEIiJ De Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 10 MEI 1880 L KERPER Raam to Gouda biedt zich beleefdelijk aan tot het HERSTELLEN en ONDEKHOUDEN van Door VERANDERING van WONING zai het Photographiach Atelier gedurende eenigen tijd BESLOTEF ZUÏÏ 3 HERMANN BüCKMANN Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE OUDSCBE Ulll of de beschr ving der beroemde geschilderde Kerkglazeu van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Oartonteekeningen en waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroede l Dirk en Wouter Crabeth DOOR CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie vau Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Centen QooDA Dhük van A Brinkman houfdig toli thuUxU u met uringen lituzcLicliii e beïwnreu wurdtn bijeen rtocht het verslag is saiii eu liiunHriMlijf vol ftpjainirier ei f t weeklfi t r our de voürl ijf i ai e veile j Éreii Zyii er zt lfs wel meer iukumsirii iiuudig wurdt er ia gevraagd De ourlo Uiet Atjfh ia gedaan eit de scboulvvet kaa ouuilge üerd blyveii Eu uil lufu nieuwe beUstiii eii ii iu kau E peelk HUileii biljarleti stuuiiibuül eu apourwegkaurleu bcbisteu litt zegetieclit op de kwiiautteu lUistttibieu up dagbladen eu adverteiitieu iiemeu rdtr uueuidü uieu de tabak eu de kufHu als belHUibanr ufscbouu daartegen dadelijk oük weir Kk bczwareu werdeu opgisumd aU iiupupulair Het gevoudeu ü bleek spoedig eene Ite e schaal te 2 ju VVunhupige pogingen worden gedaan om de bedreigde renteuiers te nddeu Alles auders is beier Koo eindigt de J Ci zelfs de iukuinsteiibtlasling ilfs eeue kapilaatsbiKisling zelfs alks wat de Kamer vHH grr afgek urU eu verworpen heeft Belast alle kUs u kr bevolking heft belasting vuu alle soorten vau iukomateii ui iar belust deu rentenier nitt en heft gt i e belasting vau de inkomsten vau hel kupiuml iu de lortefeudle Dit is het begin en hel etude de alfa en de uuiegu vau het voorloopig verslag van le Tweede Kamer der Si aten Generaal die zegt de kOiidwet het gebeele Nederluudsche volk vertegen MroorJigeu Voor vijf of Ees maandea verdween in Fraiikryk en poalbeamble zekere George V met ecu aantal augeteekeude brieven en kaa van tiju kantoor Mij ia thans ala wiukeldochter verkleed iu een der rootale modeinagaiyiien te Para s teruggevonden Het koatte de politie groote moeite het gewaande ineiqe dat zich vele vriemliniieu verworven had II iu hooge guuat stond bij hare patroons mede te krggeu Eeu der bedienden vooral was grootelijka verbolgen tegen de agenten hij had eene vurige liefde voor Georgette opgevat eu was op het puut om haar teu buwelyk Ie VMgeu De bezitter r a eeu boereuhofstede iu Hursing bad reeds vgf jar n een onuoozeleu jougen uit iiedeiijdeu h zich in huia genomen De kuaap deed niemand kwaad hoedde de aebupeu eu koeieu vau zyu baas en wa thiuia 22 jareu oud Iu deu laataleu tyd waa echter ziju liefde ontvlamd vcor de achttienjarige eeuige eu lieftallige dochter an tyu koatgever die h nu overal met zijne liefdeabetuigingen vervolgde wat door het ineiaje ateeda werd afgeweerd De kuapeu uit bet dorp hadden de neiging echter wel bespeurd en bespotten den jongen terwyl zy hem voortdurend vroegen wanneer dan wel de bruiloft zou gevierd worden Bit verdroot den kiuap hy uam daarom een klotk besluit eu i oekt uu dezer dageu het voorwerp zijner liefde op aau wie kij op bcilisteu toou vroeg of zij met l em trouwen wilde ja of neeu Het antwoord kon uiet twijfelachtig ziju en de kuaap droop af s N tciits echter t0 u alles iu rust was alouJ hy op siak het hooi in de schuur iu brand ei maakte zich uit de voeten In een oogeublik atoud allea iu brand eu de wind deelde het vuur ook aan andere hof ledeu mede zoodat iu eeu ommezien het gebeele dorp op de been waa Z 8tieu faofstedbu branden tot den grond af aau redding viel uiet te deuken eu ook bet vee kwam in de vlammen om terwyl het meisje dat de onacliuldige oorzaak van deze verwoeaiiug is in levensgevaar verkeert De brandstichter werd den volgenden dag met ver vau de plaats des onheils gevonden Onlangs coustatterde een Engelsch medicus dr Matthew een niet onbelangrijk geval van vergiftigiug bij eeu lOjarig meisje tengevolge vau het eeteu van eeu halve noteumuscaat De pupillen van hel kiud wareu verwijd als na het gebruik vau bclladouua terwyl het beriuueriugavermogeu geheel verzwakt eu een soort van verdooviug te bespeuren waa Door afvoerende middelen genas het meisje Alweder een bewys ilat siotleu die iu verduudeii vorm eu met mate gebruikt onscba lelijk zijn vergiften worden wauueer ze in gecunceiitreerden toestand en in groot hoeveelheid iu het meutchelijk lichaam geaaken Een beeoek aan de Belle Jardiniere Het was verledeu jaar in December Er lag eeu massa aneeuw Nooit had men in Parijs zulk weer gezien Met moeite bewogen zich de rytuigen voort Welk Treemdaooriig idee was dus opgekomen bij eeu ludiaoheu Priua om naar Parijs te komen Die Prins Htryo Gondo Suroyo van Soeracarta de koude en ite aoherpe noordewiud trotseerende waagde het Farys Ie doorkruiaen iu eeu open rijtuig van bet hoofd tot de voeten in bout gewikkeld Een ludiér op zyn Suasisch gekleid Zyn eerste bezoek aan onze induatriecle inrichtingen gold de Belle Jardiniere d bekende magazijn van de hoofdstad Zijne hoogheid wilde die grootste iustelling tot iu haar geringste kleinigheden iu oogenschouw nemen Door bet voortdurend gebruik van FEOF FEBSHER D ALION Haar Extract zetten de uitvallende haren zich weder vast blijft het hoofd rein en wordeu de hareu krachtig en friach Het doet de nieu e haren outkicmen zoodut men zich na eeu korte gebruik iu eeu fraai hoofd met haar mag verheugen Prijs per flacon met gebruiksaanwijzing 40 Cents Verkrijgbaar bij Mej de Wed BOSMAN Govda F A VAN DETH De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgav in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prflg per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bulli nlaoilscli Overzlcltl Te Itijssel hebben Zaterdag en Zondag eenige maiiifestaiie tegen de deereten vau 29 Maart plaats geliail waarbg de geudarmerie lusschenbeide moest koineu De heer ferry l de er den eersten steen voor een uieuw gebouw van de geueeakundige faculteit en hielil by die gelegenheid eeue korte toespraak die levendig werd toegejuicht Van de zijde der geestelijkheid werd die gelegenheid te baat genoineu om eene conferentie te houdeu waarin protest tegen de bewuste decreten werd aangeteekeud By het uiteeugaau der vergadering zongen de Katholieke studeuten het gezang Sautet Rotu et la France wat door bet volk met de Uariedla ue werd beant woord eu unleidiug tol eeuige ongeregeldheden gaf VVedcroiD komen er berichten omtrent geveclit n in Afghauistt die op onmiskenbare wyze de rerh ilen van vredelieveudhetd eu onderwerping tegeospreken welke de correspondenties der Kngelsche bladen vooral van de Ttmei ons in den laatsteu tgd opiliscliteu De gebeele streek rond Oharasial is vol vyaiiden en meu vreest een aanval op de versterkingen te Shirpur bg Kaboel In de kleine gevechten welke geleverd werden bleven de Ëngelschen overwinnaars volgens de opgegeven cijfers verloren zij allijd veel minder meiischen dau de yand Als ltze verhalen Ictlcilijk genomen mogen worden scliijnt het dat de Afghanen hetzy door minder goede wapenen hetzij door gebrek aan kry smsnskuiist uiet zoo leducht zyn als zg wel worden afgeschilderd Voortdurend vechten de Kugelsohen tegen groote overmacht schieten er een aantal dood verliezen zelf geen noemenswaard aantal aoLlateu en voortdurend komen de Afghanen terug nieuwe hecatomlxn offerende op het allaar der Eugelsche dapperheid Maar Atghaniaun wordt met dat al maar met onderworpen Volgeus de Timet zyn er onder de 167 nieuw gekozene leden in het aanstaande Lagerhuis eeh 160 kooplieden en fabrikanten Verder zyn er 52 advocaten en juristen 6 journalisten 7 ingenieurs 6 bankiers il artsen 6 pachtboeren 4 uitgevers of boekdrukkers 3 geestelyken 30 officieren van de landmiltiht en 2 officieren van de zeemaeht Journalisten zullen er in het geheel 11 zitting hebben Schotland hseft 7 conservatieven en 53 liberalen naar het nieuwe Parlement gezondfn Opmerkelijk is het dat 1 de nniversiteiien iu het Vereeuigd Koninkrijk behalve die van Londen van Kdinourgh en van St Andrew conservatiever hebben gekozen Is vraagt de Spectator de uitwerking van het hooger onderwijs alzoo het liberalisme vijnndigP Het blad meent te moeten antwoorden dat raenschen van geleerdheid allicht eene casie vormen en dan gelyk de meeste andere casten tot elkander zeggen dit volk dat de wet niet kent is vervloekt Weldra zal Gladstone naar de offioieële woning van den eersten raiuister verhuizen welke lord Beaoonsfield pus verlaten heeft Het ministerie is nog niet geheel gereed De geavanceerde liberalen als air Charles Dilke en de heer Chamberlniu hebben nog niet de portefeuilles welke hun party wenscht dat ze zullen ontvangen en er zga nog al veel haken en oogen vdór alles gereed is omdat er uit 64 60 caudidaten die allen veel aanspraak hebben op een plaste in het ministerie een keuze moet worden gedaan De markiel van Hartington de premier der toekomst treedt 09 als minister vau Lidiè in welken moeilijkeu post hg zeker ondervinding weuscht op te doen Graaf Granville de fijne hoffelijke gedisliogeerje Whig edelman die de beste Iraditiéu zguer party handhaaft wordt opnieuw minister van buiteuUudsche zaken en lord Northbrook de oud goaverunr generual vau Indiè zal voor de belangen der mariaz zorgen De bekende heer W E Forsler die ziok in het vorig miuis terieGUdstone zoo bgzonder onderscheidde door zyn verstandigen gver voor onderwijs wordt minister van Ierland eu de heer Childers eeu auder oudgediende minister van oorlog Eeu later telegram beriobt nog het volgende Kimberley is tot minister van koloniën benoemd lord Spenoer tot voorzitter v n den ministerraad de hertog van Argyll tot zegelbewaarder de markies Blpon tot onder koning van ndië Dilke tot ondersecretaris van buiUnlaudsch k zaken Shaw Lefevre tot seentnii van de admiraSftit Adam toi miuiiter van openbare verken Bright tot kanselier van het hertogdom Lancaster De koning vau Zivedeu heeft prof Nordeuskjuld verheven tot den rang van baron Ojk k ipitein Palauder en de heer Dicksou zijn iu dea adels and opgenomen Laatstgenoemde is tevens begiftigd met het grootkruis der Orde vau de Ster en de heer Siberiakoff bevorderd tol commandeur dier Orde De Iialiaansche Kamer begon gisteren aan de beraadslaging over de motie van antrouweu in het ministerie Het liet zich aanzien dat hel daartoe komen zoi De Duitrche rijkskanselier had eergisteren een onaangenamen dag de Samoa wet m a w de subsidie aan de Zuidzee maatschappij de aanvang van de Duiische koloniale politiële is verworpen m weerwil van den buitrngewonen ijver welken de Itegeering had betoond om het ontwerp er 4joor te sleepen namens Bismarck trad gisteren zelfs zijn tijdelyke plaatsvervanger Hohenlohe op maar het baatte niet 128 tegen 112 stemmen verklaarden zich tegen de wet De verwerping schoon in tweede lezing is definitief het is echter meer gebeurd dat er een of andere vorm werd gevonden oin nog eens op de zaak terug te komen de Begeeriiig zou zich daarop kunnen gronden dat er vin 397 leden slechts 24U geatemd hebben De laatste ziltijigeo hebben bewezen dat er met moeite zooveel leden worden bijeengehouden als noodig is om een besluit te nemen Ofschoon reeds verscheidene geheime drukkerijen door de Uussische politie in beslag zyn genomen gelukt hel den nihilisten toch voortdurend oproerige prodainalien te drukken eu te verspreiden De toon dezer stukke i is niet meer zoo wild en bloeddorstig als vroeger hoewel de verlangde hervormingen nog allijd zeer radicaal zijn Algemeen stemrecht souvereiiie volksvertegenwoordiging ontbinding van het leger oprichting eener militie plaatselijk zelfbeheer wyziging van hel grondbezit zijn de voornaamste eischen welke gedaan worden doch het oude programma Vernieling van al het bestaande is op den achtergrond getreden en sohynt voor geschikter tyd bewaard te worden IiituBschen zet graaf Loris Melikoff zijn hervormingen roort De nieuwbenoemde chef van de censuur op de pers dr Abasa heeft een ontwerp vervaardigd dat voor hel geheele ryk van kracht zal zyn en ADVBBTENTI N worden geplaatstvan lvS regels a 50 Centen iedere regelmeer 10 Centen GR 00 TIJ LETTERSworden berekend naar plaatsruimte Afeonderiyke Nommers VIJF CENTEN van den dag der nitgaTe reeds aan graaf Loris Melikoff voorgelegd is Het stelsel van waarschuwing en schorsing der dagbladen worilt daarbij afgeschaft Yooris heeft eeu commissie bestaande uit Loris Melikoff Walujeff eu Mjkolf zich met hit vraagstuk van de gelijkstelling der afgescheidenen bezig gehouden Loris Melikoff muet qverig ter gunste van dit plan zijn opgekomen en de ministers sloten zich bij hem aan zoadat huu voorstel om un alle secten die geen voor deu Staat gevaarlijke leer belijden gelijke rechten als aan de volgelingen der orthodoxe kerk toe Ie kennen bij den Keizer een welwillend oor vond De openbaarmaking dezer wet wordt heden verwacht Binnenkort zijn groote veranderingen bij de hoogere posten aan het departement van binnenlandsohe zaken te wachten Op voorstel van Loris MelikoflT zullen ook hervormingen in de bedeeliug van het recht ingevoerd worden Vroeger kon ieder onderdaan die wegens een miwirijf aangeklaagd doch door de jury vrijgesprokeo was des ondanks langs ad ministratieren weg door de derde afdeeliug af het ministerie van binneolandsche zaken verbannen worden Deze willekleurige aanranding der persoonlijke vrijheid zal ophouden Bovendien is Loris Melikoff voornemens de persooidijke veiUi heid voor machtsoverschrijding der beambten te beveiligen Zander rcc iterlijk vonnis mag niemand meer verbannen worden BINNENLAND GOUDA 29 April 188Ü Bij den Raad van State afdeeliug voor de geschillen van bestuur is gisteren behandeld het beroep van Het beslunr van het waterschap Sluipivijk vau eene beslissing van Ged Staten van Zuid Holland dd 9 December 1879 no U betreffende deu ligger der wegen en voetpaden in de gemeente Gouda Rapporteur de staatsraad Heemskerk Azn De heer Kruijt treedt als belanghebbende op en licht het beroep toe In de zitting der Rotlerdamscho Arr Rechtbank van Dinsdag werd o a veroordeeld K U oud l8 j naaister te Gouda bekl van ten nadeele van diverse personen voor wie zij verkte geld en goederen te hebbeu ontvi cmd tot 3 maanden gev cellulair Diusdagavond werden iu eene algemeene Vergadering van het Departement Gouda der Maaltclappij tot Nul van t Jlgemet de rekeningen van de Spaarbank en van de Hslpbank goedgekeurd Het gewone ove zight dat hieronder volgt geeft bij vernieuwing het bewys dat beide instellingen terecht wordeu gewaardeerd DE SPAARBANK In de 62 zitfingen werd terugbetaald ƒ 64496 91 waaronder aan interest Ï86 76 64209 16 ingebracht werd 61281 67 meer terugbetaald ƒ S927 4S Hel v trouwen door hetgeen in Mei jl tMpKotterdam voorviel geschokt werd spoedig herstntl Door tussohenkomst der postkantoren werd wederom niets ingebracht in weerwil dat ook door elderawonendeu van deze Bank werd gebruik g uakt g