Goudsche Courant, vrijdag 30 april 1880

2 J 1 1 u i inle pers liibb n ïicliviian tniclJ iir djor het aantal bjekjis klom tot SSO J waarvan er op If Deotmber 1454 lieptn Er vvird gcpliiatst 0 1 prol iiisjaiie ƒ SOOO 0 i hypiihiefc 12900 Op obligatie aan de HiilpUink 235Ü ƒ 23250 Op uil Otceinber ivaa bel lOtief aldus samengesteld Kas ƒ 4832 86 Belieniiig 4000 llypoltieik 80875 l ruloiigaiie 48000 Interest l goed 805 i4 ƒ 138513 51 A n feule werd verkregen ƒ 5765 42 Ten voerdeele der iul ggera verscheen i34S6 49 Salarissen en Onkosten Blgfi ƒ 22C8 93 638 29 Vermeerdering vau hel reservefonds ƒ 1830 84 Het kapitaal der Bank bedraagt thans 1 I918 U9 £ u de schuld uau crediteurea 128594 82 ƒ 138 513 51 Sedert 1 Jnnoari 1878 werd de rente ten bate der inleggers verscbenen berekend in maandLlijkscliej in plaala vaa iu twee maandelyksche termijnen DE HULl BANK Het Kapitaal deier inrichting bestond uit 136 aaudeelen ü ƒ 26 ƒ 3400 eigen kapitaal afgeloste aandeelen 150 eu aflossiugsfo ds waaruit op 31 Decern ba 4 aandeelen werden afgelost 106 47 ƒ 3656 47 Daarenboven heeft de Bank bij de alhier gevestigde Spaarbauk een doorloopèud crediet vau 2000 waarvan in Februari ƒ 500 iu Maart ƒ 350 iu Juni 1000 in Juli 2O0 euiuOototer ƒ 300 werd opgeuomcu Op 31 December was de schuld afgelost Br werden 71 aanvragen goedgekeurd 9 meer an het vorige jaar U pcraonen hadden vroeger geeu leeniug bjj de Bank aaugegnan £ r werdeu gesloten 2 leeniugea a ƒ 30 ƒ 60 5 40 120 10 60 500 3 60 180 2 70 140 1 80 80 17 100 1700 1 130 130 6 160 900 8 200 1600 2 250 600 8 300 2400 8 4 00 3200 71 ƒ 11610 l I Iu 1878 was 10420 ier leen verstrekt Aan boeten wer ƒ 472 ontvangen De borgen van twee nalatige debiteurs moesten aangesproken wordeu De iutereat ten behoeve der Bank verschenen bedroeg 434 08 makende met de boeten 4 72 ƒ 439 40 No aftrek der ularissen en oukosl en 205 55 Bl Kt ƒ 233 85 Daarvan uit te keereil aan 135 aandeelhouders een der aaudeelhoudera stelde zijne coupons ter beschikking vau de B iiik 4 5 o 148 50 Vermeerdering van htt aflossïjigsfonds ƒ 85 36 Benoemd tot hulponderwyier te Leiden Chr school de heet J Hamerling te Gouda VERGADERING van dun GEMEENTERAAD Vrijdag d n 30 April 1880 des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Het voorstel tot verplaatsing van het brandspuithuisje iu het Plantsoen buiten de Tieudewegspoort De missive van de Kamer van Koophaudel en Fabrieken bctrekkelyk het Stoorabooteo Veerhuis Het adrai van de Vereeniging Valksonderwys afdeeling Gouda en Oinstrekeu houdende verzoek om Inbeidie voor het onderwijs in den handenarbeid aan kinderen ait den minvermogenden stand Het adres van W Krberveld en C P W Dessing belrekkelyk den aanleg ecner stiaat bg de KarneraelkalooU t Te b noemen E iien Cuminissaris voor de Öieiltlijke Beleenbank Leden i i pl iaiavervanf ende Ijcden van het Slembureau vour du veikuziiig vau Leden iu de Vrovinciale Öiulea van Zuid iloUand op 11 Mei e k Staten Generaal Tweede Kameu zitting vau 28 April 1880 In dezn zitting was aan de orde de vourtzetliiig der bcra ulslagiiijï over het wetsontwerp tol verhougiug vau hoofdstuk V der Staat begrootiug voor 188Ü Historische mouuiueuteu Op nrt 1 stelt de heer Bergsma als ameud eei vermindering van ƒ 11500 voor hij wil de posleu voor de glazen der 8t Janskerk te Gouda ƒ 25 Ö de St Nicoluaskerk te Kampen ƒ 6Ü00 het raadhuis te Venlo J 1000 eu de ouvoomiene uitgaven ƒ 3000 doen vervallen Wat de drie eerste posten aaugaat beoogt spr een poging om t beginsel te doen uitmaken dal de kamer geen geldeu voor nieuwe werken toestaat zander het totaal bedrag der uitgaveu e i den duur vau het werk te kennen Hij hcrinuert daarenboven dat de beid eerstgenoemde werken ondi r de pressie der commissie van rijksadviseurs van rijkswege zoudeu wordeu gertstaureerd terwijl er z i ook geen aanleiding bestnaC om bet raadhuis rau Venlo van rijkswege te herstellen Oinireut den post voor onvoorziene uitgaven verdedigt spr de meeniiig dat een speciale post voor onvoorziene uitgaven noodig is omdat voor t gev il er peticulum iu mora is om nieuwe uitgaven te doen voor historische monumenten de begrooting daartoe reeds gelden beschikbaar stelt De achterhoudendheid der regeeriug om Blaten over te leggen van de wijze waarop vroegere subsiilieu zijn besteed dringt spr nog Ie meer om geen onvoorziene uitgaveu toe te staan Nadat verschillende sprekers over dit amendement het woord hebben gevoerd beantwoordde de minister van binneul zaken de verschillende opmerkingen De weusch naar splitsing in het art wordt ingegeven door de vrees dat de minister toch aan andere monumenten gelden zal besteden dan waarvoor zij zijn bestemd En uu is de rai ii3ler gaarne bereid om de goede verstandhouding tusschen de regeeriug eu de kamer te besteudigeu en te versterken maar hg maif uict tot de nieu e inrichting der begrooting meewerken omdat ze geen doel zou treffen wijl de Diiuistpr die geen misbruik zou willen maken toch uit de onvoorzieue uitgaven kan putten Intusschen zal de minister de plitsing hem door den beer Roell aan du hand gegeten ernstig overwogen Daarna bestrijdt de minister de ingediende amendementen De minister weuscht dez iak der Kronenburgerloreii te Nijmegen en van de Heipoort te Maastricht ernstig te doen onderzoeken Hij dringt echter aan op verwerping van t amendemeut v d Feltz Hij toont aan dat de monumenten waarop de heer Bergsma de gelden wil doen schrappen historische en kunstwaarde beiden hebben er bisl iat omtrent de kerkglazen te Gouda verschil maar de regeeriug weiiecht de adviezen der deskundigen te volgen De kerkvoogden willju een andere wijze van restauratie en nu stelt zich de regeering voor één raam in orde te laten brengen om daardoor de kerkvoogden voor haar plan te winnen Wat de post der onvourzicoe uitgaven betreft refereert zich ile minister aan het door den heer Koell gesprokene Na replieken van de heereu Bergsma en van der Peltz de eerste om zijn araeudeineul nailer te verdedigen de tweede om t na de gevoerde discussie iu te trekken van den heer G wtama die niet voldaan was over s ministers antwoord op splitsiug van den post in de begrooting blijft aandringen en van den minister wordt de beraadslaging gesloten en het amendement verworpen met 37 tegen 30 stemmen De heer de Jong heeft daarna den minister van binuenlandsche aken geïnterpelleerd en geklaagd over het egvallen van het rotkreupel bij schapen kis besmettelijke ziekle De minister beriep zich op Ivi t gezag van deskundigen die de ziekte niet bêsme teliji £ achten Omtrent de loiig jckte in Groningen Friesland en Zuidholland gaf de minister gunstige mededeelingen Nog is aangenomen de conclusie der commissie in zake de adressen van rechters in de gemengde rechtbanken in Egypte Heden is de conventie met Luxemnurg jan de orde De koude Meidagen schrijft men aan de L Ci zijn in aantocht hetgeen te bejammeren is nu er znlk een achat van geopende bloesems wordt waargenomen In den morgenstond van Dinsdag was het veld wit van de nachtvorst De wind blaast uit het noorden dat uu zijn gure buien overzendt Op een zoo vroege o ntwikkeliug met zomersche dagen zal waarschijnlijk groote teleurstelling volgen Men meldt nit Boskoop aan deii R Cl De handel ia planten met het buitenland irordt met een groot gevaar bedreigd Volgens de thans bekend geworden conveulie üca 17den Scptembtr ls7S te Bern gesloten tusschen de gevolmachtigden dir re gecriiigen van Duitsohland Ouslenrijk Hoiigarije Frankrijk Italic Zivitaerland Spanje en Purlu ral Ier beteugeling dtr wijuluis phylloxera vastatrix mogen geeu planten vervoerd worden dan onder bep dingeij die met een verbod gelgk staan Mocht ouveihoofit deze bepaling door Duilsclilaud ook op Nederland toegepast worden dan zou dit ook voor Boskoop een gioote ramp aijn Ook in Btlgic vreist men er de toepassing v in daar blijkens hier outvaugen circulaire de Geulscbe kweekers zich tot den minister van buitentandsche zaken daar te lande gewend hebben om hel den tuinbouw dreigend gevaar af te wtiideu Het is te hopen dat onze regeering in tijds maalri gelen neme om zooveel ia haar vermogen is Nederland voor de toepassing der genoemde bepaling te behoeden Dinsdag middag wist een krankzinnige die in het ac ideinisch ziekeuhuis te Leiden voorloopig verpleegd werd in nachtgewaad te ontvluchten Na over bet yzereu hek van den tuin geklommen te zijn ging hij een woning binnen en begaf zich daar naar het dak Van het eene dak klauterde hij op bet andere totdat hij naar beueden stortte Gelukkig kwam hg ongedeerd in een goot terecht Nu begaf hij zich weder naar beueden en werd naar het Ziekenhuis teruggevoerd De totstandkoming van den stoomtram HaarlemLeiden schijnt thans verzekerd te zijn Ook de koninklijke machtiging ia thans aan de onderneming verleend Indien de heer Crans gelgke zekerheid erbingt voor den tram Leiden Katwijk aau Zee zal vermoedelijk door dezen ondernemer en den heer Jansen wel eene overeenkomst worden getroffen voor het gemeenschappelijk gebruik der raifs van Oegslgecst lot de Btesleumaikt daar de weg niet geschikt is voor dubbel spoor Volgens den officiëelen catalogus der vlsscherijteutooiistelling te Berlijn hebben U64 inzendersdaar hun producten te bezichtiging gesteld onder 1678 nummers Duitschlaud neemt daarondei de eerste plaat j in met 643 inzenders Daarop lolgt Noorwegen met 147 Denemarken met 101 Zweden met 82 Nederland met 72 Italië met 80 en Eugtjand met 82 inzenders Het BoUirdamtch Niemtiölgd verhj tigt zich in de belangstelling die men aan de tramwegen in Nederland begint te schenken door iet 2 a 3 maal volteekenen van de daarvoor uilgtschreven geldleeningen Het juicht dit toe als een bewijs dat men in Nederland begint te begrijpen zgu geld beter te beleggen iu nationale ondernemingen die men kan gade slaan eu die zelfs bij verlies nog aau het vaderlandsch belang Icn goede komen dan in buileulaiidsohe ondernemingen die reeds zooveel ellnide over het land hebben gebracht Maar ook om de zaak zelve Als de wet van 10 Nov J876 is uitgevoerd zal er volgens het Roll Nil geen enkele spoorweglijn meer zijn aan te wijzen die genoegzaam renlcgeveud is om de kjsten van aanleg en exploi aiie te rechtvaardiger Toch zgu er tal van steden en dorpen welker aansluiting aan t spoorwegnet een levensquaestie is Vroeger wilde men daarin door buurtspoirwegen voorzien waarvan echter de kosten byua even groot zijn als van een gewonen spoorweg zonder evenredige diensten De tramwegen daarentegen vooral Btoomtramwegen eisohen hoogstens eeQ tiende van de aanlegkosten van een spoorweg ze kunnen in yen regel op de gewone straat en giintwegen aangelegd worden zoodat geen enkele strook groiid n den landbouw behoeft te worden onttrokken En tegenover het onmiskenbaar nadeel vap minder spoedig vervoer 18 kilometer of 2 uren per uur tegen 70 a SO kilometer of 14 a 16 uren per uur op spoorwegen staat het veel hoóger te schatten voordeel dat de tram elke stad elk dorp elk gehucht aandoet aan elke fabriek elk huis kan ophouden om pakjes of op weg om passagiers op te nemen Vooral voor het vervoer van kleine pakjes en bcstelgoedereu vap geld en geldswaarden zgn de tramwegen onschatbaar zij doen don ook t anutol expediteurs bestellers kantoorbodeo eq dergelykcn Overal verminderen Doch om voor ondernemers en aandeelhouders winstgevend te zijn moeten de beginselen van eerlijkheid bg den aanleg en de exploitatie nauwkeurig worden betracht De credietaauvrage tot uitvoering der sol oolwBt is gegrond op de invoering dier wet op 1 N9 vember Dit zal niet vroeger plaats hebben om e voorjaaraen najaarsexamens op den gebruikelyk n voet te kunnen afnemen eu niet later met het oqg op de vaststelling der Eijks en gemeente begrootingep De aanvraag betreft de uitgaven voor schooltoezicht reiskosten enz En vier ton vaor vergoeding aan Ie gi mtenteu zijnde een zesde deel van ƒ 2 400 010 lat is 30 pCt v iu de 8 millioeii welk cijfer na 1880 van lieverlede zal slijgen Voorts zijn voor oopig bestendigd de subsidien voor de bijzondere kweekscholen te Arnhem Haarlem en Groiiingui eu dat voor de gemeentelijke kweekschool te Amsterdam Eindelijk is nog een som voor wnclilgelden uitireirokken Het tolaal van Je virhoogiiigen bedraagt dus 430 668 De afdetlingen der Tweede Kamtr onderzochten Dinsdag een viertal wetsontwerpen te weten dat belreffeude den aanleg van kana d erbindiiigeu iu het Noorden het pas ingekomen ontwerp voor den aanleg van een kana d Coevorden Xieuw Ainstcrdam het uitstel aan de maatschappij Zeeland van de verplichting tot het bou en van een liölel te Vlis ingen en vervanging van art 92 der wet op de K ebt Org Z Eio de minister van buileiil imlsohe zaken deed aau mr B J grauf Schiinmilpenninck van Nijenhuia voorzitter van de hootd commissie voor de al emeene verloting ten behoeve der noodlgdendeu door dcii watersnood toekomen een som van 734 60 fr zijnde lie opbrengst na aftrek van een klein bidrag ten voordeebi vau de armen te Brugge van eene muziekuitvoering den 22n Maart jl gege en door de muziekvereecigiug La Reunion Musioalc aldaar Door de liidertafel Apollo te Amsterdam werd jl Zondagavond een concert gegeven tegen den toegaugsprgs vau eeu gulden waarvoor aan elk bezoeker een lot in de verloting werd uitgereikt Langs dien weg werd nog een aanzienlijk aantal loten geplaatst Onder de reeds vroeger vermelde inzending uit Brussel trok zeer de aandacht eeu schilderij vervaardigd duur eene dame van aanzienlijken huize die dit kunstwerk even als hare overige paneeltjes teekende met het pseudoniem Van Eroii Het stuk stelt voor een landschap in Savoije met bergen en een blauw meer in het verschiet De behandeling verraadt veel talent de schilderes handhiuifdc alzoo 9f waardige wijze haar goede reputatie op kunstgebied Het gebruik van Stout neemt in ons vaderland nog al aanzienlijk toe hoofdzakelijk ook op aanraden van geneeskundigen Wij vernamen d iarom met genoegen dat in de bierbrouwerij De gekroonde Valk te Amsterdam voorlaan dal gezonde bier zal worden gefabriceerd waartoe wij verwyzeii naar achterstaande advertentie Om ook deze biersoort te kunnen fabriceereu hebbeu de hh v Vollcnhoven 1 Cu vele koateu moeten maken dewijl het eene nieuwe iurichling vereiscbté waarvan de daarstelling aan een ervaren Engelschen brouwer moist worden toevertrouwd Het is te hopeu dat het Nederlandsche publiek nu genegen moge bevonden worden het nationale fabrikaat iu bescherming te nemen indieu het alihaiiB blykeii mag wat met grond kan worden verwacht den toets te kunnen doorslaan liet Ilbl deelt een adres mede dat door een invelaiid van Rijnland bij hh ged staten der beide provincicn Zuid en Noordholland is iugeiunden Daarbij verzoekt de adressant de uitvoering van het besluit van het hoogheeniraadscliap Rgiilaiid in zake len Li kdyk Bovendams te schorsen en dat besluit te vernietigen Bedoeld besluit acht hg strgdig met het belang van het hoogheemraadschap in het algemeen strijttig met het belang van elk gedeelte van Rijnland dat aan dit waterschap schuldplicfitig is Door dal besluit toch zal die schuldplichtigheid verzwaard worden ten einde Rijnland in staat te stellen tot het verstrekken van eeif subsidie aan een ajider waterschap voor de uitvoering van werken die niet behooren tot de huishouding van Rijnland De behartigiij g van de belangen van die huishouding is opgedragen aan Rynlands bestuur NietR minder maar ook niets meer Alles wat daartoe niet behoort valt buiten den werkkring van dat bestuur Het verhoogen eti verzwaren nu van den leekdijk Bovendams is een w terkeerend werk waartoe Miki Rijuhiiid maar het hoogheemraadschap van den Likilgk Borendam gehouden en verplicht is eu dat dus niet behoort tot de huishouding van Rijnland De commissie welke door den Engeliche Board of Trade belast is mei het onderzoek naar de oorzaken van het breken der Tay brug houdt dagelijks getuigenverhooren Zoo werd o a de ingenieur Grofhe gehoord die thans bestuurder eener mijnonderneming IS en die het toii lcht over den bouw der brug heeft gevoerd eerst voor de heeren de Berg Co en later vooï de heeren Hopkins Gilkens Co Onder de eerste firma bad hij ook het toezicht op de te gebruiken materialen later echter vooral wat het ijzer betreft minder Het oorspronkelyk plan was om al de pijleia van steen op te trekken juist echter voor de firma Hopkins de aanneming vau de Berg Co overnam was er besloten de verdere pglers van yzer te bouwen I oin lat de bedding der rivier niet overeenkomstig de bjriHgen bevonden werd in htt be tek vermeld Tengevolge de er ontdekking werden de voor de groote spanningen bestemde pijlers voor de kleinere geI biuikt terwijl men zich voornam voor d grootere I spanningen twee pijlers meer te plaatsen een voorI nemen waarvan ectiter niets kwam soodat men op eene breedte waar aciii dragtrs moesten slaan er slichts es bouwde Door oiinauwkeurighei I in de bij het bestek gevoegde teekeuingeu moest men bo veiidien de lange spanningen die op 215 voet waren geleekend tot 245 voet verlengen Overigens verzekerde de heer G d it het opzicht streng werd gevoerd doch persoonlijk heeft htj geeu stuk ijzer dat aan de brug gebruikt is onderzocht wijl het alles afgepast en kl iargei aakl voor het in elkander zelteu op het e k kwam ledere proef zóu dan de hestanddeelen dei brug hebben moeten verzwakken Ojk vond de heer G de steenen in de fundeeringen te groot Hij zou de voorkeur hebben gegeven aau kleinere steenen en meer verbiudingiu dus De Fransche maatschappij lot beteugeling van het misbruik van den tabak heeft aan de regeeriug gevraagd het rooken aan kindereu beiiedin 16 jaren ie verbieden door dergelijke bepaliugen als gelden voor in het openbaar merkbare dronkenschap De luinisler Lepere heeft geantwoord dat hij geen enkele praciische wetsbepaling tegen dit misbruik kou bedeuken Bij gelegenheid van de wedrennen te Wcissenter bij Berlijn welke Donderdag jl hebben plaats geh d zijn ook harddravergeu gehouden zoo onder den man als voor een Iweewielig rytnig gespannen De lengte der baan door de h rddraters onder den man af te leggen was 2500 meter Binnen hoe korten tijd de weg werd afgelegd wordt niet medegedeeld maar aangaaude den wedstrijd met tweewielig rijtuig welke later volgde leest men de volgende byzonderbedeu De atryd stond open voor internationale mededinging De af te leggen baan bad een lengte van 3800 meter Er liepen negen hardilravers De overwinnaar legde den genoemden afstand iu 6 minuten en 40 seconden af Het tweede paard bereikte het elude der baan 5 aecauden later Op de tentoonstelling te Dusseldorf die den 9uder volgende maand geopend zal wordeu zal eeulid der stenograph isohe vereeniging van den Rijneu Westfaleu een Duitsehe briellaart ten toon stellen een weinig grooter dan de Bagelsche Deze kaartbevat eèiie vertatin der drie eerste boeken vande Odyssee van Homerus naar de vertaliug van Vuss en een gedeelte van een debat iu het Duitsehe Parlement Het aantal woorde van de Odyssee bedraagt 11 000 en van het debat 22 000 totaal 33 000 Deze woorden zyn geschrefen volgens hetstelsel Gabelsberg met het bloote oog De inhoudvan dit kleine handschrift staat gelijk met pngeveer 9 bladzijden van de Timei Blijkens de Easjner Volkszeilmg klagen de visichers over schralen vangst in den Rijn ten geVolge van den lagen waterstand Sedert jaren is het peil zoo laag niet geweest Terwgl vroeger de Vusschers om dezen tyd van het jaar met volle raohtèu elft en zalm huiswaarts keerden komen zij thans met ledige handen erug Beu vissoher te VVezel verklaarile met 20 knechts in 48 uren slechts 37 elften en 1 zalm te hebbeu opgedaan De vissehen zoo eii digt het bericht blyven allen in Nederland en thans is in steden die niet aan de Mt n liggen de elft goedkooper dan in de Rijusteden zelve doordien de elft rechtstreeks uit Holland werdt aangevoerd Toen de ontwerp verordening tot regeling van het openbaar lager onderwijs te Amsterdam bijna gereed was werd door bet Bestuur der afdeding Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering der toonkunst een adrea aan Burg en VVeth dier gemeente ingediend te kennen gevende dat de volkszang in Nederland naar dè overtuiging van velen dringend verbetering behoeft dat deze verbetering in de eerste plaats door goed zangoadcrriclit kan verkregen wórden en genoemd B stuur derhalve overeenkomstig een door het Hoofdbestuur der xUaatsohappij uitgesproken wensch in overweging genomen had de oprichting daar ter stede vaji een normaalschool voor zangonderwgzers d i voor personen die zich in de scholen hier te lande met het geven van zangonderwijs zullen kunnen belasten dat echter voor die oprichting de medewerking i an verschillende gemeentebesturen althAns van dut der hoofdstad eene belangrijke voorwaarde zou wezen Een normaalschool toch voor zangonderwijzers kan eerst dan m t vrucht werkzaaqj zijn wanneer vcrachillende gemeentebeatureu zich ontevreden verklaren over den uit den aard der zaak onvoldoenden toestand van het tegenwoordigzangonderwysop de scholen en beslui ten daarin verandering e b eiieen door welk besluit levens aau hen die inel viuclit de noriTiaaUciiüul ztiib u bezoeken bet vooruilziclit van een pasaendeii werlfkniig wordt geopend en derhalve een krachtige schrede wordt gedaan op den weg die tot verbetering van den volkszang moet leiden Om deze redenen verzocht het afdeelingabestuur voornoemd het zangonderwijs althans voor die scholen waar daaraan het meest behoefte ia te veranderen in volks onderwijs Over dat adres is door B en W van Amsterdam het gevoelen van het schooltoezicht ingewonnen dat gaarne het verzoek van het afdeelingsbestuur dier Maatschappij ondersteund Ook B en W kunnen zich met de strekking van het verzoek en van de adviezen van het scnooltoezicht vereenigen eu wenscben daarom de ontwerpverordening tot regeling van het L O aan te vullen Het is bekend dat alleen op de burgerscholen voor meisjes afzonderlijke onderwijzeressen in het zingen zijn Ten aanzien van de andere lagere scholen onderstelde men dat er wel op elke sohool onder het personeel der onderwijzers althans een zon wezen geschikt om het onderwijs iu den zang op zich te nemen Op vele scholen is dit dan ook het geval Daar wordt het onderwijs in het zingen met ingenomenheid gegeven en levert voor hem die redelijk is in zijn ei chen bevredigende uitkomsten op Maar er zijn ook scholen waar dat niet bet geval IS Bij de aanstelling van een hoofd of hulponderwijzer kan de geschiktheid voor bet zangouderwijs niet den doorslag geven Voor die scholen wenschen B en W dat eeu vakonderwyzcr worde aangesteld Daarom vullen zij de outwerpverorde niiig aldus aan dnt op de scholen der eerste klasse der tweede klasse der derde klasse of der vierde klasse voor jongens waar aan een vakonderwyzer ia het zingen behoefte beslaat er een kan benoemd wordeu art 4 Hunne jaarwedde is ƒ 50 per uur in de week FOSTE K IJ e3I T LIJST VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Maart uit Gouda verionden en door tusschenkomst van het Postkan toor aldaar terug te bekomen S Vushuilen Amsterdam mej M Janse Bleiswyk mej Goudkade Boskoop de Vos Kamèrik Stokman Leiilen S van Haperen de Lier M van Lint Lithogen J Kwiukeleuburg Werkendam B H Eilerings Zevenhuizen Gouda 28 April 1880 De Directeur v fa Postkantoor te Gouda V AN KRüIJNE Laatste Beriphten Berlijn 28 April De Rijksdag beeft beraadslaagd over bet voorstel van Eugen Richter hetwelk ten doel had te verklaren dat eene verhooging der tabaksbelasting of de invoering van een tabaks monopolie ten eeuemale ongerechtvaardigd zou zijn zoowel uil ten economiach als nit een financieel en een politiek oogpuutf Prins Hohenlo heLangenburg diende een motie in volgens welke de Rijksdag zuu verklaren dat er op t oogeublik geen aanleiding bestaat om zich over een ta iaksinonopolie uit te laten Deze moeite werd verworpen Daarentegen werd met 181 tegen 69 stemmen eene gemotiveerde motie van de heeren Bühl en Delbruok aangenomen iuhoudende dat in de voriige zittingperiode eene volledige overeenstemming tusschen de Regeering en den Rijksdag ter zake der tabaks belasting was verkregen en de Rgksdag derhalve thans moet verwachten dat die overeenstemming niet zal worden gestoord door de indiening van een Voorstel ter invoering Van een tabaksmonopolie Petersburg 28 April De door de alhier verschijnende dagbladen verzekerde geruchten ontrent bet vatten van den hoofddader van den aanleg in het winterpaleis kunnen naar de verklaring vap vertrouwbare personen niet getoetst worden daar van het resultaat van het onderzoek volstrekt niets bekend is geworden De Agence Rm e telegrafeert op aanvrage om inlichtingen te dier zake dat stellig verzekerd kan worden dat van het geheele bericht omtrent de aanhouding van den hoofddader uieta waar is Londen 28 April Er zal morgen geen troonrede iu het Parlement worden voorgelezen Het Lagerhuis zal enkel bijeenkomen om zgn voorzitter te benoemen De troonrede zal eerst voorgelezen worden als de geloofsbrieven r nieuwe leden onderzocht zuUei zijn en de ministers die een mandaat als afgevaardigde hebben bekomen zich aan eene herkiezing zullen hebben onderworpen