Goudsche Courant, zondag 2 mei 1880

Bierbrouwerij en Azijnniakerij DE GEKEOOITDE VALK Zondag 2 Mei 1880 W 2447 GOÜDSCHE COURANT Nieuws eo Advertentieblad yoor Gouda eo Omstreken De Ondergeteekenden berichten hiermede dat zg aan hunne Bierbrouwerij verbonden hebben een Inrichting tot het brouwen van STO UT Zie Handelsblad 22 dezer Het BROWN STOUT gelijkstaande met Best London Porter vooral geschikt voor P huiselijk gebruik is reeds afleverbaar Het EXTltA STOUT zal eerlang bg nadere aankondiging in den handel worden gebracht Voor Prijzen en Conditiën gelieve men zich te vervoegen bij V an VüLLEi HOVEi Co DB BADEN VAN ASSIANNSHAUSEN m SIJNT Alkalische Thermen van een bijzonder groot Litium Gehalte Geneesheer Dr med H MAHR gedurende den winter te Wüfbaden Jicht piszare sedimenten Catarrh van de respiratie digestie en pimrerktuigen Xheumatismen Drink en Badkuur Ele trtetteit Massage Openiiigf van het Seizoen den V6 Mei e I Opt MARKTBERICHTEN Gouda 89 Apnl ISbO By kkiiieii uiiizii was de stemming flauw l uliltriaiwe puiLe ƒ 10 36 i ƒ H Mindere ƒ 9 5 k f 9 75 Kogge puike 7 75 a ƒ S 25 Mindere 7 25 a ƒ 7 BO Voer 6 5U s 7 Uorsi puilie 2j 7 80 Mindere ƒ 6 r ƒ 7 Haver iware 4 25 a 5 Ligte ys i ƒ 4 De veemurkt met goede aauvocr eersCe soort vlug minder soort traiig te verkoopen varkens voor Londen van 22 a 25 et per half kdo magere varkeoii e t biggen tot hooge prijzen verkocht de handen in sehH jeii zier le ndig Aangevoerd 65 part n Kaas eerste qnnliteit vau f 30 a ƒ 34 tweede puuliteit v in ƒ 26 a 30 iocboter 1 45 a ƒ l fifl Weibjter ƒ 1 20 ƒ 1 4Ö Burgerlijke Staad Gouda KTSHCÏKTO 27 liril Niesjp ouJer J van dir Mt en M tsn Puffilin JotlAAiieft ouJers i van dtr Sjifld u U e ioiiK ÜVERLKUEK 26 Afnl H C Sdiiubroek huUir ïSn G IJfH I 4 j N L lloKODelst 3 m J J Verariet ïm A Sliiijlrr Ij 6 in GKHUWD 2S iril C P KiAouw m P tbh ienli F Jeu Uerlo eu U viin £ ijli ü u llenle eii M Ihkker Burgerlyke Stand AVi oiiHerstaaiide gemeeuieu van 22 tol au Apiil 1880 Moordrecht OVEEI EDEN J kuft liuisïioiiw D J de Grctf 2S j U Kr ije Ï4 J uttiliJiu te l id ii ONObKTKOU 1 U H V tij van Z iiihuizcn 82 j en i Tom 83 J M SlavcnborK Jl j en M Bloot SI j Oouderak GGBOKKK Gerrit onileiB H kalkinnn en A Rirtvelil iïsfel oudtrs J iAvfX en M Scharloo Teiiiiig ouders R de Jong en G Anker Willem ouders J Kasliergeu en il Km o i OVKHLKtlEN T de Jong 1 d U W faaderLek 2 m G de Grssf 10 n Stolwijk KBOIIBN An ouders t Verburg n T do Wit Aatitje ouders A Sloof en C uo Uuren Gt rrit oudeis G Macdaniel en W Anker ÜVKHLKlIbiV M Uiirger KI m J Burger 7 m U Kok 63 j OVDERTROÜVD C u Dam en J Vermeulen GEHUWD G an üpingen en M viu der Graar Haastreobt GEhOKF N Julisui uuders C Vergeer eu H de Jung OiNDBlilROI HD Vlist GEBOREN 6ersrdus WilhLlmu ouJers A Njbel ca J SchoondirHuerd Reeuwijk ONUERTSOUH D M Oostrom 42 j en J M an der Star 49 j Waddinxveen GEMOREN Teunis uuders K van Es en M Hoogendooro Johanites ouders J lilonk on A Stolk Ai ie ouders A sn Vliet en M Hogrnbrug Christina Agatha Maria onders H P B n Baariel en K Frljling Uirk oiidir D Verwoird en N Hip CorneliB onders J den Roer en J van de Vliet Maarlje ouders J Kort en 1 Strijdhurst Cornelia ouders P Stientand tn C Wesseling OVF ULEDE N S vv ran Ardeune id T Voorkarap 83j G i Zuidertaart hnisvr vsn E Nghuis 41j A van Tilburg 4 i M van der Wal 2 m ÜNUEItTIIOÜWDi P Figeo en A Vergeer O A de firugn en C Midilclkoop GEULWÜ C Zuider yk en E Uilen d Groot en C van Es D lan Willigen en E Westbroek ADVERTENTIÊN Ondergeteekend betuigt hare innigen dank voor de vele eu STÏfelijke bewijzen van belangstelling tijdens de ziekte en bij het overladen van haren dierbaren zoon ondervonden Gouda K KONING 29 April 1880 Wed tan deb Lee De Hew en Mevrouw BLOEMEBSWachteb betuigen hunnen oprechten dank Toor de vele bigken van belangstelling bg de geboorte van hunnen Zoon van hier en elders ontvangen flummelo 28 April 1880 303 STAATS LOTEEU De Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 10 MEI 1880 Van RENNES Vl en Puddingpoeders Scheikundig onderxocfit zijn verkrijgbaar bij P SAUERBIER De inhoud van een pakje Vla poeder in liter water geschud levert eene overheerlgke Vlade voor een dessert van 5 a 6 personen Vla poeder per pakje 25 et Pudding poeder per pakje 10 et Mevrouw REMY VRAAGT tegen AUGUSTUS EEN i Ükifii fiiüS£SiA iSSAt fiBS g=saS J ÜC ÏS21 fSSSi ask Tegen MEl GEVRAAGD EEN MEID en een aankomende Meid Adres Café TIVOLI In een klein Burgergezin wordt verlangd tegen half Juni of vroeger EEN FLINKE DlEÏVSTbODË P G voorzien van goede getuigen Zich te vervoegen in persoon Turfmarkt H 108a TE KOOP Te bevragen biJ den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jk alhier aUl A LAROCHi en Yzerhoudende QUINA LAROCHE i van KRAEPELIEK en HOLH Jpoth te Zeul Opwekkend Versterkend Koortsverdrijvend verkrggbaar in flesschen van 1 eu 1 90 te Gouda bij den Heer O Thlni A pot verder door het geheele Rgk in de bekende depots ledere flesch is met de handteekening cKRAEPELfEN HOLM Voorzien D J VEENENDAAL broodbakker te Gouda vraagt ten spoedigste een HALFWAS of flinkeu LEERLING Brieven franco VIER bekwame Timmerlieden gevraagd waarvan één k twee voor vast werk bü H FAAIJ ® een goedluidende PIANO Adres franco onder letter Z aan het Advertentie Bureau van A KOK CoMF Boek en Kantoorhandel alhier GEZOCHT voor een Burgermeisje liefst bü eene Vroedvrouw in Gouda GELEGENHEID voor geheime Kraamuitlegging liefst met achterlating van het Kind Brieven franco onder letter K aan het Annonce Bureau van J v BOMMEL Lange Kranestraat 31 te Haget Door den Boekhandelaar BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom Ie bekomen DE mmii uiii of de besctrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Gartonteekeningen en7 waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabelh Dooa CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen Gouda Dbuk van A Bbii kuan By 4eze Conniut behoort een Byvoegftiel Parleiueotalre Werkzaamheden Verschillende onderwerpen werden in de kamerzitting van Woensdag behandeld het eerst werd na een uitvoerig debat de verhooging van de begrooting voor binnenlauddche zaken voor de historische monumenten met 52 tegen 15 stemmen aangenomen De heer bergsma was het eerst aan het woord tot toelichting van zyu amendement onv het artikel met 11500 te verminderen omdat van drie pusten waarvoor nu voor het eerst gelden gevraagd werden niet bekend is hoeveel die op den duur zouden vorderen Ouder die posten was er een van f 2500 voor restauratie der geschilderden f lazen in de St Janskerk alhier waaromtrent oor den voorsteller van het amendement gezegd werd dat vooralsnog geen overeenstemming bestond tusschen de mannen der kunst eu het kerkbestuur Ook omtrent de geschilderde glazen in de St NicoloBskerk te Kampen bestaat verschil het Raadhuis te Venlo moet door de gemeente onderhouden worden vooral als dit bestuur ontslagen wordt van het onderhoud der middelbare school en onvoorziene uitgaven komeu bg dit artikel minder te pas de bedoeling van dit amendement is dus om uitgaven te verbinderen die niet behoorlgk zjjn toegelicht of onnoodig voorkomen Dè heer van der Feltz iteide daarop voor om nog 2000 te schrappen uitgutrokken voor de Heipoort te Maastricht en den Kronenburger toren te Ngmegen De kunst vond een verdediger in den heer Verheyen die dien kouden wind u t het Noorden betreurde en wees op de kosten die den nieuwe waterweg reeds gevorderd had om de aanvrage van d n minister en vooral de restauratie der öt Jan kerk te s Hertogeübosch te verdedigen welk t ebouw op een Ign kan gesteld worden met en Dom te Keulen waaraan duizenden hg uizenden zijn ten koste gelegd DeheerdeBieberstein kwam op voop het oudste monument van het land de Uelpoort te Maastricht door de Romeinen gebouwd De heer de Jong brengt de zaak weer op financieel gebied terug de bestrijders der begrootingspost in het najaar zjjn evenmin als de voorstanders der amendementen op heden tegen de kunst zg ook willen restauratie der historische monumenten maar zg willen bovenal een splitsing der posten zg willen weten wat die liefde voor de kunst in het vervolg nog zal kosten zij willen een voldoende toelichting die tot nu toe van de bureaucratie nog niet verkregen is Verzoenend sprak de heer Roëll kou de minister besluiten de pjst in het vervolg in drie deelen te splitsen en wel in rgks subsidiën reeds verleende subsidiën en nieuwe subsidiën dan zouden daardoor veler bezwaren zijn weggenomen Door den heer Heydenrgck wordt gestreden voorden Kronenburger toren te Ngmegen door den hoer Brouwers voor de Munsterkerk te Roermond waarna de minister de voordracht uitvoerig verdedigde den heer Roëll beloofde zijn voorstel tot splitsing te overwegen en het belang der genoemde historische monumenten in het licht stelde Het amendement van den heer Bergsma werd daarop met 37 tegen 30 stemmen verwor C en de wetsvoordracht goedgekeurd 13 lillen en 2 anti revolutionairen konden zich niet daarmede vereenigen De heer de Jong interpelleerde daarop de regeeriog omtrent den toestand der veeziekte vooral met het oog op den handel met Engeland de intflfpellant vroeg o a waarom het kwaadaardig klauwzeer Xhder de schapen niet meer onder de besmettcigke ziekten gerekend werd en hoe het stond met de besmettelijke longraekte Ue minister verklaarde op advies van deskundigen dat Iaawzeer op zichzelf niet besmettelgk is wMt ook het gevoelen is der Engelsche deskundigen De minister wijst er op hoe noodzakelijk het voor den ha del is om zooveel mogelgk bezwarende bepalingen óp te heifeu In autwo ï op de tweede vraag erkende de minister dat vallen vanlongiiekte waren voorgekomen in Prieslaud eu Groningen alsmede in Zuid Uollandi buiten het spoelingdistrict Door den heer de Jong wordt aangedrongen om in weemfl van het advies der deskundigen klauwzeer w er op te nemen onder de besmettelijke ziekten daar hg vreest dat anders geheel Mrtord Hotlaud verpest zal zyu door het kreupel Hij vraagt met aandrang of het zaak is een maatregel die van 1871 gelukkig gewerkt heeft die niemand heeft benadeeld eu uooit een cent aan het land heeft gekost op te heffen ten nadeele den veestapel en zouder dat men het doel dat men zich voorstelt zal bereiken De minister bleef zich beroepen op het gevoelen der deskundigen en kou niet beloven op de genomen maatregelen terag te komen waarmod dia interpellatie was Hierna kwam weder en onde zaak aan de ordj In Egypte heeft men gemengde rechtbanken bij de oprichtina dier lechtbanken was ook IJederlaud f eaxthAf derde mogendheid i e belang heeft bj het Suez Kanaal rechters te benoemen De bh Haakman en de Stuppelaar daartoe aangezocht hadden die betrekking op zich genomen maar reeds 5 jaren geleden hadden zij in een adres aangedrongen om hun positie als rechterlijk ambtenaar hier te behouden Op dit adres werd nu het is schoonmaaktyd verslag uitgebracht en de coucluaie was gunstig voor adressanten Deheer Patijn de toetrediug van Nederland tot de rechtspleging in Egypte nog niet willjende beoordeelen achtte het billijk dat er band blijft tusscheu Nederland en zijn gecommitteerde rechters in Egypte zoolang als Nederland belang heeft bij die rechtspleging De heer Lenting is van een tegeuovei gesteld gevoelen die Egyptische rechters ziJn Egyptische ambtenaren geworden Bj de regeering bestond geen bezwaar tegen de conclusie zg zal overwegen wat verlang wordt eu bg gelegenheid vim de behandeling van het vraagstuk of die rechtstoestand in Egypte verlengd zal worden zal er gelegenheid zijn om daarop terug te komen Op Je beschuldiging van den heer Lenting dat de r ohtspraak toch slfclit is gebleven antwoordt de heer Cremi rs dat de rechtspraak goed is al laat da uitvoering veol te wenscheu over Door den minister wordt nog gezegd dat alleen aan de gedelegeerden uit Oostenrijk Duitschland Zweden en Rusland het behoud van hun vroegere aanspraken is toegestaan Nadat de heer Kenchenius nog als verdedigervan den heer Haakman was opgetreden werdde conclusie der commissie onveranderd aangenomen L BUITENLAND liuiteiitaiidüclj Ov r lclit Onderwijzers en prIriUrs zijn iii Frankrijk vrijgesteld van deii miliiiiiren dieiut Wiiiirom deze belde outegorieëii vrijgesteld zijn v n lielgeeu de wel Ml iederen Vnniseliinun iili een duren pliclit voursohryft Bclujut nul duidelijk Do heer Paul Bert de bekende voursleller eener el op liet Inger underwjji waarin dit wordt verplicht Resteld kosteloos e niuakt en bij uilsluiliug van alle priesters aan leeken wordt to j ertrou id een voorstel dat oaAet hel slofder Kamerarahieveu dreigt te verdwijnen de heer Paul Bert heeft voorgesteld om ook voor ouderwyiers eu priester een verplichtea iij het dan ookkortereu dieusttij I vast te slelleu W j zijn nieuwsgierig hue de clerifcdeu dezen uiettwcn aaaTal opceu hujuer versterkte iiuutcu zullcu opuenicu W4ul men uiuet sioh de gevolgeu daarvau uiet te gering voorsiellen en het met gelykheids irgemeulon geslüff er le voorstel van den heer Bert is niet meerof minder dau een felle a invul op de exalusievtj opvoL ding der priesters een der bolwerken van het olericalisiue Ms du jonge man die sedert zijne prille y if in de slrenge tucht van een seminarie afgericht IS in erne eenzijdige levensbeschouwing eu die builen de verteidtugeu der in uitschappij is gehouden opzijn twintigste j iar in het soldateideveu wordt verplaatst en een vrijen omgang verkrijgt met jouffelieden van ziju lei ftijd niet meisjes wellicht ook dan beslaat er veel kans dat niet bet g heele ooutingeul terugkeert naar de geestelijke scholen en dalde vireeriug vau het cclib iat bij de aanstaaudepiieslers voor een goed deel vervlogen is Dezeware bcteekeuis van het voorstel vau den heer Bertzul waaricbijulijk iu de debattca voor en tegen weluiel geuofind worden Hel Engelsche Parlement is bijeengeweest laaar van het regeeringsprogramma zal men eerst tater vernemen daar het Huis eerst moet worden geGOrtstilaeerd Trouwens wat dit programma wezen zal kau men in Engeland et reeds ongeveer nagaan Voor verreweg het grootste gedeelte bestaat het miuislerie uit personen die reeds i t beste jaren vtut bun leven in de beh irtiging der openbare inkea hebben doorgebracht en ofschoon dus enkele jongere zoogenaamd geavanceerde liberalen in hel niinislerio zitting hebb u twijfelt uiemund of het ministerie zal zeer gematigd te wtrk ga m De m Li ki vau Ripon wordt gouverneur generaal van Iiidic HT was ininiiler van oorlog van ISnS tol ISöfï en werd in Febru iri van dat ja ir minis r vau koloniën in pl ials van lord Halifax 0 woonlijk blijft de gimvtrueur geiiera il ook bij eeoe itrandering van ininisicrie Ditmaal echter kan de vervaiiging van lord Lytton uiet uitblijven iiei oordcLl vau de Time over het nieuwe minister c is zier gunstig liet blad noemt de nieuwe regeering krachlig gematigd en representatief dal wil zeggen de liberale partij in al bare schakeeringeii goed vertegenwoordigende Zij heeft ook zeer goede oiidergeschikle krachten en al wal nu te wenscheu biyfl is dat het Kabinet voorzichtig worde geleid Van een ervaren stuurman als Gladstone lun men dit wel vernachten Toen uij in ons vorig nummer de verwerping mededeelden van het voorstel betreifende de Samoaeilanden verkeerden wij iu het denkbeehl dat de Ztuik dairineile voorgoed was afgedaan De PrO vmcial orrenj oni enj echrer spreekt nog vau ceiie derele lezing eu hoopt dat dan de zuak zal vlotten Het bhid moet zich stellig vergissen daar het ontwerp niet voorwaardelijk is verworpen Denkelgk h ul hel nog niet een voledig bericht der ziltinir toen het du gevoelen opperde Uit Bi riijn wordt gemeld dat d regeering de zaak naisschien nog eens in anderen vorm voor den RijUdag breugtn zou Mon meent namelijk dat het vooislel uiel zou zijn verworpen iudien van regeeringswege duidelijkcr oijfers wareu medegedeelil Waarschijnlijker is wel dat de regeerinj de zank verder geheel zul laten rusten en de bilanghebbriiden zullen trachten zich ztlven te helpen Trouwens hel centrum zou denkelijk ook tegenover oene nieuwe voordracht niet vau houding veranderen daar het mei of tegen de regeering is al naar gelaug de verhouding tot Kome al dau niet gunstig staat 0p dit oogenblik uu is die thermometer weder biijia op hel nulpunt en vooieeisl zal daarin wtl geeuf verandering komen Daarop volgde uu eene molie tot afkeuring van het tabaksmonopolie met eeue meerderheid ran 181 tegen 69 Op zichzelf heefl dii besluit weinig te beduiden Er is greu voordracht lol iuvoeriug van dit inonopolie en komt ze dun kan een volgende