Goudsche Courant, zondag 2 mei 1880

Cascmbroot is tegen de conventie die echter door den heer iratema werd verdedigd De l inister van Lynden liet de beslissing over de motiën aan de Kamer over hij hield vol dat er eenstemmigheid heerschte dat de vertegenwoordiging zich niet uitstrekken moet tot politieke belangen De verlegenwoordigiug zou zoolang iluren als wg het goedvinden De heer vau Houten trok daarop zijne motie in omdat de Minister niet pertiaent verklaard had dat die motie zijn gevoelen uitdrukte Later verklaarde de Minister echter dat hij den inhoud der motie piet had betwijfeld De heer Hrydenrgck trok ook zijne motie in B iden zouden nu tegen de conventie stemmen Het geeamenigk getal loteliugen voor de uaiii uale militie die zich tu dit jaar overeenkomstig art 150 der militiewet hebben aangeboden om bg de zeemilitie te dienen overtrof weder verre het bg art 5 dier wet gesteld maximum Ëveuais in de laatste jaren is derhalve door den Minister van binnenlandsche zokeu tot eeu evenredige verdeeliug overeenkomstig art 3 van het kon besluit vau 23 Febr 11 SlualMad u 39 overgegaan Oüiiderdaghiild da oonfessioueele vereeniging hare j larlijksche algeineene vergadering te Utrecht Het bleek dat de vereeniging iu niet zeer bloeienden toestand verkeerde daar de penningmeester verklaarde dat de iakoinslen elk jaar minder werden en ook het aantal leden langzamerhand afnam Door de geringe outraugsten had men dit jaar moeten ophouden de evangelisatie e Uorredijk te steunen die daarom dan ook was opgehefeu Van bet bestuur moesten d e maal aftreden ds J D B Brouwer en baron de Grer van Jutfuas die beiden werden herkozen terwijl in plaats van de heeren de Hartog en Tediiig van Berkhout die zich in den loop van bet jaar genoodzaakt hadden gezien te bedanken gekozeu werden dr Rutgers van Amsterdam en dr üerth van Wijk van s Gravenhage De vergadering besloot openlijk af te keuren en zooveel mogolgk tegeu te werken bet bg de Synode aanhaugig vraagstuk van kerspelvurmiug Aau het hoofdbestuur werd opgedragen eene commissie te vormen die zou trachten eeu verbond van kerkeraden iu bet leveu te roepen In baar antwoord omtrent het ontwerp tot bescherming van diersoorten nuttig voor landbouw of houtteelt voldoet de regeeriiïg ter bespoediging vun de afdoening aau h$l verlangen om het outwerp geheel los te maken van de jaohtwet Wil ia waar zullen daardoor enkele dieren de verdiende bescherming voorloopig uog moet omberen doch het belang van landbouw en houtteelt eiscbt dat uau een bespoedigde bescherming van zoovele dieren dit tgdelijk olfer gebracht worde De regeering is overtuigd dat de raoeielijkheden aan het opmaken der Igst in den alg inaatr van inwendig bestuur verbonden niet onoverkomelijk zijn De versohiUeiide beuamiugeu der dieren ook vooral de populaire namen iu de ouderscheidfne derlen des lands zullen daarin zooveel mogelijk worden opgenoiueu eu bg het opmaken der Igst zal de meest mogclgke bescheidenheid betracht worden Slechts die diereu zullen ouvuorwaardelijk beschermd worden wier leefwijze en dieet met zekerheid bekend zijn en wier nut uoar het oordeel van deskundigen onvoorwaardelijk vaststaat Ten aauzieu van die diereu die iu hel algemeen hoogst nuttig voor sommige plaatsen schudelgk kuiineu worden b v roekeu en zwaluwen al het verbod tijdelijk ziju De mol en de wezel zullen niet beschermd worden Bij de synode zijn rier voorstellen ingebracht ten einde de orde eu den vrede iu de kerk te herstelleo Het Ie om art 38 en 39 regl godsdienslouderwijs in deu ouden vorm te herstellen is met groote meerderheid verworpeu Het 2e om de gtheele kerkelijk wetgeving te herzien op deu groudslag van een louter administratief kerkverbaud is met bgna algeineene stemmen verworpen Hit 3e om hèt wee parochie stelMl op de geheele kerk toe te passen de kerk iu twfee afdeeling te splitsen van welke de eene het beginsel recht voor allen erkent enz is eenparig verworpen Het 4e om de 4e alinea in art 33 R G O te doen wegvallen en den predikanten te vergunnen met oadonderlingeu aau t nemen is t 9 ti gen 7 stemmen aangenomen a W Het voorstel om de syuaae de wroegdheid l oe te kennen de dassikale vergaderingcu zoo noodi bttiteugewoou zaïnen te roepen is met 10 tegen 6 stemmen verworpen Nadat de rapporten over de klachten v n het classikaal bestuur van Dordrecht van dr J J Stronck eu van de ouderlingen zulleu ziju behandeld en de synodus coutracta iu zake de vier hdcn vau Gelder cittiug lich er roor verkUireu ook nl verklaarde on de iiierrdfrheid zich daartegen Maar voortdurend is verkondigd dat het tabdkamonopolie een der lieveüugHdtMikbr Uleu wai van den rgkskaiist lier en het is dus eeiie soort van manifestatie wanneer de Rijksdag ihaiis tii daartegen verklaart Men kan er crue openbaring in tieu vau de outevredcukeid over cgiic bt l istiijgmaatregelen Te Hamburg is in be tweede kiesdistrict tot lid viiu den Rijksdag gekozen de sociaal democraat Hartmann met 13155 stemmen De oationaal liberale oan Jit at Riege verkrei g 3583 de oandidaat der Fort ohrittspartg Rt e 6451 stemmen Zooals BKU verwachtte is de motie van wantrouwen in hrt Ministerie in de Italiaansche Kamer augeuomen Nicotera Zanardeli en Crispi hebbeu vioh vereenigd om het Kabinet te doen vallen Het KabinetCairoli bleef met 23 stemmen iu de mindtr4ieid De Kamer is uiteengegaan en de mioisters culleu het advies ks kouings inwinnen die op reis ii naar Roiii BINNENLAND GOÜD V 1 Mei 1881 Sg kou besl is benoemd tot dir van het postkantoor Ie Uelft I J A van Kruijne thaus dIr wan het loatkantoor alhier Met CToote i genanien1ieid maken wij melding wan hrt worstel door Burgemeester en Wethouders gisteren hij den Baad ingebracht ointrent tle hoogere burgerschool Nu alle uitlichten vervla iett zgii op cene school met vijfjarigen cursus van rijkswege iu weerwil dat die reeds eenmaal op de brgrootiiig van het rijk voorkwam hebbeu B en VV te recht begrepen dat üe gemeente handelend moest optreden 3tij stellen aan den Raad voor om uit de gemeeiilefoudsèu de onkosten der uitbreiding te bestrijden zoowel de jaaj itjksobe vermeerdering als de gevorderde uitgaven voor lokalen indien het Rijk de school u een v jfjari wU veranderen Wurth lit aorstd aaugcuomen en komt de uitbreiding tot stand dan zal ami veler verlangen en naar onze overtuiging aan een dringeudeu eisch voldaan zijn Wy vesligen de aandacht op achterstaande advertentie belrelfenda den handeu arbeid voor kinderen De laak wordt meer en meer erkend als nuttig te iqu en bet is te verwachten dat velen aan wier xorg kindereu zgn taevertroitwd h ii van die lessen xullen doen profiteereu By gunstig weder zal morgen Zondag van 12 j tot 3 ure eeiie muziekuitvoering op de Markt plaats bebbeu door het muziekkorps dir dd schutlery alhier De Burgemeester van Bodegraven reed gialeren net paard en rijluig te Oudshoorn langs den Rijn loen bel vurige beest voor eene in werking zijuile beimacbine schrikte en bij s Muleuanrsbrug met rgtuig eu al iu den Ryn viel Gelukkig zyu de Burgemeester eu een buer die bij hem in het rijtuig lat met veel moeite gered maar het paard ii verdronken Woensdag 11 zijn te Nieuwerkerk a d IJsel drie van de 4 lijkjes uit het sohtp dat Z iterdagjI op de rivier i $ omgeslagen door eeii duiker opgehaald Ondanksnlle pogingen die zijn aangewend is het vierde lijkjeniet gevoudcn StStea Generaal Tweede K vmeu Zittingen rut S9 ru 3U April 1880 In de zitting van Donderdag is met 31 met IS stemmen auugeuomeu de conclusie der oonioiissie de wensohelgkheid uitsprekende van den aanleg van dobbel spoor voor het luidernet der staataspoorwegen De discussie over de conventie met Luxemburg is aaugernngen Ue hh Crrmers en Schimmelpenniuck van der Oije bsireilen du geduuc bclofte betrelfeude de diplomatieke virugenwoordiging run Luxemburg als gevaarigk voor Nederland De minisier van LijadeB betoogde dut hij daarin geen gevaar zog en de belofte steeds herroepbaar was De heer Hejrdearyok stelde uieltemiu een motie voor waarbjj de niet weuachelijkheid van zelfs tijdelijke vertegenwoordiging van Luxemburg door de Kederluudscbe diplomatie werd uitgesprokcu Iu de littiug van gisteren is de heer Bostert bcwdigd rn beeft iitting geuoinm De discussie over de LuxemUurgsohe conventie is Toortgeaet ea wel over de motie Heydeuryck eu over een Bieuwe motie van Houten die acte uam van de vemektrisgeo ia de rede des ministers van Donderdag De Itb van der Oye Borgesius en Heukelom bleven ook na ds rede des minisiers ourdeileu dat er wijfel bleef bekeersehen over de opvattingen nopeua de toezegging en vonden t het roailiuamst de oonveutie af te slemiuen omdat volgens s ministers nadere verklaring dan dt questic vau vertegenwoordiging verviel Ojk de hr de land heeft uitspraak gedaan wordt de zitting dersynode geëindigd 1 Ct In October zal te Londen een iuternationale tentoonstelling van vee eu zuivelproducten worden gebonden Vie wensoht niet dat Nederland hier met eere vertegenwoordigd zal zijn in plaats van zich door andere naliéu te laten overvUuireleii vroeger op dit gebied uiet in onze soliaduw konden staan Helaas de man die in Engeland onvermoeid werkzaam was om er de producten van onzen landbouw en veeteelt ingang te versohaffen en op prijs te doen stellen en die onze landbouwers aanspoorde de handen ineen te slaan om de toonen wat wij op dit gebied vermogen Edward Hooze is niet meer Maar het werk door hem begonuen is door anderen opgevat Er heeft zich een voorloopig comité gevormd ter bevordering van inaending van melk eu fokvee eu zuivel op die tentoonstelling dat een warm beroep doet op allen die in de NederUndsche veeteelt eu znivelbereiding belang stellen Eendrachtige samenwerking is wat zij in de eerste plaats vragen Reeds is een stap bg de Regeering gedaan om subsidie en de Minister van waterstaat heeft beloofd een geldelgke ondersteuning aan de wetgevende macht te zulleu verzoeken mi s eerst het initiatief vau alli belangstellenden en belangbebbenden uitga Het comité spoort alle Maatschappijen en Vereenigingen ter bevordering vau landbouw en veeteelt aan gezameulgk tol het doel mede te werken en zich niet door bekrompen locale inzichten daarvan te biten afhouden Ongeveer ƒ 10 000 zal uoodig zgn om op de Loudensobe teutooustelling behoorlgk voor deu dag te komen De bedoeling is inzending van een collectie van 15 ü 20 stuks uilmuulend fok en melkvee j dito eener flinke collectie van boter eu kaas net geëtaleerd het in werking doen zien van eeu N Holl kaasmakeiij geen vee of zuivel aan de collectieve inzending te doen deelnemen dan t geen werkelgk in zira soort pnik is waarvoor een of meer speciale kïuriiigscommissiën benoemd zouden moeten worden door aankoop san Ie vullen wat bij vrgwilli e inceudiug ontbreekt Het voorloopig miiié waarvan de heer Jougkiiidt Coninok voorzitter de keer L Broekema secretaris de heer Julius van Hasselt te Kampen bij wien de bijdragen vóór 31 Mei kunnen worden ingezonden penningmeester is wil sjechts werkzaam blgven als het blijkt dat de zaak voldoende syin pathie ondervindt En zoo de ontvangen gelden voldoende zijn om een krachtig handelend optreden te verzekeren dan wenscht het aau de regeering eeu rijkssnbsidie voor het te kort te verzoeken en tevens den Minister van waterstaat uil te noodigen een definitief Nederiaudsch comité van uitvoering Ie benoemen Zou aan deze zaak geen voldoende sympathie verzekerd zgn Of wil Nederland hel liever rustig aanzien dat bet door de Scandinavische lauden van de wereldmarkt wordt verdrougen zonder etn poging te wagen zgu aloudeu r em op het gebied vau znivelbereiding gestand te doen f Het antwoord kan niet twgfelachtig zgn Te 2utphen beeft Zondagavond iu het café de Poort van Itleef een gasontploffing plaats gehad die zeer ernstige gevolgen had kunnen hebben De keilner die naar beneden moest om bier uit de kelder te halen struikelde op d trap en greep in zgn val de gnsleidiitg die daardoor boog en blijkbaar dpfect raakte althans toen hij een oogenblik later met het licht dat hij bij Zich droeg op de hod te van de gasleiding kwam volgde plolsfling een hevige slag en was de kelder eensklaps door eeu rreeselijks vlam verricht die vaa daar uaar de koffiekamers opsteeg Gelukkig dat in dat gevaaivol oogeoblik eeu er bezoekers de legeuwoordiKh id van geest had met een natte deken het vuur te blusschenen de gebroken gasleiding omwonden te houden totdat kort daarop de gasdirecteur en fitter versabenen om de breuk te herstellen De kellner die door d n slag iu den kelder werd neergeworpen bekwam geen letsel van belang Uit Fargs ontvangt de Standaard bericht datde heer de Lesseps d i ontwerper der doorgravingvanvde landengte van Panama zich voorstelt in denloop der maaud Mei een beaoek te hrengeu aan 0U9 land ten einde in het koninklijk iustitnut van ingenieurs eeu voordracht over bedoelde doorgraving te houden en de werken van het Noordzeekanaal te bezichtigen onder geleide van den hoofdingenieur Dirks die zooals men weet onlangs de onderscheiding genoot dtn heer de Lesseps bij de opmetigen voor het Pauamakanaal ter zijde te staan Volgens een damesblad zgn er onladgs opieker tl dames versuhenen met gestreept haar Door net minivendeu van verf en door een blijtkmlddcl was men tot dit zebra resultaat gekomen Ge Onden en aan liet Bureau van Politie gedepo neerd eenige Bidplaatjea voor Willem van Wee overleden te Hoogezand een Zilveren Nanidcnicoker n JLucifertdoosje twaalf Bloem potten bakjes loet een stuk Lint en een Servet eeu Pukkiat Vergadering vaa den Gemeenteraad VRIJDAG 80 April Tegenwoordig de hh vaa Bergen Uzeudoorn voorzitter Betnn Pnnec Luyten Noothoven van Ouor Oudijk Muller Fortuyu DruoKleeier tan Straalen Puat Üroit Smnsum o van ItewoD Dtj notulen der vorige Tcrgaderïng worden gelezen en gearreiteerd De voorxitter deelt roede dat de heer Sael beeft kenuit gegeten duor uit de itad te zijn de vergadering met te kunnen bgwoDen aUtuede dat de bueken en kaï van den OemcenteOntvinger op 13 April zyn na ezien de terste zijn in orde bevonden en de gelden wartia lo kas wordt voor kenuisgcvJDg aaDgeflomeo De voorntter deelt mede dat door hb Gedep Staten zgn goedgekeurd vier rttdi laiten al t 1 lot verkoop van het bail aan d Zeugatraati II tot vrrboogiog der jaarwedde van den in hnlpooderwgxcr aaa de Tweede Hurgerachoot voor jon geai III de overdracht vaa grood in de RolHagensteég aan J van HeDBch en IV mijtigiag der begrootiiig over 187B Notificatie B en W bieden aan bet genweate veralag over 1871 dat gedrukt aan de leden word ronilgedeeld Ingekomen zijn i de verschillende lekeningcn der Inilrllin gen fn weldadigheid over 1879 deze worden geittld in handen van de hh Mrdver de Rotte en Oudgk De rekening der dd Khutterg oftr 1S79 die wordt gesteld in handen van de bh Kiit van Straaten en kraueuburg de rekening lau het itedelgk UMenia van oudheden over 1879 ter vitie een adrei van de hh Luyten de Hotte eo Kranenburg in t memorie van toelichting om vaa gemeentewege aau te leggen cene waterleiding tot het verkrijgeD vao gezuiverd IJsel Bter ter visif een vooritel T n B en W betreffende de Rijks hoogere Bnrgerschool om aogmaala eene poging bij de hougc Regeeriug an te wenden om de S jarige iu een S jangtn cur us te veranderen onder aanbod de vergrooting da bgbouwiiig en de verhoogiug der tractementea begroot op f 7000 a jaari alsmede het bcooodigde raeubleroeot van gemeentewege te Mostigeu en daarvoor loo mogeigk eeoïge teruggaaf van de mootgclden te ootvangeo ter iaic De voorzitter deelt mede aat de gedane voordracht van bulpouderwgzcr a de Tuucheaeohool wordt ingetrokken ca in overleg niet de betrokken hoofdonderwgzers eene oordriebt ordt gedaan voor halponderwgMres aai de eerste Armeiiaehool v8ff de damea T A S Frugt van Hertog te Bergen op Zoom C A Sorber te s Bóaeh ea C Sehleck eLeiden lat holpoiiderwgzer ua de Tussehenachuol de hh J ranGorkmn te llannelen W de Ven te Seherpenzeet eu C J Rietman te Herwijnen voor een tweeden bulpooderwijzcr aan de TuaschcDschool de bb W de Ven te Scherpeureel eu C J Rietman te Uerwgnea ter visie eo bcnoeuiiug in eene volgeode vergadering een adres van de hb J de Vries Bobbé te Gouda en A Kaptgn te Woerden onlerhandelaara tot bet aanleggen eeaer wateileiding versoekeade de vowkeur te mogen hebben en aanbiedende biBocn kort een ganstiger geldtlijk aanbod te znllen doen ter visie eene nisilvc van bb Librae meesters mededeelinde dat met primo Mei aan de benrt rko afirrding is de heer D Terpstrk eu een dubbeltal lot aanbeveling in die vacature aanbiedende farop geplaatst ago de hh U Terpstra en U W K iJoute ter visie een adres van den heer G C van der W int mededvelenda dat hg door aankoop eigenaar is geworden van bet huis iii bet planlsoeo genaamd Pro Pairu en verzoekeode de daarachter gelegen geriuleerde grond tn koop of lo hunr wordt gesteld in banden van B en W om bericht eu raad Aan de orda is h vOorttel lot verplaatsing van het brandspnithuisje in bet plantsoen buiten de Tieudcwegspoort aa korte dhebssie fs bet vroeger gedaan voorstel van Ü en W aaugeoomen met 11 tegen l stem die van den heer Samsom De missive van de Kanver van Koophandel en Fabrieken betrekkelijk bet stoombuotenveerhuis het rapport van B en W luidt om niet af te wgkea van het in bot vorig jaar genomen besluit en alaoo geeu gevolg Ie geven aau bet verzoek ua korte discussie itordt op voorstel vaa den heer Noolbovea van Goor de zaak aaogehoudeo Het adres van de vereeniguig Vot sunderwgs afdeeling aOouda en Omstreken houd iide verzoek om subsidie toar het oiiderwiJB in den handeiiarbuid aan kinderen uitdonmiuverinogcDdcn stand het rapport van B en W luidt um bg wg vin proef voor dit jaar 100 ah subsidie toe Ie itaan wordt algemeen goedgekeard Het adres van W Ërberveld eo C P W Seastng betrekkelgk den aanleg eener straat bj j de karnemelksloot U en W rftpporteerea dat hiertegen bg ben geeu bedenking bestaat het wordt algemeen goedgelieard Benoemd wordt tot lid der commissie over de stads beleeobank de beer W Pust Diost tot leden vÜa het stembureau voor de verkiezing van leden m de Provinciale tjtaten worden benoemd de hh Snel en Oud k tot bunne plaatsvervangers de hh Pust Drost en btra er Na machtiging om aan de genOinen bealaiten uitvoering geven zouder reaumptie eindigt de ergadering Burgerlijke Stand GEBOREN 29 April Johanna ouders M H Hcerkeps en J Broekhui en Jncqnes Louis ouder J A Sikkons B A J Koot 80 dgsbertus ouders J Jongeiici I en F Ouwe and Johannes oiillers vaa Eijk en J d Bruiju Marions Theodoru ouders G V Opgenbaeffen eu A van der Kemp OVERLBüK 29 April C Verraei len 13 d ONDER I SOnWI 30 April P du Jong teStolwijk 22 j en N de Bruin 2i j J Ungeraar 25 j en A Ligtharl 22 j A Schouiidorwoerd 21 j eu II van Diuncn 25 j C G Keubl 25 j en G E Grarestein 22 j L van der LüHii 32 j eu A Vu rbg fl5 j K Borst 30 j en A Ver eitK 32 j P J flt rlcls 26 j en F A G C vun Vliet 24 j ADVERTENTIÉN 25 JA RIOË ECHTVtEI EENIGING tan J VA DgB VALK en L NIEUW VELD Gouda 2 Mei 1880 Hunne dankbare Kinderen 3 tIw soacweC Bevallen van een Zoon A J SIKKENS KooT Gouda 29 April 1880 ♦ Voor de vele blgken van belangstelling en Triends ihap zoo van hier als elders bg gelegenheid van ons 40 JABIG HÜWELUKSFEEST ondervonden betaigen wfl onzen hartelgken dank A VAK Dia KLEUN Pz J VAK DER KLEUN Bos Gouda 1 Mei 1880 Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming ondervonden bg de geboorte van onzen Zoon betaigen wg onzen dunk J POST VAN DEE BURG W C POST VAN DKE BÜRGGouda 30 April 1880 Mbbck Visites worden afgewacht 4 en 5 Mei Voor de talrölre l eWijlEeu van deelneming ondervonden gedurende de ziekte en na het orerlgden van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Behawdvader de heer JOHs LAFE BEE betaigen wg onsen hartelijken dank Wed J LAFEBER MgKTïNs F Th LAFEBER M JAUOBS Laïmee J H JACOBS Gouda den 30 April 1880 Die iets te vorderen hebben vaa den Heer K J DROÜGLEEVER floutaiansgracht vervoegen zich daartoe bg J SWITZER Az Lange Tiendew Bg acte dd 29 April 1880 onder de hand te Gouda geteekend is de Venuootschap cKLUWEG HOITöEMA te Gouda bestaan hebbende tusscheo de Ondergeteekenden tot het uitoefenen van den Hand J ui Zont Kaas Meel Thee en zoodanige artikelen als zij in gemeen overleg raadzaam zouden oordeelen O N TB ON J EN te rekenen van af den Eerstei Mei 1800 Tachtig K J KLIJWEG M J van BOLHUIS HOITSEMA Naar aanleiding van bovenstaande annonce heeft de Ondergeteekende de eer medetedeelen dat vaa af 1 MEI 1880 de zaken door hem op denzelfden voet weder voor eigen rekening zuRen worden gedreven en wel onder de Firma KLIJWEG Co waarvan men nota gelieve te nemen K J KL1JW G V E R K R IJ G B A A R Amsterdamscli Zoet Roggciibrood bij L GROENEN DAL Gonwe tweede huis van de Keizerstraat De ondergeteekende heeft bij deze de eer zgnen geachten Begunstigers te berichten dat hg zijne op den Kleiweg aan zijnen Zoon A J J de RUITER te Gouda heeft OVERGEDAAN die dezelve op zgu naam en voor zijne rekening zal voortzetten Dankbaar voor het vertrouwen gedurende zoovele jaren genoten beveelt hjj zjjn opvolger beleefdelgk aan A J DE RUITER Refereerende aan bovenstaande beveel ik mg als opvolger van mgnen Vader A J de RUITER minzaam aan Gedurende verscheidene jaren in de Stalhouderij werkzaam zal het mgn streven zijn het vertrouwen mijn voorgaager zoo ruimschoots geschonken waardig te blijveu A J J DE RUITER Gouda Mei 1880 De ondergeteekende maakt bg deze bekend aan zijne geachte begunstigers en stadgenooten dat zgn Magazijn van LEDEB SCHOEITEIT enz is verplaatst van de MARKT naar dePEPERSTRAAT K No 6 zullende hij trachtendoor eene nette en prompte bediening het vertrouwen waardig te blgven wat hg zoo raimschoots heelt ondervonden Tevens beveelt hij zijn schoonzoon J van TELLINGEN minzaam aan tot het uitsugden van alle soorten van Leder en Fonrnituren UEd Du Dienaar P DEN HO ET Gouda 1 Mei 1880 Voornemens geweest zijnde mg naar elders te begeven ben ik dor het aanhoudead verzoek zulks niet te doea en dmkke werkzaamheden daarop teruggekomen Ik maak dairom aan mijne geachte begunstigers bekend dat ik mg gevestigd heb op de l ieuweliaven No id7 Alles wordt door mg op maat gesneden en binnen den kortst mogelijken tijd afgeleverd ook ben ik ruimschoots voorzien van alle soorten MACHINEZIJDE GAREN NAALDEN en wat verder tot het vak behoort Alles te en Fabrieksprijs Mg minzaam aanbevelende UEd Jho Dienaar J VAN TELLINGEN Gouda 1 Mei 1880 Bestellingen worden aangenomen bj Ugn Schoonvader hierboven veriteld In een klein Burgergezin wordt verlangd tegen half Juni of vroeger EEN FLINKE DIE STbODE P G voorzien van goede getuigen Zich te vervoegen in persobn Turfmarkt H 108 TnTVANG EN BETAALKAllfmR L Droog leever Forluijii JRotterdam Rente Deposito s Opvraagbaar na drie dagen S één maand 3 o wee 37 ïlrie 3 i o zes 4 twaalf 47 7 Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooru bettald De stortingen knnneu ook plaats hebben door tusacheakomst van den heer Mb J FORTUIJN DROOGLEEVEB Adv o t teOWDA