Goudsche Courant, zondag 2 mei 1880

Zondag 2 Mei 1880 Advertentiën TENTOONSTELLING IN HET GEBOUW DER ACADEMIE VAN BEEDEIE Wmi EN Ummi WETENSCHAPPEN aan de Coolvest te Rotterdam VAN lloderne Schilderijen bijeengebragt nlt particuliere Rnnstverzamellng daar ter stede OPENING voor de LEDEN en INZENDERS 15 Mei ten 1 uur voor het PUBLIEK 16 Mei en verder dagelgks van 10 tot 4 ure Entree 25 Cents WOENSDAG en VRIJDAG 50 Cents Flet Bestuur der Academie van Beeldende Kuntten en Teclmifche Wetenschappen Mr W H S JACOB Voorzitter H VEDER Secretari KIEZERS in bet Koofdkiésdistrict Gouda Een aantal KIEZERS in het HoofdkiesJistricc GOUDA die voornemens zijn bij de Verkiezing van Lellen van Provinciale Staten op DINSDAG 11 MEI 1880 hun stem uit te brengen op de Heereu Mr J FOETUUÏÏ DEOOGLEEYER te Gouda G van der LEE te Oudewater en J de KOmm JbZn te Woerden vestigen de aandacht van hunne MedeKiezers op die keuze tig ernstig nadenken over alle omstandigheden verkrijgen de Heereu M J FOETUIJN DEOOGLEEVEE G VANDEBLEE m j DE zomm JW xekerlijk een groot aantal stemmen Hoofd kiesdistrict IJsselstein Bü de aanstaande Verkiezing van Loden der Provinciale Staten in het Hoofdkiesdistrict IJsselstein nelke al plaats hebben op DINSDAG 11 HÈI 1880 worden aanbevolen de aftredeade Leden Jk Mr I P Slricl van Linscholen van Vlaaswijk A de loiichoorc van llarmelon P II C van den Broeke en Mr B I Linlelo Baron de Geer yan Julphaas en I A van Buma Ie Benschop in plaats van Mr G 1 Verloren van Thcmaat die a s zoodanig heeft bedankt Vcl Kiezers in liet lloofdkiesdfsirlct IJsscIslcin mm mmi m mm wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAÜXWIJN van t 26 per Ankar met accijns Staeds belegen voorradig Ook bij proefflasscben Kwart n halt aakera Prijsoourantea worden gratis en fraako verzonden V Alles wordt franko t huis fj eleverd wmmmmÊmmm mmimmMmmmm ÜIIIGINEELE SlJNGEk N AAIMACH1JNE8 The Sinjyei lanufacluring Company i evv York verkocht in 1878 350 432 NAAIMACHINES of ongeveer 1000 MACHIMES PER DAG Deze enorme omzet en de steeds toenenjende verkoop welke geenandere fabriek zelfs slechts nabykomeud kan aanwijzen levert het besteen sprekendste bewijs dut onder alle aangebodene machines niet éénis die in deugzaumheid volmaaktheid eenvoudigheid in de behandeling en voortreffelykheid van constructie met de Origineele Singer Naaimachines tè vergelijken is en zoo zeer door het publiek begeerdwordt als deze Om de BHUschaffing dezer zoo voor Huishondelijk als Handwerkers gebruik uitmuntende machines een ieder mogelijk te maken worden zjjzonder prijsverhooging op wohelijkschen afbetaling van ƒ i geleverd en oude en ondoelmatige machines van alle systeinen in betaling genomen Onderricht GRATIS wanneer de Machine op den arm met vëiigulden let ters da volle flrma THE SINGEa MA ÜPACTÜ M 1 RINO Co draagt en van een door onzen Generaal QlGCutS © cm Agent voor Noord en Midden Europa do Heer G JSËIDLINQEB geteekend certificaat vergezeld is allo andere onder don naam Singer aaugebodeae Naaimachines zijn nagemaakt Het Generaal Depot voor de provincie Zuid Holland 340 Hoogstraat Rotterdam Hoogstraat 340 Agent te Gouda de Heer J Goedewaagen HAUDEMEBEID voor Kinderen Aan OUDKRS of VOOGDEN die hnnne Kinderen of Pupillen aan bovengenoemd onderwjjs wenschen te doen deelnemen wordt bericht dat er gelegenheid bestaat tot plaatsing van nieuwe leerUngen 2Kj die daarvan gebruik wenachen te makea gelieven zich daartoe vóór den 14 eii Mei e k aantemelden bij den onderwijzer J van KEM PEn Gouwe C 74 of bjj ééa der ondergeteekenden leden van het Bestuur der Afd Gouda en Omstreken van Volksonderwijs die tevens bereid zjju belangstellenden nadere inlichtingen te verschaffen J GONDA A EOÜSEBOOM J M NOOTHOVEN van GOOR Openbare Verkoopinp TE GOUDA op DINGSDAG 4 MEI 1880 des voormiddag ten 9 ure aan het Huis Wjjk C No 94 in het Plantsoen aldaar van den Inventaris van een KoCfljtiuis 2 BIERPOMPEN winkel TOONBANK GLAS en AARDEWERK KOPKUKAn SPIEGEL TAFELS STOELEN enz Voorts eenig Timmergereedschap als HOÜTWAGEN IJZEREN SPADE DRAAGBERRIE DOODKISTEN ROEP SCHRAGEN eeniKe HOUTWAREN enz en des namiddags ten 3 ure aan de Timinermanawerkplaats van den Heer J BRAKEL aan den Fluweelen Singel aldaar van Tlminennaiisgereedschapilen en AFBRAAK als RAMEN DEUREN KOZIJNEN BINDTEN enz Nadere inlichtingen zjjn te bekomen tenKantore van den Notaris W J FORTÜUN DROOGLEEVER te Go ud a Openbare Verkoopingf op MAANDAG 10 MEI 1880 voormiddags ten Elf ure in het Koffiehuis HAaMONiiif te Gouda van Perc No 1 Een sterk breed ruim met hoogen ZOLDER KANTOOR en overdekt Locaal achter staande en gelegen aan de Zevenstraat wjjk G No 2 te Gouda Kad Sectie C nommer 593 groot 1 Are 36 Centiares Dadelijk te aanvaarden Perc No 2 Een sedert jaren als Scheerwinkel en Tappery weibeklant HUIS met ACHTERHUIS TUINTJE KEUKEN en SCHUURTJE staande en gelegen aan den Doelensteeg wijk L J o 221 te Gouda Kad Sect f C nommer 1229 groot 78 Cfentiar s Verhuurd bij de week ad 3 25 Perc Nos 3 12 Tien perceelen ieder breed Z j hg eene diepte van ongeveer 19 Meter allen aan de nieuw aan t leggen straat Boonigaardstraat achter de Karueujelksloot te Gouda Kad Sectie A nommer 1182 Dadel k te aanvaarden Perc Nos 13 17 Vijf WOONHUIZEN wadrvan twee aan de Nieuwe Haven wijk N Nos 13fi eii 133 en drie in de Turnhoütsche Poortl Jhter de Nieuwe Haven en aan het Plantsoen wjjk N Nos 172 174 en 176 te Gouda Allen bij dê week verhuurd Inlichtingen betreffende Perc No 1 bij bet Gemeentebestuur van Gouda en biJ de aldaar gevestigde Notarissen en betreffende de overige perceelen bjHIPotaris Mr KIST aldaar Gouda Djiuk VAir A Brinkman VERHUISD van de Houtmansgracht naar den FIi VWJEHLBN SINGEL B 5S1 Gezusteï s SMIT IN MODES Curslaal en Privaat onderwijs In Boekhouden Handelsrekenen etc Het Leerjaar van Cursus C Beginselen van het Boelthoiiden en eenvoudige Handélsberekenlngen Honorarinm 25 loopt binnen kort ten einde Deelnemers aan nieuw te openen Cursussen gelieven zich voor nadere inlichtingen te vervoegen ten kantore van den ondergeteekende Gouwe C 180 F J BOER Leeraar M O en Administrateur Prospectus op aanvraag verkrijgbaar bgzonder klein met driemaal gekruiste Snaren dt de Koninklgke Piano Fabriek van J F CÜIJPER8 te Gravenhage HH Musici worden beleefdelijk nitgenoodigd dit Prachtig Instrument te komen bezichtigen AAwr W Nnft rsiT ftBLDBN Zetijifestraat Openbare Verkooping op WOENSDAG 19 MEI 1880 voorn iddags ten Elf nre in het Logement de Paaüw te Gouda van N 1 Een hecht en sterk naar alle zijden ruim uitzigt hebbend WOONHUIS met BBE en PLAATS aan de Gouwe wijk C No 231 te Gouda bevattende ZES KAMERS KELDER en KEUKEN van vele Kasten en Gemakken voorzien Dadelijk te aanvaarden N 2 Een zeerlicf goed onderhouden ITOOJVHUIS met EKE en TUINTJE enyeh Gemakken voorzien aan den Fluweelen Singel wjjk R No 552 te Gouda Verhuurd tot ultimo April 1881 tegen 2 75 per week N 3 Een dito WOONHUIS met EBF en TUINTJE gelegen als voren wjjk R No 549 Te aanvaarden 15 Jung e k Breeder hg biljetten en inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda J H KIEBERT harkt goüda maakt bekend dat zijn Atelier VAN AP HEl N DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN vnn Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROÜTINGEN naar de laatste vinding Heeren Kleeding Maga ljn MASKT A 54 Ontvangen de Nieuwste I Demi saisonenZomerstoffen i 0 ÏVA GE E tx r d Anvers Mnrasqulno ItitssiscJie Kummel Elixir de Spa Kirsch ens hee e ha ve en vierde flacons hg W N Raaijmaakeh s Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hy zich beleefdelijk aanbeveelt tot het van alle NAAI MACHINES T GOEDEWAAGEN Wijdatraat A 111 HOÜTVEILIiNG TB KOTTERDAM op WOENSDAG 5 MEI 1880 des middags ten 12 Uur in het Verkooplokaai aan den Oost Singel ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COENRAAD LACH vau ca BO OOO stuks Vuyffn en Grenen Petersburger Croonstad chej Zweedsche Memeliiche Wyburger DELEN en PLATEN Coperw Vuren Delen Ittbben en Schrooten Amerikaansche Grenen Delen Narva Sparren Vuren Spieren enz Coulant zal geveild worden eene Lading Biga Vuren Kroonbalken en eene aanzienlijke party Amefikaansche Grenen Delen Eiken Bibben enz Liggende voor den wal en op de Werf Rotterdamsch Welvaren eiP in de Nieuwe Loods in de EUsabethstraat aan den Hoogen Zeedijk te Rotterdam De Balken liggen in de Buizenwaal t Deljahaven Het Hout is 5 dagea voor den verkoop te bezichtigen en ligt gemakkelijk ten vervoer te water en per as Notitiën zjjn op aanvrage te bekomen by den Deurwaarder voornoemd Gouda Druk va A Bbinkva i NIEUWE TOEZENDING ontvangen Tan pnik smakende goed bl vende per Vaatje van 10 Kilogram f 8 23 50 Kilogram 40 V VLASVKLO WIjdstraat Ook te verkrijgen per Kilogram a 0 90 BIERHANDEL Er wordt gevraagd in Gouda Schoonhoven Woerden Oudewater en omstreken IEMAND die genegen zoude zijn ons Gerste en Beijersch Uier te willen verkoopen altijd prachtig helder Bier j men is ook n et ongenegen een Bottclaar het Bier in depot te geven Men adresseere zich in persoon of met gefrankeerde brieven tot den Heer W GORTER HBSSLING Delftschevaart over de Doele n 16 te Rotterd m JTde JOi G Az Mr TIMMERMAN INSTRIMËNTËËIE ZllVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLE MENT Kuipersteeg K 227 303 STAATS LÖmÜr De Trekking der EERSTE KLASSE begin MAAN1 AG 10 MEI 1880 een BODE voor een BEGRAFENISFONDS Het tegenwoordige salaris bedraagt omtrent 5 per week Door vlyt en geschiktheid kar dit vermeerderd worden Men adresseere zich fianco onder lett A B aan het Bureau van de Niemce GoitdeJie Courant Openbare Verkooping op MAANDAG den 3 MEI 1880 des mor gens ten 2 nre aan de Bleekerskade op groB van de Stbakine Kaarsem Sbhiuc by d 2 Valbrug van eene groote party HOUTE KOKERS PALEN CANASSERS LATWERK enz en denzelfden dag des middags ten 13 ure aa i het Veerstai te Gouda van eene groote hoe veelheid HOUTWAREN als Deelen Ribbont Palen Brandhout en hetgeen verder ten ver koop zal worden aangeboden Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten Kantore van den Deurwaarder B ü van db WERVE te Gouda 1