Goudsche Courant, zondag 2 mei 1880

1880 Woeoü ilag 3 Mef N 2448 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Ooada en Omstreken I Uit hoofde v n den Hemelvaaruidag wordt de volgeade Courant één dag vroeger uitgegeven KE 1 18GEV1 G Be VOOBZIXTER van den Raad der Cemeeute Gouda Brengt ter upenbaie keuoit dat aan de Ki er in deie Gemeente zyn toegefoadeo de Oproepiugibrieveii eo Scembiljetteii tol bet benoemeu van drie leden van de Provinciale Staten en dat wanneer eenig kiezer iqii stembrieQe verloren beeft of er geen mocht hebbru ontvangen hjj ich tot bekoming daarvan ter Plaataelyke Secretarie lal kunnen vefvoegeu dat de inlevering der Stembriefjea zal aanviingeii on den lln Mei aanttaaude des inorgeas ten negen en eindigen dea uauiiddaga ten 5 ure dut het stembrieQe tchriflelijk ingevuld door den Kiezer in peraoon iq de Stembua moet gestoken worden dat g eu ander StembrieQe dan dit hetwelk van bel zegel der Gemeente voor iea ia qiag worden gebruikt dal de in het Brie Je In te vullen pehonen duidelyk niet naam en voornaam moeten urdi n aanwezen diit het BrieQe niet onderteekend raag zgn rn fteae brlcQps omvatten of daaraan opiettelgk zyn vastgehecht Gouda den 3u Mei 1880 h Voorïitler voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN i arleHienUtiiT Werkzaamheden De twee laatste zittingen der afgeloopen week ziju hoofdzakelijk gewijd geweest aan de bespreking van de toelichting eener met Laiemburg gesloten convenliu over de conventie zelve toch is weinig gesproken I e hoofdzaak was zal de Nederlandricbe diplomatie in het vervolg belust worden met de vertegenwoordiging van dat groothertogdom ia het buitenland een teeder onderwerp na de afgelegde beloften onzer regeering en den tegenstand dien dit plao reeds in de afdeelingen en bg de pers ooosrvonddi had In de zitting van Donderdag werd echter eerst naar aanleiJing van een adres van de kamer van koophandel te Middelburg door de vertegenwoordiging de wensch uitgesproken dat de zuider spoorweg hoofdzakelyk tusscheo iCooseudaal en Vealo in verschillende baanvakken van dubbel spoor zal voorzien worden De heer Cremers bestreed het eerst de conventie met Luxemburg gesloten Is deze liquidatie geen betaling met gesloten beurzen vroeg die spreker zooals men het doet voorkomen maar nemen w g ook de verplichting op ons oftj voor de diplomatieke vertegenwoordiging van Luxemburg zorg te drageuV Heeft die vertegenwoordiging alotniet alleen betrekking op de belangen der particulieren en betreft het dus meereen vertegenwoordiging door consuls dan door gezanten Uit de gewis tde stukken was dat spreker volstrekt niet duidelijk Uitvoerig stelde hjj de gevaren in het licht die uit de eerste opvatting kwiden voortvloeien in 1867 was er in dit opzicht reeds leergeld genoeg gegeven Van een openhartige verklaring door de regeering matakte hg zgn stem over defconventie afhankelijk De heer Schimmelpenninck van der Oye hulde doende aan de openhartigheid van den minister vond tocl ook op historische gronden groot bezwaar t in de conventie maar in de daaraan verbonden diplomatieke qnaestie Heeft Luxemburg een vordering op ons zeide de heer van Houten dan moet dite ia baargeld niet met te verleeneu diensten vereftend worden yooral niet indien het plan jbesti at om in het vervolg dat dienstbetoon l de eerste de beste gelegenheid te weigeren Zulk een toezegging moge slim zyn doch het is beneden de vertegenwoordiging om zalk een reg ng goed te keuren Kan de regeering niet rottd verklaren dat wij ons 1 van alle diplomatieke bemoeiingen ten behoeve van het groot hertogdom zallen onthouden dan zal spreker de motie voorstellen De kamer de wederopneming van de diplomatiek vertegenwoordiging van Luxemburg in strijd achtende met het belang des lands g at over tot de orde van den dag c De heer fan lück deelde de bezwaren van den vongen spieker niet de kamer heeft alleen de conventie te beoordeelen afgescheiden van alle briefwiiaeling en ministerieele verklaringen en tegsa de overeenkomst zelve heeft hg geen bezwaar Uitvoerig verdedigde de minister van buitenlandsche zaken de conventie die geheel afotacheiden moet beschouwd worden van de di matieke vertegenwoordiging die een gunst zal zjjn door ons aan Luxemburg te bewjjzen en waarop te allen tgde kan teruggekomen worden indien dit noodig mocht btgken De heer Hejrdenrgck wil een diAlelgke verklaring of ie nsgeering zal letten op de verklaring der kamci dat zu het niet weuschelgk oordeelt dat het groot hertogdom Luxemburg ook maar tijdelgk door onze diplomatie zal vertegenwoordigd worden Ten gevolge der redevoering van den minister diende de heer van Honten een gewijzigde motie in luidende Da kamer act nemende van de verklaringen van d n miauiu van buiteulaud ehe xakeo dut de a de Loxemborgsche regeering gedane toezeggitag is een onverplichte steeds tiê herroepen welwillendheid dat de vertegenwoordiging te Brussel Pargs en Berign geheel is buitengesloten en dat de vertegenwoordiging zicb nitslaitend zal bepalen tot de bescherming van bijzondere belangen van Luxembnrgsche onderdanen g aat over tot de orde van den dag on de regeering zich niet deze motie vereenigen dan zal alle bezwaar tegen de overeenkomst zijn weggenomen De heer Schimmelpenninck van der Oye achtte onze vorderingen zeer betwistbaar en meende dat de conventie niet door Luxemburg zal worden goedgekeurd als de diplomatieke vertegenwoordiging als compensatie ontbreekt Minder zwaartiHend was de heer Gratama hjj had evenmin bezwaar tegen de eonventie ijs tegen de diplomatise vertegenwoordiging en aifhttede motiën doelloos De heer Borgesiiis oordeelde dat de verklaringen van den minister de regeering in Luxemburg zeer zullen verwonderen als geheel in strgd iuet de gewisselde stukken Hij is daardc dan ook volstrekt nietgeru3 reeds drie verkjftriageir van het geschrevi woord wi Staat ons borg dat geen vier verkterihg zal volgen Intrekking der toezeggingen op 7 Januari gedaan acht die spreker noodzakeii k in s lands belang Volgens den heer van Heukelom is verwerping van het tractaat het eenige middel na al de gegeven verklaringen om tot een goed einde te komen De motiën brengen ons weinig verder daar men geen acte behoeft te nemen van redevoeringen die in het bjjblad komedff en de regeering niet verplicht is aan een motie gevolg te geven De heer de Casembroot wil met geld niet met welwillendheid afrekenen wat een protest van den minister uitlokte die nader de oorzaak der wederzgdsche schulden uiteenzette en vervolgens het belang der conventie verdedigde vooral met het oog op toekomstige gebeurtenissev als wjj misschien niet meer met Lnxembufttadoor een personeele unie zullen verbonden zgn De heer van Houten geen afdoende verklaring gekregen hebbende trekt zgn motie in en verklaart evenals deheer de Casembroot tegen de conventie te zullen stemmen Svenzoodoor den heer Heydenrgck die zegt dat de ministerieele rede de kroon zet op de tegeustrgdigheden ja dubbelzinnigheden van den minister De heer Cremers betreurde de intrekking dér Sjt motiën wees op het belang van de aannemin der conventie trachtte de gemoederen te bedaren en nam de motie van den heer van Honten in eenigszins gewgzigde bewoordingen over Drong ook de heer Verheyen op de aanneming der conventie aan des noods met de annexe de heer van Heukelom wil of formeele intrekking der gedane belofte of verwerping der conventie de minister kan dan een andere regeling trachten te verkrggen De minister zegt dat dit niet zoo gemakkelijk zal gaan en verklaart tevens de motie van den heer Cremers aan te nemen Nadat de heer Keuchenins geconstateerd had dat de missives van den minister doof zgn verklaringen aan flarden waren gescheurd werd de motie van den heer Cremers mrt 51 tegen 23 en de cihnventie met 54 tegen 20 stemmen aangenomiën Met 65 tegen 3 stemmen werd daarop een strook gronds voor de koninkljjke stallen te sGravenhage gelegen aan die tad festaan Met 50 tegen 8 stemmen werd daarop nog een pntwerp tot verhooging van de Indische begrooting tot aanleg van den spoorweg MadioeB doerakaita goedgekmmi Oe lie n a Corver Hooft en de Casembroot hadden üilantieële Bezwaren de heeren Teding van üerkhoui en de Bieberstein achtten dien weg oniioodig Door den minister en den heer van Gennep weni het ontwerp verdedigd Gisteren is het wetsontwerp onderzocht totverho ng der begrooting van binnenlandsche zaken om de wet tet regeling van het li eronderwijs met 1 November a s te kunnen invoeren L büitenlajjdT BuUenlaudscb Overzicht Ten gevolge der stemming in de Kamer waarvan wg iu oua vorig nummer spraken heefi hel ministerie tiju ontslag ingediend De koning heeft lang geaatxeld of h j dit lott verleenen dan wel ef hg de Kamer zou ontbinden Ten slotte heeft hg tot hr laatale besloten De nieuwe Kamer tol 26 deler bgeeu komen £ r bestaat evenwel iet veel iooruitai lit dat do ing van zaken lal verbeteieu de kwaaj it iif dru lee ueu p olitieken toestand in Italië locals blijkt letvS Me ovenioht der staaikuidige partgeu ip het gebied der buileulaodsohe politiek heersoht bjjua volkomen eendracht Alle partijen i jn vau oordeel dat eeue actieve politiek naar buiten voor Italië uiet raadzaam ia en de herhaalde vredelieveiido verklaringen van ministers van oiteenloopende kleurru worden daa ook telkens rarl levendigen bijval ia de Kamers begroet Alleen de heer Orispi wil de bniteulaiulsohe politiek wat krachtiger terwijl de kleine groep der Italia irridenla too maar hals over ked0 Oostenrijk zou willen aanvallen om de Broedeis iV Triest en Trieut onder Itallaansoh bestuur te bren eiT In de binnenlandsche pulitiek echter is het lulk een warboel dat geene enkele partü in staat is enigen gewichtlgen maatregel tot atand te brengen De beide grooie Vlagen van den dag liju de uiibreiding van iel kiesrecht en de afschaffing van de gemiaIbdMting Over de eerste eijn eigenlijk alle partijen of zeker eene grpole meerderheid het in b giBse eens maar toch wil A niet dat zij door B wordt tot stand gebracht In de gemaalbelasting vroeger door de oo iicervatieven ingevoerd achten deze lich verplicht