Goudsche Courant, woensdag 5 mei 1880

4 4 kuD eooDomiack slr l te Tcrdedigen zoodat zy doaraan 4fit IwuA eo iaut T ltliouilen hoezeer i j met de bclaaÜQg lehn ouk met dwepen Want reel eigenlijk getegd oonsert atisme lieataat er in de Italiaansohe Kamen oiet Byua alle vertegenwoordigers hebbeii eene rol gespteld in de berryding ru het tot stand komeo der eenheid van hun vaderland wat ceoe beweging as mei een bepaald liberaal karakter De rechteriyde had vroeger tot hoofd den heer Sella die lieh echter leeft teruggetrokken ten behoeve van den heer Cavaletto Zy telt in de Kamer ongeveer 90 leden Dao volgt eene groep die geen politieken Mam draagt waar tioh naar haar hoofd de groep KBxitcn coein ongeveer 40 idau sterk Zy tweeft tUBSohen de rechter en de linkenijdK terwijl haar naaste doel is den heer Nioolera iu eeuij e invloedrüke betrekking te b flgen Voortgaande van rechts ni links vinden vi den heer Crispj met mim een twintiglal getrouwen de Zuid Italianen Ook de heer Crispi is eerzuchtig en zou gaarne gezant minister of president van de Kamer worden h j heeft zioh echter in zijn huwehjksleveu uogal geooropromitteerd eu s jne pogingen lijden telkens ohlpbreuk loodst hg met tijm gro p vulgcllu i i ii tot de malcoutenten onder iedere regeering kan gerekend worden De daarop volgende groep zijn NoordItalianen Toscaners en vereerders van den ministiir Depretis dia ally d in Igorechten strijd igu miet Zuid Italianea over materieéle belangen vosrnamelijk over belasting van producten en over spoorwegtaken Dexe groep kan in hoofdzaak tol de linkerzijde gerekend worden zg heeft echter geen juist omsohreveD programma behalve dat zij in ieder ministerie door den heer Depretis wil vertegenwoordigd l u De eigenlijke liaker ijde heette verleden jair fTrienden van Cairoli en telde een honderdtal leden Zy hod bq haar optreden een programma dadelijke nfsehnffing der gemaalbelasting uitbreiding vu het kiesrecht en hervormingen in het administnitief beheer van het land en zij wilde dit programma rarwezenlgken door zooveel mogelgk de vrye ontwikkeling van den politieken zin in het land en iu de Kamer te bevorderen Cairdi heeft echter reeds menigmaal op verschillende puiilen aan Depretis moeten toegeven zoodat deze politieke partij verdeeld is geworden en een deel harer leden onder aanvoering van Zanardelli de tegenwoordige regeeriiig met geen goed oog aanziet Ten slotte komen een elftal leden van uiterste linkerzijde de mannen van 4t theorie waaronder enkele van de eerste ranniieu van Ëaropa in deze richting Zij zien in de tooierfbrmule algameen stemrecht en republikeinsche vrijheid eene panacee voor alle kwalen ot voor de ataatasohnld en het onder O slenrijksoh juk zuchleiule Tfiest toe Bij zulk een chaos van parlementaire groepen kan geeue regeeiing op den duur krachtig bigveii vooral omdat enkele partijen meer aan personen dan aan beginselen hechten De val van dit miuisterie CaroliDepretis ia een verschijnsel in deze ziektegeschiedenis dat de f ernstiger is wijl men deze combinatie bjj haar aptjreden boven alle andere levensvatbaarheid toeschreef Nn dit uiterste beproefd is schijnt ile logica der feiten meer te moeten lelden tul eeiir ontbinding der Kamer dan tot hit zoeken v tu em iiienw minitterie uit eene Kamer zonder mei rdrrhi ui Naar aanleiding van het aanstaande öO jarig fee t ler Belgisohe onjifhankeiijkheid behelst de Nardd Mig Z it Bf een zeer waardeerend opstel our de ontvikkeling ran dezen Staat Meer Jiijna dan enig ander rolk der wereld zegt fcet bewijst het brtrekkelük kleins België tot welk een hoogcn grand nn stoffelijke en iedelg ka welvaart eene nijvere Terstaodige eu spaarzame bevolking het kan brengen door de van nature gegeven hulpmiddelen zoo goed mogelijk te gebrulkui en zich met ernst en volhanÜRg tg te leggen op de taak welke eene ge londe staatkundige en maatschappelijke ontwikkeling haat Toortckr ft De Ktrdd herinnert dan hoe door eene rcrftandige clütuar da iroarde van den grond mtt meer d n het dubbele is verhoogd en de veestapel ooor evenredigheid werd uitgebreid De uitvoer van steeukoIcB is in de laatste 30 jaren van 60 miUioeu fraukfn tot 150 miliioen toegenomen Delelfde TOOtttitgoag is waar te nemen op het geheel gebied der nijverheid Het duidelijkst valt dit miosohiin in het oog door de statistiek der stoomketdo Terwiil die in hei jaar 1870 het getal van 4800 beroikten waren er in 1877 bijna 14000 in wcikiag Ook U Belgiaohe zeehandel heeft zioh leer sterk ontwikkeld In het jaar 1870 kwamen 6144 schepen met 3 140 000 tonnen inhoud in de Belgische havens Id 1876 6323 schepen met een inhoud van i a$8 eoo tqn Voor het ondirwija heeit misschien geen Europeeieho staat zooveel gedaan als de Belgische De geroigtn aijn Het merkbaar o a door de sterke vermiddatiag van het aantal personen dat niet kan len of tckrilven Het aantal middelbare scholen bedraagt 195 Daarbij komen vief universiteiten een politechuicum en eeu groole nijrerheidssohool Aan de beoefening der sohoone kunsten is iu het Belgische onderwijs eeu ruime plaats verzekerd Onder andaren tellen de muziekscholen thans 8000 leerlingen tegen 3300 ia 1870 Het verkeer Ie land en Ie water wordt voortdurend bevorderd Uit de statistiek blgkt o a dat in het jaar 1878 15 brieven en 63 telegrammen per hoofd werden ontvangen Om kort Ie gaan toont België in alle opzichten het beeld van eene flinke ontwikkeling Het heeft eenheid en duidelijk uitgedrukte individualiteit en daarmede de beste uitzichten voor eene gelukkige toekomst De Fransche Kamer zet met onverdro ten ijver de behandeling van het tolinricf voort De interpellatie over de Maartbesluiteu zal in dat eentonig onderwerp wat afwisseling brengen De Min van Oorlog kan het niet eens worden met de militaire commissie over den duur van den diensttijd de iUiniater wil den eenjarigen vrijwilligersdieiist behouden met verscherping vaii het examen en den ewoiien dienst beperkeu tot 40 maanden de commissie is eclittr voor driejarigen diensttijd en arschafHug van de eenjarige vrijwilligers De tweede lezing van het ontwerp op de legerorganisatie is op 37 April iu het Deensohe Polkething afgeloopen Met eene meerderheid van 1 1 stemmen werd tot de derde lezing beslaten Opmerking verdient dat de gematigden in vereeniging met de radicalen de vermindering van de voorgestelde 30 bataljons infanterie tot op 30 hebben doorgedreven ondanks het krachtige verzet van den minister van oorlog en de rechterzijde der Kamer Wordt dit besluit ook bü de derde l zing gehandhaafd dan is het ontwerp voor de Regeering onnanneembaar De houding de radicalen heeft te meer bevreemding verwikt omdat zij anders meestal met de regeeringsparfij samengaan Brieven uit Petersburg bevestigen dat do maatrege len van graaf Loris Melikoff een zeer goeden indruk maken Zoo zegt een berichtgever van de Jnd beige Devoonitter der opperste commissie wil het nihilisme met de zekerste wapenen bestrijden namelijk met die welke rechtvaardigheid en welwillendheid aan de hand te geven Zg iie zorg is vooral gewgd aan de studenten die door eene vaak onverdiende harde bejegening op een dwaalspoor zijn gebracht en zioh alleen daarom bij de nihilisten hebben aangestoten Zij die de beloften afleggen zich voortaan rustig te zullen gedragen tn zich uitsluitend aan hunne studie te wg den zullen onmiddelijk in vrg heid worden gesteld De weerbarstigen de ware nihilisten zullen zonder verwijl gevonnisd worden Doch hun aantal is betrekkelijk zeer gering BINNENLAND GOUDA 4 M i 1880 Voor de bemanning van do IFttlem Barents is nog ten geschenke ontvaii t j 1 mand shagpijpjes in den liefr P an der Want alhier Z M heeft P A A Molenaar ontvanger der dir bel en aco te Rassclt c a benoemd tot ontvanger derzclfde middelen te Oudewaterc a Het groot watersclinp van Woerden heeft besloten niet bij te drogen In d buitengewone kosten ter verhooging van den L kdijk Onder Krimpen a d IJ iel is gisteren ochtend de negentienjarige zoon van P Vr Z het paard zijns vadera uit de weide halend dnor hit sclinkken v in het paard er mede te water ger uikt met het gevolg dat ig is verdronken Gisteren is in het openbaar in het Grbouw voorKunsten en Wetenschappen te s Hage aangevangen de trekking der verloting ten behoeve van de Watersnoodlijdenden Het eindcijfer der uitgegeven loten bedraagt 176 710 en dat der prjjzen 9580 Z £ H prins Frederik heeft aan het Haagsch comité voor de NoordpooWaart weder een belangrijkei gift doen ter hand stillen tot stijving van het fonds voor de eerstvolgende expeditie De s Gravenbaagsche Melkinrichting waarvan Ak clientèle zioh voortdurend uitbreidt doet in verschillende wijken dier stad kiosken verrgïen Deze kiosken waar ook bestellingen worden aangenomen doenen tevens als depot voor de le ing en den rkoop van melk enz Zij bieden het voordeel dat het vervoer en het rondrijden lai s de huiïeo met hoeveelheden melk aanzienlijk ziil knnnen worden verminderd hetgeen bijzonder gewenBoUt is ten einde gedurinde den zomer de melk ffiscH te kunnen bezorgen De Commissie welke door het Hü9fi be tuur van Eigen Hulp was belast met het in werking brengen van de afdeellög Zekerheidstelling heeft haar plan moeten laten rusten zondM haar doel te hebben bereikt zij heeft de 4 s pCt s leening van 260 000 niet volieekend kunnen krijgen slechts ruira de helft werd bijeengebracht Zhiérdag avond had fe Utrecht in de Zaal van hel Gebouw van Kunsten en Wetenschappen de wedstrijd plaats van Zang kwartetten uitgescbreren door de Utrechtsche MannenZangvergenigiug De Jury kende den leu prgs toe aan hef kwartel Ceoilin No i van sHage j den 2en prijs aan Orpheus van Schiedam den 3en prijs aan Rotte s Mannenkoor van Botterdam en den 4en prijs aan Cecilia No 1 van s Hage De prijzen bestonden uit Ie 4 gouden Zegelringen 2e 4 goi den Medaillons 3e 4 Pokalen met zilveren voet eu 4e 4 Cachetten met zilver De Jury was samengesteld uit de heeieu van Schalk van Utrecht Heyblofti van Rotterdam Coeiien van Utrecht achmolling van Haarlem en van Milllgeii van Gouda De prijzen werden door den eere voorziiler der Utrechtsohe Mannen Znngvereeniginsr mr W Boer Burgemeester van Utrecht met een loepasselgke toespraak aan de bekroonden uitgereikt Den len dezer ii de schoolspaarbank in de beide openbare scholen te Woerden geopend Te Schiedam is door de politie proces verbaal opgemaakt tegen de hulsvrouw aan A v d Z iu de Vissoherstraat wegens het onwettig houden van een pandjeshiiis Een groot aantal gouden eu zilveren voorwerpen benevens eene menigte kletderen werden in beslag genomen Dit is het tweede geval van dien aard in 14 dagen Op de Internnlioiiale Visscherij lenloonstélling Ie Berlgn trekt in de Nederlandsche afdeeliiig volgens een particuliere correspondentie in de N B Cl vooral de aandacht bet model door de Ned Dierkundige Vereeniging te Rotterdam ingezonden van haar verplaatsbaar zoologisch station iret lei leningen jaarberlchteu eii medcdeellngen dur ireiniging voo ts haar collectie grootendeelsl oifjevvervelde dieren die door de verz imeling visschen uit zee rivieren en binnenwotrreu afkomstig van liet Jjiidsch museum en door de collectie zoetwalervisschcii op liquor van den heer Pollen wordt aangevuld Het Min van Kolomen zond de atlas van Sleeker en uit het erk van den heer Pollen zgn de platen met visschen omsfaceién en conchyliën van Madagascar geëxposeerd in de afdeeling schepen en hun uitrusting vindt men modellen van allerlei vaartuigen een logger een botter een kotlerlogger een hoogaars een bomsohuit een hoiker een solKIkker een vlet een vischbuiisloip en een haringlogger met het daarbij behooren 1 gereedschap alle soorten van mandenwerk ijzerwerk kabels touwwerk zeildoek enz Ook de benoorllgd heden voor de Nooidzee de haring kabeljouw en binneuvisscherij de garnalen en oestervissoherij kortom van alle andere takken v n t visschersbedrijf zijn in groote Verscheidenheid tentoongesteld allerlei netten korven haken lijnen etiz zijn bijeengebracht en daarbij vindt men de grond8lolf n waaruit de netten worden vervaardigd Iu t bijzonder verdienen nog vermelding de groote moilellen van de Zeeuwsche oesterput en de toestellen tot bewaring en verzending van levende viscb en de modellen van eeu haringzouterij te Harderwijk bokking scholen scharrendrogerij terwijl de planten en schilderijen op t visschersleven belrekking heb nde en die een vrg volledige voorstelling geven van Sfe kleederdrachten en de levenswijs der visschers de verzameling bewerkte schelpen en koralen en de collectie fe liteyituur en statistische werken waarin de verslagen van t College i oor de Zecvisscherijen en het werk exemplaar van de Bibliotheoa ichlhyologica et pisoatoria van wijlefc den heer Mulder Bosgoed dat 1 00 nummers meer telt dan de in 1878 versohenen uitgaaf van deze bibliograpliie onze afdeeling niet weinig opluisteren t Op de publieke veilingen van te veld staande bloembolgewassen in dejongstverloopcn dagen te Haarlem eu omliggende plaatsen gehouden zijn zeer hooge prijzen besteed De bg dien handej en teelt belanghebbenden betuigen allen hunne ingenome eid metde weersgesteldheid geduieude de maanden Maarten April dezes jaars die zód bgzonder gunstig wasvoor den groei en de goede ontwikkeling itt bolgenassen S F ZoiMag achtend is de kerk der vrge gemeente aan de Weteringschans te Arasterdfim ingewg d Ongeveer 1500 personen bevonden zich in het ruime gebouw en velen moesten wegens gepis aan verdere ruimte terugkccreu Aan den ingang waren tol van bloemen en planten aangebrauht Als voorganger trad op de heer P H Hugenhpltz Jr terwijl een cantate werd geïongen van Dan de Lange woorden van P 8 Hugenhollz en P H Hugenholtz Jr Door een onbekende dame werd bij deze gelegenheid ton esohenke g even een aandeel groot duizend gulden ten laste van bet kerkgebouw dier gemeente In e laatste acht dagen is het ledental met 150 personen vermeerderd Het Scgil Z B bera een brief uit Atjeh van 88 Maart die ernstig is Daarin wordt gemeld dat de Gouverneur van Laneberge als bewjj van den volkomen vrede op Atje i het civiel bestuur had willen invoeren Dit is afgestuit op deoal gemeenen tegenstand in Nederland eu Indië Die tegensUnd vindt in generaal v d Heijden liJn hechtsten steun De generaal heeft verklaard Het vertrouwen mij door den koning en natie geschonken mijn geweten eer en plicht beletten mij de nog niet voltooide taak iu den steek Ie laten ik heb mij aan mijn land gegeven en wil hier eterven als het noodig is maar leen mij nimmer tot een onverantwoordelijke regeeringsdaad die naar mijn innige overtuiging de uoodlotligste gevolgen kan hebben Eo hg voegde er bij Ik blijf omdat ik niet weg kan en mag ik heb Iman Longbattah nog niet Polim nog niet geen enkelen van de voornaamste legeraanvoerders en een ander dan ik krijgt ze niet ik heb het Zijne Majesteit beloofd mijn taak tot het einde toe te volbrengen hoe kan ik w g I Die woorden teekenen den wakkeren generaal Hij weet gelijk ieder die Atjeh en de Aljehers kent dat zijn vertrek de dadelijke hervatting zou zijn van den krgg in de ernstigste beteekenis Maar de heer Pruys v d Hoeven was geroepen om het civiel bestuur op Atjeh in te voeren Dat ging niet Daarom werd hg als roede commissaris naar Atjeh gezonden met het doel om het bestuur te orgauiseeren ma ir zooals de corr schrijft om den generaal weg Ie martelt Twee koetsiers on éé bok gaat niet Te commissarissen vult er niets Er is niet te organ seeren fauU de sujeli De eorr gaat d n aldus voort Alles is leger alle belangiu alle bi rekeningen alle te behartigen zaken alle te besturen toestanden alles is het leger van het leger aan het leger en dat dit waar is heeft de neer Pruys van der Hoeven reeds lelf erkend op de openhartige vraag van den generaal of hij het anders kon inzien Wat moet de heer Pruys van der Hoeven toch gevoelen in zijn valsche positie ik weet het niet innar zeker moet hij zich liep schamen als hij den geutraal in het eene oog moet zien als hem zoo trouwhartig en rondborstig door dezen verklaard wordt dat er voor beiden niets te doen valt dat er slechts écii heer en meester kan zijn over 7000 man troepin en een pa ir duizend uitgehongerde ttruggekoineii uitgewekenen Nadiit de iiieuoe coinmlssaris zich hier een paar d igcu doudelgk verveeld had is hij op het lumineus idee gekomen de Slaatjes v n d Weatki t te bezoeken Vuorom Om wat te doen D it weet hij zeker zelf niet maor enfin I dat gaf ten minste air van bezigheid ui verslindt het ook weer schatten geld Noen ik weet niet wat hij van zioh zelf eu zijn lastgever dacht maar wel weet ik dat er nimmer schandelijker komedie werd gespeeld dan de farce die hier iu Atjeh wordt opjjevoerd dat er iijmmer op meer scl aii jtlijke wijze met s lands geldmiddelen werd omgesprongen d n met deze coininissie die het land over de 000 s maands kost de dag en reisgelden daaronder begrepen behalve de steenkolen en ilie to niets dient Ja toeh zij moet den generaal wegmartelen Met schrik en angst zien wij in des generaals omgtving telkens de mail van JaVn te gemoet die weer de eept of andere nieuwe uitvinding zal meebrengen om hem te prikken te prikken tot hij in Vn vlaag van toorn den bijl er bg neer ligt Eu dat is juist at men wil waar men naar toe wil te Buitenzorg dat isthun drijven hun alreviti Doch ze zullen hem dood maar niet wegkrijgen Hoe l urig en hoe schandelijk I Ü gelooft qiet wat men al uitvindt om hom te prikken Men begon met hem die dan took egenqver land en natieleen geheel andere positie bekleedt gezwegen nog van zgn rang diJn de aan kolonel geassimileerdp resident Prpjra von d r Hoeven ƒ 20 minder daggeld te geven De laatste trad al dadelijk op met de kleingeestige eischen omtrent de eerbewgzeo Hg ontving die van generaal piajoor pooals bet reglement dat voorschrijft Voar de gouvernement commAarissen hij elschte deze zelfs terwijl l g in gewoon bi rgcrpakje eeu oorlogi ship bezocht terwgl het roglemept zulks alleen den gouverneur g eraal toekent ui het recht om in civiel zgnde eerbewgzen te eischen Men gaf hera alles alles wat hij wilde en nog meer bovendien de 6m zijn eenvoud zoo bekende genrtanl van der Hegden die nergens eerbewgzen verlangt of het moet hoogst noodzajci lijfc zgn vond dit alleen maar grappig en geluste hem alleste geveu Kan het kleiner kan het itlesquiuer De generaal blijf kalm ten minste uiterlijk maor het is reeds gebeurd dat er eeu traan stond in t eenig oog en dat hij zich liet ontvallen Bc heb dat niet verdiend Ik kan immers niet weg De brieven die hij vau den gouveruenr geueraol krijgt houdt hij voir zich God geve dat deze laatste het zich nimmer bitter zal moeten verwijten wat hij in die brieven schreef Terwijl geheel Nederland eu ludiè vol geestdrift zijn over deu man die dezen bloedigen oorlog eindigde terwijl in twee mails 389 felicitatiebrieven kwamen van de élite des lands met Zijn Majesteit aan bet hoofd om zijn esluit van hier te zullen blijven toe te juichen heeft de Buitenzorgsche politiek andere inzichten met het motto het doel heiligt de middelen Dat alles wilde ik u nu schrgven en ik ben blij dat het er uit is de keel is mij dichtgeschroefd Te Urdenbach Beurath eeu fraai gelegen plaatsje aan den spoorweg tusschen Dusseldorf en Keulen is een gesticht geopend voor dames uit deu beschaafden stand die aan drauk verslaafd zijn Indat asyl worden dames die deze slechte gewoonteweujKliien af te leeren opgenomen en aan een geregelde jiangename leefwijze onderworpen terwijlsterke drauk haar geheel onthouden wordt Depatlfoiten zullen minstens een jaar in dit toevluchtsoord moeten vertoeven cm daar in stille rust eennieuw leven te beginnen Volgros een prospectusdoor den directeur den hee Herkendall verspreid is dit de eerste inrichting ven dien nard in Duitschland Men mag wel wensoheo dat zg de eenigeiu dit gedeelte der wereld moge blijven en dat ouder de beschaafde dammes slechts weinige gevonden worden voor wie zulk een gesticht reden vanbestaan heeft ü Twee olifanten uit den dierentuin te Brussel waren aan dien te Autwerpen verkocht en zouden doOr een oppasser naar die stad worden gebracht Reeds terstond had de kornak veel laat met lijne logge reisgezellen en te Laeken lieten zij door een voorbij Ü denden spoortreiu verschrikt hem geheel in den steek en liepen het koniuklgk park in Nadat men ze daar met veel moeite eer gevangen had vond de oppasser hel de wijsste partjj met hen naar den Zoölogischrn tuin terug te keeren Daar aangekomen kneusde een der olifanten hem zoo hevig met zijn snuit dat de afvae man naar hel gasthuis moest worden gebracht De woedende diereu worden nu weer in giydgeslolen bokken te Brussel verpleegd em men weet niet recht hoe men ie War de plaats hunner bestemming zal krijgen Aflcx p van Opeabara Verkoopingen vau Onroerende Goederen VEILING 3 Mei 1880 Bouwmanswoning en een perceel Weiland in de Midijelwilleug groot 48 a ƒ 3320 kooper T de Ruwe 96 a 67 e Weiland als voren 2920 k N J Both 26 a 66 c Land en Water nis voren ƒ 360 k N van Leeuwen Jz 74 a 74 o Weiland en Water als voren ƒ 1400 k L Houdijk 1 h 69 a 96 c Idem ƒ 3880 k C van der Kleijn 1 h 74 c Idem ƒ 2800 k A Moons Az 64 a 64 c Idem ƒ 1710 k A Wout wed S Suiker Laatste Berichten Berlijn 3 Mei De Nordd All Ztg spreekt hel gerucht tegen door de dagbladen der fmttckrUUpartg verspreid dal Bismarck weldra zo i aftreden De Rgkskaiiselier heeft iu de onthouding hemdoor ijn gezondheidstoestand opgelegd aanleiding gevonden om zich aan de eigenlijke ministeiieele beroepsbezigh e en betreffende builen en binnenlandsehe zaken meer aanhoudend te wijden dan hem in andere tijden wegens het deelnemen aan den arbeid van het Parlement mogelijk is Hg heeft zelf verklaard dat hij met Jen d g meer belangstelling meer arbeidslust krijgt voor ministerieele zaken Zg ne neiging om elke gelegenheid aan te grgpea die hem eenigen tgd op het land kan doen vertoeven is op den achtergroiid geweken voor zijn toeneratinde belangstelling in de werkzaamheden van den dienst Landen 3 Mei Het Lagerhuis heeft de nieuwe verkitzingen vastgesteld ter vervulling der plaatsen die tengevolge der samenstelling van bet Kabinet vacant zijn geworden Parijs 3 Mei In de heden gehouden zitting der Kamer van a evaardigden onder presidenlwh ip van Gainbetta heeft Laray bij zijne inturpellatie gi ze d Eeii gedeelt der amer beeft den 16 Maan de uitvoering van wetten geèischt zouder deze wetten te noepien Het Gouvernement beloofde eenê s oedlj uitvoeriq dopb insgelgks zonder aan te wijzen weltte ttetten Daarop ziju gevolgd de decreten van 29 Maart uitgevaardigd krachtens oude wetten Dfc deereten moeten gegjrond zijn op rechten en d u is de vraag dooi weUe wetten zijn die recbten hekraehtigd Er moest eene nieuwe wet op de vereeaigwaen worden gemaakt Cazol loonde aan dat de decreten noodzakelijk waren en veritlaarde dat het land kan rekenen op de standvastigheid van het Gouvernement om ze ten uitvoer te brengen To aieifug Op voorstel van het ottvernement werd eenvoudig besloten over te gaan tot de orde van den dag Dit besluit werd genomen met 862 tegen 137 stemmen Parijs 3 Mei John Lemoinne heeft toegegeven aan het verlangen der Directie van het JounuU dei DébttU en dus afgezien van het voornemen om den gezantschapspost te Brussel te aanvaarden Burgfrlijice Stand CEBOREK 30 April Tbeodoru Headrico noden 1 Muller eo H vso Efforco 1 tfei L oardui CV rael ouden i vao den fioon en H A Balfoort Corodii ouderx U de Grsit eo A deo Oudeo Aotooio JofasnoeL eodsrs l C Sproit eo W Vflu Vaaren lerritje oo ers P J llD 4er en C Knner Bsrtbold Jao oodert 6 tJusl Ie fcteMcr n 4 Vernide lobsnnn alW r B in Wg ef tf der Harg Hndrifcs Jokuaa oaéin II C KWskernnC eo C vao Kleef OVERLEDEN 30 Apiil O Trijbile 3 m 2 Hei C de Imtf It j 3 A J W Meger lm 4 M df loog 8 w ADVERTÉNTifiNa BeTallen van een Zoon A E IJSSEL DB SCHEPPEE Gouda l Mei 1880 N Stx ïm Voorspoedig bevallen Ttm e Zoon L E G LÜUTijJIRotUréim 1 Mei 1880 Ldijt n Heden overleed onverwachts on jongstelieveling ALBERT zes maanden oud W VAK OOEDT C A VAM OOEDT BBDimsB VaUcenhurg bg LMm 2 Mei 1880 = Eenige en algemeene Kenniêgemng Kindermeisje Mevrouw IJSSEL dk SCHEPPER Gouwe zoekt een net Burgermeitje hetwelk be reid is tusschen Moi en Augnftus mede buitensla ds te gaan Belangatelleu4en kunnen zich des vóóripiddaggtusschen 10 en 12 uur aan bovenstaand adres vervoegen Tegen Augustus of iets later verlangt men voor een FATSOENLIJK JONGEUNO vaii 16 jaren doch eenigsKins cbterlgk die alsdan de Hoogere BnrgerscEooT of de school vanden Heer Lbopold zal bezoeken EOST wwoms en PMUJiOOGISlCUfl It lH G zg ner StudiSn Adres franco met opgaaf der voorwaardeit onder N9 436 aan den Uitgever deeerCVuiJMliï PiMM M CIAli Oosthaven B n 14 Pour portraits p sages et reproductions Artistiques en noir e en couleur Les portraits sont garantis absolnmeiit in altérables F H 4RTH G Geuda 303 STAATS LOTEEIJ De Trekkmg dëTSlRSTE ÏLASSE Begint MAANDAG 10 MEI 1880