Goudsche Courant, woensdag 5 mei 1880

Vrijdag 7 Md N 2449 1880 GOUDSCHE COURAWT en Adverlentielilad voor Gouda en Omstreken in een gezin van 2 Dames een Fatsoenlijk BURGERMEISJE voor 2de Meid en die een Burgerpot kan koken van de P G boven de 25 jaar en van goede getuigen voorzien Brieven franco ouder No 438 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Z00 SPOEDIG MOGELUK wordt gevraagd voor vast een één of liefst twee dagen in de week Zich in persoon te vervoegen Westhaven No 161 KIEZERS in het Hoofdkiesdistrict Gouda Een aantal KIEZERS in het Hoofdkiesdistrict GOUDA die voomemens zijn bij de Verkiezing van Leden van Provinciale katern op DINSDAG 11 MEI 1880 hun stemuit te brengen op de fleeren Mr J FOETUIJIT DUOOGLEEVEE te Gouda G van der LEE Je Oudewater en J de KOUIITG JlZn te poerden vestigen de aandacht van hnnne Medekiezera op die keuze Bg ernstig nadenken oyer alle omstandigheden verkrijgen de Heeren M J FOETUIJIT DE00GLEE7EE G VAIT DEE LEE EN J DE EOITIITG J2 2 zekerlgk een groot aantal stemmen Bierbrouwerij en Azijnmakerij DE aEKEOOUDE VALK TE a jn stjc r3da jyc De Ondergeteekenden berichten hiermede dat zij aan hnnne Bierbrouwerjj verbonden hebben een Inrichting tot het bronwen van STOUT Zie Handehhlad 22 dezer Het BROWN STOt T gelijkstaande met Best London Porter vooral geschikt voor haisei k gebrnik is reedsiafleverbaar Het JEXTUA STOUT zal eerlang bij nadere aankondiging in den handel wordengebracht j Voor Pryzen en Conditiën gelieve men zich te vervoegen bij BERGMAJVN S ZOMEESPEOETEIT ZEEP Tot volkomene verwgdering der ZOMERSPROETEN alleen veikrvjgbaar per stak a 45 n 30 Cents bij L SCHENK Hoogstraat In het IJzeren Barg eveci van GOUDA op AMSTERDAM en terug zal JVIJST gevaren worden op Hemetvaartsdag maar op ZATERDAG 8 dezer Van VOLLKi HOVE Co EENIGë KIEZERS in het Hoofdkiesdistrict Gouda wjjzen in het bijzonder op de vele goede eigenschappen die de Heer G van der LEE te Oudewater £ b zich vereenigt om LID van PROVINCIALE STATEN te worden In z ne verschillende betrekkingen toch als Voorzitter van Waterschappen en als Hoofd Ingeland van het Grootwaterschap van Woerden zoomode als groot en geheel onafhaukelgk grondbezitter mag hij geacht worden volkomen geschikt te zijn om flink en handelen voor bet Kiesdistrict op te treden Kiezen wij dos niet H W HAENTJENS DEKKER maar brengen wfl eenparig onzejtemmen uit op G VAN DER L EE De aanbevelingen in verschillende bladen hebben een zeer groot g etal Kiezers in het Hoofdkiesdistrict Gouda doen besluiten den 11 Mei te stemmen op € WAM m IE im m MLEmm m mi Alkalische Thermen van een bijzonder groot Litium Gehalte Geneesheer Dr med H MAHR gedurende den winter te Wiesbaden Jicht piszure sedimenten Catarrh van de respiratie digestie en piswerkfnigen Wieumatiamen Drink en Badkuur Ulectrictteit Massage Openings van het Seizoen den lo Mei e k umm TE ML De Commissarissen van de Huipbank alhier brengen ter kennis Van de AiitoBsutotTDiis 1 dat de Rekening en Verantwoordiag over 1879 door het Departement OOUDA dei tMaatschappy tol Nut van t AlgemetKK goedgekeurd van 5 tot 19 MEI e k op iederen werkdag van 9 4 nren tef inzage ligt t n Kantore van den Penningmeester der Bank den Heer A A KOCK 2 dat indien binnen 14 dagen na det verstreken van dien termyn geene be waren tegen die rekening ziJn ingebracht op ZATERDAG 5 JUNI a s en iederen volgenden Zaterdag van half zeven tot half acht ure gelegenheid zal bestaan tot ONTVANGST DER RENTE over 1879 ten bedr e van 4V5 o ol f 1 10 per aandeel tegen inwisseling van Coapon N 9 in het lokaal der Huipbank Gasthuis Oosthaven terwjjl de HH Gbbe BIEZENAAR alhierzich bereid verklaard hebben de Coupons ook ten hunnen Kantore uit te betalen Commissarissen voornoemd t Mr J FüRTÜUN DROOGLEEVER Voorzitter D BÜUTER Secretaris Curslaal en Prlvaat oudervvüsiii Bockboudcn illandelsrckvnciictc liet Leerjaar van Cursus C Hi j lHseleH van het Boekhouden en eenvoudige Jlandelgöerekenlttffen f Honorarium 2f loopt binnen kort ten einde Deelnemen san nieuw te openen Cursussen gelieven zich voor nadere inlichtingen te vervoegen ten liantore van den ondurgeteekeude Gouwe C 180 F J BOER Leeraar M O en Aduiiuisirateur Prospectus op aanvraag verkrijgbaar ATTENTIE G0OO4 D OK YA A BBMKMAT Een JONGMENSCH 19 jaar die drie klassen der Hoogere Burgerschool heeft afgeloopeu en met Ksntoorwerkzaamheden bekend is zoekt te Gouda een Betrekking van Administratieve of Letterkundigen aard liefst bij een Boekbandelaar Uitgever of aanverwante vakken Aanvankelijk wordt geen oi klein Salaris verlangd Reflecteerenden worden verzocht zich met franco brieven aan te melden onder No 437 aan het Bureau van dit blad SCHUTTERIJ BEKENDMAKING BURGEMEKSTERcu WEIHOUDEItrf anGouda Gezien Ie Wet op de SCHUlTEaiJEN v n den Uden April 1827 SlaalMad no 17 Urnedede Keg emenlaire bepalinf eii voorkomende in bet Staati iW vnu den aUti ii Maiirt 1828 no 6 Brengen ter al emeene kennis d tt de Inj ezeteuen die op den lu Jaiiuunj 188U hun 24sle jaur hebben biTPikl erpliuht ïijn zich voor dcu DlEN ril der bCHUiriUlU Ie diien insclirgveu Dat tot de uiüchryvnu Kitlin zai wordt n fc hoa den in liet R i idliun diz r J mceule au den ISn tut den 31n Mei naiiKia indi da £et jks deZondaffin uitiB onikril van de ïo jrraiddu s tun tut des iiauuddaKS een ure Üat de botenucinelde Wel ten naiizmi der ïoor chrevcne verpli IMi de na ol eude b paliiigen en voorschriften i M iL Art 1 l lrf in ezeten van het llijk die op den Istpu J iuuari van elk jaar zijn ijste jaar z il 7 ijn iiis elredcu fu zijn 34 le met volrindijfd z d hebbeu ral in evol te de bepilinuen deier Uet daartoe fi rorpen zijnde firplicht wezen de dohu leriijke lieuBt uit Ie oefenen Art 2 Als iu ezetenen worden met belrekking tot de loepasiinif dezer Wet beschouwd tt Alle Nederlanders binnen het Rgk hun gewoon verblijf houdende b Alle vreemdelingen binnen het llijk woonachtig welke hun voornemen om zich daar te vi stigen zullen hèbbfn aan den d ig geleed httzy door een uitdmkkelijkti verklaring hetzij door het werkelijk overbrengen van den zeK I van bun vermogen en de huofdiniddeleu van hun bs atHaH Oe tijdelijke uitoefening van een bedrijf of handwerk in eenige ondergesuhikite betrekking gelijk die van leerling kiiiohl enz kan op zichzelf met beschouwd woide als een bewijs van het voornemen om zioh in dit Kyk Ie vestigen Aar 6 Elk jaar voor den eersten Junij zullen de Ingezetenen wilke op den eersten January van het jaar hun 25ite jaar vau ouderdom zullen zijn ingetreden zoiirler onderschtid of zij vermeeiieu mogteii I of niet tot de vrijgcslelden of uiigesluteneii te bchooren vi rpliat zijn zich bij litt Bestuur der Gemeente in welke ZIJ wonen voor de Schuttery te doen inschryveu AiiT 7 Zij die in meer dan iene gemeente hun gewoon vfrblyl houden of den z tel van hun vermogen hebben g V sligd rullen tot de Inschrijving verpligt zijn binntn dip gemeente alwaar eeiie dieiisldoende SchiiUenj aanwezig is Bijaldien in die verschillende gemeentm alleen diensidoinde of alleen ru8Ien le Bcliultiryen bestaan zullen 7ij zich doen inschrijven in de giniemte alwaar ij voor de personele bdnsliiig zijn aangifljgen en Ie nmbifnaren in die gemetnle alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hnn verblijf Ie houden Art 8 Die van hunnen oudtrdom geen voldoend lipny s geven zullen door hel pla ilsdyk bestuur worden ingeschrettn naar deszelfs oordeel onvirinindcrd de bevoegdheid van den ingeschrevene om van zijnen juisten ouderdom nader te doen blijken Dientengevolge worden de ingezetenen die in de termen van gemilde arlikilen vullen dat zgn zij die in het vorige jaar den 24 jarigfn leefiijd IIKBBEX BEREIKT en mitsdien gebonn zijn in den j ire 1855 mitsgnder de zoodnnigen tussohcn de 24 en 34 jaren oud wtlke sed rt de la ittjl gedane oproiping in dato 2 Mei 1879 zioh dhier met der woon hebbtn gevestigd opgeroepen om zioh op den hier h ivengemelden tijd en op de plaiils voor de inschrijving hipnnld nan Ie milden znlli ude ry elke hieromtrenl onverhoopt mcgien nalatu ijn nel te min vanwege hel girmenle bestuur ambis halve orden iiigeschievcn bovendien door den Schutlrrs Raad worden verwezen tot ecne geldboete en ZONDER IX T XG bij de SCHUTTERIJ worden ingelijfd indien hel m Ulgkcii dnt er tijdens de verzuimde iiischryving geene riden tot uitsluiting of vrijitelling ten hunnen aanzien bestond Wordende eindelijk degenen welke anu de inschrijving raoclen voldoen medegedeeld dat zij bij geroeide inschrijving moeten overleggen hun bewijs van Geboorte zullende z die hier zijn geboren zich ter bekoming daarvai mosten vervoegen op de SECRETARIE dezer Grenjeenlc vau des morgens tien tut des namiddags eep ure Wijders zijn zij verpligt bij de inschrijving op te geven de straat de fijk en het nummer van hunne woning h beroto benevens dat hunner ouders alsmede sc rt wanaecr zy ingezetenen dezer Jemeeiite geweest fijn Gouda den 4n Mei 188Q Burgemeester en Wetkouilers voornoemd VAN BBBGEN IJZENÜOORN Üe Secretaris BROU WRR IiC ISGEVI G BpUGEMEESTRRen WBTHOÜDERS vnn Gouda Gezien ariik l 182 der Wet van den 29 ien Juni 1S51 Staafttilad no 65 Brengen ter kennis an de Ingezeteurn dat het UITVOERIG en BEREDRNEERl VERSL G van den toestand Act Gemeente in 1879 ter I laatielijke Secreisrie in drok rerkrijjjbaar is tegen betaling van vijftig cents Goiida den 4n Mei 1880 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERG EK UZEN DOORN De Srerelaris BROUWER KENNISOEVINQ BÜRGEM EE3TER en WKmOUDERS van Gouda Gizien art 228 der Wet van den 298ten Juut 1851 StaaltUad na 85 retelende de zamenstelling inriohtiog en b voeg Uu j Uiaf GrmwMebeitnrea te brpalen Mt ipassiiig wp en dat ingen ovWmI Dienst op den losten Juni Brer geu ter kniiiis van dp Iii rzettnen dat de termijnen voor de vorderingen en la i rY van het Kyk by de WlI bepaald of te brpalefl Hidie ten laste der ïemeente van toepai nillsdlPU alle zoodanige vorderi van 1879 vóijr of uiterlijk aanstaande behooren te wordrn ingediend Gouda den 4n Mei 1880 Burgemeester en Wellionders voprno md VAN BERGEN IJ7JÉNDOORN De Seorel ns BRéUWER S O H O XJ w BURGEMEESTER en WRrriOÜDEUS van Gouda Gelet op art 1 der Wrordening op het zuiver houden van Waifringen Slootenen andere Wateren die aan bijzondere ptrsoiien toebchooreii Brengen Ier keuiiis vau de eigenaren der Slooten gelegen langs de Ie 2e 3e en 4e Kade bij de Karnemelksliiot die langs eu achter de Boelckade en die tus c i n den K tlensiiigel en de Weterjjig van af de öpoorstraat tot aan de Crabethstraat dat op Woinsd ig dtn 12 Md aanslaande ov r die w iteren zal worden gedreven eeiie SCIIOUVV ten einde Ie onderzoeken of ze behoorhjk gezuivtrd zijn van dryvend vuil en andere toff u die de doorsirooraing van het water kunnen belemmeren of stank of sohadelyke uildampingeu veroorzaken en welke zuiveiing door en ten koste van genoemde eigenaren behoort te g chieden Gouda den 4n Alei ISSO Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Sieretari BROUWER Een flink plan zoo mag ongetwijfeld het voornemen wordengennpnid van eenige belangstcUpuden in onzenationale veeteelt en zoivelbereidiug otn in httmiddelpunt van den wereldhandel te toonen wnt Nederland op dat gebied kan voortbrengen indien de noodige satOeiïWSerkiiig nietontbreekt LI Die belangstellenden hebbenj eaar onze mee ning de koe Wj de horens gevat aan Nederland is bet nu te bewijzen dat al waren die mannen de eersten die dit plan bedachten zij niet de eenigen zijn die in dien waarlijk nationalen tak van welvaart belangstellen maar dat in alle rangen en standen onder landbouwers en handelaren onder ambtenaren en renteniers dat overal zich nn die belangstelling openbaart door aansluiting aan dit comité dooi ondersteuning van zjjn plan Circulaires zijn reeds verspreid onder de Maatschappijen van landbouw en hare zusterinrichtingen weldra zullen ook zonder twijfel die circulaires in ruimer kring worden verspreid Het groote belang der zaak dringt ons evenwel ook onzerzijds de aandacht er op te vestigen Het is een treurig i t dat onze handel in vee en zuivelproducten boter en kaas achteruit gaat maar het is een veel treuriger feit te moeten erkennen dat dit onze eigen schuld is Er schijnt een zekere moedeloosheid te heersohen die afziet van eiken strijd met concurrenten als Denemarken misschien komt er bij een zekere zelfgenoegzaamheid die grootendeels teert op ouden roem en voedsel vindt in de hoogere prijzen die enkele vateu van de puikste boter hier te lande gemaakt elders kunnen bedingen hoe het zij de uitvoer van deze producten is in andere landen vooral in Denemarken vooruitgegaan en bij ons nagenoeg op dezeltde hoogte gebleven dus acbternit gegaan Ken paar cijfers Van I8G0 1869 voerde Denemarken uit 8 millioen Ueenscbe ponden tegen 24 tnillioen van 1874 1877 Nederland voerde in 186G 18 millioen in 1877 23 milboen ponden uit Denemarken voert voor een waarde van 2 1 MiiLiobN zuivelproducten uit ailek naab CHI l EN Japan Neilerland niets Zelfs de xnlvoer naar onze eicien Indische heziiilngen is van weinig heteekenis En dit kou anders zijn In weinige staten vindt men als hier duizenden aaneeugelegen Hektaren natuurlijke wei en hooilsuden ot een raelkgevend ras als het onze Veel meer dan noodig is laten wjj ons van de wereldmarkt dringen én inet onze zuivel én met ons vee Op buitenlandsche tentoonstellingen zijn wjj echter nooit behoorlijk vertegenwoordigd het tentoongestelde was meer een bewijs van verdeeldheid dan van machtige eensgezindheid ge lijk in andere landen wordt gevonden en ook door de regeeripgen geldehik gpstcnnd Daarin moet nu in de eerste plaats verandering komen Het voorloopig comité te recht met den Directeur der landbouwschool den heer Jongkindt Coninck aan het hooid wenscht dat Nederland op de te houden internationale of andere belangrijke tentoonstellingen Van vee en zuivelbereidiiig niet langer door a wezigfieid schittert maar door ferm de handen ineen Ie slaan het bewijs levert dat 1 ons vee als melkgevcnd ras voor geen ras behoeft onder te doen maar wij de markt voor dat ras in handen hebben even goed als de Eiigelsche fokkers voor vet vee nuts wy bun voorbeeld zij t ook in t klein navolgen 2 onze zuivel boter en kaas voor die van Scandinavië noch voor Duitschland en Oostenrijk behoeft onder te doen maar dat wij integendeel in de gunstigste omstandigheden verkeeren oiu én voor bus vee én voor onze zuivel de hoogste markt te bedingen Dit zou aanvankelijk moeten bereikt worden door op de in October te Londen te houden tentoonstelling in te zenden eene collectie van 15 i 2 stuks uitmuntend lok en melkvee en eene volleilige flinke collectie van boter en kans net geëtaleerd en door aldaar eene Noord Holland