Goudsche Courant, vrijdag 7 mei 1880

ook hef voorrecht nf te schaffen van de vrijwilligers die na het afleggen van een examen in dienst wordeu toegelaten voor korter tgd dan andere soldalen Dezsvrijwilligers ziju meest leerlingen van hoogescholen liandelssohplen en landbouwsoho en De ministerraad wil in het belang van dit hóogir en speciaal onderwijs voor deze jongelieden de gunstige uitzonderingsbepalingen behouden wier genot Ie koop is voor eeue premie van 1600 franken en behoeve van denstaat de minister vnn oorlog generaal Farre is ertegen omdat ze niet bijdragen tot de kracht van helleger en de oommissie der Kamer is het inet denheer Laisant eens dat het bemiddelden niet moetvrijstaan zich van den krijgsdienst los te koopen wijl dil strijdig ia met het beginsel van gelijkheid voor de wef 1 Volgens cenej label in de Daily Nem heb oen ervan de circa 2 500 000 kiezers die gelegenheidhadden tot meestemmen bij ife jongste algemeeneverkiezing il i in districten waad gestreden werd ruim 2 00 J 000 van hunne bevoe eid gebruik gehaakt Van die twee liiillioen Jleraden er ruim l l40 000 voor de liberalan ruim l 890 000 voorde conservatieven eu ruim 59 000 voor de Hé e Rulers Be verhouding tussche lo meeJderhe ï onderdekiezers en de meerderheSl J onder de gdftizenen wasdus niet zuiver met intlere woordepMer werdenmeer liberalen eu miililer conservaticvwi getozcn dan ifit de getalsterkte djr kiezen over e wcjr hud moeten volgen i M Veel erger iiog was ie onevenredigKjd by de voorlaatste algemeene veikiezing in 874 Be meerderheid der kiezers wasf toen a de lijtflrale Zijdt terwijl toch de ii eerderheid der gekozenen conservatief was Ook het Engelfoie kiesstelsel i e kt di nog langniet volmaakt 1 i il i In Engeland bleu het nlattelandl grootendeels aan de Tones getrouw i f WaleS daarentteen was zoo goed ala geheel op de haHd van de libef eu Vau de 30 afgevaardigden die i het te klezcp had zullen er slechts tivee by dl opposite iitteu Vdn de Scholsche ledenzijn slechte 7 conservatieven i Parnell en Shaw risp ctievelijk aanvoerder van de radicalf en van de gematigde Home Rulers hebben beidé hun agrarisch plan voor Ierland ontwikkeld I Parnell wil dat er eene Commissie benoemd worde die aan de lerscbe pachters het noodlge geld zal voorschieten tegen een zekere maatstaf van taxatie om hunne hoeven te koopen Bit geld zou geleend worden voor 35 jir l tegen 6 pet Verder zouden de beslaande wetien tó6 gewijzigd moeten worden dat hel land gemakkelijk van den eenen op den anderen over te dragen zou zqn Shaw is veel gematigder Wat hij en zyne geealverwanien verlangen is dat de pachter door wetteluke middelen gewaarborgd worde tegen grillige opzegging der pacht evictie van de zijde des eigeuaarsf en tegen onbillijke pachtprijzen Overigens verklaarde Shaw in zijn jongste redevoering te Dublin dat hij in de nieuwe regeering het volste vertrouwen stelt aangezien de heer Gladstone de behoefte van het lersche volk beseft en getoond beeft daaraan tegemoet te willen komen Parnell daarentegen zal vermoedelijk aan dé linkerzijde in het Huis plaats nemen Beeuwijk GEBOREN Catharin onjrn i mo leeiiirpn fn W Stolwijlt Jozina oiidera P Stollc en M tsd Dam Aicolaas ouders O Vopelaar ea A Zuidam OVERLEDEN D Uitbijcrie 8 j GEHUWD L Sterk en E C Kwinkelcnberg ADVERTENTIES Bevallen van een Meisje J VAN OORSCHOT VAN DEE Vbeb Gmtda 4 Mei 1880 Heden overleed de jongste onzer lievelingen slechts één maand oud C N VERMEULEN en Echtgenooto Gouda 4 Mei 1880 Heden overleed onverwachts onze jongste liei eling ALBERT zea maanden oud W H VAN OORDT t C A VAN OORDT BErariNG Valienburg bg Leiden 2 Mei 1880 Eenige en algemeene Kennitgeving PA en MOE zgn van daag 12 JAAR GETROUWD AALTJE DE MOMJ Flaweelen Singel 6 Mei 1880 zy die tot de UITRUSTING van de Willem Barends voor den derden Tocht naar de Noordpoolstreken geldelijke bijdragen willen schenken worden verzocht die spoedig te doen toekomen aan den Secretaris van bet Plaatselgk Comité ie Gouda Mr J FOBTÜIJN DROOGLEEVER BINNENLAND GOUD A 6 Mei 1880 De majoor A W Greve van het 2e bat 4e reg inf te Leiden is overgeplaatst naar Gouda en belast met het commando over het depot van het regiment Voor de akte als hulponderwijzeres werden gisteren te s Gravenhage 16 candidaten geëxamineerd 3 werden afgewezen en 12 toegelaten waaronder mej M B van Ameroin C J Massée J Ramspek en J Schouten allen uit Gouda en mej A S Lasonder uit Schoonhoven Gaarne vestigen wg de aandacht op achterstaande advertentie omtrent den derden tocht van de Willem Barends naar de Noordpool streken Het plaotselyk Comité bestaande uit de heeren mr A A van Bergen IJzendoorn eere voorzitter O Prince voorzitter dr W Julius J M Noothoven van Goor H W G Koning penningmeester en mr J Portuijn Broogleever secretaris heeft de bijdragen van hen die zich tot joarlijkscbe contributie hadden verbonden reeds ontvangen en stelt zich voor die binnen enkele dagen naar den penningmeester van het Hoofd Comité te zenden Vermoedelijk zullen er evenwel onder onze stadgenooten nog aangetroffen worden die het hunne wenschen bij te dragen voor dezen tocht die ongetwijfeld als de eerste en de tweede den goeden naam van Nederland ook buiten s lands zal bevestigen en verspreiden Burgerlijke Stand Gouda GEIlOREiV 3 Mci Pieler ouden J i n Jen Berg en M J HieUetd Anthonie oüder A Hussflion en M J TBn Siiiiigclen Adiiunas Jotianiies ouders J Hooimeijer rn A A Leeflang 4 Mirgrietn ouderi J vsn Eijlt en A Kappetgn Coriiclitt Anfje Muna ouders A H van Ueiidelioin eu S M vin Nui Trijotj Daden J W van dir Poot en A van Maanen GfcHtjW 6 Mei A van Hertora en A Jongbloed J van Loon en A van Zakten J Virgeer en J Boere van Uudslioorn en M tan Donk N Kil ke en M L 1 van Jtoveiie van Gent H Kraan en A AUemade L Kroon en B l indaart Burgerlgke Stand vnn onderstaande gemeenten van 29 April tol 5 Mei 1880 Moordrecht OVERLEDKN II Krajf 24 j overleden te leiden sehe kaasiuBkerij in werking te doen zien Voorts zou eene speriale keurings commissie moeten toezien dat niets gezonden werd dan t geen in zijn soort werkelijk puik is zoo door aankoop moeten aangevuld wat bij vrijwillige inzending ontbreekt en zouden de bekroouingen natuurlijk ter beschikking van de inzenders woidfln gelaten Het spreekt van zelf dat de verwezenlijking van dit plan geld eischt liet comité meent minstens lOOüU noodig te hebben l e hulp der regeering is toegezegd doch alleen dan is de Minister van waterstaat geneigd een voorstel aan de wetgevende macht te doen ivanneer de direct belnnghebbendcn voorgaan en het blijkt dat staatshulp onmisbaar is voor het slagen vnn t plan Daarom roept het voorloopig comité den gel delijken steun in va Nederland Het wenscht spoedig te weten op welk bedrag van particuliere zijde kan worden gerekend om daarna aan de Regeering te verzoeken om een Nederlandseii Comité ter bevordering vaa dit nationaal belang te benoemen Bgdrogen of toezeggingen van bijdragen worden uiterlijk voor 31 Mei verwacht bij den heer van Hasselt burgemeester van Kamperveen te Kampen Men zegge niet het gaat alleen den landbouwer aan of do regeering moet er voor zorgen Zeer zeker ligt het naaste belang voor een goede uitkomst bij den landbouwer doch ook de grondeigenaar en de koopman zullen er wel bij varen en dit is niet minder waar de welvaart van een gedeelte komt ook het geheel ten goede Daarom is het aller belang Eu wat de zorg der regeering aangaat zeer 7 eker zal zij trachten te helpen indien hulp noodig is maar eerst moet blijken dat er werkelijk in deze zaak belang wordt gesteld Ook die bescherming is af te keuren waarbij de staat alles voor hare rekening neemt niets aan particuliere krachten overlaat heilzaam alleen is hare ondersteuning indien die krachten blijken te kort te schieten Mochten allen er zoo over denken en het Comité door vele bgdragen in haar weldadig pogen worden gesteund BUITENLAND liultcnlaiidscli Overzicht De iaterpellatie iii de Fransche Kamer over de Maartbesluiteii is goed afgeluopen de minister van justitie verklaarde ouder davereude toejuiching dtr meerderlieid dat het land ten opzichte aa de uitvoering van die besluiten rekenen kon op de standvastigheid der regeering Met 362 tegen 137 stemmen giug men over tot de orde van den dag iTohu Lemoinue beeft zich laten bewegen om journalist te blijven en bedankt voor het gezantschap te Brussel Gel jk men weel is de heer Lcon Say tot Fransch ambassadeur te Londen benoemd l ie benoeming komt niet onverwacht maar was reeds sedert eenige dagen voorzien Be Erausche regeering schijnt van het denkbeeld te zijn uitgegaan dat nu de onderhandelingen over het nieune handelarerdrag met Engeland een aanvang zullen nemen de bijzondere kundigheden vnn den heer Leon Say met vrucht kunnen worden aangeneud eu zelfs zyn naam daarbij een goedin indruk zal maken De heer Xeon Say zejjt de Dékals heeft zich niet willen onttrekken nan lc taak welke hem werd opgedragen en hij hl eft ze aanvaard op de voorwaarden waarop ze hem werd aangeboden Hij gaat naar Londen met den rang van ambassadeur omdat de Fransche regeering meent dat deze titel hem meer gezag zal geven om eene zoo belangrijke zending tot een goed einde te brengen Be voorloopige onderhandelingen over het handelsverdrag met Engeland zullen geen afbreuk doen aan de beraadslaging over het algemeen tarief van rechten in de Kamer en den Senaat integendeel kan uit deze gedachtenwisscling de eene op diplomatiek de andere op parlementair terrein een licht ontslaan raarmede men zyn Voordeel kan doen Bovendien zal het verdrag moeten goedgekeurd worden door de Kamer die zoowel in deze aangelegenheid als in alle andere het laatste voord heeft Eene Commissie der kamer houdt zioli bezig met eene verandering in de voorwaarden n den algemeeneu dienstplicht De heer Laisanf een der militaire leden van de kamer heeft voorgesteld den actieven diensllijd te verminderen tot drie jaren maarden Twi DE Kamïk Ziiii Staten Qenerslal g van 4 Mei 1880 fact aan te hulea van reglemciilen prschrifteii verhooging Inh Dijckraeester 1 en Roell jjiig van hoofdstuk r de overnrining ftrsohool Ie Vcnio Pach verklaarde d iederom aanwijzen SroningenvaneeiiE ll zijn Deposito = n tl Ver lo weÉ Dojter Iiiibgi prlijk anteood nl het belang van In deze ziUing werd unaniem aangenomen het ontwerp tot herziening der wet van 6 Maartj 818 slratffu tegen overtreders van algemeene ve rdeningen waarljij ann de provinciale staten de bmiegheid wordt gegeven tot strafbedreiging in allifflevallen waarin Zij bevoegd waren verbodsbepaling ljj uit te vaardigen Op art 1 werd met 41 tegen Solostemmen aangenomen een amendement van der WÉMc Eyainga om geen bepaalde artikelen der provincin maar in het algemeen te spre verordeningen eu reglementaire Benoemd tot rapporteurs voo hoofdstuk 5 lager onderwijs y vnn Belden de Beaufort Borgei I Baaroa kwam in debat de wij 5 verschillende oredieten ook door het rijk voor de Hoogeije By Op de ivraag van den beer Ho minisier Ie willen overwegen ofb i aan den professor in de botanie woning in df n hortus mogelijk qverntming ler hoogere i rgel s bestreden doM de heeren de 0 ajs ongfm tli i d en als eén Be minister verdedigde den posimn net belanf van het behoud tier bloeiende mii p i nré schoo tT Bi lieer Mdibus Uteunde hem ill ItMiL bcwng vaijtj het niildelb r üderwijs Het 8i 4feJ itein nt Dc onï pm dd posteWyAor de ove nemi W M Sjea iverValleiL kverd j fv rwoi J met 41 itegen MJslnmen Hrt felttwé p ij lf 1 daaropi aaagéeoÊLematl 47 tegeli j ge diersotrfteoj Wf a s niet iftorRs inee itewetgeVet ijan et nut der er lijst in de I Bo ropf we I b diiousMe aani lt el i tot Ikfiher ing Ivtiii n M heer G rataW b rteli ii t od leiyk als Mudenft n deii ttrwyl het eeiiep ml ennlng lat insecten Ook lKt u el oj eme wet ai léer pkeerd Heden vooHJfeUiug i i l Tussohen de NederlundsAfae i en vreeihde ipoorwegonderneraingen zgn ondel handelibgen ai ngeknoopt nopens de uitgifte van teadaagsche reiourbiljetten tegaoi verminderde vracht tusschen Parijs eo lleNederlandsohe stations waarmede de Fraiisolie hoofdstad reeds door rechlstreekscbe biljetten voor enkelereis in ver binding staat Naar men van het Nieuwe Diep meldt zgn de vitscbers moede van het rruchtelooze klagen over de roofzieke Eugelschen die hun onophoudelijk de nelten afnemen er zyn vissohers die meer dan 100 schade hebben van plan represailles te nemen enkele zullen e geweer aan boord nemen en als er een roover by hun aan boord tracht ie komen erop schieten Weer andere zyn van plan met hunne sterke schuiten van lange scherpen boegen voorzien de Ëogelsche sloepen die hen wilden berooveu dwarsschceps iu te loopen er komen van wat er wil Tot aanvulling van t geen wy reeds hebben medegedeeld oratrenf de werkzaamheden der synode der Ned herv kerk in hare de vorige week gehouden builengewbne vergadering ontlcenen wy nog het volgende uit het verslag dat de Xeri C t mededeelt omtrent de beraadslagingen die gevoerd worden over bet hoofdpunt der agenda het nemen van zoodanige maatregelen als tot bevordering van de vrede eu orde iu de Kerk uoodig moobleu geacht worden Eerst kwam iu behandeling een voorstel van den heer Bruinwold Riedel Hij stelde voor 1 Be Synode verklare alle wetten die de handhaving der leer betreffen eu tot de tegenwoordige verwikkelingen aanleiding hebben gegeven voorloopig buiten werking 2 Zy onderwerpe de geheele kerkelijke wetgeving aan eene herziening op den grondslag dat aan haar en alle kerkelyke besturen boven die der gemeente alle administratieve kracht toekomt behalve in zake van opzicht en tucht Zij zal zich zich daarbij laten voorlichten door eene commissie van rechtsgeleerden Met uitzondering van den voorsteller en nog één lid waien alle leden het hierin eens dat het voorstel ontydig was en dat de in de kerk bestaande verwikkelingen het onnogelijk maakten zulke diep ingrypende plannen in behandeling te nemen Een voorstel van de heeren Verhoeff en van den Brandeler om langs kerkelyken weg de artikelen 38 en 39 van het Riglement op het Godsdienstonderwijs zoodanig te wijzigen dat ijj luiden zooals zij tot 16 Januari 1879 kracht van wet hebben gehad vond evenmin bijval Behalve dat verscheidene leden de voorkeur gaven aan de thans bestaande redactie was men van oordeel dat een voorstel waarbij oan de bezwaren van slechts ééne richting in de kerk werd tegemoet gekomen slechls tieuwe verwikkelingen zou doen ontstaan Het voorstel werd dan ook met 12 tegen 4 stemmen verworpen Aaugenoitien danrejilegen werd met 9 legen 7 stemmen een voorstel van den president den heer Molenkamp om artikel 38 van het reglement godsdienstonderwijs in dier voege te wijzigen dat in alinea 3 acliter de woorden één of meer ouderlingen gelezen worde zijnde het den predikant die dit gewenscht 9cht vergund hiertoe een of meer ondouderlingenJder gemeente uit Ie noodigen Verder alinea 5 udus te doen luiden Wordt alzoo de tiaat der vjerkregcn kennis door de meerderheid der daartoe aangewezen personen voldoend bevonden dan heeft de aanneming plants Eindelijk alinea 6 te doen luiden Bizo lerrichl de predikant immens de Kcrkeraad Voor dat hil voorstel in stemming werd gebracht werd door een lid mede namens enkele andere leden verklaard dat ofschoon zij bezwaren hadden tegen het voorstel zij er voor zoitden stemmen in de hoop dat het den vrede in de kerk koni bevorderen Vervolgen k am iii behandeling een voorstel van dfcn heer van Ijikérvild dat in hoofdtrekkeii hierop neerkomt De Synode trachte tusschen de party die in de kerk tegenover elkander staan een kompromis tot sUand te brengen en roepe daartoe in verband met Kerspelvorming voor dè afzonderlijke gera renten eene scheiding der kerk in twee afdeeHngen in het leven Tot de 1 afili eling behooren alle gemeenten of Kerspelen die binnenren Ie bepalM tyd de velrklaring afleggen dat i zich knet de lvatis vigeerende Artikelen 38 en 39 iiii t kunnen v eenigen de overife gemeenteli of Kerspelen vor 1 meü etiie 3 afdeeliiig De beidejl afdalingen in wiir geinrcntöi ich nog Kerspelen kunnlilt vormen zyd geheel vrij in hare iiirichiing Is di j inrichting eeiunul tott taud gekomen d n verkiizen de beide affl igen en g lijk getal efgevaariligde di f te een cohgie vormen dat tegenpver de staat n diakoiiifie z ken le Nederlandscne Ijervormile ke l llertegeuwoordigt De gebeele organisatie komt ee t lot ifUnn nadat het des betreffende reglement dow de irJ ring ia idgekcurd Ook legen dit iV voiMlel w rd het bezwaar ingebracht dat het thans ont dlg mqeM geacht tvorden üg stemming bleek dift geen Ier andere leden der vergadering dit voorstel in behandeling wenschie te nemen De Haagsehe kroniekschrijver v n de N Or C deelt een aavdig staaltje mede van de welwillendheid waormce de minister van justitie de heer Modderman tegenover het public k optreedt en tevens een bewys van de wonderlijke volksbegrippen omtrent de taak van een roiinsur van justitie £ en vronw die bü verstek tot betaling van een kleine schuld wa veroordeeld kwam ter audiëntie van den minister ora hem te vragen wat zij ann diezaak moest dpen I Men had haar den raad gegeven Zijpe celleBtie te raadplegen In plaats van nu dat moedertje met eeu norsch woord naar de deur te wijzen gelgk menigmaal een adjunkt kommiea of een klerk van een ministerie doen tou liet de minister de vrouw haar zaak knlm en breed vertellen glimlachend wees hü haar op de dwaling waarin men baar gebracht had eu gaf haar toen den rand om nAr n advocaat Ie gaan die ala iets aan haar zaak te doen was baar wel helpen xou I Be bewoners der residentie verdiepen zich in gissingen waarom de kouinklijke stallen die nn geheel voltooid zijn niet belrokken worden Volgens een door den schrgver der Haagsehe kout aan de Pr GroH Cl medegedeeld on di zou de koning ten slotte roet de stallen zoo weinig ingenomen zijn dat Z M weigert er het staldeparlement intrek te doen nemen Indien dit waar mocht zijn zegt de schr dan zou de regeering eenvoudig O h 700 000 gulden verspeeld hebben en ware het t beste er een vasten cirkus van te maken en Carré er de primeur van te geven De kunst om door geschut op het weer invloed te oefenen is niet nieuw Reeds Benvenute Cellini kende haar maar paste haar anders toe Hü deed er noraelijk den regen mede ophouden Toen nnraelijk gelijk hiJ zelf verhaalt men eens wanhopig as omdat er bij den intocht der hertogin von Parncse in Rome zware regens vielen had hij eenige zware stukken geschut nnnr de zyde gericht waar de donkerste wolken hingen en toen de regen al sterker en sterker werd die stukken afgeschoten Toen hield de regen op en de zon vertoonde zich zoodnt Benvenuto oorzaak ns dat het feesi uitmuntend afliep Het miildel is zeer aan te bevelen by vuurwerken wanneer het gewoonlijk regent Beukelyk is hieruit ook het gebruik ontstaanom bü de opening tan de Staten OeneronI geschutaf te vuren Het op het gunstige oogenblik verschünen van de zon bü dreigenden regen legen het uur dat de Kamers zullen geopend worden heet het Oranjezonnetje Misschien is ook dit versohgnsel Uen langs dezen weg te verklaren Speel j Ondertrouwd N MOGENDORFF Tan Groenlo en H TRIJBIT8 Gouda 4 Mei 1880 Becbptie 29 en 30 Mei 1880 Tiendeweg D 64 Eenige en algemeene kennisgeving Be udiplioon Dr A H Swaagman Ie Groningen een bekende specialileit on liet gebied der oorheelkonde heelt op p m 200 doofstommen te Groningen proeven genomen met dat werktuig Be uilkomst was ten eenenmale onbevredigend Bat was óók bet geval bij de doofstommen die eerst op 6 a 6jarigen leeftijd door eene ziekte doof werden en toch nog iels hooren De resultiAn met led dentaphoon een na den audiphoon uitgVonden erkluig en dat dezelfde strekking heeft wareu even onbevredigend Dr S zet ook uiteen hoe uit het theoretisch oogpunt beschouwd die werktuigen kwalijk kunnen voldoen flan hetgeen men er van belooft KU SÏL IEIJVVS mi 3 3Qa i i f Jl Bonderdag gaf de Goudsehe Orchest vereeniging hare derde of laatste uitvoering van dil saizoen Be gering opkomst van de donateurs en buitengewone leden met hunne dames schrijven ü byzondere redenen toe Als soliste verleende Mej Gerardina Koning van Rotterdam hare welwillende medewerking Zouder ons toteencrilische bespreking van haar pianospel bevoegd te achten verklaren Wij gaarne dat het op t ons een hoogst aangenamen indruk heeft gemaakt zoowel de tachniek als de voordracht kwamen ons zeer verdien8l lük voor Be keuze der solonummers getuigde van een goeden smaak tcrwyl de opvatiing een zekere oorspronkeIgkheid verried welke steeds den kunstenaar tot eer verstrekt Mej Koning ondervond te recht een algeméenen büval en een ieder was bUjkbaar ingenomen met het door haar ten beste gegeven eitranammer der Wanderer van ScHierl Litzt Ue vleugelCoyperi door de Koninkigke pianofabriek te s Hage ter beschikking gesteld voldeed in menig opzicht volgens bet gevoelen van een deskundige is de meerdere of mindere mate van ongeUjkheid in den toon eer gewoon gebrek der vleugels in het algemeen Den tnoeielyken aanslag wist de solisti op meeslerlyke wijze Ie overwinnen wy twüfclen niet of bü nadere kennismaking zullen de vleugels Cugpers zich hun goeden naam waardig toonen Wg besluiten met een woord van dank aan Mej Koning voor het ons verschafte genot en hopen haar in een der eerstvolgende concerljaren opnieuw hier te zien optreden Onzen gcach ten muziek directenr tan ifilltftn komt ook thans weder alle lof toe voor den belangeloozeu yver waarmede hü aan de Orohestvereeniging zgn beste krachten wijdt Een rchest bgna uitsluitend uit dilettanten samengesteld mag voorzeker op eene welwillende beoordeeling aanspraak naken wanneer door het publiek geene te hooge eischen worden gesteld mogen wü den wensch koesteren dat de vereeniging zich in een steeds toenemenden bloei zal ve rheugen Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Portemonnaie met 12 ceuts Een Kaart waarop Schrgfgereedschap MARKTBERICHTEN Gouda 6 Mei 1880 Bü kleinen omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike ƒ 11 ü ƒ 11 50 Mindere ƒ 9 60 a 10 25 Kogge puike ƒ 7 50 a ƒ 8 Mindere 7 a 7 4Ü Voer ƒ 6 50 i f 6 80 Gerst puike f l i f 7 80 Mindere 6 25 ƒ 6 76 Haver zware ƒ 4 25 n 5 Ligtc 3 De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alles traag hoewel de prüzen enorm hoog waren varkens voor Londen van 22 a 25 et per half kilo magere varkens en biggen tot hooge prijzen vlug verkocht schapen vlug verkocht Auugevoerd 83 partgen Kaas eerste quiiliteit van ƒ 31 ft ƒ 34 tweede qualiteit van ƒ 23 a ƒ 30 Goeboter ƒ 1 45 i ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 303 STAATS LOTEEU De Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 10 MEI 1880 Openbare V rkooping op WOENSDAG 19 MEI 1880 voormiddaga ten Elf nre in het Logement de PaaUW te Gouda van N 1 Een hecht en sterk naar alle zgden rnim uitzigt hebbend WOONHUIS met ERF en JPLAATS aan de Gouwe wijk C No 231 te Gouda bevattende ZES KAMERS KELDER en KEUKEN van vele Kasten en Gemakken voorzien Dadelijk te aanvaarden N 2 Een zeer lief goed onderhouden WrOOJ TIIUIS met SRF en TUINTJEenreXe Gemakken voorzien aan den Flnweelen Sittgel wjjk R No 552 te Gouda Verhuurd tot ultimo April 1881 tegen 2 75 per week N 3 Een dito WOONHUIS met ERF eu TUINTJE gelegen als voren wiJk R No 549 Te aanvaarden 15 Junij e k N 4 Een ruim gunstig gelegen WINKELHUIS met SCHUURTJE BERGPLAATS en groeten TUIN aan de Turfmarkt wiJk H No 161 te Gouda dienende het huis als Broodbakker ij Verhuurd tot 14 Jan 1881 ad 5 50 per week Breeder by biljetten en inHchtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda