Goudsche Courant, zondag 9 mei 1880

e Zondag 9 Mei N 24Ö0 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws m Adverlenlieblad voor Gouda en Omslrekeo I KIEZERS inliet Hoofdkiesdistrict Gouda Ken aantal KIEZERS in het Hoofdkiesdistiict GOUDA die voornemens zyn bij de Verkiezing van Leden van Provinciale Staten op DINSDAG 11 MEI 1880 hun stem uit te brengen op de Heeren Mr J FOUTUIJIT DEOOGLEEVEE te G ouda j van der LEE te Oudewater en J de KOmm Mn te Woerden vestigen de aandacht van himne Medekiezers op die keuze Bij ernstig nadenken over alle omstandigheden verkrijgen de Ileeren M J FOETIJIJN DEOOGLEEVEE G VAN DER LEE EiT J DE KONING JB Z aekerlijk een groot aantal stemmen ADVEETEIITIEIT in alle Jilnuen enJiintetüandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eén afschrift is voldoende ER WORDEN GEVRAAGD 2 a 3 BEKWAME mmm het geheele jaar VAST WERK ÜAHLMANN Co BENIGE KIEZERS in het Hoofdkiesdistrict Gouda wijzen in het bijzonder op de vele goede eigenschappen die de Heer G van der LEE te Oudewater in zich vereen ig t om LID van PROVINCIALE STATEN te worden In zijne verschillende betrekkingen toch als Voorzitter van Waterschappen en als Hoofd Ingeland van het Grootwatersohap van Woerden zoomede ah groot en geheel onafhankelijk grondbezitter mag hij geacht worden volkomen geschikt te zyn pm flink en handelend voor het Kiesdistrict op te treden Kiezen wij dus niet II W HAENTJENS DEKKER maar brengen wij eenparig onzeigtemmen uit op yf G VAN DER LEE ¥ 4 De aanbevelingen in verschillende blaflen hebben een zeer groot getal Kiezers in het Hoofdkiesdistrict Gouda doen besluiten den 11 Mei te stemmen op 11 Opg erig t in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN niLLIOEN GULDEN voigcronmccrdj Directeur Jlir Mr C IIARTSESi Jbsz Tweede Birecteiir Mr J P PORTIELJE Kantoor Regnliersdwarsstraat bij het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDB en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDCWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OF ZONDER HERVERZEKERING VAN BETAALDE PBEMIEN OÏ STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN 6E1RAAL AGËKT DË DËËll T DMIJËa TE S GRAVE DAGË BËEREERACflT i Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Te Gouda de Heer W J Fortuiju Droogleever Notaris Brielte Heeren de Kanter Veegens Delfl Heer Mr C E Overgaauw Pennis Dordrecht H Vriesendorp Gorineliem Heeren C de Gijselaar Co s Gravenhage Heer P J Landry Leiden Heeren Lezwijn Eigeman Oudewater Heer R W Haentjens Dekker Burgemeester Rotterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopujjt Co Vlaardingen Heer Panlns Kikkert Woerden G Groeneveld GoBDA Dkok van A Bbinkhav Voor WEINIG GELD Nieuwe en Gebruikte en Kotil ngo WASCHMANDEA F BOULOGNE Spieriugstraal F 50 il mon 5 of 10 jareü jonger schii nen dan moet men grijze hoofhaar kleuren Bood griis of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blont bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelijk Met een flacon a 2 van dit middel heelt men een j jaar voldoende naar gelang wat men kleurt Franco aanvraag tegen postwissel postzegel of rembours bij THEOPHILE Haarkundige geen kapper Pröderiksplein No 32 hoek Falckstraat Amsterdam JSB Er bestaan geen Depots onthoudt dit s v p Openbare Vrijwillige Vorltooping De Notaris LEONARDOS PETRUSRIETST AP resideerende te Rotterdam als lasthebbende van zijnen principaal is voornemens op DINSDAG 1 JUNI 1880 des voormidilags ten II ure in het Notarishuis aan de Gelderscbe Kade te HoHerdamte Veilen en op DiNbDAO 8 JUNI daailaanvolgende des voormiddag ten 11 meftanalte Terkoojjen No 1 DE KAPITALE BOÜWMAISWONIHB HOOP ïiEiT m uMiiii met DORSCHVLOER SCHUUR WAGENLOODS STALLING voor 30 stuks hoornvee en 14 paarden SCHAAPSKOOI KARNMOLEX 3 HOOI en GBAANBEROEN voorts diverse perceelenuitmuntend BOUW WEI en HOOILAND alles staande en gelegen te Bleiswijk in den OverbuurtgcJien Polder aan den Jfoefweff te zamen groot 28 Hectaren 6 Aren 15 Centiaren No 2 Jüentge perceelen uitmuntend Wel ïlüüi en Bouwland gelegen naast het vorig perceel te zamen groot 26 Hectaren 82 Aren 15 Centiaren De perceelen breeder bjj biljetten omschreven zullen eerst afzonderljjk en daarna gecombineerd worden afgeslagen Grondlasten over 1880 241 78 Afkoop van den Hoefslag 25 gjanrs Polderlasten over 1879 8 Scbieland s Hooge Boezerageld 1 70 dito Penninggeld 1 per Hectare Te aanvaarden het Bouwland met het ontblooten der Schoof in 1880 het Weiland met Kerstmis daaraanvolgende en de Woning met 1 Mei 1881 Te betalen 1 September 1880 of zooveel vroeger als met de koopers zal worden overeengekomen Nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris RIETSTAP Leuvehaven 13 te Rotterdam en bjj den Notaris Mr Th BORRET Gedempte Burgwal ti GraMn hage GOEDKOOPE MUZIEK No 1 832 is voorhanden in den BINNENeu BUITENLANDSCHEN BOEKHANDEL van A Brinkman Lange Tiendeweg NIEUWE SUPPLEMENT CATALOGUSSEN zijn gratis verkrijgbaar Bij dexe Courant behoort een BIJv oeiP el Parlemeatalre Werkzaamheden Een eenvoudig wetje dat met algem ne stemmen is aangenomen hield de tweede kauier in de zitting van Dinsdag gernimen tijd bezig het betrof de rechtspraak der provinciale staten waaromtrent door een vonnis van den hoogen raad twijfel was ontstaan Als deze discussie een voorsmaak moet zijn van die over het wetboek van strafrecht dan kan men daarvoor wel een geheel zittingjaar rekenen Uitvoerig werd door de heeren van E singa en van der Werk een amendement tot wjjziging der redactie van artikel 1 verdedigd welke wijziging door den minister onnoodig werd geoordeeld De voorstellers hadden de voldoeniug die wijziging met 41 tegeu 20 stemmen te zien aannemen Ameademeuteu op volgende artikelen werden of ingetrokken ot overgenomen door de regeering Vervolgens was de verhooging van een drietal posten op de begrooting van binnenlandéche zaken aan de orde De aanvraag om gelden voor een pharmaceutisoh laboratorium gaf Üen heer Rombach aanleiding zgn verbazing uit to dfukken dai door de willekeur der regeeifing d professor in de botanie uit zijn woning in den hortus u verjaagd ten einde daar een laboratorium te kunnen stichten Hij verzoekt den minister op de volgende begrooting pen post te plaatsen om den professer een nieiiwe woning te bezorgen De minister toant kan dat de Toorgenomen regeling een aanzienl ke bezuiniging ten gevolge zou hebben terwgl het wonen van den professor in den hortus niet volstrekt noodzakelijk is Natuurlyk zeide de minister een nader onderzoek toe Meer discussie lokte de derde post uit de overname der gemeentelgke hoogere burgerschool te Ve lo de heer de Jong noemde dit voorstel een gevaariyk antecedent wanneer die gunst aan Venlo bewezen wordt hebben dan andere gemeenten zooals Hoorn en Sneek met gemeentelgke burgerscholen niet dezelfde goedheid van de regeering te verwachten Zal dezelfde milddadigheid ook op andere gemeenten toegejJast worden als de geldmiddelen te kort schieten vroeg spreker den minister De nieuwe aijgevaardigde van Leiden de heer Donner dped zich voor het eerst hooren ook hg was tegen de overname sohrjjft de grondwet voor dat overal van overheidswege voor voldoend lager onderwys moet gezorgd worden de regeerjiig behoeft niet voor middelbaar onderwjjs te zorgen als de gemeentebesturen uit karigheid of om andere redenen te kort schieten De minieer verklaarde dat het onderwyg veel te weuscheu overliet en dat het gemeentebestuur geeu verbetering wil ja zelf aangeboden beeft de schbol over te doen Het algemeen belang eischt te Venlo met zjjn garnizoen zijn ambtenaren en zfln spoorwegen een hoogere burgerschool van daar het voorstel dat alleen op zichzelf moet beoordeeld worden De heeren Insinger en Heydenrjjck bestrjjden het tcrwgl de heer Moens nog verder zou willen gaan en geheel iet middelbaar onderwijs onder het rijksbestuur brengen Een voorstel van den heer de Jong om die verhooging te schrappen werd met 41 tegen 29 stemmen verworpen en het geheele ontwerp met 47 tegen 21 stemmen aangenomen Vervolgens kwam een ontwerp aan de orde waarover gedurende de laatste weken reeds herhaaldelijk gesproken is dat tot bescherming der nuttige vogels enz Dat ieder de nuttige vogels wil beschermd zien tegen de moordzucht van klein en groot is niet te betwijfelen het s de vraag slechts welke vogels de bescherming al of niet verdienen moet de beslissing daarvan aan de regeenng worden overgelaten verdienen ook de insecten de bescherming niet wordt het eigendomsrecht door de bepalingen der wet niet aangerand Reeds bö het begin der discnssie werden deze en andere vragen door den heer Gratama ded bestryder der jachtwet ter sprake gebracht die zich ook met deze voordracht volstrekt niet ingenomen betoonde Dat het onderwerp door den eersten spreker niet was uitgeput bleek uit de bestrijding waaraad het in de zitting van Woensdag nog blootstond Is deze wet zoo noodig en nuttig vroeg de heer van Baar of wordt niet veel ifieer het voordeel opgewogen door het nadeel dat daaraan verbonden is Zou de natuur zich zelve niet fedden en weegt het b rekkelijk nut der wet op tegen het Tele kwade eu het groote ongerief dat zg zal opleveren Verder achtte spreker de wet onuitvoerbaar omdat inen kinderen niet met bekeuringen moet vervolgen en het voor hen onmogelgk is de schadelijkevan de nuttige dieren te onderscheiden waarover zelfi de wetenschap het niet eens is Ook de heer Corver Hooft had bezwaar tegen de bekeuringen die uit deze wei het gevolg eensr ziekelgke dierenbescherming nllenvolgen terwyi hg verder opkomt tegen de inbreuk op het eigendomsrecht dat door deze wet gemaakt wordt In alle gevallen moet volgens spreker de Ijjst der schadelijke dieren in de wat opgenomen worden De heer de Bieberstsin acht eveneens zulk een wet onnoodig in een land waar alom de vogels Trg Wd vliegen en de nesten bouwen tot onder de daken der huizen De heer Schepel wilde liever de jachtwet afgeschaft zien in plaats van den landbouwer nog meer last aan te doen onder den schijn van bescherming die niet noodig is wordt de grond goed bewerkt dan heeft men geen last van insecten Het is onrechtvaardig zoo eindigde de heer de Beaufort zijn sclioone rede iemand te veroordeelen die zijn eigen grond beschermt tegen wat hem schadelijk toeschgut De wet zal demoraliseerend op de ambtenaren werken en er zullen te meer onbiUgkheden voorkomen omdat volledige toepassing hem onmogelijk toeschijnt daar alles in deze zaak van tyd en omstandigheden afhangt Eindelijk trad in den heer Sickeaz een verdediger op na de veelvuldige bestrijding Spreker wees op een adres van het hoofdbestuur der Geldersche maatschappij van landbouw van het landbouwkundig congres en van audere vereenigingen van belanghebbenden volgens spreker hebbeu insecten geen nut en behoeven dus geen bescherming waarna hg ook eeiiige onnauwkeurigheden van de bestrijders der wet in het licht stelde en als deskundige op aanueming aandrong Ook de heer Verheyen veidedigde óp dezelfde gronden de wet waardoor de taak van de ministers van waterstaat en justitie zeer verlicht werd De ministers wezen erop dat in geheel Europa Turkge misschien uitgezonderd de nuttige vogels beschermd worden en dat de tegenstanders van het ontwerp nog al eens met elkander in tegenspraak waren De regeering zal zich vooreerst vergenoegen met een kleine lijst terwijl de wet op jacht en visscherij spoedig aan de orde zal gesteld worden Door een motie van den heerSchimmelpenninck van der Oye die met 44 tegen 19 stemmen aangenomen werd werd een einde aan het debat gemaakt liet beginsel der wet in art 1 nedergelegd werd met 40 tegen 23 stemmen aangenomen Bij de discussie over de artikelen verklaarde de minister nog dat de lijst zi li alleen zou bepalen tot de nuttige dieren eu dat daarom trent het gevoelen van deskundigen zou worden ingenomen Een amendement van den heer Corver Ho ft om den eigenaars van den grond vrijheid te geven naar welgevallen in deze zaak te handelen werd als geheel in strijd met de econqmie der wet met 35 tegen 29 stemmen verworpen evenals een amendement van den heer van Baar om de straflén te verminderen met 46 tegen 14 stemmen Met 41 tegen 18 steromen werd de geheele wet goedgekeurd waarvan de in werking treding nader zal worden bepaald Nadat nog met algemeene stemmen het heffen eener provinciale belasting in Groningen was goedijekeurd had een korte discussie plaats over de regeling der werkzaamheden Of nog een zomerzitting zal gehouden worden is hoogst onzeker veel hangt van den loop der werkzaamheden af Antwoorden de ministers vlug op de voorloopige verslagen dan bestaat nog kans op de b handeling der rentewet de kanaalwet voor het Noorden en de kredietwet voor onderwijs Het strafwetboek zal wel in de zomerzitting niet meer behandeld kunnen Worden daar eerst het voorloopig verslag op het tweede en derde boek is opgemaakt Het is niet te zeggen wanneer de kamer die op reces is gegaan weder zal bjieenkomen L BINNENLAND GOUDA Toor de akte ia de dag te s Ud e 6 alleu werdeu toegejateaj E C L vau Ecliti ei 1880 swhe taal werden Woeiwlïltdntcri gecxamiaeerd die iiaronJer VDorkwamen imj mcj M P P WijMr 1 mi j B M A de Kljtrck alleo uil Gouda eu Diij Mi clbiain van Alleui uit Boskoop Voor de akte in de ïrouwelijtc handwerken werden gitteren te s Hage geëxamineerd 13 caodidaten 5 werden afgewesen en 8 toegeiattn waarouder mej A A van der Want voor smaak en mej D de Weger voor nut en smaalt beiden uit Gouda Voor het liulJeblijk aan generaal van der Hegden i Ie Haasirtcht ingelrekeud voor ƒ 58 10 eu id Vlitt oor ƒ 16 20 VoeQsd g jl waa het 25 jaar gelede d it de heer W Post Drost lot Lid van het Burgerlijk Armbestuur dercr gemeente benoemd werd waarin hij tot op heden oiiafgebroktn zitting had Difr ftit werd duor het Burgeerlijk Armbestuur in de 7itting van VVoensdagiTOud herdacht loeu het bij monde van den Voorjitler Dr A Romegn den jubilaris geluk wensohte met deze heuchclijkc g beurtenis wa irhij met ingeuomi iiheid herinnerd werd aao deu ijver en iiauwgezedieiil wnarmrde de jubilaris zijne betrekking steeds waarnam terwijl hem als bewijs van wiiardeering door het Burgerlijk Armbestuur werd aangeboden een keurig souvenir bestiiautle uit een paar prachtige madera karaffen met zilver gemonteerd en toepasselijke inscriptie Daarbij werd de wensch geuit dat de beer Post Drost nog lang een nuttig en gewaardeerd lid van het Burgerlijk Armbrstour zou mogen blyveo Gaarne voldoen wij aan een tot ons gericht verzoek om de aandacht onzer lezers e vestigen op achterstaande advertentie der hh J J Bertelmnn Ij Burgeridijk en J II van l hten De lading van het ireeseUjke ongeluk met het schip de Tvee Gebroeders voorgevallen heeft hier algemeene deelneming verwekt de ontzettende dood van hit viertal kinderen heeft aller harten veriuld nii t deernis voor het ouderpaar dat op éün oogenblik zooveel moest missen iwnaraau het gehecht was wij Uvijfeleii tr geen oogenblik aan of velen onzer stadgennoten zullen wilh n melewerkcj om dat gedtelte dtr ramp waann di nngelukkigm geholpen kuuD worden euigi inae te leiiigep Uct be