Goudsche Courant, zondag 9 mei 1880

BUITEN LAND boven nog indusKicelcii en kooplieden die naarde pla il8 w mr zij virblijt houden in huizen van 200 tot JOO lire fiuurwa irde wonen Soheppskapiteiiis en mecsterknechts die over minslens 30 werklieden het opzicht voeren behoeven slechts ile helftvau den census of van de huurwaarde Eindelijkziju nog kiezers allen die 600 lire slaalsrentebezitt n Kuitenlandscli Overzicht De Engelwshe raioittert richten tot hunne kirzera brisreo om zich roor herkieziiig aan te beirelcu welker eerbiedige toon menigeen sou Tenvondcren in lauden aar de versuftheid ruu het politieke leven iille persoonlijke aanraking tusschen kieceri en ipkocenen uitsluit Uit een brief vau deu heer ÜhMberlain jyu de lolgende ziuancden merkwaard g roor de kennis der verhotadingt i iii het ministerie Mijae politieke beginselen schrijft hij kent gij CU zij zullen in de wanrueming mijner betrekking geene reranderiug ondergaan Zij kunnen op sommige punten verder guiu dan die vau de meerderheid mgiier collega s De noodzakelijke voor waarden van het openbare lereu kunnen somtijds de vrijheid vau bandeleB en spreken beperken welke ik aU gewoon parleineutslid genooi düo i de brgiuselen welke ik vertegenwoordig zullen Ihiius gehoord worden en lot ouderzoek eii debat leideu Wanneer zg juist verstandig en op vermeerdering der iiatio nnie welvaart berekend blyken heb ik hel vaale Vertrouwen dat zij op hunnen tgd unue pliuita znlleii viuden in de welgevia Voor het erst sedert 1871 is te Parys de kreet Leve de Coiumune I weder in het openbaar gehoord nl ia eene volksvergadcring te BiMgnolles waar de burger B iuer een der teruggeku rden van Xnmea eene opeiibire voordracht hield 1 franjaif mcidl dal de vcrgadirilig Ic hjlf twaalf i ileiiiging ouder de krtteu leie de Cuinmni e I leve de sociale Republiek 1 Dit bericht van htl cliricale blad ia niet volkomen juist sleohU gedurende de voorlezing werdeu ceuige kreten ter verhicrlyking van de Gammuae gehoord liet is echter reeds merkwaardig genoeg dal dcrgelyke kreten konden tUtngehevcn worden tD eene vergadering waar een afgcvuardigvie vwi ds uiterste linkerzijde het voorzilurseiiiip bekleedde en elke door tvce andere af L vaardigden benevens verscheidene leden van deu Paruschen Oemeenteraad werd bijgewoond De naiileiding tot dezeUeine maiiirestatie der Communards is ids volgt De heer lluuer verklaarde dat zyne oorleziug oorsprokelijk ien anderen titel zou voeren dan op de aanpUkbiljellen was vernield Hij had ze willen iicemeii Ukliive Vlarotcau op de galeien doch de politie had zich hiertegen verzet en vandaar dat hy den tilel had moeten veranderen in herinneringen ea indrukken uit Nieuw Caledouie lu zijn voordracht sprak de redenaar over de gebeurtenissen van Mei 1871 en zeide dat op l urijs storm was geloopen niei door Kronschen maar door esu Atiilln met eene bende barbaren Sprekende over de rechtbank welke den jongen dagbladsclirijvir en dichter Oustave Maroteau had teroordeeld verklaarde de beer Bauer dat Alphonsc Humbert recht hail toen bij deza rechtbank eene eile deerne noemde Na deze Éet groote heftigheid uitgesproken woorden weerklonken de kreten deze rechters waren moordenaars cc leve de Commune I Doch op de vermaning van deu voorzitter der vergadering werd de stilte spoedig hersteld Opmerkelijk is t dat de radicale bladen van den dag niets over deze vergadering mededeelen De Rappel zwijgt ofschoon de vooizitter der bijeenkomst een zijner redacteurs is De CUoyen de JuUia eu de Kéveil locial zwygen evenzeer en slechts de Mot d Ordre wydt aan de vergadering een paar regels Doch niet slechts aan de Commune ii een lofkreet gebracht men heeft ook wegmet Gambettal geroepen uamelgk toen de redenaar den lof van den heer Lockroy verkondigde met de volgende woorden Deie borger had den moed Versailles te verlaten om ziok naar de verbondenen te begeven die aan de woede van het leger van Versailles weerstand boden Hy behoort niet tot de sluwe staatslieden die onder dr oraiijeboomen van San Sebastian het gunslig oogenblik afwachtten om lauweren te plukken welke het volk der voorsteden met zijii kostbaarste bloed begoten heeft Ook to Memilmontant is een bycenkomst van denzelfden aard gehouden welke minder talryk bezocht werd maar waar de redevoeringen niet minder heflig waren Eenige bladen van ueu FortaekriU in Duitschinnd Il Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 4 Mei JohanM Cornelia ooderj J nn den Uroik eu C van fiildtr Marlijplje naders M Zaïid oort eu J van Vliet Everdna Pclroiiella Maria ouder J v n Oirschot tn J vJo der Vter 5 Gerril ouder D W van der laar en SI Stiaver Hertiis Pitler Aiilhonie ouder H Vï rhCiiDgh en 1 J de Umin Adiiana ouders I i int en D tau der iree 6 Ueudnk Willem Pieter ouders U W 1 Bonie en N Muiier 7 Johanna Barbara ouder P J Stolk eu C Jansen OVERLEDEN 4 Mu W J van Eijk 13 D Kok 70 j N VermeoUn 1 m 5 S G W Jansen 12 w A W Jiicob 8 m t K Bakker wed C G van bcboorl O DKlirU0ÜWD 7 Mei N MogendorlT te Gioenlo 39 en J Trijbit 22 j M Boze eld te Ucileo 20 j en R Davidsnn Ï4 j H van Maren 22j en J Aniesz 22 j L P Slikker 20 j en M van Kluiven 211 j P van Loon 25 j en S Verziileuberg te beunebrork 21 ii GtULttD 7 Mei B Verbrogge en J M R Terpsirr Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 2 April tol 5 Mei 1880 Gouderak GEBOREN AnIhoniF ouders J Verbnem en L vaaBuk OVERLEDEN M Pols 8 w GEHLVVU J vanden Bergen H Verborg Haastrecht GEBOREN Adriaans llendnkua ouders J Brouwer do KoniiiK en A H Blonken 0 KKLEDEN C de Graaf buisvrouw lan B v tD Buren 53 J G ölraier 2 m Waddlnxveen GEBOREN Gijsbertns Johannes oaders J Di geokamp eu M Figee jethariua onder A van ie Walor en C Zwanenburg OtEKI EDEN K deu Hollander 4 m A Graveatyn wed ü van Leeuwen 51 j G van Uijzendoofu wed A van Tol 77 j Zevenhuizen GEBOREN Ilcn lrik onder M S Bakker en 1 Mensch van deu Berg Johanna ouders M VernoerJ eu C M van D lillen OVEBI EDEN J van der Slrluten 1 m ONDEKÏHOUWD C t lrijdUorst eu G Koo oao C van der Neut en 11 Been Ad ver ten tien In eea klein Gezin wordt tegen half Juni GEVRAAGD eene NErïE DIEiXSTBODE die vooral goed kan koken Adres aan het Bureau dezer Courant onder No 439 EE V MEIö of AANKOMENDE MEID en KINDERMEISJE terstond benoodigd Café TIVOLI Germania te Stettin Deze Maatschappij sluit op zeer voordeelige voorwaarden alle soorten van Levensversie keringen Lijfrenten euz Prospectussen en inlichtingen bij den Hoofdagent A K V D GARDEN Turfmarkt Gouda Ój ilB RT MARïI GOÏDA maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAOELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAAllDIGBN van Salon liabiiict Albumen BMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VEKGEOÜÏINGEN naar de laatste vijiding Hoofdkiesdistriel Gouda De CENTRALE KIEZERSVEREENIGING in het Hoofdkiesdistrict Gouda heeft voor de aanstaande periodieke Verkiezing zing an 3 Le den der Provinciale Staten op DINSDAG 11 MEI a s tusschen 9 en 5 uur tot Candida ten gesteld de Heereif fV Haeiftjes Dekker Mr j Forimj4 Droogleever en AllKnifffHSL I aftredende Leden en beveelt genoemde Il ereii i bjij dczl aan j i Mr Cjl K RABBE I Alphen a d Mijn iJ SNELj te Gouda Café Restaur L f OLIi o CD tr tiiji De tailiëu en i or DEJEÜNEES h IVÏ an LOEJ NSïEIJN j I Restaurateur ï grirxgr De Al§meene Sefetarin M i i AlJin ene Voorzitter I 4kiaipei ekwaabd In de Vergadering I gehouden den 22 tio APRIL 1880 te Schoonhoven zijn tot CANDifiliDATEN voor de PBOyiNCIALE STATEN van ZUID HOLLAND Kiesdistrict GOUDJI met algemeeke stemmen verkozen de aftredende Leden E W HAEITTJEUS DEKKEU to Oudewateri A KÏÏIJPF te Woerden en Mr J FOUTÜIJIT DEOOGLEEVEE te Gouda Sehoonhoven i Mei 18s0 Het Bestuur Mr S GRATAMA Hz Voorzitter C H VAK SCHERPENZEEL Secretaris A DENEKAMP Penningmeester H A BOECK Commissaris G A SCHALIJ Commissaris Riesvereeniging Woerden In de Vergadering der Kiesvereeniging WOERDEN op 8 APRIL 1880 gehouden zijn niet algemeene stemmen voor de aanstaande periodieke Verkiezing van DRIE LEDEN der PROVINCIALE STATEN in het Hoofdkiesdistrict Gouda op den 11 MEI a s te houden tot hare Caodidaten gesteld de aftredende leden de Heeren Mr J FOttTlJIJ DKOOGLEEVËK te Gouda R W HAE TJEI S DEKKEU te Oudewater en A KlXIJFF Hz te Rietveld Zij beveelt genoemde heeren met aandrang bij hunne medekiezers aan als personenin l e opzichten met de belangen van het District op uitmuntende wjjze bekend De Secretaria Be Voorzitter A M BEIJERMAN H van LOON van ITERSON Een groot aantal Kie ers die er niet van houden om leden van de Provinciale Staten die hun plicht hebben gedaan WEG TE JAGEN noodigen hunne medekiezers uit hunne stemmen uit te brengen op de Heeren A KMJFF Hz te Rietveld Mr J FORTUUiX DHOOGLEEVER te Gooda cii R W UAEi TJEi S REKKER te Oudewater Aftredende Leden Hoofdkiesdistrlct Gouda Met l DE EOmïï Jz voorAmende op de Strooibiljetten wordt l e doeld JAIT de KÖmiTG nM openen dezen avo id haar Winkel in Garen Band Handwerken 0 i vei derè Damesartikelen te Oouhd in de Dubbel Buurt ON o 9 Hat 1 lul j i i r Het ZOO gunstig beoordeelde £ XTIl A STOUT de Socielei van de Brouwerij oe Gekroonde Valk te Amaterdkm is vMi af heden te verkrjjgen in ON GEN EGEN r I DAM Kastelein Bjj eei komen Landbouwer nabij Gouda is t beIKE I in potje van ï 5 a 10 Kilogrammen teqenmarktprijt iï I Adres met friinco brievenj onder Ifetters A iZ aan het Adijertentie Hurêau van A KOK CoMp Boek Jn Kantoorh ndël te Gotida J de TOBIGAsbV Mr TIMMERMAN INSTRUMËKTEELE ZllIVERyR i an HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Kuipersteeg K 1 227 Openbare Verkoopiiig op MAANDAG 10 MEI 1880 voormiddags ten Elf nre in het KofiSehuijs Habmonie te Gouda van Perc No 1 Een sterk breed ruim met hoogen ZOLDER KANTOOR en overdekt Locaal achter staande en gelegen aan de Zevenstraat wjjk G No 2 te Gouda Kadi Sectie C nommer 593 groot 1 Are 36 Centiares Dadelijk te aanvaarden Perc No 2 Een sedert jaren als Scheerwinkel en Tapperjj weibeklant HUIS met ACHTERHUIS TUINTJE KEUKEN en SCHUURTJE staande en gelegen aan den Doelensteeg wp L No 221 te Gouda Kad Sectie C nommer 1229 groot 78 Centiares Verhuurd bjj de week ad 3 25 Perc Nos 3 12 Tien perceelen ieder breed S j bjj eene diepte van ongeveer 19 Meter allen aan de nieuw aan te leggenstraat Boomgaardstraat achtw de Karnemelksloot te Gouda Kad Sectie A nommer 1182 Dadelyk te aanvaarden i Perc Nos 13 17 Vjjf I WOONHUIZEN waarvan twee aan de Nieuwe Haven wjjk N Nos 132 en 133 en drie in de Turnhoutscho Poort achter de Nienwe Haven en aan het Plantsoen wijk N Nos 172 174 en 176 te Gouda Allen bij de week verhuurd Inlichtingen betreffende Perc No 1 bjj bet Gemeentebestuur van Gouda en bjj de aldaar gevestigde Notarissen en betreffende de overige perceelen bjj Notaris Mr KIST aldaar Qqüda DauK VAN A Bkinkman Zondag 9 Mei 1880 hebben bet gerucht verspreid dal rins vun Bismarck zich spoedig voorgoed aan de leiding der zjken zou onttrekken De Nordd Allg Zcitiiiii haast zich deze biweringen tegen te spreken en geeft ons de gelegenheid om door haar bril een blik te laan in het studeervertrek ran den Duilscheu rijkskanselier In den geruimen tijd welke hij voor zijne gezondheid binnenshuis heeft moeten doorbrengen scltijiit hij ziju tijd gebruikt Ie hebben om zich te wijd n aau den eigcnigkeu arbeid der miuislerien zoo waj het binnenaU buitenland betreft De uitdrukking schijnt niet volkomen helder wat misschien te wijlen is minder aan het artiket dan aan de kortheid van het telegram waaruit wij het voor het oogenblik kennen In iedy geval blijkt er uit dat de kjnselier zich wel genoeg gevoelt om thuis te arbeiden en zoolang dat zoo is z d hij geen einde naken aan zijne politieke loopbaan Desuei ilistenwet is ia derde lezing met 141 tegen 94 stemmen aangenomen Dat de debatten over een dergelyk onderwerp niet konden eindigen zonder nog eens aanleiding tot verwijten te geven spreekt van zelf Liepknecht en Hnsselmanu moesten dan ook tut de orde worden geroepen Ernstig wordt den leden van den Rijksdag in de AóIh ZIg verweten dat zij zooveel bezwaren inbrengen tegen het voorstel der Regeering om een crediet toe te staan tot ondersteuning der handelsondernemingen op de Samoa eilandeu Het bUd wijst er op hoe jaarlijks tal vau Duitschers bel overbevolkte land moeten verlaten en om elders brood te zoeken en hoeveel beter het zou zijn als ook Duitscbland koloniën had waar het rappe handen aan het werk kou zetten Het blad wijst op het verschil tnsschen Dnitschlauu en Frankrijk Engeland en Nederland waar welvaart hrerscht in bet eerste land vooral omdat de geboorten hel sterflogfer weinig overtroSen in de beide andere landen omdat men daar een afvoeroord heeft voor hen die in het vaderland geen brood vinden Hoe grooter het aantal zouen daar is zegt de Kalnüc ie hoe grooter de trots eu de vreugde des vaders want hy weet dat de toekomst zijner kinderen hem geeu zorgen behoeft te baren In Duitscbland echter hel spreekwoord Kleine kinderen kleine zorgen groote kinderen groote zorgen I Het blad hoopt daarom dat men eenmiHil ook in Duitscbland zal leereu inzien dal eene koloniale politiek voor alle standen van het Duitsche volk noodz ikelijk is en dat de voorstellen betrelfeude Samoa daartoe een eerste stap kunnen worden De Italiaanache minister president Cairoli heeft de outbiuding der Kamer tot onderwerp gema ikt van een circulaire nota daarin wordt gezegd dat de Regeeriiig den kiezers een program z d voorleggen van nuttige binneulandsche hervormingen welke tevens rust en verzoening naar buiten zullen afstralen Wat men in hel buitenland aan zulk een stuk heeft is moeilijk te raden t Schijnt dat de Minister een gelegenheid heeft gezocht om de Itatiaausche gezanten wat te laten meededen De minister van binnenlandsche taken heefi aan zyne ambtenaren in de provinciën bij de iustrnctiën voor de aanslaande verkiezing den strengen last gezonden om onzgdig te blijven tegenover de verschillende cundidalen en te zorgen dat de kiezers volkomen vrij en onafhankelgk blijven in het uitbrengen hunner stem Wij hopen hel De hoofden vnn de groepen der linkerzgde welke aau het voor de regeering ongunstig votum der kamer hebben medegewerkt Crispi Niooteru en Z inardelli hebben reeds een vcrkiezingmanifest uitgevaardigd andere groepen bereiden zich eveneens op hel verkiezings erk voor terwijl de rechterzijde aau baren vroegereu leider den heer Sella gevraagd heeft of lig in deu ernst der omslandigheden geena aaiileiding kiin viuden om de leiding der parlij weer op zich te nemen De eerlang door de hoofdeu der partyen te houden redevoeringen moeten leeren of men den verkiezingsstryd zal voeren om beginselen van regeeriiig dan wel om eerzucht van rsonen Kiezer in Italic is volgens de wel van 1859 ieder 25jarig Italiaan die lezen en schrijven kan in hel genot zijner burgerlijke eu burgerschapsrechten i is eu 40 lire in de directe belastingen bijdraagt Ook zonder dezen oensus zijn kiezers de leden der academiën van de kamers vau landbouw en handel professoren eu militaire ambtenaren van zekeren rang zij die een academischen grand bezitten pro j oureurs nolnrisseu bankiers eu genecshecreu Daaren