Goudsche Courant, woensdag 12 mei 1880

dRxrinedii f creed te lijn Blijkens een elegrain is de spoorw ovt roeitko i t met Servië aangeuuinen Thans ntoH nof dt icrleiigiiig van het luuideUvcrdr ie niLl l oitsohlc nil vasigcsleld worden Üe zitting Kal met gtsljtcii ii a ir het Parlement eenvoudig verdaagd orden ten tiude bij de hervatting van den arbeid de troonrede en de beraadslaging over een adres van antwoord te vermijden Ouniiddelijk na lie verdagiiig der zittingen zal graaf Taaffe zijn ontslag indienen Oe Keiler zul gelijk reeds gemeld is ilit ontslag uiet aannemen maar graaf TaaflFe met Ie samenstelling van een uieutv Icabimet belasten De lieeren Streiuayr Kerb en Korst willen flftrediH doch men hoopt hen van dit voornemen f te brengen Daarentegen wordt de aftreding van ien minister van liuaueien den heer Kriegsau ïeker ge ichl In elk gei al zal de reconstructie van 4iet Kabinet met iu den geest der linkerzyde ge hieden De baron Hiryraerlé heeft Weeiren verlaten om icU naar Budapest te begeven waar hij eenigen tijd zal vertoeven Ket hol is insgelijks derwaarts vertrokken en do meisle gezanten zqu bet d iarheen gevolgd Het is dus iii de hoofdstad van Uop rijp dat de zaken gedurende de eerstvolgende drie wekeu zullen bestuurd worden BINNENLAND GOIJB 1 11 Mei 188Ü Gisteren namiddag omstreeks 6 inir t dens et gespuid erd waardoor een felle trooin veroorzaakt werd bad eeu Jongen het Bgeluk om in bet water van de Raam te vtlllen en zoude eker verdronken zijn zoo niet de het r N Uongelmans die sleohts weinig kou zwemmen er was byge rongen Dank zij dezen welwillenden helper werï de jongen gered doch niet dan nadat ook anderen het hunne baddeu gedaan om beiden op het drooge te krg geu Z M beeft benoemd tot dijkgraaf vaa de Krimpe erwaard den lieer O Hoogendijk Dz Door den Irygsraad in let Ie militaire arron dissement zitting boudende te s Graveuhage is o a A 11 W O oud 30 jaren geboren te Kottefdaai milioien loteliug achler ebleveu van Je Uchtiug van ISfiS b de Ie comp van het depot van het 4e reg inf interie iu garnizoen te Gouda wegens eerste desertie in tijd van vrede gevolgd door arrestatie verooirdeeld tot eeu oulitaire detentie van 2 maundeu T Nienwerkerk a d IJsel heeft me op 3 Mei reeda jonge ooievaars op eeu uest gezien De JKillei Barend ia Zaterdagmiddag aan de ÏCahsewerf te Amsterdam teruggekomen om voor len uie wea tocht gereed gemaakt te worden Door een SOtal binnenschippers t Alphen a d Bija die allen meer of minder last hebben gehad van het ondiepe vaarwater in de kom van het dorp is éei adres ingezonden aan den minister van waterstaat handel en nijverbeid met dringend verzoek om verdieping Sedert eenige dagen a nu Tanwege het Uoogbcemraadschap Kyulaud twee per onen bezig met baggeren De beer Aug Then Bergh de vroegere directeur der Bolterdamsohe Haudelsvereenigiug is gisteren krachtens bevel van het gerechtshof te s 6raveuhage in vrijheid gesteld De Vereeniging ter bevordering van s land weerbaarheid te Rotterdam besft een algemeenen schietwedstrijd uitgeschreven die den 16deu Mei e k zal aanvangen en waarvai het eindigen zooraede het uitreiken der prijzen nader zal worden bekend gemaakt In de personeele wedstrijden op 100 en 200 pas worden alleen toegelaten militairen zoowel officieren als minderen en leden van scherpschntterskorpsen e van weerbaarheidsvereenigiugen Voorts zullen vrge banen zijn opengesteld dietegen betaling van inleggeld roor iedereen toegankelijk zijn De liqnidatcuren der Afiikaansche Handelsvereeniging stellen iu een uitvoerig rapport aan hare sohuldeischers roor de zaken voort te zetten hoewel het vooralsoog onmogelijk is om over de levei svatbaarheid de f zaak zelve een stellig oordeel uit te spreken Op 31 Maart 1880 waren de baten berekend op 2 311 941 91V3 en de lasten ƒ 13 214 721 53 Op deze basis is de waarde der pretenties van krediteuren 17 t po liqnidateuren stellen nu voor een Maatschappij op te richten die de geumenlijke baten der Afrikaansche Haadelsvereeniging overneemt maar die dan ook te vormen door krediteoreu wier vorderingen f 1000 of meer bedragen ieder in rerhoading tot hiuuie vordering 1 Om de zaken geregeld te kunnen voortzetten achlen zij bij de lage taxatie der baten ter Kust een kapitaal van ƒ 1 995 000 voldoende Dit cijfer wordt verkregen door uitgifte van 13300 aandeden a f 160 Indien nu krediteuren Ier vereffening hunner vordering tegen 17Va P elke ƒ 1000 hunner vordering iu betaling krijgen een aandeel van 150 eu aan kontanten ƒ 26 dan zijn daarvoor uoodig ca 13000 aandeelen De overige ca 300 aandeelen zouden dan bij publieke inschrijving kunnen worden aangeboden en bij gelgke biedingen aan de krediteuren preferentie worden verleend Krediteuren voor kleinere bedragen dan ƒ 1000 worden tegen 17 j pot in kontanten uitbetaald Eeu tweeledig doel zou door dat voorstel bereikt worden eerstens hebbeu de crediteuren zelien het genot eener eventueel voordeeliger realisatie der baten en in de tweede plaats blijft de mogelijkheid om eeue zoo belangrijke hanilelsonderueming voor Land en Stad te behouden Binnen korten t jd zal in een algemeene vergadering van scbuldeischers de gelegenheid geopend worden tot nadere bespreking en het nemen van maatregelen tot uitvoering dezer voorstellen Maar taar iKt vau gewicht is om zoo spoedig mogelijk de meeuing vau crediteuren te kennen hebbeu liquiiateurcn een concept overeenkomst aan de crediteuren gezonden om die als zij haar goedkeuren geteekeuil terug Ie zenden Obligatiehouders worden verzocht de nommers u het jaartal hunner stukken op te geven ten einde hun de concept overeeukoinst kunne toegezonden worden De Arasterdamaohe Egtuigvereeniging zal Zaterdag o B haren dienst openen Up verschillende pleinen eu daartoe aangewezen plaatsen in de hoofdstad zullen ryluigen geplaatst worden en wel van l Mei tot 38 Sept vau de mor ien acht en van 1 October tot 30 April van des morgens negen ure terwijl de dienst des avonds is vastgesteld tot elf uur De prijs is per rit van a zestig i j zeventig en een geheel uur negentig cent terwijl voor elk kwartier boven het uur twintig cent wordt berekend Het is aan het dienstpersoneel verbodeu om fooien te vragen Te Amsterdam is Zaterdag de eerste openbare kiuderspeellttin in bijzijn van vele belangstellenden eu van een 400tal kinderen feestelijk geopend De inrichting maakte op de aanwezigen den besten indruk eu de kinderen begonnen alras een druk gebruik te maken van de ten hunnen dienste geplaatste kegelbanen eu croquetspelen schommels en zweeftoestellen horizontale en Men aohr ft aan de X V e C Toen dehyaciutben bloeiden verheugde zich iedereen over bel onverstoord genot dat het gebloeinte aanbood eu over den wasdom der veldvruohten Want April beloofde met zijne lentedagen een mild vooruitzicht voor landman en hovenier Er is nu sedert twee weken verandering gekomen waarbij de groei stilslaat en de noordewind alle geneugten van de leute beneemt Tooh is het geen zeldzaamheid dat in Mei de nachtvorsten zooals thans schade doen aan de geopende bloesems en het vcidgewas Tot dusver hebben echter over het algemeen die nachtvorsten minder schade gedaan dan na eene zoo voorspoedige ontwikkeliug kou verwacht worden Als met écne stem wordt roor weiland en moezerij naar regen en malsch wcêr verlangt Komt de eerste denkelijk zal het laatste wel volgen De frissohe kleur is met het gras van de weilaude verdwenen en bet gezaaide ontkiemt niet op den akker De pogingen van het voorloopig comité om onze zuivelbereiding enz op de tentoonstelling te Londen in October e k waardig te doen vertegenwoordigen hebben reeds veel kans van welslagen De leden rau het Hoofdbestuur der IIoU Maatschappij van Landbouw schonken individueel zeer belangrijke sommen en zullen de zaak krachtig steunen Seed dadelijk besloot het bij de best bekende botermakers rateu inlegboter te koopen Blijkens bericht van den voorzitter der ïricsche Maatschappij van Laudbouw zal een buitengewone vergadering der leden van dat Hoofdbestuur bijeen geroepen worden ter bespreking van het voorstel De afdeeling Lemmer en de Ned Maatschappij t b van Vlaaindusirie te Botlerdam schonken belangrijke geldelijke bijdragen Van de roorzitter der Geldersche Maatschappij ontving het voorloopig comité een allerwelwillendsl schrijren waaruit blijkt dat de circulaire spoedig bij bet Hoofdbcslnur een punt van behandeling zal uitmaken Zoo ook van het bestuur der Maatschappij van Nijrerheid Westerk warlier pror Groningeu Van rele parlicuHeren ontring de penningmeester reeds meer of min belangrijke geldelijke bijdragen of toezegging rau geldelijkeu steun Een onzer lezers verzoekt ons de aandacht te vestigen op bet prospectus dat dezer dagen rond is gezonden over de Nieuwste Duitsche tieldloterij te HamburgIu dat stuk staat op iu het oogvallend wijze te lezen ƒ 3 60 voor een geheeloriginaal lol maar vooraf gaan mei gewonen letterdruk de woorden voor de trekking der eersteafdeeling Het is daarom wellicht niet overbodiger op te wijzen dat die ƒ 3 00 slichts recht geveuvoor de eerste der zeven afdeelingen of klassen enmen dus om de oiiuilgelotc nummers voor de volgende geldig te doen blijven telkens zal moetea bijpassen UandeliUad De hcofdbepalingeii van de thans door de Tweede Kamer aangenomen wel tot bescherming van voor den laudbouw nuttige dieren luiden Het is verboden iu het wild levende dieren of vogels nuttig voor landbouw of boutlesit te rangeu Ie dooden te vervoeren te koop aan e bieden Ie verkoopcn of te leveren of ten veikoop of Ier aflevering iu voorraad te hebben Het vangen of dooden van de in deze wet bedoelde dieren zich bevindende betzij op aiin of iu een woning of iu hel daarbij bchoorende afgesloten erf hetzij in tuinen fruil boomgaarden of kweekerijeu i den bewoner den gebruiker yan den gebruiker van den grond en met hunne toestemming ook lan de derde vrijgelaten Gelyke uitzondering geldt voor bi 1 uithaleu vernielen of verstoren van de zich aldaar bevindende eieren en nesteu Al8 afgesloten wordt beschouwd het erf dat Ier hoogte van teu minste één meter omringd is door door een munr heg schutting raster of traliewerk of omgeven door een sloot Ier breedte van ten inlnHtc twee meter Of en Ier diepte ran ten ininlse ééa meter vijftig cenliinettr onder het maaiveld N iar aanleiding van de zinsneile in hel voorloopig verslag van de Tweede Kamer der SlateaGeneraal omtreul bescherming van nuttige diersoorten de zwaluw hoewel zij vele schadelijke hisicten vernietigt is echter voor den bgenhouder een onaangeuaaine gast schrijft de heer Nibbeliuk te Varseveld aan de LandbouK Cl Kim welk kamerlid kan men dit toch hebben wija emaaki ik zelf ben o a ook bijenhouder reeds scdetl mijne kinderjaren j icilereu zomer nestelen hier p m 60 paar zwaluwen 20 pas van niiju bijensinl Eve zul men wij dotn gduuveii dat leeuwen eu tijgers zich uitsluitend voeden met iiurdvlooien eu bladluizen dan dat zwaluwen bijen verslinden De heer Otio Muller wijst in het Brunswijksche Maandblad tot bevordering der gezondheid op de verspreiding van besmettelijke ziekten door iiitiidel van het geld Hij deelt in zijn artikel in de Zwolache Courant overgenomen verscheidene beschuu wingen daaromireut mede feiten evenwet niet Tol dusverre meenden wij dat metalen beschouwd werden de smetstof uiet over de planten en wanneer men met de quarantaine van nabij heeft kennis gemaakt weet men hoe daarbij koperen tangen gi be igd worden om de voorwerpen uit besmette oordeu afkomstig aan te raken Al ook koper de besmetting overdroeg ware het ifebrüik van die tangen overbodig Dat het niet alleen vie is maar ook ongezond om centen iu den mond Ie steken nemen wij onvoorwaardelijk aan maar om onze muntstukken als dragers van epidemieu te beschouwen is er eeiiigbewijs noodig Men ontdekt in onzen lijd dagelijks uieuwe dingen die loor de gezondheid schadelijk of gevaarlijk zijn het is of men er zich op toelegt omzijnen medemensehen geen gerust oogenblik meer inhun leven te gunnen en als men nu ook geen geld meer kan ontvangen zonder kans te loopen de pokken de mazelen of de keelziekte iu zijne portemounaie te brengen dan ziet het er nog treuriger met onze veiligheid uit Arnh Cl Omtrent de werkzaamheden van de Synode der Ned Herr Kerk wordt door de Kerk Cl o a het volgende medegedeeld Van de ouderlingen der gemeente Ie Dordrecht was eeu schrgven ingekomen inhoudende een verzoek om een definitief antwoord op de drie volgende vragen Wordt door de synode in slryd met het gevoelen der synode van 1869 de uitvoerbaarheid vau een vonnis waaraan het vereischte ontbreekt in art 21 llcgl O en 1 omschreven erkend Kan de synode er zich mede vereenigen dat 3 ouderlingen worden gestraft omdat zü niet hebben kunnen medewerken tot do uitvoering van een nieuw artikel dat in strijd is met al de overige artikelen die betrekking hebben op de roeping en de verplichting der ouderlingen Is het ook het oordeel der synode dat 13 ouderlingen moeten geschorst worden op de verkloring dat zij daartoe geroepen die medewerking evenzeer moeten weigeren terwyl door lal ran moderne predikanten by de synode de verklaring is ingezonden dat zij zich hoegenaamd door uiet cenig reglement gebonden achten en die verklaring met de daad nebben bezegeld zonder door eenig kerkbestuur te zijn beraorilijki In overeenstemming met het rapport der commissie in wier handen het schrijven der Dordtsche ouderlingen is gesteld is door de vergadering besloten op de eerste vraac te antwoorden dal bet beroep op hel gevoelen der synodale vergadering ran 1869 ook daarom niet opgaat pmd it het toen gold eene uitspraak in ee islen aanleg waarvan booger beroep werd aaugevraagd terwijl het thans gold een eindbeelissing die niet voor hooger beroep of vernietiging vatbaar is daarenboven dat het ontbreken der vier baiidleekeuingen niet te kort doet aan de geldigheid eeuer beslissing die genomen is geheel in overeenstemming met art 19 Regiem roor opzicht en tucht en aan welke door die rier leden zelfs i deelgenomen teiwgl eene tegenovergestelde wetsverklariiig zou leiden tot de ongerijmde gevolgtrekking dat ééu liil van ren bestuur bet in zijne macht zoude hebben te beletten dal ann de besluiten van dit bestuur uitvoering zon orden gegeven In verband mit dit antwoord op de eerste vraag kon het ant oordd op de 2de vraag niet anders luiden dan dal eene eindbeslissing liehoort geëerbiedigd Ie worden terwijl wat de derde vraag betreft wordt opgemerkt dal nl zou de Synode run oordeel zijn dal hel tuchtmiddel verkeerd wordt toegcpail daarop niet meer kou worden teruggekomen Door den heer van deu Brandeler werd iu de laatste zitting nog roorgealeld met bet oog op de voorloopig aangenomen verandering van art 3S van het Regleincni op het Godsdienstonderwijs en overwegende dat de Synode daardoor ann de bezwaren van rele had trachten te gemoel te komeu doch dol die rerandering geen terugwerkende kracht zou kunnen hebben indien die niet uitdrukkelijk op wettige wijze bepaald was te besluiten waarbij de handelingen welke na 1 Januari 1879 verricht als niet overeenkometig de ari 38 en 39 van het regleineiil op hel Qodedienstonderwtjs geschied vernietigd zgn en lol veroordeeling aanleiding giiven worden tgdilgk geschorst eu buiten werking gestild totdat de Kerk over de voorgestelde verandering zal beslist hebben met bepaling dat die hanileliugen door vaststelling ran bedoelde wijzigingen zullen geacht worden gewettigd te zgn roor zoorerre zij niet mei de nieuwe wijzigingen in strijd zijn en daarmede ilc daarover gedane Uitspraken en besluiten met de daaraan verbonden gevolgen gehouden voor vernietigd Hel eirsle gedeelte van dit voorstel werd echter door den heer van den Brandeler teruggeuoiuin op de gemaakte bedenking dat de Synode volitrekt onbevoegd zou zijn om wettelgk gedane uitspraken Ie schorsen en hierdoor iubrcuk zou gemaakt worden op de reglementaire bepalingen omtrent de kerkelijke rechtspraak Dooh gelijke bezwaren ontmoette hel orerblijrend gedeelte ran het voorstel bij de groote meerderheid ran de rergadering twaalf ran de vijftien tegenwoordige leden al naar haar oordeel ook onnoodig dewgl naar ele bemaande bepalingen de weg tol bersiel open staat Intusacheu weril naar aanleiding van een voorstel van den Vice president niet elf legen drie stemmen besloten om nog aan bet oordeel van de Froviuciale kerkbesturen en clussicile vergaderingen eene overgangsbepaling te onderwerpen strekkende om indien de verandering van art 38 in werking mocht komen deze ook ten goede te doen komen van de nieuwe lidmaten wier recht op inschrijving in het lidmatenboek hunner gemeente al dan uiet geschied om de bij hunne aanneming plaats gevonden afwijkingen zou kunnen betwist orden Zondag is door dr Hoedemaker predikant te Amsterdam van de kansel medegederlil ilat hij een benoeming lot hoogleer iar ann de Vrije Universiteithad ontvangen Naar men verneemt zou hem bijdie benoeming het ond rwijs in de uaturual eu de ethiek zijn opgedragen zou de kerkgeschiedenis met aanverwante vakken aan dr Uulgers de encyclopaedic en dogmatiek aan dr Knyper zijn toegewezen terwijl voor de uitlegkniide des N Testaments nenoemdis dr van Roukel insgelgks predikant aldaar Over de benoemingen voor de Öostcrsohe tulen en de praotische vakken kan eerst later worden gemeld Bg dejuridische faculteil is lol hoogleeranr in het staatsrecht benoemd de heer mr 1 1 D Fabius secretaris van het centraul comilé Stond Nergens wellicht heeft de grillige mode hare luimen zoo bot kuniuu vieren als in de modellen der schoenen In de veertiende eeuw was het mode de schoenen zoolang mogelijk te dragen en de punten om te krullen Een Pnrijsche schoenmaker l oulaine naaakte zgn naam beroemd door schoenen te vervaardigen waarvan de spitsen drie voet lang waren Eerst in de l5de eeuw begon men aan practischer modellen te denken en in de löde eeuw werden voor het eerst pantofTcla gedragen De lengte der schoenen nam gedurig af en in de 17de ocuw zag men reed schoenen die eenige overeenkomst met de lage damesschoenen uil onzen tijd hadden Rozen en strikken op den voet ontbraken natuurlijk nooit de damesschoenen uit de 17de eeuw waren van bout gekleurd leder vervaardigd met roode bakken waarbij tot verhooging van het schoon helder gekleurde kousen gedragen werden Daarna kwamen kanten borduursels in den smaak eu menigmaal was de schoen daarmede bijua geheel bedekt De schoenen uit de 18de eeuw in het model ran een pautoifel zgn ook thans op schilderijen voldoende vertegenwoordigd om algemeen bekend Ie zgn zg waren doorgaans van zwarie zgde en ontvingen in dien tijd ook de naam van panlouflles Ook de ongelukkige Marie Antoinette droeg zulke pantoutfles zelfs nog op den dag van haren dood hoewel toen iu eenigszins gehavenden toestand daar zij op verschillende plaatsen gescheurd en slechts gebrekkig door de koningiu zelve gemaakt waren Ook in onze eeuw heeft de schoen reeds menige verandering ondergaan Na de stoffen laarsjes begonnen de dames voorliefde voor fijne lederen laarsje te krijgen De hakken werden verhoogd en het gedeelte wat het been omsluit eveneens tot meo eensklaps weer tot het Grieksch Eomeinsche model orerging met kruisbanden waardoor de kous zichtbaar wordt Muiltje zgu door alle ecuwen heen gedragen en stondeu steeds bekend als zeer gezond gemakkelijk en luchtig Ecu Duitsch blad geeft hei rolgeode middel aan de hand om Ie onderzoeken hoe oud eeu hoeuderei is Meu lost 120 gram keukenzout in een liter zuircr water op eu in die oplossing legt men het ei dat men beproeren wil Is t van denzelfden dag daii zinkt bet op den bodem van den vorigen dag bcreiki het den bodem niet van drie dagen blijft bet iu de oplossing drijven i t vgf dagen oud dan drijft het aan de oppervlakte en hoe ouder voorts boe hooger Afloop van Openbare Verkoopingen vau Onroerende Goederen VEILING 10 Mei 1880 Gebouw Zengslraat G 2 ƒ 4300 kooper L J Kaijgers Huis Doelensteeg L 221 ƒ 2010 k J Janieu Perceel Bouwgrond Boomgaardstraat aan de Karne raelksloot 90 k J H Kok Idem aldaar 90 k A Briukmalt Twee idem aldaar 180 k A Hazebroek Eeu idem aldaar 90 k A Grendel Twee idem aldaar 195 k O Sirre Een idem aldaar ƒ 90 k P ra Mcnsch Huis Nieuwe Haren N 206 ƒ 610 k T Blom Idem aldaar N 207 660 k D den Hertog Idem Turnhoulsche poort N 172 400 k A Rietreld Iilem aldaar N 174 390 k M Binnendijk Idem aldaar N 176 ƒ 400 k T ran der Hoeren INGEZONDEN Mynheer de Redacteur Het onderstaande achten wg belangrgk genoeg om eene plaats daarroor in uw geacht blad te rerzoeken De Directeur der begraafplaats alhier is gewoon om bij t overlgden vau eeu onzer tiadgenooteu de zorg voor al wat de begrafeni betreft op zich te nemen en dos ook voor t laten vervaardigen der doodkist In plaala van aan den timmerman die de trenreneie familie altijd bediend heeft het maken der kist op te dragen hetgeen wij hoogst billgk zouden vinden neemt Z Kd diuirvoor eigenmachtig dengenen die te dezer zake eeue overeenkomst met bim heeft aangegaan Omdat iu clergelijk geval geen gespecifieerde rekening wordt iugeliverd en wg zeker achten dat de familicn zonder dit monopolie dour eene aanzienlijke besparing van uitgaven zouden zijn gebaat wenschen wg nalMurlgk ook in ons voordeel dut de Directeur voornoemd door t belang der betrokkenen in bovenaangeduideu zin de gelegenheid opende om ook in deze hunne begunstigers te bedienen U bij voorbaat dankzeggende roor t welwillend opnemen dezer regelen hebben wij de eer Ie zijn Uwe Dienstir Dienaren W Bokhoven W C Reuhi J W DE JONO n J NeDEEHOIHT C P W Dessino Erve J A v D Ben E SliEDBECHT G Luijendijk N KoNINGS HzN A Snelleman J N KoNiNGS D Amesz Burgerlijke Stand GEBOREN 3 Mei Dirkje Johanna ooderi T Sanders en O Hougeiidoorn Geaiena Geertinida Johanna ondurs G de Moog eu C Sclindenburg Heudrik Anthouie Tlieodoroe onders A ¥ Polei ni J Stolk 9 Morgarellia Nelletje oudeis £ Hoj eoduoru ea M van Egk Adrianus UeD drikat ouders H 3 Hirnis ea A van nnnrrn iUriê Geertruida Adriuna ondera P Tfieussenen G 11 van Hmzeküni Karel Carolus oiidtra J de Buoij eo C Thaltiis Maria Franctiia ouders F van den Ring en M l iatto 10 Tlieodora Helena ondera J A Hron en VL Vermelj OVERLEDEN 7 Mei A tan den Heu el lJ m 8 M J van leeuwen 6 w A de Jong 3 m P vau der Louw 75 j 9 J laarin 6 w H Braijnioka 2 j 10 m 10 J P Ooslerbeek 9 in ADVERTENTIEN Getrouwd J VAs KRANENBURG Jz enJ H WAKKÉE die ook namens wederzijdsche betrekkingenhunnen hartelijken dank betuigen voor de releblijken van belangstelling bg hun Huwelijkondervonden t 10 Mei 1880 Bexgen op Zoom Bevallen van eené Dochter C DE MOOU ScHDItENBtjao Gouda 8 Mei 1880 Voorspoedig bevallen van een Zoon C C G P KABEL Gouda 11 Mei 1880 de Kobte Algemeene kennisgeving De Ondergeteekende bericht zijne geëerde Stadgfnooten van GOUDA en OMSTREKEN dat hij zich alhier gevestigd heeft als mm I en beveelt zich minzaam aan tot het maken eu leveren van COSTUMES enz Voorradig de Nieuwste voor het Saizoen Uw Da Dienaar B C VEinVEIJ Lange Tiendeweg D 49 Gouda Jn Gouda verlangt men over te nemen een liefst in BRANDSTOFFEN waarvan de Pakhuizen aan de vaart gelegen zgn Ook worden opgaven van een Pakhais met gunstige ligging evenals prijzen en verdere conditien met franco brieven onder letter D H P aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH van DITMAR Rotterdam WORDT GEVRAAGD om dadelijk in dienst te treden eene Zich aan te melden bg den Uitgever dezer Courant Mevrouw SMITS van Leent verlangt met 1 Augustus a s eene DIEIVSTBODE In een Fatsoenlijk Burgergezin bestaat gelegenheid tot plaatsing van 1 a 2 Adres aan het Bureau dezer Courant f 100 Wordt TER LEEN gevraagd tegen eene aflossing van 20 per j j Renten naar verkiezing Onderpand een Inschrijving op t Grootboek groot 1000 4 q Weldenkende Stadgenooten vervoegen zich onder het motto Grootboek aan t Bureau van de Goudeche Courant