Goudsche Courant, vrijdag 14 mei 1880

Vrijdag 14 Mei 1880 N 24Ö2 J ffeveslijyd te ARIVHEM GOUDSCHE COURANT Wmm en Adverlenlieblad voor Gouda en Onistrelien Dagelijksch Passagiers en Goederenvervoer en Speciale Goederendiensten met de Snelvarende Raderen Schroefstoombooten CONCORDIA I II HI IV V VI en VH Van af Dinsdag 11 Mei en voortaan iederen DINSDAG geregelde wekeiyksche Goederendiensten vtm GOUDA naar Rotterdam Schoonhoven Vreeswijk utrecht Culenborg Wijk bg Duurstede Shenen Wageningen Arnhem Nijmegen Druten Tiel s Hertogenbosch Amsterdam Zaandam en tusschenliggende plaatsen vice versa en naar Emmerik Wesel Duisburg Uerdingen Dusseldorf Mühlheira Keulen Coblenz Maiuz en Mannheim vice versa Lage doorloopende tarieven van en naar alle Stations Nadere informatiën zijn te verkrijgen bjj den Heer N WIESER Commissaris Singel Aanlegplaats der Stoombooten en bij de Directie te Arnhem Rynkade A 43 44 en 45 De Directeur R H HAENTJENS JVB Men wordt beleefd verzocht de Goederen die DINSDAGS verzonden moeten worden uiterlijk MAANDAGS te bezorgen bij den Commissaris STEDELIJK MUSEÏÏM van OUDHEDEN Op de beide PINKSTERDAGEN 16 en 17 EI a s zal het Museum s namiddags van 4 6 uur weder voor den verminderden prys van 10 cents de persoon voor een ieder toegankelijk suju DE OOMMISSIE Bij vonnis door de Arrtfndissements Regtbank te Grai enhage den ai n FEBRUARI 1880 ten verzoeke van beide eehtgenooten gewezen is het huwelijk gesloten te Delft den 2 September 1657 tasschea Mr HENDRIK NICÜLAAS GROBBEE laatst Raadsheer in het Hoog Geregtshof van NederlaudscU Indië ge domiciliëerd te s Gravenhage en Vrouwe ELISABETH HENRIETTJB WILHELMINA EIJMA gedomicilieerd te e Gravenhage aadat bereUs bij vonnis dier Regtbauk van 20 October 1874 op beider verzoek was uitgesproken Scheiding van Tafel en Bed ontbonden verklaard met alle wettelgke gevolgen van dien Voor Extract De Trocureur voor gezegde Eehtgenooten geoccupeerd hebbende A HINLOPEN Procureur PHOTOGEAPHIE iittslnitend In Kooldruk SPECIALE INRICHTING voor zeer fijne vergrootingen ONVERANDERLIJKE PORTRETTEN F HartlH g Oos thavcii B 14 Ba B H MAASKANT in de Stoofsteeg is uitgegeven en alom te ontbieden Uiüegglngc van de wijtberocmdc en aeer konstlge in de St Janskerk te Gouda JPriJs 30 Cents O H llandsch Papier geb in Perkament 80 Cents ABSIIAUBBIK S of Aiitl Hlmmatischc Watten t De voortdurende vorderingen welke de ABS HAUBBIN S op het gebied der geneeskunde maken grenzen aan wonderen In het uittrekken van het lichaam tot last zijnde stoffen treffen zij meestal met zulte in het oog Icopende zekerheid dat én gebruikers én getuigen haar hunnen waardigen lof toebrengen boven zeer vele anderen middelen welke helaas voor deze Watten vruchteloos werden beproefd Zoo ontvang ik heden wederom een verklaring nit Poeldjjk gelegen in het Westland dat de heer Th Bernts meester smid aldaar sedert eenige dagen leed aan koorts welke koorts hem in de beenen was geslagen waaraan ZEd znlke ontzettende pijnen leed dat die niet waren uit te staan ook daar werden na gepapt gewarmd en gezalfd te hebben eindeljjk de Anti Rhuiiiutische Watten van Abshaubbin gebruikt welke zich niet beleedigd achtten ook daar het laatste te zijn beproefd en haren roem te handhaven waar andere middelen vruchteloos waren want binnen den korten tgd van drie dagen was de kwaal en oorzaak spoorloos verdwenen 5 zoo dat ZEd als het ware de mensch7 heid toeroep Twijfelt niet arme lijders omdat het middel goedkoop is maar profiteert Verkrijgbaar op franco aanvrage a 30 cent per pakje aan het hoofd depót te Delft bjj A BREET ELT Az en verder bg T A C laii Detli de Wea Bostiuan Gouda F W den Uil Schoonhof A l rius Zevenhuizen M J Goudlvtide Boskoop O Hoogendijk Cappelle C B Verheul Ouflewater A Pos Berlcel J vac Dorp Zoelermeer A Kauliiig Alphen J B E C Scblnttman BoJegriiven S d lCraa tsl Blciswijk Wed G Wiïh eiina8 VVoVrdeu K Oosterling H iaslrecht Bene groote binnenlandsche Meelfabriek VRAAGT een AGENT voor Gouda Alleen diegenen gelieven zich te meldeö welke met het Meelvak en de Bakkerij grondig bekend en in staat zijn goede refereutien op te geven Franco offerten onder B No 170 aan het Algemeen AdvertentieBureau van NIJOIl VAN DITMAR te UotUrda i Openbare Verkooping op WOENSDAG 19 MEI 1880 voorraiddagg ten Elf ure in het Logement de Paauw te Gouda van N 1 Een hecht en sterk naar alle zijden ruim nitzigt hebbend WOOIfHUIS met EBJF en PLAATS aan de Gouwe wijk C No 231 te G uda bevattende ZES KAMERS KELDER en KEUKEN van vele Kasten en Gemakken voorzien Dadelijk te aanvaarden N 2 Ben zeer lief goed onderhouden TFOOJTffUIS met lililp en TUISTJJS en vele Gemakken voorzien aan den Fluweeleu Singel wjjk R No 552 te Gouda Verhuurd tot ultimo April 1881 tegen 2 75 per week N 3 Een dito WOONHUIS met JSJW en TUINTJE gelegen als voren wijk R No 549 Te aanvaarden 15 Junij e k N 4 Een ruim gunstig gelegen WINKELHUIS met SCHUURTJE JUEJiG VLAATS en grooten ïf JJV aan de Turfmarkt wijk H No 161 te öoiirfa dienende het huis als BroodbnkleeriJ Verhuurd tot 14 Jan 1881 ad 5 50 per week N 5 Een geheel vernieuwd van binnen zeer net betimmerd en bewerkt WOONHUIS met EBF en PIAATS oi SLEEK ia de Vrouwensteeg wijk H No 233 te Gouda Verhuurd bij de week ad 1 69 No 6 Ben GEBOUW en EItP heaimade uit twee Woonhuizen in den Vogelensang wijk M No 115 en in de Speldenmakerssteeg wgk G No 60 te Gouda Te zamen verhuurd bü de week ad ƒ 2 N 7 Een WOONHUIS met ERF KADE en GROISD in de Korte Akkeren wjjk P No 332 te Gouda Verhuurd bij de week ad 1 35 N 8 Ben WOONHUIS en EBF achter het Klooster van de Nieuwe Haven wijk N No 53 te Gouda Verhuurd bg de week ad 1 25 N 9 Een WOONHUIS en EBF uhyoren wjjk N No 61 te Gouda Verhuurd bij de week ad 1 25 Breeder bij biljetten en inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda GoDDA DaüK VAN A Bmnkman BERGMANN S ZOMEÜSFBOETEIT ZEEF Tot volkomene verwijdering der ZOMERSPROETEN alleen veikrijgbaar per stuk 445 Cents bö L SCHENK Hoogstraat Nederianilsciie Itiiijnspoürwcg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Vau AMSTERD VM AUXUEM en üfKECHT naw HOrrfillüAM s liiVG E CU 8CHhVENlN iE f Van Amsterdam 6 30 8 10 9 30 11 25 12 50 3 6 8 50 9 65 AttNHEM 6 56 8 50 10 36 1 30 1 50 5 25 7 26 9 Utbkcht 7 8 26 10 17 11 40 1 16 2 28 3 35 6 30 9 10 10 16 Harmtlen 7 J2 8 48 12 3 1 35 3 65 9 36 10 35 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudewater 7 36 1 65 4 8 9 52 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 16 8 3 5 4 25 7 lü 6 10 68 Naaï Moordrecht 7 63 2 18 10 12 Nieuwerkerk 7 63 2 JS 4 2r 10 12 Capclle 7 53 2 18 10 12 KoTiEKDAM 7 63 9 1C 10 30 12 31 2 18 4 6 4 28 5 57 lu 12 U 4 ZeveuhuiieiiMoeroapellc 7 6fl 2 21 4 31 10 9 ZoeterineerZegwaurd 7 50 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 B6 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 üaAVENHAUE 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 1 Scheveniugeu 7 66 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van EOTTBRDAM SCHEVENINGENen HAGEnaar AMSTEllDAM UïfiECHï en 4HNHEM Van ROTTEKDAM 6 30 7 40 8 10 8 60 10 30 10 40 11 50 2 3 20 4 3U 6 60 8 30 9 30 Capelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 8 8 43 Moordrecht 6 57 11 4 2 23 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 15 12 9 2 35 3 40 4 62 7 28 8 55 9 53 Soheveningen 7 7 30 8 5 9 40 10 11 16 1 20 2 36 3 45 6 6 7 46 9 s Geavenhaoe 6 26 7 30 8 8 36 10 10 10 30 11 46 1 50 3 5 4 15 6 36 8 15 9 80 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoetermeerZegwaard 6 46 10 60 2 10 8 66 8 88 ZevenhuizenMoeroapelle 6 55 11 2 20 7 7 Aankomst 7 18 7 69 8 27 9 6 10 43 11 18 12 12 2 38 3 37 4 49 7 26 8 6 9 67 Naak Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 81 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Ilarmelen 7 16 8 6 8 31 10 62 11 21 2 41 3 43 4 56 7 31 9 1 10 Akstebdam 7 16 8 31 10 52 12 16 2 41 3 43 4 55 9 1 10 ÜTKECHT 7 16 8 5 9 11 10 52 11 21 2 41 3 4a 4 55 7 31 10 Aenhem 7 16 9 11 10 52 11 21 3 43 4 56 7 31 HET VEB8L i over pen TOESTAND DER GEMEENTE in 1879 E HoorDSTVK III Gemeentebestunr De gemeenteraad onderging in zt s mengtellinggeene verandering evenmin bet CoUegie van Bargemeester en VVetboaders en de Commiuie belast met hetontwerpen vsnenhetberiienderplaatselgke verordeningen tegen welker overtreding straf is bedreigd Het personeel der Ueineente ambteDaren en bedienden onderging door overijjden eu vertrek eeMoe verandering Tw e opengevallen betrekkingen bleven on▼flrvnld ▼ n die van stods archivarig en die van vierden tads geneesheer Er hadden in het jaar 1879 23 openbare en 4 besloten vergaderingen van den Gemeenteraad plaats De volgende verordeningen werden vaitge teld 1 Strafverordeningen Verordening op bet Bouwen en op de verplichtingen van eigenaars van gebouwen en van naburige erven van 4 Juli en 3 October Verordening houdende strafbepalingen tegen het miihantelen van dieren van 30 December Belhetingverordeningen UaeDD Verordeningen van verschillenden aard Bedoittot wgziging derVerordeniag houdende regjiing van den te verleenen bjjstand aan de Hoofdonderwijzers en Hoofdonderwyzeres der Openbare Lagere scholen mn 4 Februari Besluit tot regeling der jaarwedden van het onderwijzend personeel aan de Tweede Burgerschool voor Jongens van 4 Februari Ue lement voor de Tweede Burgerschool voor Jongens van 4 Februari 4 Instruction Instoctie vuor den Hoofdonderwijzer der Tweede Burgerschool voor Jongens van 4 Feb Instructie voor deu Zwemmeester aan de Stedelijke Baden Zweininrichting en voor diens plaatsvervanger van 23 Juli Instructie vuor de Stads Vioedvrouwen van 29 Aujgustus Onifir de voornaamste onderwerpen welke in de openbare vergaderingen van den Gemeenteraad behandfld werden jijin vermeld de hierboven vermelde Verordeningen en Instructiën hei Kohier der Plaatselijke Directe Belasting op de Inkomsten de rekeningen en begrootingen vfmr de onderscheidene instellingen van liefdwiiglieid en ande e d Qfemeenterekening de Gemeentebcgrooting de mededeeling van Burgemeester en Wethouders dat zfl zich tot £ E den Minister van Oorlog hebben gewend met verzoek om het garnizoen alhier uit te breiden Het besloit om de op te richten Tweede Burgerschool voor Jongens voorloopig te vestigen in het gebouw der ISurgeravondschool Het besluit tot aanleg cener zijstraat ten oosten der Crabethstraat en tot open buren verkoop van bouwterreinen aldaar Da inwilliging vnn het verzoek der Heeren J de Vries llobbé en A Kaptjjn tot verlenging met drie maanden van den termijn binnen welken ziJ overeenkomstig de gestelde voonvairden verplicht ziJn zich omtrent de aanvaarding der concessie voor den aanleg en de exploitatie eencr Waterleiding te verklaren en besluit tot het brengen van eenige wyzigingen in de voorwaarden dier concessie Het besluit tot aankoop van twee perceelen buitendijks gelegen land aan den Uoogen Schielandscben Zeedijk ten einde deze ter beschikking te itellen van de concesdonarissen eener Waterleiding voor de oprichting van reservoirs bassins enz De verwerping van het door eenige Raadsleden ingediende voorstel om te bsginnen met het jaar 1880 alle Gemeentewerken bg openbare aanbesteding te doen uitvoeren De verwerping van het voorstel van zes Raadsleden daartoe strekkend dat de Haad besluite Burgemeester en Wethooders uit te noodigen eene voordracht te doen tot het instellen eener commi wie van bijstand in bet beheer der openbare werken overeenkomstig art 54 der Gemeentewet De mededeeling dat BuTOemeester en Wethouders de Directie der Gas briek hebben aangeschreven om ingevolge de bepalingen van het vigeerende contract den prgs van het gas tot op 12 cent per kub meter to verminderen op grund dat in vier gemeenten ran dezelfde grootte oi kleiner dan Gouda het gas door particuliere fabrieken voor dien prji aan de ingezetenen geleverd wordt De mededeeling eener missive van Z E den Minister van Oorlog daarbg kenuisgevende dat eene wi iging kan warden gebracht in het esluit tot vermindering An het garnizoen alhier met twee compagniën zoflder dat evenwel daardoor het nitciéht op v ÉbKele uitbreiding van dit gamiznen te bekwamer tjjd zal zjjn benomen Het besluit t t Mtibreidiiig van het hulppersoneel aan de Tusé Denschool De afwijzende beachikking op het verzoek van het Bestuur der Maatschappij voor NieuwGeoctroyeerde Gasbereiding alhier om afstand van eenig terrein tot uitbreiding der Gasfabriek en om eene vernieuwde concessie ter exploitatie dier fabriek voor den tyd van 25 jaren krachtens een nieuw daarvoor te maken contract De afwgzing van het verzoek der Hecrcn 3 de Vries Robbé en A Kaptijn om reutegarantie ad 5 pCt voor het kapitaal bijeen te brengen voor den aanleg en de exploitatie eener Waterleii g alhier en aanneming van een voorstel daartoe strekkende om gedurende driejaren van een kapitaal gniot 122000 zgnJe het bedrag dat na de deelneming der Compagnie Générale des Conduites d eau te Luik nog moet worden verkregen eeue rente i l 5 pCt te garandeeren met toekenning van een uitstel van drie maanden aan genoemde adressanten tot aanvaarding der concessie Het besluit om de kosten gemaakt voor het drukken en uitgaven eener brochure van den Heer E H Stieltjt s betrekkelijk de verbetering van den waterweg tusschen Annteidam eu Uotterdam nifde Gemeentekas te voldotn Het besluit tot het openstellen van deu toegang over de Hanepraaisluis voor rij en voertjigen Het besluit tot vermeerdering van het getal hulponderwijzers aau de Tweede Buryerschool voor Jongens Het besluit tot het in gebruik geven van een gedeelte water bij de Mallegatsluis aan het Byk voor de oprichting van een schuitenhuis Het besluit om naar aanleiding van een verzoek der Kamer van Koophandel en Fabrieken eenige verbeteringen te doen aanbrengen aan de aanlegplaats der stoombooten aan de Vest Het besluit om verlenging aan te vragen van de concessie tot tolheffing op het Goudsche en Amsterdamsche rijpad De afstemmiog van een voorstel van Burge meester en Wethouders daartoe strekkende om aan de Heeren J de Vries Robbé en A Ka tijn voor het aanvaarden der concessie tot aiinleg en exploitatie eener Waterleiding alsnog ecu uitstel te verleenen van drie maanden ten einrlo hen in de gelegenheid te stellen zekerheid aan te bieden dat het vereischte kapitaal zal worden gevonden Afwgzing van een door gemelde heeren ingediend verzoek om reutegarantie ad 4Vj p tin eene geWleening groot 122000 Besluit om voor kennisgeving aan te nemen een nader adres van genoemde heeren houdende verzoek om eene rentegarantie ad 4 pCt over een kapitaal van 135000 waarvoor zij zich verbinden om in plaats van 14000 M 220iOOM buizen in de gemeente te doen leggen Het besluit om naar aanleiding van een bi Gedeputeerde Staten van Zuid Holland ingedieni bezwaarschrift van de Commissie voor den Zandweg van Gouda naar Goejauverwellen te adviseeren dat bedoelde Commissie als onderhoudsplichtige van den weg genaamd de Karnemelksloott zuidzijde van den Legger der wegen en voetpaden dezer Gemeente worde afgevoerd en dat in hare plaats als onderhoudsplichtige worde aangewezen het waterschap Sluipwijk Het besluit tot uitbreiding van het hulppersoneel aan de Tweede Burgerschool voor Jongens Het besluit tot het verleenen van een crediet ad 500 aan de openbare Gezondheids Comr missie ter bestrijding der kosten van aanschaffing vnn werktuigen benoodigd voor het onderzoek van levensmiddelen Het besluit om het ooderwija inhetteekeneD en de gymnastiek aan de Tweede Burgerschool voor Meisjes op te dragen aan twee aan die school verbonden hulponderwijzeressen Het basluit om de Koninklijke goedkeuring aan te vragen vour de voortdurende heffing van veergelJ vo r het overzetten met een pont over de Turfsingelgracht De mededeeling van een besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland waarbij ia beslist dat de Commissie voor den zandweg van Uouda naar Goejauverwellen op den legger der wegen en voetpaden dezer gemeente als onderhoudsplichtige voor den weg genaamd ede Karnemelksloot zuidzijde zal worden vervangen voor het gedeelte van af de brng bg het Willen iche veilaat tot aan de Bloemendkalsche wetering door den polder Sluipwijk wat betreft het huughouden van den weg met instandhouding der kanten en door de gemeente Gouda wat aangaat het onderhoud van den weg als kunstweg en voor het gedeelte van af de Bloemendaalsche Wetering tot den Fluweeleu singel door de gemeente Guuda De behandeling en aanne ning van een voorstel van twee Haadsleden strekkende tot het benoemen eener Conimis ie uit den Gemeenteraad aan welke wordt opgedragen een onderzoek in te stfllen naar de mogelijkheid van oprichting ejner Waterleiding in de Gemeente hetzij door middel vaa aansluiting aan eene der bestaande Waterleidingen te Leiden s Hage of Rotterdam betzji door gebruik te maken van gefiltreerd water nit de Lek of uit den IJsol Het besluit om ter gelegenheid der eerstvolgende kermis voor de kramen en teuten vroeger geplaatst op de Westhaven en Gouwe op den Kattensingel eene standplaats te doen aanwijzen De afwijzende beschikking op het adres van eenige ingezetenen die verzoeken dat aan de omroepers in last zal worden gegeven ook op de Spoorwegstraat hunne gewone uitroepingen te doen Omtrent het Oud Archief der Gemeente zijn