Goudsche Courant, vrijdag 14 mei 1880

geeue bijïoiiderheden ta vormeUeu Het oiidergiDg itt het afgeloopeu jaar geeiie noemeiiswiiardige uitbrei liiig of verandering ïedureiide de zoiueriuaandeii werd liet door eenige persouen zoowel uit de Gemeente uls vau elders die historische uasporingen deden geraadpleegd Met erkeutelijkheid worden te dezer plaatse de diensten herdacht door den heer J N Scheltenia a s arcliivuri s der gemeente bewezen en zijne uitgave van het derde deel van de Lange van Wijngaerdens iesihiedenisen Beuhnjelng der Stad n n der lomlrt waarvan het niaiiiiscript ia het archief berust in heriuuering gebracht BUI TEN LAND Uuileu aiidsc Ovcr jciu T ö l auyche re eeiiuj heeft eene waarschuwiiif gelicht lot degenen die op 23 Mei e k numifestaticn voorhereiden ler gedtichleins aau de tJuiuftiune Het plu sehijiil le üijii geweest zich op de Baslillept ats te vereeuigen en v ni daar n iitr l ère Lachuisc le trekkea waar eenige duiicnden communards begraven Kggen Men verirouivl dat deze waarschuwing voldoende Kal zijn He proteotiüuisten lijden nederlaag op nederlaag in de Fraiische Kamer de g matigde tarieven door de Itegeenng vourgesv ld wiiiiien het van de huoge tarieven die de cuuimissie of liever haar rapporteur Mcline weuschU ïe vergeefs trachtten de protectioiiisleii te heiuogeu dat de katoenindustrie chttruitgaut de cgfers bewijzen het legeiideel In 1861 üti werd CO millioen kilogram verwerkt in 1866 71 85 millioen in 18T1 7 86 millioeu uiettegeustaandw liet vt rüts van EU s en Lotharingen iu 1876 SU 6 milioen kilogram Ook w t den uitvoer Uetrefl pleiten de cijfers Ugen de proleotionisten de uitgevoerde hoeveelheid bleef nietlegcostaande het De redevoering vau den Duilschen Hijkskanselier heeft doel getrolfeu want de bijvoeging bij htt Elbe soheepvaartverdrag is Maandag in den Kijksdag rerworpeu eu wel met 138 legen IU sleuiiuen de partijen temden versehilleiid 4 Polen oulliieldeo aich vooraf was met 125 tegen 125 slemmeu het voorstel van Bennigsen verworpen om het gelieele Iractaat naar de commissie lerug te zenden In t find is het tooh tot die verzending gekomen en wel in de avoiidzitting op voorstel van het centrumhoofd Wjudlhorst De toestand was echter na het roorstel van Bennigsen veranderd want twee artikelen veu dat tractaat waren verworpen Men ziet dus Welk een verwarring er heersohle Het debat zal inmiddels toch dit gevolg gehad hebben dat veel luisverstaud is uit ileu weg geruimd eu men uu te Uaruburg althans zal weten waaraan aich te houden Dezer dagen is gesproken van eeno nota van lord Granville waarbij bet gevoelen der mogendheden wordt gevraagd over de maatregelen welke dienen genomen te worden om tot eeiie billijke schikking tu$sofaen Turkije en Montenegro te geraken In eene dépóche uit Petersburg uan Le Temp wordt verzekerd dat Kusland in antwoord op deze nota eu iu deuzelfden gedachtenloop aan de inogeiidhedcu in bedenking geeft of het niel zijn nut zou bebbeii de Porie te terwiltigen dat Europa thans van gedaohteo wisselt om bet over deze zaak eens te worden Hit wachtwoord te Petersburg is uitvoering v iu het Berlijnsche verdrag en verstandhouding lussühen de mogiudheden doch de ondervinding welke men iii de Oostersobe aangelegenheden heeft opgedaan leert dat zoo inea wil slagen iets anders dan eeue platonische verstandhouding noudig ia men moet met eeue krachtige afdoende verklaring toor den dag komen De vraag is of wel zulk eene nota is verzonden Er schijnt in deze eeue vergissing te zijn Uit Weeuen althans wordt gemeld dat men düar niets weet van eene circulaire waarbij de mogendbedeu worden uilgcnoodigd om samen te werken tot verlekering der uitvoering van het tractaat van Berlijn Men gelooft dat er verwarring is met de circulaire waarin de Dritsche regeeting het optreden van het uieuwe Kabinet aankondigt en waarin dan ook de verzekering voorkomen zal dat het de verplichtingen van zijn voorgauger zal ualcven en iu het bijzonder letten zal op de stipte uitvoering van het tractaat vau Berlijn Dit zegt hetzel e ar op andere wyze en juist daarin ligt difc een Btelangiijk ver ohd De verklaring dat Engeland da vroegere ge flr ig lijii lilt b ijviii vpl cn is eene geruststelling Keiie bijzondere uitnooiligiug als waarvan gesproken werd kon lichtelijk eene geheel andere uitwerking hLbben gihad liet eeisle toch sluit iu dat de thans gevolgde weg goed is Het tweede zou kunnen doen denken dat de Kngelsche regeering het nu eens door dwangmiddelen wil beproeven Do berichten over de krijgsverriohtingen der EngiKeheu in Afghanistan blijven van vrij bcvredigendcii aard In Itulié neemt de verkiezingsuiiid toe uit de versehilli ude correspondenties moeten wij opmaken dat lUliüudiiig di r oppositie over t geheel wordt ii j i keurd vandaar d it ouk de rechterzijde haar excuus maakt over haar oppositie Zoo Sella in zijn te Biulla gehouileu redevoering De rechterzijde Z io verklaarde liij had gf en slclselmatige oppositie tfge i hel raiiiislerie gevoerd zij hnd alleen haar vertrouwen ontzegd aan het Kabinet Oairoli omd tt de linaneitrle toestand niet toeliet de belasting op het gemaal af le schatten Voorts verklaarde luj zich vu ir de hervorming van het kiesstelsel met Irap gxwijze verlaging van den census en van het cijfer villi den vereischlen ouderdom Niet alleen hier ni tar uok bij de linkerzijde komt wat al te sterk de zucht uit om te bedelen om de gunst der kie ers terwijl het ontwikkelen vaa eu uadruk leggen op eigen overtuiging op den achtergrond treedt Hel moeilijkst is de positie voor d e leden der linkerzijde die met behulp der rechterzijde het Ministerie den votl gelicht hebbeu de kiezers zijn over hun handelwijze niets geslicht en de nartsinlrjgant Xicotera loopt zelfs in zijn district gevaar De mijn is voor die heereu verkeerd gesprongen zij hadden gehoopt dal zij na de aanneming van de inoiie van wantrouwen in Cairoli de miuisterieelo portefeuilles zouden kuuneu verdeeleu en daarii i zelf de verkiezingen leiden want tot een Kamerontbinding moest t toch komen BINNE NL AND ÜOÜIU 13 Mei 188U Naar wij vernemen heeft Mevrouw A A Uemsing Troost de benoeming tot presidente van het llulp vruuweucorniió het Iloode Kruis atliier aangenumen Du uilslag der verkiezingen voor de Provinciale Staten is te lloiterdam Gekozen de heeren D JL Wolfaon met 785 A E Hoest van liiinburg met 764 J Smith met 748 C E Viruly met 612 mr A M de Jock met 591 H Muller Szn met 559 en VV S Burger Wzii met 49ü slemmen Leiden Uilgebraoht 7Ü7 steinineu Herkozen de heer II C Harlevelt met 435 gekozen de heer L M de Laat de Kimter wethouder le Leiden met 1 398 stemmen De luer J Scheltenia aut rev verkreeg 306 eu de heer mr Bahlinauu te Kotterdnm ultr 251 stemmen Soelermeer Gekozen de heer van Uhemen van llheinenshuizen met 456 stemmen Herstemniiug tusscheu de heereu mr Paliju met 374 en mr Kleij met 367 slemmen De heer Bahlmann had 259 en de L er Visser 200 stemmen Breukelen Gekozen de heer U J Doude van Troostwijk Hersleinining tiisielien jhr D J A A Van Lawick van Pabst jhr mr J ji Siriuk van Linscholeu G 11 L barou Van Boetseluer eu II D VVilliuk van Gullen Tut lid van den Gemeenteraad te Moordrecht in plaats van den heer J J Suel die zijn ontslag genomen had ia gekozen de heer A C Snel burgemeester dier gemeente Het aantal uitgebrachte stemmen was 59 waarvan 3 van onwaarde 55 slemmen werden uitgebracht op den heer A G Snel VEEGADEKING van bp n GEMEENTEKAAD Vrijdag den 14 Mei 18SÜ des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Eene wijziging van het kohier der plaatselijke directe belastiug dienst 1880 De rekening van het Stedelflk Museum van Oudheden dienst 1879 De missive van de Kamer van Koophandel en Pabrieken betrekkelijk het stoombooteii veerhuis Het adres van G C van der Want houdende verzoek om een stuk geriolcerde grond te mogen koopen of huren Het voorstel van Burgemeester en AVeiboudors betrekkelijk eeue Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus Te benoemen Esn lid in het CoUegie van Librijemeeslers Twee hulponderwijzsrs aan de Tusschenschool Eene hulponderwijzeres aan de le Armenschool Bij Kon besluit van 5 Mei jl uo 20 zijn bclemd tot hoogheemraad van Sohieland de beer G A van Houweniiige Ozn eu tot hoogheemraad van Delfland de heer Mr B L Eascfa Tol heeinraden vau den Zuidpliispolder zijn door sleingereehligde ingelanden met alg stemmen hcrbeiiueiud de hli H J van Gennep te Zevenhuizen eu II M van der Haak te Waddii xveeu Bij den polder lleeuwijk werden herkozen tol vooriilter de heer E II Bulaeus Brack met algcmeeue 165 slemmen poldermeester de heer J van Leeuwen Jz met volstrekte meerderheid eu gecommitteerd iugelanden de hli L Krugt P van der Pouw P Jan maat en Jb de Bruijn alleu met volstrekte meerderheid De advenlentie iu ons nr van Zondag ji waarin giften Worden gevraagd voor den schipper H Kluwen moest onwillekeurig doen vermoeden dat nog niemand zich de zaak dier ongelukkige had aaagetrokken Intusschen is dat vermoeden onjuist Met de meestii oertidwilligheid hebben de ingezetenen van Xituwerkerk en Ouderkerk a d IJsel haune hulp verleend zoodat iu eerstgenoemde plaats is bijeengebracht een som vau ƒ 389 25 in laatstgenoemde 146 20 terwijl iu Kotterdam en Delft nog 230 ia gegeven zoodal reeds eene som van 785 43 bgeeu is waardoor de bedoelde schipper zijn verlies kaa vergoed worden Daar ook bier ler stede naar wj vernemen vele personen bijdrageu hebbeu gegeveji zul bet finanlieele gedeelte der ramp meer dan voU doende zijn veigoed zoodat verdere bijdragen on uoodig zolkn zijn De hoofd commiüsie voor de algemeens verloting ten behoeve der noodlijdenden door den watersnood heeft verzocht mede te deelsn dat door vertragiug in de oollationeriiig de trekkingslijslen niet voor aanstaanden Zaterdag of Dinsdag zullen kauue verschijnen en aan de subcommissiuu worden toegezonden Volgens de in de St Ct opgenomen staten bestond de bevolking van Nederland op 1 Januari 1880 uit 2 000 902 mannen en 2 036 109 vrouwen te zaïneu 4 037 011 tegen 1 972 744 manueu en 2 009 153 vrouwen te zumeii 3 981 897 op 1 Januari 1879 Aan de Tweede Kamer is aangeboden een well ontwerp lot bekrachtiging van de crtdiclen door den gouverneurgeneraal vau Ned Indie in Deciinber van het vorig jaar geopend boven de Indisdie begrooting van 1878 Die btgrooting heeft door die orrdieten op nieuw eeue nanvalling ondergaai tan f 11 020 613 Hieronder is eeue sons vau ƒ 769 690 wegens voorachotlen begrepen wilke i later weer in s laiidt kas is gevloeid terwgl tauds overige ƒ 10 360 823 orastfeeks ƒ 8 900 000 itreklea tot bestrijding vau de kosten der bezetti g van Aijeh en van andere met den oorlog in verband staande uitgaven Daar evenwel de midd len ruim 10 millioen meer hebben opgebracht dan de oorspronkelijke raming en op ouderacbciden posten van uilgauf belangrijke sommen zijn vrijgeviillen zal de dieiiM naar alle waarschijulgkhcld een overschot van l j millioen opleveren De eredleteii boven de bcgrootingen van 187 9 en 1880 len getamenlijken bedrage van ƒ 600 000 geopend zijn het gnvolg van een tekort op de som ter voorziening in de kosten van maatregelsn lot beteugeling van de veepest pp Java Daar de iektii zoowel iu de residentie Bantam als in Batavia nog steeds bleet vourtwoeden heeft de gouv gen voorluopig de credieten tot het genoemd bedrag aan 4 begrootingcn mp eten toevoegen Van don Itijn schrijft men aan de U Cl Men bemerkt thans nu alles in vollen bloei staat boe verbazend groot de schade is die het houlgewas dezen winter door de strenge vorst geletleu brèft Zoo zijn in eene gemeente by Neuwiek 542 appel i 163 nolebooineu bevroren Dit zijn ongeveer 5 6 der appel en bijna alle noiebooraen In de omstreken van Dilirnburg zijn vele wyiistokken en fijnere vruchtsoorteu bevroren De boomen op de bergen hadden daar mimler geloden dan iu de dalen omdat dezen winter de koude op de hoogten steeds eenige graden minder was dan die in de vnleien Bij Nassau zijn ongeveer 100 vruchtbooroen doodgevroren Het zwaarst is de schade echter te Sodeu waar volgeus ofBcieele telling 2658 boomen bevroren zijn meerendeela vmchtboomen Ook in het park aldaar zijn véle zeldzame gewassen verloren gegaan Ingevolge anuvchrijving van hoogerhaud zullen de lessen van het wetenschappelijk militair onderwijs bij de korpsen gedurende den aanstaanden tomcr niet gestaakt wordeu Bij de indeeling van de miliciens der lichting 1880 heeft zich het zeer zonderling geval voorgedaan dat iemand voor twee gemeenten is ingescbrevïi en nummsrs trokken hetfl die hem diensipliohlig maken De lüleliag kan natuurlijk niet legi lijk voor twee geiaeenleu opkomen en dus is een Kon besluit noodig dat hem outhetfing moet geven vau zijn dienstplicht voor een van die gemeenten Men leest in de Heraut Naar men vernecuit is de opening van de Vrije üuiversileit le Amsterdam wier aanvang klein eu wier optreden hoogst bescheiden zul wezen bepaald op de laatste dagin van Scpleintier Het denkbeeld zou zijn den avond voor den openingsdag iu ééu der grootste kerkgebouwen een bidstond te doen houden waarbij waarschijnlijk de president curator de heer J W iVlix zou voorgaan Op den openingsdag zelven zoude de sticbliugsacte openlijk worden voorgelezen de benoeming van den eersten rector worden afgekondigd en daarna door dien rector de sttchtiiigsrede worden uitgesproken Den daaraanvolgendeii dag zouden tw e hoogleerareu optreden behoorende tot twee faculleileu waaruit de eerste rector niet gekozen is Gelijktijdig zou de Algemeene Ver iaderiiig en de Predikanteue oufereutie vallen om anii zoovele mogelijk de gelegenheid te bieden tot bijnouing der plechtigheid Een harer lezers deelt aan De Tijd het volgende mede Dezer degen werd mij een tienguldenstut getiond dat een gewiohtsverminderiiig ondergaan hail v n 1 5 milligram eu daardoor ruim ƒ 2 in waarde geilaald was Ter voorkoming van schade en ter beteugeling van kwade praktijken neen ik dat het algemeen belang vordert dat zulks wereldkundig gmnaakt worde eu men bij untvimgst vangoudgild voortaau op zijn qiti vite zal moeten wezi u n Was het vorige jaar voor den Imdbouwcr in denPrins AlexanderpolJer een ilecht jaar de vooruitlichten voor dit jaar zijn niet veel beter Hel wiuterkoren dat iu de mauiiden Maart en April sohooute velde stond heeft door de felle nachtvorsten vaude laatste weken veil geleden sommige velden beginnen reeds te verkleuren De vroege aardappelen diehier eu daar reeds boven den grond stawi lyi geheelafgevroren Het vee dat vroeg in de weide is gebracht moet op het land sicrk gevoederd worden wantgras il er hoegenaamd niets schier alle weiden zijndor eu kaal Verscheidene veehouders houden hunvee nog op stal De raad van het M useum van Kunstnijverheid te Haarlem hield Zaterdag jl z jii eerste vergadering Hel aantal Kdeu van dien raad bedraagt thans 39 waarouder twee eereledeu l rini Erederik en de Groolherlogin van Saksen VVeimar Tot voorzitter van den raad werd benoemd prof A Piersou te Amsterdam De vergadering heeft een reglement voor het museum valtgestdd waarin o a bepaald werd diit er een directeur en een conservator zou worden aangesteld Aan den conservator wordt opgedragen voor de verspreiding van het museum over het geheele land te zorgen door het rondzendeu van leenverzaïnilingenen het houden van lezingen in verschillende nfdeelingen der Maatschappij tot bevordering vau Nijverheid en ook elders In zijn nummer van 2 Januari jl msakte N e d D uitvoerig melding van een uitvinding van den heer A P van de Water te Haarlem bestaande in een bewerking van het uitwendige der kaas om deze tegen bederf te bewaren Iu een vergadering van de afd Amilerdam der Holl Maatsch van Landbouw iu Januari gebouilen werd toen door deu heer Halverhout vau NieuwerAmslel aan het Bestuur gevraagd wat er was van die zaak waarop de heer van der Vliet oud liil van het Houfdbcsiuur antwoordde De Maatschappij heeft ie zaak tijdens de tenloonslelling le Haarlem grondig doen onder oi ken en heeft be vonden dat de uilviudiiig geen ernstige zaak is Ouder de Engelschu kaassoorten is er een genaamd Siiitoftc ieese die veel meer aan bederf door lie t mijten onderhevig is dan de Hollaiidsche kaas Een Engelsch huis verzocht den heer van de Water ten vorigen jare zijn methode ook op haar le beproeven ten einde uit den uilslag de rleugdelijkheid zijner behandeling te kunnen beoordeelen Drie zulke kazen werden door den beer v d W behandeld afgeleverd en uilinuiiiend bevonden Het gevolg was een uitnoodigiiig om thans op groote schaal met ijn methode toegepast op Stilton kaas op te treden bij gelegenheid der liairi S tow iuOclobera s in Engebiud te houden terwijl hem door den heer Nullull kaaskenner en kaasbereider een attest verstrekt werd met recht om daarvan gebruikt te maken waarin o a wordt verklimid dat het ongetwijfeld is een prachtig middel om kaas goed te houden zouder Donigen onaaugenaraen reuk of smaik er aan mede te deeleu Opmerkelijk zegt iet N e d D ia hier gewis de tegenstelling van de beide uitdrukkingen geea enttii e zaak eu een pruckiig middel Naar wij vernemen is de heer v d W iu onderhaudelittg met een buiteulandscb huis over bet afstaan van zijn geheim eu is de proef doorhem af te leggen om aan die onderhandeling haar be tlag te geveu reeds seelert ruim een maand ouder bewerking Het schijnt dup dal ten gevolge van de lauwheid der belanghebbeuden onze kaasmakers en kaaskoopers voorbij gegaan zullen worden en hel buitenland do voordceleu zal trekken van de uitvinding van een Nederlander Het ïcreenigde slation van Uollaadsoheu en Kijuspoor le Leiden i Dinsdag in gebruik genomen althans voor het persoueuvervoer De fraai bewerkte wachtkamer 1ste en 2de klasse is o a van een geheel nieuw en keurig ameublciuent voorzien terwijl die der 3deklas8e reiziger8 een ruinile aanbiedt die vooral bij drukke gelegenheden uitstekend dienst zal kunnen doen De wachtkamer voor dames ia nog niel geheel afgewerkt ten minste nog niet goed voor gebruik gi reed Een bekend geneesheer te Berlijn ontving dezer dagen het eigenaardig verzoek vau een doodkisten maker om tegen eeue provisie van 2 tliuler per stuk s mans fabricoat bij de bloedverwanten der patiënten die onder zijne behandeling mochten overlijden aan te bevelen De dooier was blijkbaar met dat zijdelingsche complimentje over de deugdelijkheid zijner bebandeling niet iugeiiomeu althaas hij weigerde de overeenkomst te sluiten Overal vindt men lieden die zich uit beginsel tegen de iuenliug hunner kinderen verzetten maar weinigen naar wij meenen gaan in hun verzet tegen de wet zoover als mr Joseph Abel horlogiemaker te Clerkenwell iu Engeland die jl Maandag voor de tweeen deriig t inaill veroordeeld werd tot eene boete van 12 wegens weigering om het heilzame Voorbehoedtniddel tegen de kiuderpokkeu door Jenner aan de haud gedaan aan te wenden Deze 32 veroordeelingen met inbegrip van kosten hebben aan Abel een sommetje van ƒ 500 gekost en desnieltemiu heeft Cain d i de wet hem nog niet klein gekregen Verre vau dien Ik zal mij nooit onderwerpen heeft Abel tot den rechter gezegd Ware deze magistraat een wraakzuchtig mau geweest dan zou hij Abel naar de gevangenis kannen zenden wegens ooutemyst of Court maar bad toch de kinderen vau Atjel uiet kunnen laten inenten aangezien de wet dit niet gi doogl Deze heeft v een geval vau slijfboofdii heid als dat van Abel niet voorzien Vermelden wij even de redeneu die onze martelaar opgeeft voor zijn verzet legen de beslaande verordeningen Mijn kinderen zijn gezond zegt hij iudieu ik hen laat vaccineereii alel ik ze bloot aau eeu ineuliug van sjphillis of andere kiemeu van sohadebjke ziekten eu ik heb bet recht niel om op die wijz over hun gezondheid te beschikken mijn geweten verbiedt mij dit Dit is uiet onaardig gezegd en velen zijn het ten deele zelfs met Aljcl eens Alleen zij hem gevraagd of er eenige noodzakelijkheid beslaat zijn kinderen van arm tut arm te lateu vaccineereii en zoo niet waatom bij zijn kleinen uiet heeft laten vacciueeren Diot de Ijmphe van een kalf Voorzeker zou een kalf seen seliadi lijke Kiekten aan de kleine Abelijes I aanbrengen en ziju geweten zou gerust kunnen zijn zoowel len opzichte van hunne gezoniiheid als van zijn gehoorzaamheid aan ele wetten die hg bewleert I te eerbiedigen eu w ia aau hg slechts met weerzin ongehoorzaam is Aaer Cl Iu een van de dorpen van Gelderland ging dezer dagen de vcidwaohicr rond met de bootschap oompelincnt van den bnrgemisler en hij laat oe weten dat er Dinsdag stemming is en dut de heeren P en H weör motten gestemd worden Wij noemen liever geen namen maar geven dit als een staalije van eigenaardige opvalliug van het hurgervaderschap die aan lang vervlogen tijden doet denken Af c d D Aan het mindere personeel op de lijnen der Exploitatie Maatschappij is met het oo op de bewezen diensten iu den joiigslcn winter eeu gralificalie uitgereikt Eeu van de nieuw moilel locomotieven zoogenaamde snelloopers welke de J xploilalie MnatM iappij voornemens is in dienst te stellen is reeds afgeleverd en aangekomen de overige zes worden spoedig verwacht Nederland kan zich op het bezoek van een nfdeeling van het leger der zaligmaking de Salation armij voorbereiden Immers in de groote vergadering van dit leger die op 3 itft te Londen is gehouden werd dat door den generaal Booth verkondigd Ia die zeer drnk be2O0hte vergadering tferden aan de ofüeiereu die op het punt staan hunne hare evangelische zending in Ierland aan te vangen de vaandels uitgereikt door de generaliu mevrouw Booth Het leger zong toepasselijk liederen onder het houdeu van eeu parademarsch eu versterkte zich met een kop thee Een van de drie kapiteins jonge demes die het woord voerden zcide dat ofschoon zij op straat met steenen eu rotte visch geworpen werd zij tooh zou volhouden en des nuuüs op het hoofd zou gaan staan om haar medemeuschen goed te doen Zes vrouwen oi meisjes vormen de brigade die in Ierland dienst zal doen ze dragen een aoort van uniform Vermoedelijk zal ook de Hollaadeche brigade uit vrouwen bestaan die ziiigeude en pratende hare taak zolleu trachten le volbrengen IPOSTER ItJ BiT LIJST VAU BKIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de le hilft der maand April 1880 verzonden en door tusschenkomst vau het Postkantoor te Gouda terug te btkomeu Verzonden uit Gouda J Smit Burwiukel I C Duif Amsterdam T Peters Delfshaven A van der Baan Groningen W Sluis Hoek van Holland Hart Oss J de Kort Poeldijk G van der Sterre Woerden Wed C van den Brink Zoetermeer Van de Hulpkantoren GoüDEEAK Klaas Loef Hillegorasberg MooRDjiEcüT P Dentoul Kralingen Waudisxveen G Ruis Kotterdam BlUEFKAABTEN I H Krom Leiden Gouda deu 12 Mei 1880 De Directeur v b Postkantoor te Ooada Van KEüIJNE Gevondeu eu aan het Bureau van Politie gedeponeerp een roode Zakdoek en een witte Breikoua v¥r b1eïë r ing In bet itigezoEKleD stuit ia ons orig nr is door bet uittullcu au i eD regel de zin una duiiltlijk geworden l e vouHiidtste litic ai8t t lil uldus geteud woldco Omdix in der i lijk geval fteeu gcepeci eerdr rekeuioji wordt iuicettverd ea wij zeker wliUn dat de rauiilieo zowl diC iuuuo iulic door De uoeBlgke bc sriag viu uitgaveo zoaden ziJD gtl al Heuschea kiJ ualuurltjk ook in ons Toordeiil d t de Üirtcteur toornoemd door t beUug der betrokkcDKii JD bovcunngednidni ma voor te stuo ODdergetettkctidM eu nderia tiiDiuerliedca de gelegenheid opende om ook iu dizc hunne be on ligere te bedienen JH A R K T B £ B H TEW Gouda 13 Mei ias M Tot ongeveer vorige lipBWras de omzet klein Polderiarwe puike ƒ 10 25 ie ƒ 11 Miudere 9 50 a ƒ 10 Kogge puike ƒ 7 50 a 8 MiueUre ƒ 4 ƒ 7 40 Voer ƒ 6 50 i ƒ 6 80 Gerst puike 7 a ƒ 7 75 Mindere ƒ 6 25 ii 6 75 Haver zware ƒ 4 25 a 5 Ligte ƒ 3 50 a ƒ 4 De veen arkt met gewone aanvoer alle soorten traag hoewel de prgzen hoog waren varkens voor Londen van 23 a 26 et per half küo magere varkeus en biggen zeer vluggen handel schapen mede vlug verkocht Aangevoerd 70 partijeu Kaas eerste qualiteit van 30 a 33 tweede qualiteit van ƒ 29 i 29 Goeboter 1 50 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand Gouda GËltORE V 11 Mei Ediisrd ouders A J vau Daiilzig eu J M itroudeis 11 FfHOClscus Tllcodorus ouder F X Daudt eu k M vhu de ratuurdt Muaje uude rs 1 W Luijeudijk eu E Verwoert Johauut Sojjhia oudeia J Houbcek en A 8 Varachut Gerardua Joliaauea Autboniua Mine ouders K H Kabel ea C C G 1 doKorle OVKRLEDLN 10 Mei A Hroekhuiieo 10 j GEHUWD 12 Mei P U J Ufeber en fi lan Elsl M Uuunllc en J Nedeihoff i Laujteraar en A l u lbint A öehöouderwoerd eu U i au Druucn L eau d r laar ea A Verbij P S Bertels eu T A O C au Vliet K Borat en A Verleide Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten vau 6 tot 13 Mei 1880 Moordrecht ONDERTllOÜTl K ii Tol 35 J GKMUHD H Verweij en en M Bloot Oouderak GEBOBKN Jan Marinua ouders U Hlom en D Verboom iNeeltjF ouder T Boer en J L v flert Arie IneudiTf oudeia G Groenendgk en H J Scheijitrond Willem ouders C Kustwat en A den Outer Picter oudei M Schouten en A Buyerse OVURLBDEN C de Brugn 17 m J Kalkman van Goüdersk j en D Tom M Sfartaburg f