Goudsche Courant, vrijdag 14 mei 1880

Zondag 16 Nei 1880 N 24Ö3 J f gfevcslig d Ie ARNHEM GOUDSCHE COURANT Nienws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken Dagelijksch Passagiers en Goederenvervoer en Speciale Goederendiensten roet de Snelvarende Baderen Schroefstoombooten CONCORDIA I II III IV V VI en VIL Van af Dinsdag 11 Mei en voortaan iederen DINSDAG geregelde wekelijksche GoederendtengtenvmOOUDJ naar Rotterdam Schoonhoven Vreeswjjk Utrecht Culenborg Wflk bjj Duurstede Bhenen Wageningen Arnhem Nijmegen Drnten Tiel s Hertogenbos h Amsterdam Zaandam en tusschenliggende plaatsen vice versa en naar Emmerik Wesel Duisburg üerdingen Dnsseldorf Mühlheira Keulen Coblenz Mainz en Mannheim vice versa Lage doorioopendc larievcii van cii naar aiie Stations Nadere informatiën zjjn te verkrijgen bij den Heer N WIESER Commissaris Singel Aanlt gplaats der Steombooten en bij dè Directie te Amiiem Bynkade A 43 44 en 45 De Directeur R H HAENTJENS JVB Men wordt beleefd verzocht de Goederen die DINSDAGS verzonden moeten worden uiterlijk MAANDAGS te bezoi en bg den Commissaris BE BADENlMlSSmNSIAUSEN M Alkaliache Thermen van een bijzonder groot Litium Gehalte Geneesheer Dr med H MAHR gedurende den winter te Witêbadtn Jicht piszure sedimenten Catarrh van de respiratie digestie en piswerktuigen Bheumatlsmen Drink en Badknnr lUectrieiteU Massage Opening van het Sei zoen den ll Mei e k Stolwiik GEHORh X rMuliua ouden T do Jung fii E ii Biuln ONDERlliOi Al J Haastrecht I E lOREK Gusbiilui iiiideis J van Huk in 1 M Smit OlEHLBDEX J Siirr 83 j A D uien edu a fi luot s 7 J hUlWIJ A Roeuwijk GKItOKENi Genit ouders A i n Kijk en A C Moraal OVEHltüEV J Houd jk 2 1 j Gr fl nd 21 J G tiin i gk i i Waddinxveen £ EU01iPN Hagduirna Elj abelli uiidrie L ao Uil rn f II J i fan H uningiii Juhaiilitii üi dcrs A Virioen rii M Sluiienbirg Aunn ouders G aii ültciloo tn J M Vtrtiinflt AiithoDi Aiitia Uisobit oud rs A W Hn Unge tn A i ö r nge J hsnuee oiideie H bjiHb ken eu J Okkvrse Jan ouders 1 ïflu Li enwen E Melcbior jlertiia ouders T Klopner en J Koest OMlKUTBOÜWDi J IJillenbroek en A de Jong tHlWD P Eigee en A Vergeer O A de Hriiijp en C iliddilkoop ADVSRTENTIÊN t Heden overleed tot diepe droefheid van mi en myne Kinderen na een langdurig doch geduldig lijden m ue geliefde Echtgenoot MejufiroHw CLASINA MARIA JONKEB ia den ouderdom van 50 jaren C IJSSELSTiJN Gouda 13 Mei 1880 Reden lierdenken onze geliefde Ouders honne 12 sJARIGE ECHTVEREEMGING ANNA en HUBERT VAN ES Veergtal 14 Mei 188flL Mevi ouw HOEFHAMER VBAA T tegen Angustus EENE FLINKE OIËCVSTBOÜE die goed kan koken en werken Loon naar bekwaamheid De Ondergeteekende bericht zijne geëerde Stadgenooten van GOUDA en OMSTREKEN dat hg zich alhier gevestigd heeft als ü M mm m mwmm en beveelt zich minzaam aan tot bet maken eu leveren van COSTUMES enz Voorradig de Nieuwste Stoffen voor het Saizoen Uw Dw Henaar n C VEIUVEIJ Lange Tiendeweg D 49 Gouda In het IJzeren BARGEVEER van Gouda op Amsterdam en terug zal gevaren worden op ZATERDAG 15 dezer maar NIET op de Pinksterdagen Cafó riVOLïr Wordt ten spoedigste EEN AANKOMEND BEDIENDE gevraagd Bij een Landbouwer nabg Gouda is te bekomen PUIKE in potjes van 5 10 halve Kilogrammen Uffen inarktprijt Adres met franco brieven onder letters A Z aan het Advertentie Bnrean van A KOK CoMP Boek en Kantoorhandel te Gouda GotDA DaUK VAN A BUNKHAV DE STOOMBOOT ff ffi mi iü ii 1 9 ü ü zal op beide PINKSTERDAGEN des morgen ten 6 nur van O OUD A en des namiddags ten S uur van BOTTEBDAM veHrekken DE DIRECTIE Tegen Augwtil a BIEDT zich aan een BUBGEEDOCHTEB P G van goede getuigen voorzien gi kunnende naaien strijken en met de wasch omgaan als EIWDEEJUFFEOÏÏW of tot ADSISTENÏIE in de Huishouding Adres aan het Bureau dezer Courant onder No 441 Velocipede TK KOOP Engelsch Te bevragen bjj den Uitgever dezes onder No 442 OPENBARE AANBESTEDING BURGEMEESTER fn WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 19 MEI 1 80 des namiddag ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bg inschrijving AAN TE BESTEDEN lo Het onderhoud der E A AIM UREN langs de rivier de Ijssel ea langs de grachten binneq de gemeente gedurende bet jaar 1880 2o Het leveren en inheijen van Zeven MEERPALEN in de Turfeingelgracht 3 Het afbreken en wederopbouwen der 8LÜI8WACHTERS WOJMING bij het Moordrechtsche verlaat Waarvan de Bestekken en Voorwaarden dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddagsvan 10 tot des namiddags 1 ure ter PlaatselijkeSecretarie en aan de Stads Timraerwerf terinzage zullen liggen Ieder Bestek is ad 50 en de Algemeeue Voorwaarden ad 60 cents te verkrijgen ter Plaatselijke Secretarie Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect De INSCHRIJVINGS BIUETTEN zullen op Zegel geschreven door den Inschrijver en zijne Borgen geteekend en behoorlijk gesloten vóór des namiddags 5 ure van den 18 MEI 1880 op gezegde creterie moeten zijn ingeleverd Nedeiiandsche Itiiijnsnoorfveg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM ARNHEM rn UTRECHT nur KOTTERUAM HAOfi en 8CHEVKNINGEN Van Amstiidam 6 30 8 10 9 30 11 25 llt 50 3 B 8 50 8 55 AaNHEM 6 55 8 60 10 36 1 30 1 60 6 25 7 26 9 UmiECHt 7 8 2 10 17 11 40 1 16 3 28 3 36 8 30 9 1Ü 10 I J Harmtlen 7 22 8 46 12 3 1 36 3 66 9 35 10 36 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudewater 7 36 1 66 4 8 9 62 AaiikuniBt 7 60 9 10 10 48 12 28 2 15 8 3 58 4 26 7 10 6 10 68 Naab Moordrecht 7 53 2 18 10 12 N ienwerkerk 7 63 2 18 4 2 10 12 Cpelle 7 53 2 18 10 12 KOTTIEDAM 7 63 9 16 10 30 J2 31 2 18 4 5 4 28 6 57 10 12 11 4 ZeveiihttiienMoeroapclle 7 56 2 21 4 31 10 9 ZoetermeerZegwaard 7 56 2 21 4 81 10 9 Voorbarjj 7 68 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 t GaAVENiiAOB 7 56 9 13 10 62 12 34 2 2 34 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 1 Schcreuiiigra 7 56 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van ROTTERDAM 8CHEVENINGEN en HAOB naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM Van RoTTEUUAM 6 30 7 40 8 10 8 50 lO SO 10 40 11 BO 2 3 20 4 30 6 60 8 80 9 80 Cipelle 6 41 1U 60 2 9 7 Niiuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 8 8 43 Moonlncbt 6 67 114 2 23 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 15 12 9 2 36 3 40 4 62 7 28 8 55 9 53 Solieveningen 7 7 30 8 5 9 40 10 11 15 1 20 2 36 3 45 6 5 7 46 9 s GR IVENHAOE 6 25 7 30 8 8 36 10 10 10 30 11 45 1 60 3 6 4 15 6 36 8 16 9 80 Voorburg 6 82 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoeterraeerZigwaard 6 45 10 50 2 10 6 66 8 88 ZtveiihulzeiiMoercaptlle 6 65 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 59 8 27 9 5 10 43 11 18 12 12 2 38 3 37 4 49 7 25 8 58 9 67 Naak Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harinelen 7 16 8 6 8 31 10 52 11 21 2 41 3 43 4 55 7 31 9 1 10 AMSTERDAM 7 16 8 81 10 62 12 16 2 41 3 43 4 66 9 1 10 Utrecht 7 16 8 6 9 11 10 52 11 21 2 41 3 43 4 56 7 31 10 Arnhem 7 16 9 11 10 52 11 21 343 4 66 7 31 BU deze Courant behoort een BUvoeji sel KËi I ISGEVl G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter opeubure kennis dat Ier voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juli 1850 StaaUbUd n5 37 fschrifteu van de Processeii rerbaal belreffeucle de iwnoeming van drie leden voor de Provinciale Staten bedoeld bij de artikelen 52 eu 67 dier et lijn aiingepluki en lullis iu de P itersteeg alsmede dat gelijke afschriften op de Sferel irie der Gemeente liju uedergtlegd alwaar daarvan inlage kan worden genomen op ifderen werkdag van dei morgens lien tot des namiddags een ure Oouda den 14n Mei 1880 Burgemeester en Wpihoudprs voornoemd VAN BERGEN UZEN DOORN De 8 crilaris BROUWER DE WETGETENBS MACHT Zal de tweede kamer in den loop van den zoraer nogmaals bijeen komen om eenige wetten te beeoroseien of zal men eenvoudig die beoordeeliitg tot bet nieuwe zittingjaur uitetellen De e vraag hield de kamer nog gedurende de laatste oogenblikken van haar bijeenzgn bezig zonder dat evenwel daarop een afdoeud antwoord is gegeven Is het niet dringend noodzakelijk dan zon men zeker liever ongestoord de zomerrust genieten er is toch in dit zittingjuar reeds jgenoeg gewerkt tel van wetten van meer of minder Mang hebben het Steatsblad gevuld bet Nederlandsche volk kan over de hoeveelheid teviedeu Zö i t o hoedanigheid Juar op janr worden een menigte wetten nitgevuitrdigd en toch hoevele zaken wachten sedert jaren op regeling Dat ons belastingste sel verbetering behoeft wie betwijfelt het Dat onze strafwetgevingverouderd i i wie zal het ontkennen Dat deministerieele verautwoordelijklieid voor het rootHte deel nog een doode letter is wie zoubet niet andeiH weuscheii eu toch regeeringnoch vertegenwoordiging schijnen tgd te kunnenvinden om deze en zoovele andere gewichtigeonderwerpen te regflen Van waar die geringeresultaten bg zooveel werkzaamheid De regoeringen deden wat zg vermochten de vertegenwoordiging stond haar trouw ter zijde aan lust tot werken heeft het niet ontbroken de oorzaak van de geringe resultaten moet dusergens anders gezocht worden Men heeft weleens beweerd dat de vertegenwoordigers te veelspreken dat vooral de begrootingsdiscn siëute veel tijd kosten en er zijn zeker algevaardigdendie wel eens misbruik iiinken van liet geduldhunner anibtgenoofen en niet karig i n op dennatiünalen tjjd maar du alleen kitii de oorzaakniet zijn Zou die niet voor een groot deel tazoeken zijn in den geest van schikken enplooi n die bij de samenstelling van wettenvoorzit om r ooveel mogelijk allen genoegen tegeien waardoor het noodig is dnt dezelfdeonderwerpen biJ herhaling behandeld moetenivoiden als het onvolledige der etgoving uitde feiten geblekeu i Zien wii slechts op één tdk van den staatsdienst het üiiderwjjs zeker hoogst belangrijk maar toch niet vim meer belang dan zoovele andere In 1857 kwam met groote moeite een wet tot regeling van het lager onderwijs tot stand die jaarlijks ruime stof tot discussie gaf omdat de bepalingen hier en daar wel iets in duidelijkheid te weusohen overlieten zoodat herziening noodig was De herziening had in 1878 plaats doch was weder zóó dat aanviilling en wijziging niet kunnen uitblijven terwijl nu reeds weder ee wetje aanhangig is om de invoering der wet mogeljk te maken In 1863 werd het middelbaar onderwgs bg de wet geregeld en van alle zijden wordt reeds op een wijziging van verschillende bepalingen dier wet aangedrongen hoewel nt niet eens aan alle bepalingen nitvoering is gegeven Met de wet tot regeling van het hooger onderwijs was het bgna nog erger daarvan moesten reeds bepaUngen herzien worden toot zij tot uitvoering gekomen was Dat wgzjgen en herzien kost veel tgd meer tgd dan een geheel nieuwe regeling en hoe dikwgls toch is herziening van vroegere wetten bij de vertegenwoordiging aan de orde Hoe dikwgls ia niet gediscussieerd over de Rotterdamscbe en Amsterdamsche waterwegen over de suikerregeling over Atjeh en wat uiet meer zouder dat die discnssiën ons iets verder gebracht hebben Uok in de laatste bijeenkomst der vertegenwoordiging wM schikken eu plooien weder aan de orde verscheidene der aangenomen wets voorstellen geven mime gelegenheid tot nader debat Bjj de wet tot oprichting van rgkspostepaar banken is alleen de oprichting verplichtend gesteld in gemeenten die daaraan over liet geheel minder behoefte hebl en en halve maatregel dus bij de wet tot bescherming van nnttige dieren voor den landbouw laat men de vaststelling van de lijst over aan de regeering en de minister verklaart dat die lijst zoo klein mogelijk zal zgn twee dagen discussieert men over een verdrag met LoxMbburg en neemt men het aan in de hoop dat de minister gehoor zal f even ann den weusch der vertegenwoordiging at onze diplomatie Z ch niet met de zaken der Luxemburgers zal inlaten Houdt de minister zich aan de afspraak roet de bevriende regeering dan hebben wjj weder allerlei iuterpellatiëu te wachten geeft hij gehoor aan het verzoek der vertegenwoordiging dan is misschien alle moeite te vergeefsch geweest en weigert Luxemburg de ratificatie Halfheid in onze wetgeving schikken en plooien om zooveel stemmen als mogeiyk is soms ten koste van beginselen te winnen is een kanker die aan ons staatslevcn knaagt Legde men zich toe om goede Wetten Ie maken die de gelieele zaak op aldoende wgze regelden dan zonden de zittingen misschien korter duren het Staateblttd zou kleiner maar onze wetgeving beter zijn leder Nederlander s verplicht de wetten te kennen onbekendheid met de wet is bij den rechter geen verschooning maar daarom moet het getal wetten zoo weinig mogelijk zijn en duidelijkheid der bepalingen is een eerste vereischte Iloe velerlei uitle ging heeft men niet hijv van de jiatcntwet op hoevelerlei wjjze is het iu overleg dat iu soiiimige wetten voorkomt niet verklaard ija eens de wetten diiideljjk dan kan men ze ook toepassen want ook ditlaat veel te wenschen over omdat men niet met den inhoud der gewijzigde en herziene wetten bekend is en bovendien het aiintal wetten nog vermeerclerd is met tal vai gemeentelijke verordeningen Had men minder wetten de uilvoering zou zeker minder te wenschcu overlaten Vooral in den laatsten tijd verdient dit ernstige overweging er wordt toch aangedrongen op wettelijke regeling van tal van zaken die alnnog de aandacht van deu wetgever uiet hebben bezig gehouden meu wil door wetten het misbruik van sterke dranken keeren de prostitutie tegengaan de desertie op de visschersvloot beletten misschien wel het tabaks verbruik aan regelen binden eu wat niet meer Doet de regeeiing een poging in die richting dan heeft men weder halfslachtige wetten te wachten om de zaak aan de tegenstanders eenigszins smakeiyk te maken en ten gevolge daarvan herziening op herziening te wachten Men wilde den kinderarbeid regelen een afgevaardigde deed daaromtrent een voorstel het werd onderzocht en verminkt aangenomen en wat is het gevolg der halfslachtigheid Dat het thans niemand voldoet en óf intrekking óf aanvulling noodzakelijk wordt Maar genoeg moge spoedig met die halfslachtigheid iu de wetgeving gebroken worden zijn er regelen omtrent een onderwerp noodig men geve die kort en afdoende zonder schikkenof plooien om daardoor een paar stemmen tewinnen geen regeling toch is beter dan een gebrekkige onvoldoende regeling de natie zaldaarbij welvaren en aan regeering eu vertegenwoordiging zal veel moeite en tgd bespaardworden L BÜITEKTLimDr Bultenlandsch Overjlclit De heer Goschen die als Engelsch ambassadeur naar Konstanlinopel zal vertrekken moet voor een groo deet de uitvoerder worden van de plannen van den heer Gladstone met bet Oosten Men zegt dat hij instructies beeft gekregen om aan te dringen op ene behoorlijke uitvoering van deu afstand van grondgebied aan Monteuegro op de regeling der grens quaesiie met Griekrulaud op de provinciale aatouomie vul UasedonïË ea op het tot stand brengea vau hervormingen iu Armenië Engeland te dus niet gezind zijiie voogdij over de Turksche landen Ie laten varen De Daily Aeict meent zelfs te veteu dat de heer Goschen belast is met het maken van staatsinstellingen voor de Turksche provinciën die nog niet zijn vrijgemaakt Dit zou als een voorteeken kunnen gelden dat de heer Gbvlstone zijne beloften aan de verschillende volken iu het B dkanUud biet heeft vergeten ea d t eeue geleidelijke losmaking van deze volken uit het Turksche juk tot zijne plannen blijft behoorcn Arme Portel Zij htefll haar tijd gihad en tracht haar bestaan te rekkefi met een ziekthjk diplomatisch geknoei dat van alles behalve van levenskracht getuigt Evenmin als zij den afstand van grond aan Griekenland flink onder de oogen durft zien beeft zij rond en eerUjk durveu handelen toen het gold Montenegro in het bezit te stellen van een brok lands voor dat staatje v u de Berlijnsche congrestafel was gevallen Zy is mb overtnigd van haar innerlyke zwakte dat zy zich niet beeft kunnen schikken iu het verlies van gebied na het ooit re3 en met haar kleiner gewordwi land de toekomst uiet fliuk ouder de oogen heeh durven zien l an zou zij haar recht van bestaiui eerder bewezen hebben dan door het dralen eu ür mit u harer diplomalie die menig deurljif voor een volgenden oorlog open houdt De Duiische Rijkskauselitr is nog niet tevreden men verzekert te Berlyo dat hij de verwijzing v tii het Elbetraolaat naar de commissie niet aaugena im vond en deze indruk slechls gedeclielyk is uitgewischt door de nationale rede van Bunnigseu Wg begrijpen echter niet dnt de Bykskausclier er tegen kan hebben tetzij de beide verworpen artikelen 4 en 37 in het traotaai gebleven waren wat in i e gegeven omstandigheden echter niet denkbaar was juist die nrtikcleu komen ten gevolge van devirtending naar de cuiumibriie later op nieuw aan de urne St Pauli de voorstad van Hamburg zal nu uit t in het tolvcrbond worden opgenomen De opnerait g van Altona z il met aanmerkelijke kosten gepaard gaan er moeten onteigeningeu pla its bebbcu eu over een aanmerkelijke lengte een paltssadenweg worden gem iakt mea spreekt van 8 a 15 mitliu iu Mark alleen voor de onteigening De Keizer bezoekt in Juni de tentoonstelling ie Dnsseldorf en gaat vau da tr naar Ems én G i teiu Bismarck gaat hiilf Juni naar Kissingen De werkzaamheden van de Pruisische Landdag die J