Goudsche Courant, zondag 16 mei 1880

KantoDgerei ltt te Gouda TerechtEiUing van Woensdag 6 Mei 1880 2e gedeelte Pliwlwervangend Kuiilonreobter Mr I FOEÏUIJN IJJROOCLtJSVEtt Aiubteiiuur vuu het Openbaar MiuUterie Mr W C A SCHOLTKN te Kotterdaui VEROOKDEELD C J Ij viukelier te Guud tot eene boete van ƒ 10 of gevangeui struf vau 3 dagen wegens 4n zijne woning in de Peperstraat te Goudn ia de ganjf aanwetig hebbeu van elf aten te tinnen met on ereer rgftien honderd liters petroleum gevuld ui hel elfde gebouw mag geene grootere hoeveellieid Hun vnu twee hoifderd iileis peirolium bewaard iïordin teum het en bipaald aanteweteu bewaarplciii a van petroleum is J A huisvrouw van J H te Gouda tot eene boeie vau ƒ 1 of gev van 1 dag wegens werptn van asch ia bet water aan du 2 ik te Gouda A O sigarenmaktr jongen te Guud i tot eene boele van ƒ 1 of gtv van 1 diig wtgeiis spden met gelii in het Plantsoen te Gooda het zoogenaamde aohrapgooieD j L V koopman Ie Gouda iot eene boete van ƒ 3 en twee boeteu van 1 of gev van 1 dag voor iedere boete wegens op den openbaren weg te Zevenhuizen geheel los m bonder toenichl latiu staan van zijn kar bespannt n met twee honden terwijl de handen niet w iren gemuilband Zondag 16 lUei 1880 mm mim en mm wei Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEADXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesschen kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en firanko verzonden Alles wordt franko t huis geleverd BEEBOTTELAEU B J vmHEE1I5BESBEH Burgerlijke Stand BUOKHN 12 Müi MirtinDS oiidira J Sucl en M vu deB Ber H Johan Lijdiua Cutharinua ouileia £ Overliaacb ro 1 üoathiiek ÜVEIILEDEN 11 Mei N van Eik huisvr van A van Ooatauruk 41 j 13 C M Junker huiavr van C I isselJlgn SI j F B beliulloii 5 J j I de Uocr l j ONDERTROUWD U llti G HijnliolT 2j lu Inn n 33j C aB lii l 30 j m i W Kulilbmxge 85 j W van Roijen 23 J en W de Lange 30 j J van laao S3 ea E HoltbuijaeD U J ADV£RT£ rn£ia 25 JARI6E ECHTVEREENIGING yan MARINÜS KETEL en HILLEGONDA OÜDIJK Gouda 16 Mei 1880 Hunne dankbare Kinderen Bevallen van een Zoon D OVERBOSCH geb Oostholk Oouda 14 Mei 1880 Eentge kennisgeving ♦ Heden overleed tot diepe droefheid van my en tpjjne Kinderen na een langdurig doch geduldig l den mgne geliefde Echtgenoot Mejufirouw CLASINA MABIA JONKER in den ouderdom van 50 jaren C IJSSELSTIJN Gouda 18 Mei 1880 Bg acte op den 15 Mei 1880 voor den Notaris W J FORTUIJN DROOGLHKyER te Gouda verleden is de Vennootschap tusschen de Heeren OÜRNBLIS SIMON van VLIET en COBNEUS 81M0 V BERNARDUS SMELT Kooplieden te Gouda ouder de Firma € van VLIET SMELT betrekkelük den Handel in Kaas en hetgeen verder met gemeenschappelijk overleg zoude worden goedgevonden aangegaan bjj acte den 19 August lOTO ten overstaan van gemelden Notaris verleden op den 1 Mei 1880 ONTBOyDES en bepaald dat de Heer CORNELIS SIMON BERNARDUS SMELT het regt zal hebben den Bandel onder de Firma VAN VLIET SMELT voort te zetten Openbare t er kooping te GOUDA op DINSDAG 18 MEI 1880 des morgens te 10 uren aan den Fluweelen singel biJ de Karnemelksloot aldaar van RAMEN DEUREN BINTEN KOZIJNEN BALKEN KOLDERS JUFFERS LOOD en ZINK BRANDHOUT oude STEBNEN en PANNEN en verder AFBRAAK Alles voor de verkooping te zien Nadere inlichtingen bij Notaris W J FORTUIJN DROOGLBEVER te Gouda Het zoo gunstig beoordeelde EXTRA STOUT van de Broawery de Gekroonde Valk te A tterdam is van af heden te verkrijgen in de Sociëteit ONS GENOEGEN A DAM Kastelein Lange Groenendaal jLaugc Groenendaal iH Made Vletter H4 IN Garen Banden Mode artikelen ontvangen eene partij zeer goede kwaliteit van af ƒ 0 80 SMBOOT ONDEENEMfl CONOflSDIA evesli d te ARKIIËM Dagelijksch Passagiers en Goederenvervoer en Speciale Goederendiensten niet de Snelvarende Raderen Schroefstoombooten CONCORDIA I II III IV V VI en VU Van af Dinsdag 11 Mei en voortaan iederen DINSDAG geregelde wekelyksche GoederendietMten van OOUDA naar Rotterdam Schoonhoven Vreeswgk Utrecht Cnlenborg Wyk by Daurstede Rhenen Wageningen Arnhem Nflmegen Druten Tiel sHertogenbosch Amsterdam Zaandam en tusschenliggende plaatsen vice versa en naar Emmerik Wesel Duisburg Uerdingen Dusseldorf Mühlheim Keulen Coblenz Maiuz en Mannheim vice versa Lage doorioopeude tarieven van en naar alle Stations Nadere informatiën zjjn te verkrygen bjj den Heer N WIESKR Commissaris Singd Aanlegplaats der Stoombooteo en bg de Directie te Arnhem Rijnkode A 43 44 en 45 De Directeur R H HAENTJENS yS Men wordt beleefd verzocht de Goederen die DINSDAGS verzonden moeten worden uiterlgk MAANDAGS te bezorgen bg den Commissaris ÖRIGINEELE SINGER NAAIMACHINES The Siiig er Alanufacluriii Company l ew Yorli verkocht in 1878 3m 43a NAAIMACHINES of ongeveer 1000 HACHIMËS PER DAG Deze enorme omzet en de steed toenemende verkoop welke geen andere fabriek zelfs slechts nabgkomead kan aanwgzen levert het beste en sprekendste bewi 8 dat onder alle aangebodene machine niet één is die in deug aamheid volmaaktheid eenvoudigheid ra de benaadeling en voortretfelykhtid van constructie met de Oiigineule i iuijer Naaimachines te vergelyken is en zoo zeer door het publiek begeerd no dt als d ze Om de aanscha£Sng dezer zoo voor Huishoudelgk als Hundwerker gebruik uitmuntende machines een ieder mogelijk te maken worden zy zonder prijsverhooging op wekeHJkschen afbetaling van l geleverd en oude en ondoelmatige machines van alle systemen m bitiiliiig genomen Ouderricht GRATIS wanneer de Machine op den arm met vergulden letters de voUe firma THE SINGER MANÜFAOfOMf RIN Co draagt en van een door onzen Qeneraal OieCntS een bi Agent voor Noord en Midden Europa de Heer O NEIDLINGER geteekend cortifloaat vergeseld alle andere onder den naam Singer aaogebodene Naaimachines zijn nagemaakt Het Generaal Depot voor de provincie Zuid Holland 34 6 Hoogstraat E otterdam Hoogöti aafc3 4e Agent te Gouda de Heer J Goedewaagen ONTVANG EN BSTAALKANTO0R L Üroog leever Forluijii Rotterdam Rente a Dépoaito n Opvraagbaar na drie dagen s één maand 3 j twee 3 drie aV zes i o twaalf éHi 7o Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald GoBDA Druk van A Bbinkmah De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusscheokomst van den heer Mn J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda Advei lenliën STEDELUE MÏÏSEUM van OUDHEDEN Op de beide PINKSTERDAGEN 16 en 17 MEI a s zal het Museum s namiddags van 4 6 uur weder voor den verminderden prjjsvan 10 cents de persoon voor een ieder toegankelijk zgn COMMISSIE HEDEN AVOND De ondergeleekende heeft de eer UEd te berichten dat hy zjjn Magazjjn van PENDULES GALANTERIÊN KRISTAL PORSELEIN AARDEWERK alsmede de Depót Artikelen van het Verkoophuis van vos Windhïim Co te Amsterdam bestaande in de Echte COCOSZEEP REVALENTA STAALW1JN P0ET8POEDER enz tot heden gevestigd geweest op de Blanwstraat heefl veridaatut naar de Markt A 140 Erkentelgk voor het tot heden genoten vertrouwen beveelt hjj zich bjj deze uitbreiding zgner zaken nogmaals beleefd aan Met achting UEd Dv Dienaar Ph J van der STOK iirtilf SC1I00MI0VK GOIÜA Oudergeteekende hebben de eer het geachte publiek kennis te geven dat zg van af DINSDAG 18 MEI in plaats van DRIE VIER diensten v v zullen laten rjjden De uren van vertrek zjjn vastgesteld van Schoonhoven Van af het Heeren Logement s morg 4 15 ure 5 30 s midd 12 30 4 Van Gouda bjj den heer A JONKHEID tegenover het Station s morg 9 45 ure s midd 3 5 des avonds na aankomst der trein van 10 06 Des Woensdags vervalt de dienst van 3 uur en vertrekt s morgens ten 7 ure A JONKHEID Co Ueeren Kleeding MagaxIJn MABETA 54 Ontvangen de Nieuwste I Demi saison en Zomerstofïen 0 l DA Dnült VAK A üllIKKMAtl H van Wijngaarden KoHe Tiendeweg 1 03 Het zoo gunstig beoordeelde STOUT uit de Brouwerg de GEKBOONJiE VALK van VAN VoLi E Ho ra C te AmtterJam Extra Stout 25 Cts 1 Alsmede Gerolstein Natuurlijk Mineraal Water WORDT GEVRAAGD SMIUSKKËCUT PLAATWERKER vast werk bg J W YEllWEIJ J de JONG Az Mr TIMMERMAN IKSTRIJMËNTEELË ZUIVËRAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT ïuipersteeg K 227 Tentoonstelling IN HET GEBOUW DEB Academie van Beeldende Kunsten en Technisclie Wetenschappen aan de Coolvest te Rotterdam VAJf Hl O ü E K ivi i li IHTI ll bjjeengebracht uit particuliere Kunstveizamehngen daar ter stede OPENING voor de LedjiN en Ikzü oïhs IS Mei ten 1 ure voor het Pubuek 16 Met en volgende dagen van 10 tot 4 ure XSntrée 2S Cen WOENSDAG en VRIJDAG öO Cent JJet Bestuur der Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen Mb W H S JACOB Voordtter H VEDER Secretaria Lange Tiendeweg 1 27 Heeft de eer het geachte publiek te berichten hg zijne Winkel in onderstaande artikelen heelt Geopend HAM SPEK HOOKVLEESCe ZWOERDMAAG ROOKZULT HAAGSCHE LEVERWORST BLOEDWORST TONGEN WORST en METWORST OOMMESTIBLES Sotex eiD SZa a s Alsmede verkrijgbaar de Echte Bredasche OntbijtkoeL Tot het leveren van bovenstaande artikelen beveelt hg zich minzaam aan voor 65 Gulden een Zeven Octaafs PIANINO Adres met franco brieven onder No 443 aan het Bureau dezer Courant ö Cristaihelder IJs 4 a 5 Cent per Kilo bij Contract dagelijks vrij aan huis tegeu billijken prgs Armen gratis op bewgs van den Docter J BREEBAART Lz Confiséur Patisier J H KIEBERT markt godda maakt beke id dat zgn Ateher VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabiiifil Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOriNGEN naar de laatste vinding Dcp ol van THEE M Ha eiiswaay Zonen GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijj ticee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde order aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda