Goudsche Courant, zondag 16 mei 1880

1880 Woensdag 19 Mei N 2454 GOUDSCHE COURAWT Menws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De kosten der plaatselgkè gezondheidsplitiegeraamd op f 4 845 Bedroegen 3 656 34 dus minder ƒ 688 66 De openbare veiligheid geraamd op 20 440 vorderde 19 256 dus minder 1 184 Het lager onderwgs geraamd op 45 279 37 vorderde 43 246 78 dus minder 2 032 58 Het middelbaar onderwjje gê raamd op f 6 070 vorderde 6 042 49 dus minder f 2775 1 Het hooger onderwgs geraamd op 3 040 vorderde 2 961 57 das minder 78 43 De overige in deze aidealing beboorende uitgaven muziekschool bewaarschool museum Doekerg vorderden 5 135 38 tegen een raming van 4 268 72 dos meer 866 65 AAn onderwüt kunsten en weteniehappen mod in bet geheel uitgegeven ruim 57000 é i ongeveer i gvheele uitgaaf De kosten van het armWMen waren gwaamd op 35 759 60 doch bedroegen 30 095 19 alzoo minder J 5 664 41 Het onderiiond van eigendommen eb de kosten van openbare werken vorderden 62 813 39 dus rum der geheele nitgaaf De raming Va ongeveer IWO meer Er weid betaald aan rente van gemeenteschuld 10 983 80 aan sehuldaflossing 8500 belegd werd 16000 Elie overige uitgaven bedroegen 8172 78 Wg laten bier nu nog volgen den staat der gemeenteschnlden Btèng elke Kbold op 1 Ju 1879 s K Dt tcB A t ooo 5 iCI oor r Dt ea aflouiDg mCSjvn OOO 40000 1871 3150 5 pGt yoor ruute eo ifloisiujf 10 68 JMVD t 000 1872 8000 6 84 pCt voor rente KO ttfluMlOff lu 30 jireu 57000 I87S 57000 3898 811 5 pCt 425 1874 SOOOO 8600 4 pCt 1876 1040 itOOO 24000 HET VERSLAG OVÏE 0KN TOESTAND DER aEMEENTE in 1870 HL HooFomTK IV Geldmiddelen De rekening over 1878 de Inatste die door Gedeputeerde Staten ia a e8loten bedroeg in ontrang 279 402 25 uitgaaf 243 912 59 Voordeelig sldo 35 489 66 De begrooting was in ontrang aU in nitgaaf geraamd op 240 870 42 In het verslag rolgi hier de geheele rekening oTer dat jaar we zullen slechts de roornaamste bedragen overnemen en die voor zoover mogelgk vergelgken met de begrooting over datzelfde jaar a Ontvangsten Het batig slot was geraamd all baüg slotvan 1876 op I7 815 07 bet werd verhoogd met het vermoedelgk beschikbaar overschotvan 1877 2 5 00 en bedroeg dos 20 315 35 746 50 32 057 66 3 688 83 mmtm De inkoouten nit beatttilgeil bedroegen zg waren geraamd op almo meer opgebracht De opcenten op rgb dó ele belastingenbrachten op 31 981 25 zg waren geraamd op 31 630 37 aJzoo meer opgebracht 350 88 De hooMelgke ogaslag bracht op 35 313 35 zg was geraamd op 34 000 alioo meer opgebracht 1 313 36 De belasting op de honden was geraamd op 1 700 zg bracht op 1 562 50 alzoo minder opgebracht 137 50 Het aMdeel der gemeente in de opbrengst van t personeel bracht op 35 951 24 tegen een raming van 35 639 30 alzoo meer opgebracht 811 94 De heffingen voor het gebmik van openbwe plaatsen werken wegen en innchtingenkaniMn in twee rubrieken worden gebrachl nl alzoo meer opgebracht b De Schoolgelden Opbrengst 12 604 90 8 387 30 a Opbrengst van brug slnis veergeldeP marktgelden begrafenisrechten enz 78 687 30 de raming was 70 300 11 920 20 de raming bedroeg ƒ 684 70 alzoo meer opgebracht De andere ontvangsten bedroegen 27 240 13 waaronder 16 106 50 wegens restitutie van tgdelgk belegde geldan b Uitgaven De kosten van bestuur geraamd op 29 536 bedroegen 20 793 50 dos minder 8 742 50 De kosten voor het innen der belastingenen de afschrgving voor kwadeposten bedroeg 3 900 35 tegen een raming van 3 281 das meer 619 35 BUITENLAND BullcDlaodscli Overzlclit De rechterzyde der FrauKbe kamer heeft gelaohea een vrcugdcbetoon waartoe zg alechti bij oitioaderiog aaaleidiog kao viudeo Men kaa wel bevroeden waarom uj lachte er was verdeeldheid in het kamp der republikeiaea De wet op het reebt vau ver aderiug maakte de gemoederen warm eo de meer liberale schukeeringea der kamer laakten de raoodjeamadt aarmede de heer Lepere de vrgheid van vergaderen wil uitdeelen Een artikel dat den prefecten vrijheid gaf om ia lyden van dreigende troebelen alle vergdderingea te Vffhtwlen werd verworpen en op een tweede arrfiet leed deregeenngeeu haire nederlaag Het wat de bepaling dat in venchilleude gevallen de oommiMaris vau politie of eeu ander daarvoor aangeweien ambtenaar het recht zou hebben om de vergaderingen te ontbiuden Daarop werd eeu amendement voorgesteld trekkende om de macht van desen ambtenaar enkel te oepaleu tot het opmaken van pruoea verbaal van hetgeen iu de vergadwiag gebeurde zoodat met de wet strijdige handelingen of woofden tot vervolging aanleiding zouden kuuueu geven De voorstellers wilden den commiuaris niet eene zoo aitgcbreide mach geven dat de regeeriug door middel vuu deien ambtenaar teitelyk de vrgheid vaa vergaderen tot een denkbeeldig recht zon kannen maken De r geering verzette zich vnj beslist tegen dit amendement en wiida de voogdij der polilie over de veigaderingen iu den door bun voorgestclden zin handhaven Dat la miascliien wel noodig al klinkt het ten onzent vreemd dat de vrge Franaohe repaUiek over solke bepaUngen zelf spreekt De heer de Frejrcinct vroeg asnoemiag van het artikel dM regeeriug wg l dit toch een stap voomit waa op de baan der vrqheid eo men geen te groote alappen in eeua op dien glibberigea weg moeat doen Dat ia allea goed en wel zeide de heer Floquet SHsf het gaat niet aan om de vrgheid bij oneindig kieio dosia toe te dienen Het gemeene atrafreeht geeft oiddelen genoeg legen oproerige vergaderingen en het ia iu het belang van de regeeriug dat zg niet ieder oogeublik verantwoordelgk zal gesteld worden voor de domhed en harer inférieure ambtenaren Dat Biog gedureodo het lyfjarlK tgdperk net opgove vso de aiiDleidlug eo het doel der Leeuipg eo met vermeldiDg der DiiddeleD lot hire alloesing aangewewo Art 186 il 2 fl lr g g ldl I f KMtemd waa zoa het amendement zeker zgu aangenomen Doch men vond nog een ait tel door het artikel om advies naar da commiaaie terug te zenden hoewel de regeeriug dadelgk atemmiiig vroeg Deze zaak kaa den heer Lepere zgne portefeuille kosten Des eo de belde eolgeode leaoiugeo sgo geeloteu by de IdiatKhappg voor GiiBfieDteerediel g beeft geitrekt on daaroiede de koeten te be Irgden van openbare werken lo bit belaog der scheepvaart Deze leeniDg heeft gediend ter beatrgdmg der koeten van openb werken ten behoeve vaa da uitbreiding der Stad Uit deie leeoing zgn be treden aitgaveu ten behoeve van de scheepvaart en van de openbare gesondheid Uit dele leeniogign be treden nitgaveu voor werken ten btboeve dtr scheepvaart hu leeoiog is gealoten bg Regenten vaa bet Weeeen JElmoeseDterihaii Zg behoeft niet te worden afgelost en beeft gestrekt ter ver grootiDg van t Gesticht Volgena een later bericht heeft da regeering gedeeltelgk haar zin gekregen doch eeu art is verworpen Teveus verzekert men dat jjepère in den ininiaterraad rreda kennia heeft gegevrn van zgu vast besluit om zgn ontalag Ie nemen Het ministerie dat niet bepaald gelukkig ia in de kamer heeft door hrt aftreden van Martel in den aenaat ouk daar niet veel genoegen De airgd om het presidentschap zal zeer vinnig zgu en iu allen gevalle met eene zeer kleine meerderheid bealiat worden tuasehen Simon oandidaat der reobteixgde en van het oenlmm ei den nog niet zeker aangewezen oandidaat der linkerzgde Hiervoor komeu in aanmerking Pclletan dis op zeer verdienatelgke wgze ala vicepresident de discussien der Ferrywetlon heeft gepresideerd Ie Royer oud uiinister van juatitie en Duclero Maar niet alleen in de Kamer en in den Senaat heefi het ministerie morieIgkheden zelfs de zeer onderdanige en gedweee fiaad van State geeft een spi Ideprik doordat kg in zgn reglement tegeuover den wil van den minister C t t heeft opgetfomen dat het personeel voor deu raad alleen zou warden gekozen uu