Goudsche Courant, woensdag 19 mei 1880

hfp dif aii de aluatelioogescholen afifonien Vootht en had Ojzot lu een onbewaakt oogeublilc inden seIvan Ix ioafd dat dit ooK voor de vrije universiteit n zou optnstaan De minister viiii jmslilie beeft zijne meeuiugkea De U iuiburgers i iju nug niet tot rust gekomen sij vreezen vourldnrend de plannen tan Bismarck die de gehtele Klbe als l tui isch gebied besclioutvl lertvijl du beuiylLn Elbe tut htdeu feitelijk voor H Mubu rgscb gebied werd genkeud het uuderhoud der rivier en de bsbakeniiig waren steeds het werk Van de Hausestad Do boudsr iad moet over de 8l Pauliquaestie nog llijil een Insluit nemen en zal dat doen wannur het locale onderzoek is afgelüopeu De Dirillo van llome bevat een opstel gelileld j de nieuwe Europeesuhe pol tiek heltvelk opmerking V rditut omdat du blati een zeer officieus karakter dntiigt Het gaat lande slelliiig uit dat de zege der liberalen in Kiigel tnd reeds in eeue verandering der geineeiischappi lijke politiek van Europa merkbaar is Aan de U higs wordt groote lof gebracht en betoogd dat zij de wetteii en ver lrngen huu door de Tories migelaleu zullen erkeii nen doch in ten anderen geest uitvoeren Wat Jiet Oosicu betreft had het labiiiet BeaoonsIleld het Berlijnsohe verdrag slechts als een dam legen lluslanda vooruitdriugeu beschouwd iladstone daarentegen houdt wel iinn het B lijnschc verdrag vast maar beschouwt het als een middel om den toestand der bevoHiing van Turkije te verbeteren hjj verlangt niet slechts van de liussen dat zg hunne verplichtingeu tullen nakomen maar eischl dit ook van de Porte De rending van den heer Goschen naar Konslantinopel moet in dezen geest worden opgevat eveiizoo heeft de weldadige invloed van Engeland ïich in de zaken van Montenegro doen gelden De op zich zelf staande protesten der mogendheden tegen de handelt ijze der Porte zouden zonder gevolg gebleven tjn indien Engeland niet den eersten stap had gedaan om door cene gemeenschappelijke nota de rechtstreekschc overgave van het nau Montenegro afgestane gebied te verlangen waartoe indertijd met medewerking van Italié besloten werd De Dirttlo zegt erder Ojk in andere quaestien der Eimjpeesohe politiek is eene virandering gekomen Het verbond ius i benOosteniijk Duit chlaud en Engeland tegen Eusland schijnbaar in liet belang van deu de doch inderdaad gevaarlijk voor Europa is outböiiden En thans wedijveren Oostenrijk en Duilsehland van ile eene Engeland van de andere lijde om ich Rusland tot viieiid te maken In elk geval heeft de spanning opgehouden welke ten gevolge vau de besprekingen te Weeiieu tusscheu Oostenr jk eu Kusland zooiuede tusschen Duilschland en Rusland was ontstaan En het gevaar eeiier botsing tusschen Engeland en Rusland in Azië is op den iiclitergrond getreden De Men moet hierbij niet uit het oog verliezen dat dit opstel kennilijk geschreven is met het oog op de parlementsverkiezingen welke thans in Italié plaats hebben Het doel schijnt voornamelijk te zijn om te doen uilkomen dat Italic zich door de verdiensten zijner regeering reeds sedert lang in otereenstemming bevindt met do politiek welke door deu omkeer in Engeland de bovenhand kreeg BINNENLAND GOUDA 18 Mei 188U Zondag vtcrd door Ds J Knappert aan het einde van den dienst ia de Kemoastraulache kerk medegedeeld dat ile kcrkeraad dier gemeente ter vervulling der vacature ontstaan door het emeritaat van Ds Scheliema en voorttïureude door het bedanken van Ds Hagen het volgend ulphabetisch gestelde viertal had opgemaakt de beereu M J Adriaui HerTormd predikant Ie Warmeuhuizen J J van llille Herv pred te Zaaudain Dr H 1 Schim van der Locff Herv pred te Bergen op Zoom en Dr W A Terwogt Bcm pred te Hoorn In de vergadering van hopfding anden van Rijnland op Vnjilag den llden Mei is voor de betrekking van hoogheemraad opengevallen door het overlijden van deu heer J van der Brcggen Fzn een voordracht opgemaakt vaa 3 caodidaten waarop geplaatst zyu de heereu K Tan der Torren Kzu T P Viruljr en ar J P A Tediug vau Berkhout Het uileengaan der Tweede Kamer na alle ontwerpen die in slaat van wijzen waren te hebben afgeilaaii gaf algemeen den indruk alsof de werkj z tainhedcu der zitting gesloten waren Jiyn wij goedi iugelioht dan is het echter de bedoeling de Kamernog op te roepen vobr het outwerp tot invoering der I schoolwel waarover de rapporteurs dezer dagen hetVoorloopig Verslag zullen vaststellen Of dan ookde Iteiitewet en het Strafwetboek aan de orde zutleu komen zal behalve natuurlijk van de gezindheid der Kamer ook hiervan af hjingen of die ontwerpenin staat van wijzen zullen tijii A R Ct De Nederlanrische regeeriugs commissie voor de luternatiouale teiitoouslelliug Ic Melbo irne bericht dat zij met het einde van deze maand de voor le tentoonstelling bestemde goederen verzenden zal Zij eeft in overweging de goederen voor zoover zij door zeewater of ongedierte aan boord beschadigd kunnen worden te verpakken in blik eu hout Uiterlijk den 2ün dezer zullen de goederen bezorgd moeten worilen te Amsterdam ain het adres van het purpethoedenveempakhuis Arend A Prinsengracht bij de prinsensirani te Rotterda m aan het adres der heercu P A van Es en Co Door hel prov kerkbestuur vau Zuid Holland is tot lid der synode gekomen ds E Ccsar Begi préfl te Leiden en tot secundus dr van der Elier pred in den Haag De voorstellen der syno e in zake art 38 godsil onderwijs werden met eenparige stemmen onaannemelgk veiklaard ook de kerspelvorming zooiils zij voorgesteld werd door de synode voiiil geen bijval Aan eene particuliere correspondentie dd 1 ApHl 188Ü ontleent de iitli Ct het volgende Van de 24 nren die wij bij Aljeii vertoefden heb ik gebruik gemaakt om met een klein toeibootje hau wal te gaan on bij een tera efat or van 35 üelsin ooggetuige te zgii vau alle hetgeen de nieuwsbladen ons nu en dan van tleze streek h bben wet n te verhalen Prachtig is or de natuur bij aankomst aau weerskanten van de reo verheffen zieh verbazend hooge bergen die to aan hun kruin dicht begroeid een indrukwekkend schouwspel opleveren Eene goede landingsplaats voert ons tot een fraaien weg aaor Oleh leli Van daar rydt een spoortrein naar KottaIkdja waar wij den veel bespraken kra uu aantroifeu die ik door de welwillendheid van een ablaar toevallig aanwezigen ouden kennis uit B geheel heb bt zien Bij die gelegeobeid viel mij het voorrecht te beurt deu generaal van der llcyden te ontmoeten wiens hoofdkwartier tegeiiuoordig hier gevestigd is deu beroemden misslgit te zien die neder opgebou vd wordt de graven der gesneuvelden te bezoeken enz enz Het ziet er hier zóó huiselijk uit dat iben zich waarlijk geen denkbeeld vormen kan hoe hier nog betrekkelijk korten tijd geleden zooveel blosd gestroomd heeft Er zijn flinke wegen aangelegd en bruggen gebouwd waaronder eene zeer fraaie over de Aijeh rivier Men vindt hier een aantal ühiueezeuy kortom al wat ons omgeeft Uoet uuu vrede en celvsart deuken De Aljehcrs houden zich t gciiwoorilig ook zeer kalm maar hebbeu trouwens ouk weinig meer iu te brengen Ik weet niet of bet u bekend is dat Van der Heyilen zooals ik hier vernomen heb het bevel uitgevaardigd heeft dat indien er een Europeaan vermoord wordt de dessa waarin dit is geschied den schuldige uitleveren of eene boete van f 3000 betalen moet Op ztcb zt lf beteekend die som niet veel maar voor hen ts zij aanziealgk waut door den oorlog zijn zg totaal uitgeput eu bezitten ik zou haast zeggen geen 3000 centen meer Dat dit bevel huu angst heeft aangejaagd zult ge u kunnen voorstellen Te Nieuwkoop en te Wormerveer beerschen de mazelen thans epidemisch In laatstgenoemde plaats wordt een der openbare scholen door slechts 40 vitn de 367 kinderen bezocht Naar men verneemt stelt de heer H W van Marie te Arnhem pogingen in het werk om gedurende den a s winter openbare en particuliere buizen te s Hage uit een centraalpunt te verwarmen evenals dit in de afgcloopen winter in Amerika is geschied Hij heeft zich bij een adres tot den gemeenteraad gewend om vergunning te bekomen tot bet leggen van een buizennet doof de straten Ter aanvulling van het vroeger beficht brengt het Wtekbl V h B in herinnering dat volgens het speciaal reglement van orde voor de ixbandding v n het 6trafwe boek slechts een enkel verslag te verwacbten is rekenschap gevende van het onderzoek der kamercommissie van haar schrlflelgk en mondeling overleg met do regeering v n de resultaten a d t ovetlcg en dientenjerolge yan de wijzigingen die door de regeering iu liet ontwerp gsbrachl of bij meeningsverschil door de commissie voorcesteld worden Wat nu den stand van den arbeid der commissie zelf betreft wordt het vroeger bericht bevcstigtl dat zij het onderzoek van het eerste eu tweede boek werkelijk ten einde heeft gebracht eu tevens verzekerd dat zij zich voorstelt spoedig niet het weinig omvangrgke derde boek gereei telioraen Nota 3 de uitkomsten van haiir onderzoek van het eerste en een deel van het tweede t otik bevattende zijl ia banden van den minister van justitie lileuè nota het overige deel van het tweede boek betreffende zal dien minister spoedig bereiken eu die omtrent het derde boek zal niet lang daarna volgen Het schriftelijk antwoord van den minister op de het éérste boek betreffende nota js gereed en zal zeer spoedig in lianden drr camnissie a n Hoe lang het overleg daaromtrent eu omtrent hel overige gegedeelte van het netboek nog zal kunnen duren i mueielgk te bepalen Volhonderwijt deelt mede dat de heer M I van der Eoell te Euschedc al uitgeven hel Weekblad van de Vereenigiug tot bevordering van het volksonderwijs en het schoolbezoek De uilgever Bicft zich verbonden voor f 2800 s jaars het blad te leveren iu 9000 exemplaren Het suat geheel en uitsluitend ter beschikking van de Vereenigiug uitgenomen de voor adrertenlien bestemde ruimte welke de uilgever te zijnen bate mag exploiteeren De frankeerkosten bedragen tuim 2300 s jaar en de uitgever hoopt in de opbrengst der advertentien allengs eene vergoeding te vinden voor het behingrijke geldelijke offer dat hg aanvankelijk zich getroosten mOei Van le ƒ 4000 waarop de uitgave ran het weikWad laor de Vereeniging Werd gwraairtd Wijft dus ƒ 1200 B er wnarinude al bit overige fedactieloon eorreipoudeutie correctie enz moet warden besiredsn Mr A Kerdijk heeft zich echter bereid verklaard voorshands tonder eenige bezoldiging zich te belasten met de redactie Den 4deu Juli zal bet eerste nommer rerscligneu Na vele mislukte pogingen r4n de igdj der politie te Helder is het den Kijksveldwachfer Themmeu gelukt de hand te leggen op eene oadc en zeer listige kaarllogsier van wie gezegd werd dst zij uit de kaart en nit koffiedik onfeilbaar de toekomst kou voorspellen Ook bij diefstal en liefdesavonturen Mas zij voor velen een onmisbare vroagbaak Zij wist met letdtamen tact de lichtgeloovigheid eu domheid in haar voordeel te cxploiteereji Vooral in de winteravonden bad ze vele bezoekers Zilfs heereu en dames gingen de priestsresse van het Heldersche Delphi racHlplegen Van Tessel wordt aau het ffMMiMad geschreven BoUekriek is in een Tcsselaqh kmt dat nog sfeeds in ecfe gebonden wordt Mei den Isten Ooiober vormeii de jongelieden van ieder dorp een zaïiggeüelschap dat onder de leiding ran cén onderwijïe bijeenkomt om zich te oefenen in t driestemmig zingen De b isenkdmst die 3 unr ran s arouds 7 10 uur daurt wordt gehouden in een herberg iU t reglement der gezelschappen is echter steeds de bepaling opgenomen dat do benbergler geeO spiritualiën mag tappen aan de leden ran het gezolsehapj ter wKien gedurende de ijd der ÜljeentoiAst Aan die beipaling tiiordl zeer streng de band gehouden en de leden rergenoegen ziisfa dan ook m t het gebruik ran een koppit het drinken van een Ttof koffie en bet nuttigen van een stukje koek In de pauze oefenen de jongelui zicb verder irt het voordragen van gedichten enz ea brengen opdis wijze een preltigen nuttigen avond door In Maart of April eindigen de bijeenkomsten en maakt de fe penningmeester de rekening op Nu volgt dr bolfekriek of potverlering Élk der jongelingen vraagt een meisje bet feest begint met het drinken van koffie of thee waarbij een krentebol wordt genuttigd Daarna treedt de speelman roor en begint de dans die nu eti dan wordt afgewisseld ntet liet zingen van gezelschapsliederlsn geeu straatdeunen Eerst legen den morgenstond scheidt de kriek en dagen en weken daarna heeft men soms nog genoeglijke beriuneriugen van dea bollekriek Drinkwater en lyphus In een dal ran den Gaterham brak onlangs een epidemie van onderbuikstyphuS uit De ziekte ontwikkelde zich op drie verschillende punten van het dal met groote snelheid zoodat weldra ongeveer 300 personen daaraan ziek lagen Men zocht noar de oorzaak en meende die gevonden te hebben in het feit dat een werkman die aan een beginnende onderbuikslyphus leed bezig was geweest met het dieper graven van een deT bVonnen uit welke het water röor de verschillecde plaatsen van het dal wordt verkregen en dat dit water vermoedelijk zou zijn verontreinigd door 4 uittreqMelea ran dien patient Dadelijk werd toeu de bron gesloten en terslond nam de groote uitbreiding der ziekte af en had do epidemie weldra haar einde bereikt Te Reigale dat op een andere manier van water wordt voorzien was geen enkel ziektegeval voorgekomen Om naluurboter van kunstboter te onderscheiden neemt men een slukjc van de te onderzoeken boter ter grootte van een erwt en drukt dit met een dekglaaeje sterk plat Bij een vergrooting van 300 a 400 maal Vertoont dan echte boter onder hel microscoop geen kristallijne rormingen Kunstboter of met deze gemengde naluurboter doel dal wel De oorsprong van die nanldvormige eu hoekige deeltjes moet gezocht wordru iu het rundervei dat zich in de kunstboter bevindt en wel iu de stearine daarvan Vsrkensvct rertoont zulke kristallgne deeltjes niet Wiitstein Eamprecht Taylor eu anderen bebben deze bevindingen gecoiisiuleerd Een tienjarige knaap te Thalon bij Fulda had Al koe naar de weide brengende het touw waarmee hfj het dier leidde om het Igf gebonden De koe schrikte van het opsteken van ren parapluie ging aau t hollen en sleepte het kind in rgn vaart mede zoodat van den armen jongen weldra nicTs aéet dan het schrikkelijk verminkt lijk waste rtnden Te Biebrioh heeft men onlangs het beschamend schouwspel gezien tra een dronken voerman die door zgu paard naar huis werd gebracht Het Stomme dier schoof met zgn kop den denkenden mensch die haast niet meer staan kon gednrig voor zich uil trok hem terug als hij een verkeerden weg wilde inslaan eu leidde hem zoo tot groot vermaak ran de toeschouwers naar deu stal Het rerralscben neemt toe nn reeds mankt men melding ran een roor de helft rerralschte rrou v En dat niet schertseuderwgze maar iu vollen ernst Natuurlek heeft het geval in Amerika plaats gehad Zek re Bradford eischl van zijn schoonvader een rgk geworden rarkeuskoopman 5000 dollars of 12 600 schadevergoeding omdat de schoonvader Mac Grath hem iu miss Orath een roor de helft rervatsclite vrouw heeft gegeven I De ijke miss liep een bfeije njauk en Bradford wilde wel weten wat daar de reden van was Och aiitwoorde de aanslaande schooupnpa een beeije stgf lu de knie Goed Bradford deed zgne Ilefdesretkluriiiir kreeg van de blozende sohoone bét janüurd en ontdekte na het huwelijk dat zijn rrouw roor een deel uit kurk bestond Het trekbeeu was een kurken kunstbeen dat s arouds losgegespl en voor het bed op de tafel neergelegd werd Of men dit in Ameiika als bedrog in den aard eener koopwaar zal beicboalred ia nog de Een der meest b tondere exposanten op de Berl nsche visscberjj ttxitoostellMig is voorzeker de Italiaan Cirlo N og zeer jong zijnde vestigde hy zicb als fruiteu groeutenhandelaar te Turijn en stoud weldra In belrekking met alle hoveniers van den omlrek Lang roerband begon hij eeu export handel en tegenwoordig verumdt Ci rio alleen kngs den BrennerSpoorweg jaarlijks SOOD waggons met fruit en eicreu gelailen Men berekent da bij het laatste jaar alleen 1 200 000 kooien naar Berlijn gezonden beeft die daar tegen denzelfden prgs als in Italië verkocht borden Ook in Amsietdum heeft Cirio een filiaalhandel Hg i oout nog steeds in urijn doch da zetel van zynen handfcl is te Florence In het zuiden van Italic forden ddor herti rele laudcrgen bebouwd Bovendien verzendt Cirio eéu groote menigle visch eo iJog onlangs vei rgkte hij z n vaderlaild met een nieuwe brba van welvaart door hel aanleggen iu de golf van Tarauto ran oeslerbanken H t besinur der Vereenigiug lot roortdurrtide indsrBleumng der nagelaten belrekkingen van verongelukte SiAevenibgsche risseher heeft rekening en veraaiwoording gedaan over het 20ste boekjaar Hi wel dit jaar zich niet door buitengewone rampen keoinerkte was eene som vau ƒ 6301 50 noodig oui nan vier en zeventig weduwen en drie en tachtig wezen eenige ondersteuning uit te reiken deze bedroeg voor ecrstgeiioemden een gulden s weeks gedurende het gi lictle jaar en roor laatstgenoemden vgttigcent s weeks gedureude de maanden November December en Jauuari en twintig cent s weeks gedurende de overige maanden liet aantal begunstigers rermindetde dit jaar zoo door overlijden als door beilanken ffeder met 171 gelukkig wordt het hieruit vooi l8J ruitend geldelijk verlies eenigermate vergoed door de ontvangst van eèn legaat groot honderd gulden van wijlen mejuffrouw Alida Weerls eu van een le r at van twee honderd nokt ea rpig uHed zéii g en t van wijiep vrouwe E L J Haan weduwe van den heer B Eigeman waarvan met dankbaarheid melding wordt gemaakt Daar de raste inkomsten der Vereenigiug op rerre na niet toereikende zijn om hare uitgaven te dekken en het ontbrekende uit vrijwillige bijdragen moet worden ordt elke gift hoe gering ook door het bestuur op hoogen prijs gesteld I c iBVoer van vee in Engeland Engeland ontvangt voor een goed deel zijn vleesch hetzg in den vorm van geslacht betzij iu dieu van terend vee uit het buitenland en hit kan daarom geen verwondering baren dat de openbare meaning haren invloed doet gelden op het nieuwe ministerie om de met het oog op verschillende veeziekten ten bate van den Engelscheu veestapel ingevoerde belemmeringen van den invoer zoodanig te wijzigen dat zij niet te zeer de rerhooging van de vleeschprijzen in de hand werken Eene wet van 1878 geeft aan den Privy Council de bevoegdheid om bepalingen vast Ie stellen op den invoer van vreemd ree eene benaming waaronder verstaan worden alle rnnderen kalveren schapen varkens en geiten welke ingevoerd zijn om dadelijke te slachten om te vetten ora tentooogeBteld te worden en om iu den Eitgelscbcn veestapel te worden opgenomen Den In Januari 1879 trad eene beschikking van den Prie CeuttcU in werking rolgens welke geen lerend vreemd vee voor voedsel mocht worden ingevoerd uit eenige haven ran Europa beoosteo eene lijn welke men van tltga naar Genua zou kunnen trekken Slechts in me haven Souihamptou mocht ree uit de Russische harens aan de Oostzee worden ingeroerd onder strenge bepalingen ran quarantaine mils het bestemd was om tentoongesteld of in Engeland geacclimatiseerd te worden t it dcorerige landen ran Europa behalve Denemarken Noorwegen Zweden Spanje en Portugal mag het vreemde vee slechts in zes Engelsche havens Deptfort Ooole Grimsby Hartlepool Plymouth en SuuderUud worden geland op eene opzettelijke daartoe aangewezen losplaalB en onder de voorwaarde dat het binnen twaalf dagen na de lossing worde gesladit Aau deze beperkende voorwaarde is dus ook het Nederlandsche vee onderworpen Spoedig werd bg afronderlgk besluit ook het vee uit de Vereenigde Sisten aan dezelfde bepalingen onderworpen Twee vragen doeu zich in dezen toestand op Ten eerste zgn de grooie bkpertingeir ran den inroer genettigd door he gevaar van besmetting roor den iiilandschen veestapel Kn leo tweeele weikeu invloed oefenen zij uit op de vleesohprijzen Beide vragen zijn onafscheidelijk van elkander en lossen zich voor de welgeveude macht op in de vraag welk belaug het zwaarste wegen moet na nauwlettende overweging van de bezwaren Dit is een economische vraag van het hoogste gewicht niet alleen roor Engeland maar ook voor de veeteelt van andere landen hoewel uit den aard der zaak alleen het Engelsche belang den doorslag moet geven De beslissing zal zeer moeilyk zijn omdat de Engelsche veefokkers naast het belang bij de gezondheid van bonnen reeslopel een belang hebben bij hoogere prijzen die door iedere beperking van den iuvoer worden bevorderd Eene onpartijdige studie der statistiek is de eenige weg om tot een slotsom te geraken De ingevoerde belemmeringen jiebbeu natuurlgk de gelegenheid gegeven oio tot zeer volledige cijfers te komen Wg geven er enkele die ons zullen helpen om het verloop dezer belangrijke vraag bij onze naburen te kunnen volgen In 1879 werden ingevoerd 1 341 847 stuks ree iets meer nog dan in het voorgaand jaar toen de beperkende bep ilingen nog niet in werking waren Buitendien leverde Ierland aan Engeland en Schotland 1 741 404 stuks Dit was in een jaar waarin de nijverheid kwijnde zoodat men kan aannemen dat de koopVrncbt iu de fabriekadistriclen in gunstiger tijilen nog aanmerkelijk zal toenemen De groote afmetingen welke hel vervoir oveir zee neemt maakt van de roorifaarden onder welke dat vervoer plaats heeft een zeer belangrijke factor iu den priji van het vleesch Het vervoer laat nu eu dan veel te wenschen over Uit officieele bij den Board of Trade ingekomen rapporten blijkt dat verleden jaar alleen van het in de Vereenigde Stalen gescheepte vee 14 024 stuks werden overboord geworpen 1249 dood gelost werden en 455 zoo beschadigd of uitgeput waren dat zg oogeobllkkelgk na de lossing moesten worden afgemaakt Een schip dii Sorrfitto verliet New York in de bitter koude Januaridagea met 300 schapen op het dek en 127 ossen tuischendeks In ein storm spoelden al de schapen overboord terwijl 87 van de ossen of gestikt of verpletterd woren daar nl de zwak gemaakte afscheidingen in den veestal zich begeven hadden Het vef as holderdebolder p dep storm door elkaar geschud en rolgens ra j ört ran tien stuurman had men twee dagen wei k de doode beesten uit hel schip te balen Diep geladen schepen vertrekken midden in de winter uit Amerika met ossen op het dek aan deu mast gebonden zoodat iedere golf die over het schip heen slaat hen treft Iu ééu schip slikten 357 ossen wijl men door ruw weer een groot gedeelte ran de reis de luiken moest gesloten houden Wij willen het gebied der dierenbescherming voor het oogcublik niet betreden en slechts er op wgzeu dat deze verliezen eene rerhooging der productiekosten rormen welke ten slotte den rerbruiker ran het vleesch treft Men meeiie echter niet dat hel verroer in alle gerallen zoo gebrekkig is Vele schepen toch rol oreugen hunne reis iu goed weder en het roedsel d it iu Amerika geladen wordt is steeds zeer goed Het is meestal mais en geperst hooi terwijl nn en dan siroop met warm water geroerd wordt waaraan men eeu uitstekenden invloed toescbrgft Onder gunstige omstandigheden wordt dan ook het ree op de reis niet minder Heeft het echter geleden d iu ligt bet in deu aard der taak dat de zes of zeven dagen welke het gewoonlijk na de lossing nog iu leren wordt gehouden niet genoeg zijn om het ta doen bgkoiuen Wetlelgke internationale bepalingen op het ytnoet rah ree schijnen echter in ieder geral wenschelijk en onafscheidelqk rau het beginsel der bescherming ran het Engelsche vee tegen bnitcnlandsche besmetting Waut zoo de ziekten niet door dit treurig vervoer ontslaan worden ze er toch zeker door ontwikkeld De onderstelling schijnt niet gewaagd dat Kiemen van longziekte zich ontwikkelen bij ree dat in den winter gedurende een overtocht over den Allanlischen Oceaan zijn stal op dek van eene stoomboot heeft Toen de Privy Council het plan vormde om het vee uit de Vereenigde Suteu aan dezelfde beperkingen te onderwerpen als dat uit een deel van Europa schreef de Amerikaansche minister Evarts dat hij het zeer waarschijulijk achtte dat de beesten de lojigziekte op de reis kregen deelt door slechte ventilalie van de in het schip gestalde ril door het blootstellen aan ruw weder van de deklading De Engelsche en Amerikaansche veeartsnn zijn bekend als zeer knap doch heizij t rccht of ten onrechte meu beschouwt hunne adviezen niet zonder eenig wantrouwen wijl de paniek roor de lougziekte hun zoowel geldelgk als iu maatschappelijk aanzien reel goed heett gedaan Gedurende het gansefae jaur 1879 werd onder de I 3 000 000 in ï ugelaud eu Schotland ingevoerde stuks ree geen enk l geval van rnnderpest ontdekt eu men kan aauuemeo dat er bcherp toegekeken is wijl Zelfs maar éen geral de slrenge piaatregelen van d n Prwy Council veel steun in de openbare meeniiig had gegeven en het toezicht door ambtenaren ran denzelfden raad wordt uitgeoefend De statistiek ran andere ziekten bij het ingeroer le ree rinden wij alleen roor dat uil de VereenigileSialen en deze luidt zeer guuslig Slechts 137 runderen leden aan longziekte 33 schapen aaumonden klauwzeer eu 37 aan schurft Hoewel meniu aanmerking moet nemen dut doorgaans het beste vee wordt uitgevoerd schijnt de gezouJheidstoeslandvan den Afberikaabschen veestapel in geen geval Ie moeten onderdoen roor dieu in Engeland waar luhet zelfde jaar het jaar ran de voorzichtigheid metden invoer iu 63 graafschappen 4414 runderendoor longziekte werden aangetast waarvan er 4296 wereu afgemaakt Mond eu klau zeer werd iu drie vierden der graafschappen van Engeland waargenomen terwgl deze kwaal in Scbotlaad niet voorkwam Schurft bij schapen werd in 54 607 geralleu geconstateerd Wij zullen orer de slotsom iu Engeland i i deze belangrijke gegerens te trekken waarschijnlijk spoedig meer hoorep daar de zaak met het oog op het nieuwe nfinisterie warm gemaakt wordt Van het vorig kabinet boople men geeue inkrimping der beperkende bepalingen meer De ministers wien de zaak aangaat zyn sir William Ha rcoutt nioisler voor binueulandsohe zaken en de heer Mundrlbi vicepresident rau den Privy Council welk lichaam wanneer er binneuUudsche zaken te behaudele liju steeds door zijn twecdeu roorziller wordt gepresideerd Burgerlijke Stand ï 1 GEBOREN lé Mei Maria Magdaleai ooim I Slienwinkel CD M Heetman Aartje Jaoaigje oaijtra P M rl en J Keij Laaatje pad rs 6 vaa Vtiiigerdea en C H ISxalto Leeodcrt Auriaoas ooders A Koliil ea L lon raeel Johanna Uendhca oodeis P Koetsier n H i BeiiDJa 16 Loaia Victor ouders G an Drtcl Vi i i C r J Klilppvbhsrg 17 Ida Maria oudera 4 J Laiivelt en M Wekker OVEKLEDEN 14 Mei A M Kalf wed W Danes 76 j ia W J Brokaar 3 w tsa