Goudsche Courant, vrijdag 21 mei 1880

ADVERTENTIES 1880 Vrijdag 21 Mei N 24ÖÖ Geboren LOUIS VICTOR Zoon van G van DKIEL VIS en C T J KLOPPENBURG Gouda 16 Mei 1880 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Adverleritiebiad voor douda en Omstreken Heden overleed onze jongste lieveling FRANCISCA JOHANNA negen weken oud J W P VAN EDE VAN DER PALS A M F VAN EDE VAN der PALS Gouda 18 Mei 1880 Kramer De Heer en Mevrouw IJSSEL DE SCHEPPER Vernêde betuigen bij deze hun hartelyken dank voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden b de geboorte van hun Zeon Visites worden afgewacht Donderdag enVrijd ag a s De ondergeteekenden betuigen bij deze ban dank voor de blijken van belangstelling by de geboorte van hun Zoon ondervonden D C W VAN DER LAAR Dz M VAN DER LAAR Gouda 18 Mei 1880 Straver Voor de vele hartelijke bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze innig geliefde Moeder en Behuwdmoeder Vrouwe AGNETTA ELISABETH HENDRIKA TAN DER MEER v an KUFFELER Weduwe van den Heer Isaac Roest van Lihburq betuigen wg onzen oprechten dank Uit aller naam JACOB A ROEST van LIMBURG Gouda 18 Mei 1880 OFENBABE SCHOLEN Wordt ter algemeene kennis gebracht dat op DINSDAG 23 MEI 1880 des namiddags ten 5 uur in de respectieve schoollokalen de DRIE MAANDELUKSCHE INSCHRIJVING zal gehouden worden van de leerlingen welker PLAATSING aan de Openbare Scholen met 1 Juli 1880 verlangd wordt Wjjdera wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de plaatselyke Schoolcommissie De Secretaris NOOTHOVEN VAS iOOR Gouda 18 Mei 1880 BEEEOTTELABU VAN BC van Wijngaarden Korte Tiendeweg D 93 Het z jo gunstig beoordeelde STOUT nit de Brouwerij de GEKROONDE VALK van VAN VoLLEMOVro C te AmtUrdam Extra Stout 25 ets Brown 20 Alsmede Gereistein Natuurlijk Mineraal Water 1 Oosthaven B n 14 Pour portraits passages et reproductions Artistiqnes en noir et en couleur Les portraits sont garantis absolument inalterables F H ARTI G Gouda BERGM ANN S ZOlIEBSFIiOETEN ZEEF Tot volkomene verwgdering der ZOMERSPROETEN alleen veikryghaar per stuk a 45 CenU bg L SCHENK Hoogstraat in de Abshaobbin s of Aiiti ühumatische Watten is het redmiddel voor rhumatiscbe lijders gevonden Een ieder beproeve deze watten met lichte of ernstige pgnen welke door konde zijn ontstaan en men zal zeer spoedig de heilzame uitwerking ondervinden Elk pakje met gebruiksaanwijzing kost slechts 30 Ct waarmede men zich kan overtnig en en zich tevens van eene of andere lastige pijn ontdoen Hoofddepót te Delft bg A BREBTVELT Az en verder verkrggbaar bg T A G vu Deth 4e Wed Bosautn Gouda F W de Uil Sohoouhov A Prius Zcvenhuiieo M J Goodkade Boskoop O Hoogfiidijk Cappelle S 1 i Kraau Bleibwgk C B Verhenl Oodewater A Pos Berkel J vac Dorp Zoctermeer A KanlinR Alphen I AAfJDOENINtEN J B E C Schlattman i mmmmÊmmmm Bode rafeii iK Ooalerling Haaslrecht Wed G Wilhelmus Woerden Aanvraag om Dépót bjj M J C HAM te f ürecA Lange Tiendeweg D 60 GOUDA Lange Tiendeweg D 60 Alle BOMKUN en TIJD8CBMIFTJEN worden binnen den koi tst mogelgken tgd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billgke prgzen Beeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelgk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Nederlandsche Rhijnspoorweg ZOMERDIENST 1880w Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM AKNHEM eo ÜTIIECHT naar HOTTERDAM HAGE en 8CHBVENINGEN Van Amsterdam 6 30 8 10 9 30 11 25 li 50 per flesch B 8 B0 9 B6 Arnhem 6 S5 8 S0 10 36 1 30 l BO 5 26 TM 9 ÜTEECHT 7 8 26 10 17 11 40 1 IB 2 28 3 3B i 6 30 9 10 10 16 Harmelea 7 22 8 46 12 3 1 3B 3 56 9 35 I0 8S Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudewater 7 36 1 55 4 8 9 B2 Aankomat 7 60 9 10 10 48 12 28 2 16 3 3 69 4 2B 7 1U 6 10 B8 Naai Moordrecht 7 53 2 18 10 12 Nieuwerkerk 7 53 2 18 4 28 10 1 Capelle 7 53 2 18 10 11 Rotterdam 7 63 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 M Zeker middel TEOÏN AlLE Rhumatische Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspgn Kiespgn Verstgving in deleden Huidziekte enz verkrggbaar te Gouda Wed Bosuan Alphen L Varossiad Zn Bodegraven P Versloot Boskoop 3 GoüDKADK P LOOKAN Harmelen W G Eurvebs Hazerswoude J Gaarkeuken Montfoort 3 A Jacobi Noorden D W Bom OudewaUr 3 Liefland Schoonhoven Vfed Wolfp Z Waarder BöDTHOOBN Woerden Gebr Pïennjno Woubrugge A de VVilde Zegwaard A Hekker gap Men gelieve attent te te zgn dat de Waldwolartikelen van een bruine kleur zgn als zynde bereid uit de vezelen der Dennaalden 6 57 10 12 11 4 ZeTeuhoizeoMoercapelle 7 66 2 21 4 31 10 9 ZoetenneerZegwaard 7 66 2 21 4 81 10 Voorburg 7 B6 9 13 12 34 2 21 4 31 10 9 a Gbavenhagï 7 66 9 13 10 62 12 34 2 2 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 1 Soheveoingen 7 56 9 13 10 62 12 34 t 2l 8 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van ROTTERDAM 8CHE VENINGEN en a HAGB naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM Van Rotterdam 6 30 7 40 8 10 8 50 10 30 10 40 11 60 2 3 20 4 30 6 60 8 3 9 30 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 8 8 48 Moordrecht 6 67 11 4 2 23 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 1x18 12 2 36 3 40 4 52 7 28 8 56 9 63 Soheveningen 7 7 30 8 6 9 40 10 11 16 1 20 2 36 3 46 6 B 7 46 9 Gravenbaoi 6 26 7 30 i 8 36 lO lO 10 30 11 45 1 60 3 6 4 16 6 36 8 16 9 80 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoetermeerZegwaard 6 46 10 50 2 10 6 56 8 38 ZevenhuiaenMoeroapelle 6 55 11 2 20 7 7 AankoBut 7 13 7 69 8 27 9 5 10 48 11 18 12 12 2 88 3 87 4 49 7 25 8 58 9 57 Naar Ondewater 7 1B 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harmelen 7 16 8 5 8 31 10 62 11 21 2 41 8 43 4 66 7 31 9 1 10 Amsteedam 7 16 8 31 10 62 12 15 2 41 8 4 S 4 68 9 1 10 Utrecht 7 16 8 6 9 11 10 62 11 21 2 41 3 4M 4 65 7 31 10 Arnhem 7 16 9 11 10 52 11 21 3 48 4 56 7 31 ooDA Dewk vak A Brinkman Nationale Militie PASPOORTEN De BUROEMEESTER der Geiueenlc Oouda brengt ter keonia van de miliciens der ligting 1S75 en ran de Zeemilicient bebooreude tot le liatine 1876 dat hunne PASPOORTEN bij l zijn onlirangen en dat tg ter bekoining daarvan zich vóür den In Junij aanstaande ter Secretarie moeien ajumddtn tUBsohcn dei morgens 10 en dek namiddags 1 ure Gouda den 20u Mei 1880 De Burgemeester voornoemd VAN BËRGË IJZEXDOOBN HET VËK8LAG over den TOESTAND DER GEMEENTE in löTQ IV HoofiMTOK y Gemeente eigendommen werken en inrichtinj en Omtrent de niet voor den dienat bestemde eigendommen wordt medegedeeld datzjjopeen paar uitzonderingen na o a het dezer dagen verkochte huia op da Zeugatraat in goeden staat verkeeren Zji vorderden dsa ook slechts aan materialen 59 14 en aan arbeidsloon 189 52 daarentegen brachten zy op 6907 39 Bij de eigendommen voor den openbaren dienst bestemd wordt omtrent het exercitie en achietterreiu meüogedeetd dui aau ae travanvu tai den kogelvanger de noodige herstellingen plaats hadden De uiterdjjksknde van dit terrein vorderde wederom tengevolge van hooge waterstanden in den Usel als anderszins een kostbaar onderhoud Oe bnitentaluds moesten evenals in het jaar te vpren door kei en puyibestortingen worden versterkt foor het terrein werd ongerekend de waarde van het gebezigde puin dat afkomstig was van door de Gemeente uitgevoerde werken 260 15 aan materialen en 30U 56 aan arbeidsloon besteed Omtrent het Raadhuis lezen we de restanratie van het Kaadhnis kon alweder niet den geweuschteu voortgang hebben Nadat door den nu afgetreden Minister van Binnenlandsche Zaken was te kennen gegeven dat op eene Kjjkssubsidie boven het door de Eegeeriug toegekende bedrag ad 709Ü niet meer kon worden get kend besloot de Gemeenteraad zich te wenden tot de Tweede Kamer der Staten Generaal met verzoek het Kaadhuis te Goada mede op te nemen in de wet betrekkelijk de instandhouding van gebouwen welke geschiedkundige en kunstwaarde hebben waarvan het ontwerp haar door dé Ueguering was aangeboden Het optreden van een nieuw ministerie had e intrekking van dit wetsontwerp ten gevolge De thans fungeerende Minister van Binnenlandsche Zaken gaf kort na ziJn optreden de toezegging dat uit de gelden voor den loopenden dienst bestemd 50UO zouden worden beschikbaar gesteld voor de restauratie van het Haadhnis terwijl Z K tevens bij de begrooting voor 1880 een zeilde bedrag daarvoor aanwees Do Kamer wijzigde echter de uitgetrokken begrootingspost zoodanig dat zonder nadere beslissing van de Wetgevende Macht verdere subsidieering van de zpe der Regeering vooralsnog niet kan worden verwacht De voortzetting der restauratie van den gevel nad voorzeker met kracht kunnen worden ondernomen ware niet de tjjd iu afwachting van de zekerheid of voor hei vervolg op subsidie zoover en zoude kunne worden staat gemaakt v gevorderd dut het ongunstige seizoen intraden daarmede de aanvang der werkzaamheden moest worden opgeschort Het vermoeden kan woeden uitgesproken dat de Begeering eerlang in de gelegenheid zal worden gesteld door het toekenaen eener jaarlijksche bijdrage mede te werken tot de voltooiing der herstelhng van het Raadkuis De aangekochte steen voor de restauratie benoodigd is voorloopig onder houten luifels geborgen We kunnen hierbij thans vermelden dat door de Tweede Kamer voor 1880 weder j 5000 is toegestaan en dat de Kegeering het voornemen heeft de aan de raming nog ontbrekende 2930 op de begrooting voor 1881 te brengen Sedert Ü en W het verslag vaststelden is akoo de verwachting op een spoedige restauratie van dit schoone gebouw weer verlevendigd Zou het met mogelijk zijn om zonder groot gevaar voor de gemeentelijke financiën reeds nu een aanvang te maken met de werkzaamheden Het steiger dat nu reeds sedert vele jaren ons raadhuis en ons marktplein onUiert zal wel eenige voorziening vereisthen die voorloopig kan worden tot stand gebracht en ook andere voorbereidende maatregelen om nog niet van het eigenijjke wérk te spreken kond x wellicht worden genomen opdat zoo spoedig mogelflk de restauratie worde voltooid Onder de reparatiën vermelden we alleen gedeelte van dit gebouw werd tevens verlat en aan drie zjjden met nieuwe pannen gedekt De schooisteenkappen werden vernieuwd terwijl voorts de schoorsteenen belangrijke herstellingen ondergingen De voorgoot werd voor het grootste gedeelte met nieuw lood belegd hier en daar werden looden slabben aangebracht die Pr ontbraken De dorpels derlichtkozijnen verkregen luodbekleedingeu In het gebouw werd de kamer van deu directeur behangen en geverfd en werden de badkamers langs de wanden met witte tegeltjes bezet Aan de aanlegplaats der Stoombooten aan de Turfsingelgracht werd eene houten bergloods gebouwd de luifel van het bestaande gebouw verbeterd iu het kantoor van den commissaris een loket voor het aangeven van te verzenden goederen gemaakt en de bestrating van het terrein uitgebreid De uitvoering van ee i en ander werd in het openbaar aanbesteed en aaugenoinen door P Rond Pz voor eene som van 1224 71 Uitgegeven werd voor de noodige herstellingen aan de scholen 1577 39 aan materialen en 1296 12 aan arbéidsloou onder welke sommen niet zgn begrepen de toela eu aan de hoofdonderwijzers voor het schoonhouden der lokalen en aau de overige gebouwen met uitzondering van het aaubestedingswerk aau de Aanlegplaats der Stoombooten 3329 62 aan materialen en 3120 55 aan arbeidsloon Het onderhoud der straten en pleinen met inbegrip van de daartoe benoodigde materialen werd in het openbaar aanbesteed en aangenomen door H Jongeubnrger te Waddinxveen Verstiaat werden deels met nieuwe deels met oude keien en klinkers de Fluweelensingel over een gedeelte van 873 □ meter klinkers de Kattensingel over een gedeelte van 1880 Q meter klinkers het trottoir in de Boelekade over een gedeelte van 90 D meter klinkers een gedeelte van de hooge Gouwe over 523 □ meter keien en 320 p meter klinkers eeu gedeelte van de lage Gouwe over 352 n meter klinkers de Aaltjebaksteeg met een daaraan grenzend gedeelte van de Gouwe over 336 □ meter keien en 141 □ meter klinkers de Ttirfsingel van af de Boode brog tot aan het Moordrechtsche Veriaat en een gedeelte tegenover de aschschnnr over 572 □ meter khnkers een gedeelte van de Turfmarkt over 576 □ meter keien en 572 Q meter klinkers de Bogen over 279 □ meter keien en 128 O meter klinkers de Dubbele Buurt over 168 □ meter keien en 80 □ meter klinl ers het Nonnenwater over 118 □ meter keien de Hoogstraat over 275 n meter keten en 200 D meter klinkers de korte Oroenendaal over 137 □ meter keien en 98 Q meter klinkers de Karnemelksloot Noordzijde over 761 Q meter klinkers de Uroeneweg over 497 □ meter keien ea 159 □ meter klinkers de straat Achter de Vischmarkt over 541 O meter keien en 76 n e er klinkers j Vervolgens hadden hier en daar over een g zamenlijke oppervlakte van 3991 □ meter herstellingen plaats hoofdzakelijk noodig tengevolge van het onophoudelijk opbreken der straten voor het nazien en repareeren der gasleidingen De aannemingssom bedroeg 9233 welk cijfer ka ïfin eke yLJ e niWe vf rt e ritao j w bedrag was 9301 78 Voor werken niet begrepen onder de aanbesteding is betaald eeu som van 310 46 Gedurende het afgeloopen jaar werden geene zijlen gerioleerd daar de Gemeenteraad den daarvoor op de begrooting aangewezen post schrapte Het schoonhouden der riolen vereischt voortdurend veel zorg daar vele ingezetenen op allerlei wijze daarin al datgene brengen wat vroeger in de zjjlen werd geworpen Het aanbrengen van eenige sluisdeurtjes op verschillende plaatsen zouden naar het gevoelen van den GemeenteBouwmeester gewenscht zgn ter verkrijging eener sterke doorstrooming in de riolen De werkzaamheden aan de riolen hebbeu zich bepaald tot het gewone onderhoud en tot het wegruimen van verstoppingen Voor het onderhoud der pompen putten kokers en riolen werd besteed eene som van 590 86 aan materialen en 1257 37 EkO arbeidsloon Do toegang over de Hanepraaislois werd voor rij en voertuigen opengesteld Het gedeelte d jk van af die sluis tot aau den weg naar du Haastrecbtsche brug werd rijbaar gemaakt eii voorzien van een afrit door het plantsoen naar den Flnweelensingel De brug over de sluis werd door het Hoogheemraadschap Rijnland tot rgbrug ingericht tegen eene schadeloosstelling van 590 van da Gemeente die tevens vergunning verkreeg om daarnaast een trottoir te leggen De werken door de Gemeente hier uitgevoerd vereischten eene uitgave van 710 42 dus aaumerkelp minder dan de raming bedroeg tenge volge van het gebruik van door haarzelf geleverde kolenasch Het onderhoud der wegen en voetpaden kostte voor materialen 923 72 en voor arbeidsloonen 1008 45 Ook de plantsoenen werden behoorlijk onderhouden £ en gedeelte van het plantsoen bjj de Karnemelksloot werd met kolenasch opgehoogd Aan materialen werd uitgegeven 486 44 en aan arbeidsloon 1071 20 lï H i